Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1.1. Αυτή η συμφωνία χρήστη (εφεξής - Συμφωνία) παραπέμπει στον ιστότοπο omedicine.info, που βρίσκεται στο https://omedicine.info

1.2. Ιστότοπος omedicine.info (περαιτέρω - Ιστότοπος) είναι ιδιοκτησία των Ιδιοκτητών της Ιστοσελίδας.

1.3. Η παρούσα Συμφωνία διέπει τη σχέση μεταξύ της διαχείρισης του ιστότοπου https://omedicine.info (εφεξής - Διαχείριση τοποθεσίας) και ο χρήστης αυτού του ιστότοπου.

1.4. Η διαχείριση του ιστότοπου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ανά πάσα στιγμή, προσθέστε ή αφαιρέστε ρήτρες της παρούσας Συμφωνίας χωρίς να ειδοποιήσετε τον Χρήστη.

1.5. Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη σημαίνει αποδοχή της Συμφωνίας και των αλλαγών, συναφθεί στην παρούσα Συμφωνία.

1.6. Ο χρήστης είναι προσωπικά υπεύθυνος για τον έλεγχο της παρούσας Συμφωνίας
αλλαγές σε αυτό.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΩΝ

2.1. Οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας:

2.1.1 omedicine.info - Πηγή Διαδικτύου, που βρίσκεται σε ένα όνομα τομέα https://omedicine.info, ασκεί τις δραστηριότητές της μέσω του πόρου του Διαδικτύου και των σχετικών υπηρεσιών (περαιτέρω – Δικτυακός τόπος).

2.1.2. omedicine.info - ιστότοπος, που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα Αγαθά και/ή τις Υπηρεσίες ή/και Άλλες αξίες για τον χρήστη, Πωλητές ή/και πάροχοι υπηρεσιών, επιτρέποντας μια επιλογή, παραγγελία και (ή) αγορά των Αγαθών, και/ή λήψη υπηρεσίας.

2.1.3. Διαχείριση τοποθεσίας - εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι για τη διαχείριση του ιστότοπου, ενεργώντας για λογαριασμό των Ιδιοκτητών του ιστότοπου.

2.1.4. Χρήστης ιστότοπου (περαιτέρω – Χρήστης) - πρόσωπο, έχοντας πρόσβαση στον Ιστότοπο, μέσω Διαδικτύου και με χρήση της Ιστοσελίδας.

2.1.5. Περιεχόμενο ιστότοπου (περαιτέρω - Περιεχόμενο) – προστατευμένα αποτελέσματα της πνευματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων κειμένων λογοτεχνικών έργων, τα ονόματά τους, πρόλογος, σχολιασμοί, άρθρα, εικονογραφήσεις, εξώφυλλα, μουσικά έργα με ή χωρίς στίχους, γραφικός, κείμενο, φωτογραφικός, παράγωγα, σύνθετα και άλλα έργα, διεπαφές χρήστη, οπτικές διεπαφές, ονόματα εμπορικών σημάτων, λογότυπα, προγράμματα υπολογιστή, Βάση δεδομένων, καθώς και σχεδιασμός, δομή, επιλογή, συντονισμός, εμφάνιση, γενικό στυλ και διάταξη αυτού του Περιεχομένου, περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο και σε άλλα αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας όλα μαζί ή/και χωριστά, που περιέχονται στον ιστότοπο https://omedicine.info.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

3.1. Αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας είναι να παρέχει στον Χρήστη πρόσβαση στα Αγαθά ή/και στις υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιστότοπο.

3.1.1. Ο ιστότοπος παρέχει στον Χρήστη τους ακόλουθους τύπους υπηρεσιών (Υπηρεσίες):

  • παρέχοντας στον Χρήστη τη δυνατότητα να δημοσιεύει μηνύματα, σχόλια, κριτικές χρηστών, βαθμολογία περιεχομένου ιστότοπου;
  • εξοικείωση με αγαθά/υπηρεσίες, αναρτήθηκε στον Ιστότοπο;
  • επιλογή και παραγγελία αγαθών/υπηρεσιών για μεταγενέστερη αγορά ή εγγραφή σε αυτόν τον Ιστότοπο.

3.1.2. Όλα τα υπάρχοντα (Πραγματικά
λειτουργία) επί του παρόντος υπηρεσίες (Υπηρεσίες) Ιστοσελίδα, καθώς και κάθε μεταγενέστερο
τροποποιήσεις και πρόσθετες υπηρεσίες που θα εμφανιστούν στο μέλλον (Υπηρεσίες).

3.2. Η πρόσβαση στον ιστότοπο παρέχεται δωρεάν.

3.3. Η παρούσα Συμφωνία είναι δημόσια προσφορά. Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο, ο Χρήστης
θεωρείται ότι έχει προσχωρήσει στην παρούσα συμφωνία.

3.4. Η χρήση των υλικών και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας διέπεται από τους κανόνες του παρόντος
νομοθεσία.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

4.1. Η διαχείριση του ιστότοπου έχει το δικαίωμα:

4.1.1. Αλλάξτε τους κανόνες χρήσης του ιστότοπου, και να τροποποιήσετε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου. Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που δημοσιεύεται η νέα έκδοση της Συμφωνίας στον Ιστότοπο.

4.2. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα:

4.2.1. Χρησιμοποιήστε όλες τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο, και αγοράστε οποιαδήποτε αγαθά και/ή υπηρεσίες, προσφέρεται στον ιστότοπο.

4.2.2. Κάντε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες του ιστότοπου:

  • μέσω e-mail:
  • μέσω της Φόρμας Σχόλια, που βρίσκεται στο:

4.2.3. Χρησιμοποιήστε τον ιστότοπο αποκλειστικά για τους σκοπούς και με τον τρόπο, ορίζεται από τη Συμφωνία και δεν απαγορεύεται από το νόμο.

4.2.5. Απαιτήστε από τη διοίκηση να αποκρύψει τυχόν πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη.

4.2.6. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες του ιστότοπου για εμπορικούς σκοπούς χωρίς ειδική άδεια.

4.3. Ο χρήστης της Ιστοσελίδας αναλαμβάνει:

4.3.1. Παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος της Διαχείρισης του ιστότοπου, που σχετίζεται άμεσα με τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν τον Ιστότοπο.

4.3.2. Σεβαστείτε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και μη ιδιοκτησίας των δημιουργών και άλλων κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων κατά τη χρήση του ιστότοπου.

4.3.3. Μην κάνεις τίποτα, που μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζει την κανονική λειτουργία του Ιστότοπου.

4.3.4. Μην διανέμετε χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο οποιεσδήποτε εμπιστευτικές και νομικά προστατευμένες πληροφορίες σχετικά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

4.3.5. Αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται το απόρρητο των πληροφοριών που προστατεύονται από το νόμο.

4.3.6. Μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για τη διανομή διαφημιστικών πληροφοριών, διαφορετικά παρά με τη συγκατάθεση της Διαχείρισης του Ιστότοπου.

4.3.7. Μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες για το σκοπό αυτό:

4.3.7.1. παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ανηλίκων και (ή) να τους βλάψουν με οποιονδήποτε τρόπο.

4.3.7.2. παραβίαση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

4.3.7.3. πλαστοπροσωπία άλλου προσώπου ή εκπροσώπου μιας οργάνωσης και (ή) κοινότητες χωρίς επαρκή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων αυτού του ιστότοπου.

4.3.7.4. παραποιώντας τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά οποιωνδήποτε Αγαθών ή/και υπηρεσιών, αναρτήθηκε στον Ιστότοπο.

4.3.7.5. εσφαλμένη σύγκριση των Αγαθών ή/και των Υπηρεσιών, καθώς και τη διαμόρφωση αρνητικών στάσεων απέναντι στα πρόσωπα, (δεν) χρησιμοποιώντας ορισμένα αγαθά ή/και υπηρεσίες, ή καταδίκη τέτοιων προσώπων.

4.3.7.6. λήψεις περιεχομένου, που είναι παράνομο, παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων; προωθεί τη βία, σκληρότητα, μίσος και (ή) των φυλετικών διακρίσεων, εθνικός, σεξουαλικός, θρησκευτικός, κοινωνικά σημάδια; περιέχει ψευδείς πληροφορίες και (ή) προσβολές σε συγκεκριμένα άτομα, οργανώσεις, αρχές.

4.3.7.7. παρότρυνση για διάπραξη παράνομων πράξεων, καθώς και βοήθεια σε ιδιώτες, των οποίων οι ενέργειες αποσκοπούν στην παραβίαση περιορισμών και απαγορεύσεων.

4.3.8. Εξασφαλίστε την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών

4.3.9. Διασφαλίστε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

4.4. Ο χρήστης απαγορεύεται:

4.4.1. Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε συσκευή, προγράμματα, διαδικασιών, αλγόριθμους και μεθόδους, αυτόματες συσκευές ή ισοδύναμες χειροκίνητες διαδικασίες για πρόσβαση, εξαγορές, αντιγραφή ή παρακολούθηση του περιεχομένου του ιστότοπου.

4.4.2. Διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας του ιστότοπου.

4.4.3. Παρακάμψτε τη δομή πλοήγησης του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο για να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, έγγραφα ή υλικά με οποιοδήποτε μέσο, οι οποίες δεν αντιπροσωπεύονται συγκεκριμένα από τις υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου.

4.4.4. Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις λειτουργίες της Ιστοσελίδας, οποιαδήποτε άλλα συστήματα ή δίκτυα, που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία, προσφέρεται στον ιστότοπο.

4.4.4. Παραβίαση του συστήματος ασφάλειας ή ελέγχου ταυτότητας στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε δίκτυο, που σχετίζονται με τον Ιστότοπο.

4.4.5. Εκτελέστε μια αντίστροφη αναζήτηση, παρακολουθήστε ή προσπαθήστε να παρακολουθήσετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με οποιονδήποτε άλλο χρήστη του ιστότοπου.

4.4.6. Χρησιμοποιήστε την Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενό της για οποιονδήποτε σκοπό, απαγορεύεται από το νόμο, καθώς και υποκίνηση κάθε παράνομης ή άλλης δραστηριότητας, παραβίαση των δικαιωμάτων της Ιστοσελίδας ή άλλων προσώπων.

5. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

5.1. Ιστότοπος και περιεχόμενο, περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, ανήκει και λειτουργεί από τη Διοίκηση του Ιστότοπου.

5.2. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, δίκαιο περί εμπορικών σημάτων, καθώς και άλλα δικαιώματα, που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία, και το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού.

5.3. Η παρούσα Συμφωνία ισχύει για όλους τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις για την αγορά των Αγαθών ή/και την παροχή υπηρεσιών, παρέχεται στον ιστότοπο.

5.4. Πληροφορίες, που αναρτάται στον Ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως αλλαγή στην παρούσα Συμφωνία.

5.5. Η διαχείριση του ιστότοπου έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στη λίστα Αγαθών και υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή χωρίς να ειδοποιήσει τον Χρήστη, προσφέρεται στον ιστότοπο, και (ή) τις τιμές τους.

5.6. Το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 5.7. της παρούσας Συμφωνίας διέπει στο σχετικό μέρος και ισχύουν για τη χρήση από τον Χρήστη της Ιστοσελίδας.

5.7. Πολιτική Απορρήτου: https://omedicine.info/policy

5.8. Οποιοδήποτε από τα έγγραφα, που αναφέρονται στην παράγραφο 5.7 της παρούσας Συμφωνίας μπορεί να επικαιροποιηθεί. Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο..

6. ΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ

6.1. Οποιαδήποτε απώλεια, που μπορεί να υποστεί ο Χρήστης σε περίπτωση εσκεμμένης ή απερίσκεπτης παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε επικοινωνίες άλλου Χρήστη, Η διαχείριση του ιστότοπου δεν αποζημιώνεται.

6.2. Η διαχείριση του ιστότοπου δεν φέρει ευθύνη:

6.2.1. Καθυστερήσεις ή αποτυχίες στη διαδικασία συναλλαγής, που προκαλείται από ανωτέρα βία, καθώς και κάθε περίπτωση δυσλειτουργίας στις τηλεπικοινωνίες, υπολογιστή, ηλεκτρικά και άλλα συναφή συστήματα.

6.2.2. Δράσεις συστημάτων μεταφοράς, τράπεζες, συστήματα πληρωμών και για καθυστερήσεις που σχετίζονται με την εργασία τους.

6.2.3. Ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας, πότε, εάν ο Χρήστης δεν έχει τα απαραίτητα
τεχνικά μέσα για τη χρήση του, ούτε υποχρεούται να παρέχει στους χρήστες τέτοια εργαλεία.

7. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

7.1. Η διαχείριση του ιστότοπου έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με τον Χρήστη, εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί ή επιτρέπει τέτοια αποκάλυψη.

7.2. Η διαχείριση του ιστότοπου έχει το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη, να τερματίσει και (ή) μπλοκάρει την πρόσβαση στον Ιστότοπο, εάν ο Χρήστης έχει παραβιάσει την παρούσα Συμφωνία ή τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας που περιέχονται σε άλλα έγγραφα, καθώς και σε περίπτωση τερματισμού της Ιστοσελίδας ή λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας ή προβλήματος.

7.3. Η διαχείριση του ιστότοπου δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη ή τρίτων για τον τερματισμό της πρόσβασης στον Ιστότοπο σε περίπτωση παραβίασης από τον χρήστη οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας ή άλλου εγγράφου, που περιέχει τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας.

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

8.1. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε διαφωνιών ή διαφωνιών μεταξύ των Μερών της παρούσας Συμφωνίας, απαραίτητη προϋπόθεση πριν προσφύγετε στο δικαστήριο είναι να υποβάλετε αξίωση (γραπτή πρόταση για εκούσια επίλυση της διαφοράς).

8.2. Παραλήπτης αξίωσης εντός 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής, γνωστοποιεί στον καταγγέλλοντα εγγράφως τα αποτελέσματα της εξέτασης της καταγγελίας.

8.3. Εάν είναι αδύνατο να επιλυθεί η διαφορά σε εθελοντική βάση, οποιοδήποτε από τα μέρη έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο για την προστασία των δικαιωμάτων του, που τους χορηγούνται από την κείμενη νομοθεσία.

8.4. Οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται εντός 5 ημέρες μετά την εμφάνιση της αιτίας της δράσης, με εξαίρεση την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων για το υλικό του Ιστότοπου που προστατεύεται σύμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωση παραβίασης των προϋποθέσεων της παραγράφου αυτής, οποιαδήποτε αξίωση αφήνεται από το δικαστήριο χωρίς αντάλλαγμα..

9. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΙ

9.1. Η διαχείριση του ιστότοπου δεν αποδέχεται αντιπροσφορές από τον Χρήστη σχετικά με αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία Χρήστη.

9.2. Κριτικές χρηστών, αναρτήθηκε στον Ιστότοπο, δεν αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη Διαχείριση του ιστότοπου χωρίς περιορισμούς.

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή