Abakavir + zidovudín + lamivudín: návod na použitie lieku, štruktúra, Kontraindikácie

Držiteľ osvedčenia o registrácii: ATOLL, LTD (Rusko)

Vyrobené: OZÓN, LTD (Rusko)

ATX kód: J05AR04 (Zidovudín, lamivudínu a abakaviru)

Účinné látky Abacavir + Zidovudine + Lamivudine

  • zidovudín (zidovudín)WHO sa zaregistrovala
  • abakavir (abakavir) WHO sa zaregistrovala
  • lamivudín (lamivudín) WHO sa zaregistrovala

Lieková forma Abacavir + Zidovudine + Lamivudine

[Liečivo je šírený pod lekársky predpis] Abakavir + zidovudín + lamivudín

Tab., kryt. filmom obalená, 300 mg + 150 mg + 300 mg: 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60 alebo 100 PC.

reg. №: LP-005757 z 28.08.19 – Aktuálne

Forma produktu, balenie a zloženie lieku Abacavir + Zidovudine + Lamivudine

Pills, filmom potiahnutá biela alebo takmer biela, Oválny, šošvkovitý, s valium; na priereze tabliet sú viditeľné 2 vrstva: jadro je biele alebo biele so žltkastým alebo hnedastým odtieňom a škrupinou.

1 pútko.
abakavir sulfát351.3 mg,
čo zodpovedá obsahu abakaviru300 mg
zidovudín300 mg
lamivudín150 mg

Pomocné látky: mikrokryštalická celulóza (MKC-101) – 303.4 mg, krospovydon – 48.8 mg, povidón K-25 – 36 mg, magnéziumstearát – 24.4 mg, koloidný oxid kremičitý – 6.1 mg.

Zloženie škrupiny: Opadry II 85F48105 biela – 30 mg, vr. Polyvinylalkohol – 14.07 mg, makrogol – 7.08 mg, mastenec – 5.22 mg, Oxid titaničitý – 3.63 mg.

3 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólia) (1) – balenie kartón.
3 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólia) (2) – balenie kartón.
3 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólia) (3) – balenie kartón.
3 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólia) (4) – balenie kartón.
3 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólia) (5) – balenie kartón.
3 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólia) (6) – balenie kartón.
3 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólia) (10) – balenie kartón.
6 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólia) (1) – balenie kartón.
6 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólia) (2) – balenie kartón.
6 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólia) (3) – balenie kartón.
6 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólia) (4) – balenie kartón.
6 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólia) (5) – balenie kartón.
6 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólia) (6) – balenie kartón.
6 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólia) (10) – balenie kartón.
10 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólia) (1) – balenie kartón.
10 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólia) (2) – balenie kartón.
10 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólia) (3) – balenie kartón.
10 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólia) (4) – balenie kartón.
10 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólia) (5) – balenie kartón.
10 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólia) (6) – balenie kartón.
10 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólia) (10) – balenie kartón.
10 PC. – banky (1) – balenie kartón.
20 PC. – banky (1) – balenie kartón.
30 PC. – banky (1) – balenie kartón.
40 PC. – banky (1) – balenie kartón.
50 PC. – banky (1) – balenie kartón.
60 PC. – banky (1) – balenie kartón.
100 PC. – banky (1) – balenie kartón.

Klinická a farmakologická skupina: Viricid, aktívny proti HIV
Farmakoterapeutická skupina: Protivírusový [HIV] prostriedky

Farmakologický účinok Abakavir + Zidovudín + Lamivudín

Kombinované antivírusové látky. Abakavir, lamivudín a zidovudín – HIV nukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy, selektívne inhibujú replikáciu HIV-1 a HIV-2. Abakavir, lamivudín a zidovudín prechádzajú postupnými štádiami metabolizmu zahŕňajúce intracelulárne kinázy a sú konvertované na zodpovedajúce 5'-trifosfáty (TF). Abakavir-TF, lamivudín-TF a zidovudín-TF sú substráty a kompetitívne inhibítory HIV reverznej transkriptázy.

Hlavný antivírusový účinok účinných látok spočíva v ich schopnosti začleniť sa ako monofosfát do syntetizovanej HIV DNA., čo vedie k prerušeniu replikácie. Príbuzenstvo lamivudínu, abakavir a zidovudín na DNA- polymerázy hostiteľskej bunky sú oveľa nižšie.

In vitro získané kmene HIV, odolný voči abakaviru, mutácie boli nájdené v niekoľkých kodónoch génu reverznej transkriptázy (OD) – М184V, K65R, L74V a Y115F. HIV rezistencia na abakavir sa vyvíja pomaly in vitro a in vivo. Pre klinicky významné zvýšenie inhibičnej koncentrácie vo vzťahu k 50% kmene IC50 (v 8 časy týkajúce sa vírusu “divoký” typ) sú potrebné viaceré mutácie vírusového genómu. izoluje, odolný voči abakaviru, môže byť menej citlivý na účinok lamivudínu, zalcitabín a/alebo didanozín, ale úplne zachovať citlivosť na zidovudín a stavudín. Zlyhanie kombinácie abakaviru, lamivudínu a zidovudínu na samom začiatku liečby je zvyčajne spôsobená len jednou mutáciou – М184V, preto použitie tejto kombinácie zachováva možnosť širokého výberu liečebných režimov druhej línie..

Farmakokinetika Abakavir + zidovudín + lamivudín

Perorálny lamivudín, abakavir a zidovudín sa rýchlo a dobre absorbujú z gastrointestinálneho traktu. Absolútna biologická dostupnosť lamivudínu, abakaviru a zidovudínu po perorálnom podaní dospelým 80-85%, 83% a 60-70%.

Vd lamivudín, abakaviru a zidovudínu pri intravenóznom podaní je priemer 1.3, 0.8 a 1.6 l/kg resp. Väzba lamivudínu na hlavný plazmatický proteín, albumín, bezvýznamne (in vitro menej 36% sérový albumín), farmakokinetika lamivudínu je lineárna. Zidovudín sa viaže na plazmatické bielkoviny pri 34-38%. Podľa štúdií in vitro, Abakavir sa v terapeutických dávkach viaže na sérové ​​proteíny približne 49%.

Lamivudín, abakavir a zidovudín prechádzajú cez BBB a nachádzajú sa v cerebrospinálnej tekutine (QMS). Pomer sérových koncentrácií lamivudínu a zidovudínu k zodpovedajúcim