Στο J: Φάρμακα κατά των λοιμώξεων για συστηματική χρήση

J01 αντιβακτηριακά για συστηματική χρήση
J02 αντιμυκητιασικά για συστηματική χρήση
J04 φάρμακα, δραστική έναντι μ.
J05 αντιιικά φάρμακα για συστηματική χρήση
J06 άνοσοι οροί και ανοσοσφαιρίνες
J07 εμβολίων

Κωδικός J01. Αντιβακτηριακά για συστηματική χρήση

J01A τετρακυκλίνες

J01AA τετρακυκλίνες

J01AA02 Η δοξυκυκλίνη
J01AA06 οξυτετρακυκλίνης
J01AA07 Τετρακυκλίνη
J01AA12 Tigeciklin

J01B Amfenikoly

J01BA Amfenikoly

J01BA01 Η χλωραμφαινικόλη
J01BA02 Tiamfenikol

J01c β-λακτάμης αντιβιοτικά είναι πενικιλίνη

J01CA πενικιλλίνη ευρέως φάσματος

J01CA01 Αμπικιλλίνη
J01CA03 Karbenicillin
J01ca04 Amoksiцillin
J01CA12 πιπερακιλλίνη
J01CA20 Peniciliny ευρέος φάσματος σε συνδυασμό

J01CE πενικιλλίνες, ευαίσθητοι σε βήτα-lactamazam

J01CE01 Benzilpenicillin
J01CE02 Φαινοξυμεθυλπενικιλλίνης
J01CE08 Benzatin Βενζυλοπενικιλλίνη
J01CE09 πενικιλίνη προκαΐνη
Penicillinazachuvstvitel'nye J01CE30 πενικιλλίνες σε συνδυασμό

J01CF πενικιλλίνες, ανθεκτικό σε βήτα-lactamazam

J01CF04 οξακιλλίνη

J01CG αναστολείς της βήτα-lactamaza

J01CG01 Η σουλβακτάμη

J01CR συνδυασμοί πενικιλλινών (καθώς και το συνδυασμό με αναστολείς β-λακταμασών)

J01CR01 αμπικιλλίνη σε συνδυασμό με αναστολείς των ενζύμων
J01cr02 αμοξυκιλλίνη σε συνδυασμό με αναστολείς των ενζύμων
J01CR03 Tikarцillin σε συνδυασμό με αναστολείς των ενζύμων
J01CR04 Sultamicillin
J01CR05 πιπερακιλλίνη σε συνδυασμό με αναστολείς των ενζύμων
J01CR50 συνδυασμοί πενικιλλινών

J01D βήτα-λακτάμης αντιβακτηριακά άλλα

Κεφαλοσπορίνες J01DA

J01DA10 Cefotaxime
J01DA24 Cefepime

J01DB πρώτης γενιάς κεφαλοσπορίνες

J01DB01 Cephalexin
J01DB03 Cefalotin
J01DB04 Tsefazolyn
J01DB05 Zefadroksil

J01DC κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενιάς

J01DC01 Cefoxitin
J01DC02 Η κεφουροξίμη
J01DC03 Цefamandol
J01DC04 Cefaclor

Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς J01DD

J01DD01 Cefotaxime
J01DD02 Κεφταζιδίμη
J01DD04 Η κεφτριαξόνη
J01DD08 Cefixime
J01DD12 Κεφοπεραζόνη
J01DD14 Tseftybuten
J01DD62 ιατρικά προϊόντα σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα

J01DE τέταρτης γενιάς κεφαλοσπορίνες

J01DE01 Cefepime
J01DE02 Cefpirome

J01DF Monobaktamy

J01DF01 Αζτρεονάμη

J01DH καρβαπενέμες

J01DH02 Meropenem
J01DH03 Ertapenem
Αναστολέας ιμιπενέμη και degidropeptidazy J01DH51

J01DI άλλες κεφαλοσπορίνες

J01DI01 Ceftobiprola medokaril

J01e σουλφοναμίδες και τριμεθοπρίμη

J01EB βραχείας δράσης σουλφοναμίδες

J01EB03 Sulьfadimidin
J01EB06 Σουλφανιλαμίδιο
J01EB07 Sulьfatiazol

Μέση διάρκεια J01EC σουλφοναμίδες

J01ED σουλφοναμίδες μακράς δράσης

J01ED01 Sulfadimetoksin
J01ED02 Sulfalen

J01EE σουλφοναμίδες σε συνδυασμό με trimetoprimom (συμπεριλαμβανομένων παραγώγων αυτών)

J01EE01 Κοτριμοξαζόλη.Το [σουλφαμεθοξαζόλη + τριμεθοπρίμη]
J01EE03 Sulfametrol και τριμεθοπρίμη

J01F μακρολίδια, λινκοσαμίδες και στρεπτογραμινών

J01FA μακρολίδια

J01FA01 Ερυθρομυκίνη
J01FA02 Spiramycine
J01FA03 Midekamicin
J01FA05 Oleandomiцin
J01FA06 Roksitromitsin
J01FA07 Dzhozamitsin
J01FA09 Κλαριθρομυκίνη
J01FA10 Η αζιθρομυκίνη

J01FF λινκοσαμίδες

J01FF01 Klindamiцin
J01FF02 λινκομυκίνη

J01G Αμινογλυκοσίδη

J01GA Streptomiciny

J01GA01 Στρεπτομυκίνη

J01GB άλλες αμινογλυκοσίδες

J01GB01 Τομπραμυκίνης
J01GB03 Γενταμυκίνη
J01GB04 Καναμυκίνη
J01GB06 Αμικασίνη
J01GB07 Νετιλμικίνη

J01M κινολόνες παραγώγων-αντιμικροβιακά

J01MA φθοριοκινολόνες

J01MA01 Οφλοξασίνη
J01MA02 Η σιπροφλοξασίνη
J01MA03 Πεφλοξακίνη
J01MA06 Νορφλοξασίνη
J01MA07 Λομεφλοξασίνη
J01MA09 Sparfloxacine
J01MA11 Grepafloksacin
J01MA12 Λεβοφλοξασίνη
J01MA14 Η moxifloxacin
J01MA15 Gemifloxacin
Γκατιφλοξασίνη J01MA16

J01MB άλλες κινολόνες (εξαίρεση που παρατίθενται κάτω από G04AB)

J01MB04 Pipedimovaja οξύ
J01MB05 οξολινικό οξύ

Αυτές τις μέρες ο συνδυασμός αντιβακτηριακά φάρμακα

J01RA συνδυασμούς αντιβακτηριακά φάρμακα

J01X άλλα αντιμικροβιακά

J01XA αντιβιοτικά glikopeptidnoj δομή

J01XA01 Βανκομυκίνη
J01XA02 Tejkoplanin
J01XB Polimiksin

J01XB01 κολιστίνη

J01XC στεροειδούς δομής αντιβιοτικά

J01XC01 Φουσιδικό οξύ

J01XD ιμιδαζολίου παραγώγων

J01XD01 Μετρονιδαζόλης
J01XD02 Tinidazol
J01XD03 Ornidazol

J01XE nitrofurana παράγωγα

J01XE01 Νιτροφουραντοΐνη

J01XX άλλα αντιμικροβιακά

J01XX00 Furazidin
J01XX01 Φωσφομυκίνης
J01XX04 Σπεκτινομυκίνη
J01XX07 Nitroksolin
J01XX08 Λινεζολίδη
J01XX09 δαπτοµυκίνης

Κωδικός J02. Αντιμυκητιασικά συστηματικής χρήσης

J02A αντιμυκητιασικά για συστηματική χρήση

J02AA αντιμυκητιασικά αντιβιοτικά

J02AA01 Αμφοτερικίνη Β

J02AB ιμιδαζολίου παραγώγων

J02AB02 Η κετοκοναζόλη

J02AC τριαζόλης παραγώγων

J02AC01 Η φλουκοναζόλη
J02AC02 Η ιτρακοναζόλη
J02AC03 Η βορικοναζόλη
J02AC04 Η ποζακοναζόλη

J02AX άλλα αντιμυκητιασικά για συστηματική χρήση

J02AX01 Φλουκυτοσίνη
J02AX04 Kaspofungin
J02AX05 Mikafungin

Κωδικός J04. Προετοιμασίες, δραστική έναντι μ.

Φαρμάκων ΤΒ J04A

J04AA αμινοσαλικυλικό οξύ και τα παράγωγά της

J04AA01 Αμινοσαλικυλικό οξύ

J04AB αντιβιοτικά

J04AB01 Cycloserine
J04AB02 Ριφαμπικίνη
J04AB04 Η ριφαμπουτίνη
J04AB05 Rifapentin
J04AB30 КАПРЕОМИЦИН

J04AC υδραζίδιο

J04AC01 Η ισονιαζίδη
J04AC51 Isoniazid σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα

J04AD tiokarbamida παράγωγα

J04AD01 Protionamid
J04AD03 Ethionamide

J04AK άλλα Αντιφυματικά φάρμακα

J04AK01 Πυραζιναμίδιο
J04AK02 Ethambutol
J04AK03 Terizidon

J04AM συνδυασμός φαρμάκων κατά της φυματίωσης

J04AM02 Η ισονιαζίδη + Ριφαμπικίνη
J04AM03 Isoniazid + Ethambutol
J04AM05 Η ισονιαζίδη + Πυραζιναμίδιο + Ριφαμπικίνη
J04AM06 ισονιαζίδη + Πυραζιναμίδιο + Ριφαμπικίνη + Ethambutol

Παρασκευάσματα J04B Protivoleproznye

Παρασκευάσματα J04BA Protivoleproznye

J04BA02 Δαψόνη

Κωδικός J05. Αντιιικά φάρμακα συστηματικής χρήσης

J05A άμεσης δράσης αντιιικά φάρμακα

J05AB νουκλεοζιτών και νουκλεοτίδια

J05AB01 Acyclovir
J05AB04 Η ριμπαβιρίνη
J05AB06 Ganciclovir
J05AB09 Famciclovir
J05AB11 Valacyclovir
J05AB14 Βαλγκανσικλοβίρης

J05ac κυκλικές αμίνες

J05AC02 Rimantadin

Αναστολείς της HIV-πρωτεϊνάσης J05AE

J05AE01 Sagvinavir
J05AE02 Ινδιναβίρη
J05AE03 Το ritonavir
J05AE04 Η νελφιναβίρη
J05AE06 Lopinavir
J05AE07 φοσαμπρεναβίρη
J05AE08 Αταζαναβίρη
J05AE10 Δαρουναβίρη

J05AF νουκλεοσίδιο και νουκλεοτίδας αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης —

J05AF01 Η ζιδοβουδίνη
J05AF02 Διδανοσίνη
J05AF03 Zalcitabine
J05AF04 Stavudine
J05AF05 Η λαμιβουδίνη
J05AF06 Αβακαβίρη
J05AF07 Tenofovir
J05AF10 Entecavir
J05AF11 Telbivudine
J05AF30 αναστολείς της ανάστροφης μεταγραφάσης σε συνδυασμό

J05AG Nenukleozidy-αντίστροφης µεταγραφάσης

J05AG01 Nevirapine
J05AG03 Το efavirenz

Αναστολείς της νευραμινιδάσης J05AH

J05AH01 Ζαναμιβίρη
J05AH02 Oseltamivir

J05AR αντιικά φάρμακα για τη θεραπεία της HIV λοίμωξης σε συνδυασμό

Ζιδοβουδίνη J05AR01 + Η λαμιβουδίνη
J05AR04 Αβακαβίρη + Η λαμιβουδίνη + Η ζιδοβουδίνη

J05AX άλλα αντιιικά φάρμακα

J05AX05 Ινοσίνη pranobex
J05AX07 Enfuvirtid
Ραλτεγκραβίρη έχουν J05AX08

Κωδικός J06. Ανοσοποιητικού συστήματος οροί και ανοσοσφαιρίνες

J06A άνοσοι οροί

Ανοσοποιητικού συστήματος ορού J06AA

Τοξοειδές διφθερίτιδας J06AA01
Τοξοειδές τετάνου J06AA02
J06AA03 Cyvorotka αίματος ενάντια δηλητήριο φιδιού
J06AA04 Botulinum ανατοξίνη
J06AA05 Antigangrenoznaja στον ορό

J06B ανοσοσφαιρίνες

J06BA φυσιολογική ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη

J06BA01 φυσιολογική ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη σε / m εισαγωγή
J06BA02 φυσιολογική ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη για/στην εισαγωγή

J06BB ειδικές ανοσοσφαιρίνες

Ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη J06BB01 antiresus ρο(ρε)
Ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη J06BB02 protivostolbnjachnyj
J06BB04 ανθρώπινης ηπατίτιδας β ανοσοσφαιρίνη
Ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη J06BB05 antirabicheskij
Ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη J06BB08 stafilokokkovi
Ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη J06BB09 anticitomegalovirusnyj
Ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη J06BB10 protivodifterijnyj
J06BB12 ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη κατά της τσιμπούρι εγκεφαλίτιδα
J06BB30 ειδικών ανοσοσφαιρινών σε συνδυασμούς

J06BC άλλες ανοσοσφαιρίνες

Κωδικός J07. Εμβόλια

Υποενότητα “Εμβόλια”, Κωδικός J07, περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες φαρμάκων:

J07A ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑ

Εμβόλιο J07AC sibireyazvenne

J07AC01 άνθρακας αντιγόνο

Εμβόλιο J07AD brucelleznye

J07AD01 Bruzellezny αντιγόνο

Εμβόλιο J07AE-

J07AG Вакцины против Αιμόφιλου γρίπης Β

J07AG01 Αιμόφιλου γρίπης Β антиген очищенный конъюгированный

J07AH ВАКЦИНЫ МЕНИНГОКОККОВЫЕ

J07AH01 антиген полисахаридный очищенный Менингококка σε
J07AH04 μηνιγγιτιδοκοκκική πολυσακχαριδικό αντιγόνο tetravalentnyj καθαρισμένο

J07AK πανούκλα εμβόλια

J07AK01 πανούκλα βακτήρια αναπόσπαστο αδρανοποιημένο

J07AL Protivopnevmokokkovye εμβόλιο

J07AL02 Pnevmokokkovyj κεκαθαρμένο πολυσακχαρίτη αντιγόνο σύζευγμα

Εμβολίων τετάνου J07AM

Τοξίνης τετάνου J07AM51 σε συνδυασμό με διφθερίτιδα τοξίνη

J07AN εμβόλια κατά της Φυματίωσης

J07AN01 Tb ζωντανού εξασθενημένου εμβολίου

J07AP Protivobrjushnotifoznye εμβόλιο

J07AP03 Bruchnotifozhnykh βακτήρια κεκαθαρμένο αντιγόνο πολυσακχαρίτης

J07AR Protivosypnotifoznye εμβόλιο

J07AR01 αδρανοποιημένο ολόκληρο τύφος παθογόνα βακτήρια

J07AX άλλο εμβόλιο protivobakterial'nye

J07B ιογενής εμβόλια

J07BA Protivojencefalitnye εμβόλιο

J07BA01 μονοκόμματο αδρανοποιούνται tick-borne εγκεφαλίτιδα ιό

Εμβόλια κατά της γρίπης J07BB

J07BB01 ιός της γρίπης είναι αδρανοποιημένο ιό μονοκόμματο
Ιός της γρίπης J07BB02 — κεκαθαρμένο αντιγόνο

J07BC Protivogepatitnye εμβόλιο

Καθαρίζεται J07BC01 ιός ηπατίτιδας β αντιγόνο
J07BC02 ηπατίτιδα είναι ένας ιός κεκαθαρμένο αντιγόνο
J07BC20 gepatitnye εμβολίων σε συνδυασμό

J07BD εμβόλιο ιλαράς σε όλο το Ιράκ

J07BD01 ιός ιλαράς είναι ζωντανού εξασθενημένου
J07BD51 ιός ιλαράς σε συνδυασμό με τον ιό της παρωτίτιδας είναι ζωντανού εξασθενημένου
J07BD52 ιός ιλαράς σε συνδυασμό με παρωτίτιδα και Ερυθράς ιούς είναι ζωντανού εξασθενημένου

J07BE ένα εμβόλιο για την πρόληψη της παρωτίτιδας

J07BE01 παρωτίτιδα ιός είναι ζώντα εξασθενημένα

J07BF Protivomielitnye εμβόλιο

J07BF03, ιό της πολιομυελίτιδας είναι ένα τρισθενές αδρανοποιημένο

Η λύσσα εμβόλια J07BG

J07BG01 ιού της λύσσας είναι αδρανοποιημένο μονοκόμματο

Εμβόλιο ερυθράς J07BJ

Live είναι εξασθενημένο ιό της Ερυθράς J07BJ01

J07BK εμβόλιο ανεμευλογιάς

Ευλογιά αέρα J07BK01 ιός είναι εξασθενημένο live

Εμβόλιο κίτρινου πυρετού J07BL

J07BL01 κίτρινου πυρετού ιός είναι ζωντανού εξασθενημένου

J07BM ένα εμβόλιο έναντι της λοίμωξης του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων

J07BM01 του ιού των θηλωμάτων (τύποι ανθρώπινων ιών 6, 11, 16, 18)
J07BM02 του ιού των θηλωμάτων (τύποι ανθρώπινων ιών 16 και 18)

J07BX άλλα αντι-ιικά εμβόλια

J07C συνδυασμούς των αντιιικών και αντιβακτηριακών εμβολίων

J07CA συνδυασμός αντιιικών και αντιβακτηριακών εμβόλια

J07CA02 ένα εμβόλιο εναντίον διφθερίτιδας-κοκκύτη-τετάνου
J07CA05 εμβόλιο διφθερίτιδας, ηπατίτιδας β σε, κοκκύτη και του τετάνου
J07CA06 εμβόλιο διφθερίτιδας, Hemophilus γρίπης Β, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα, ο τέτανος

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή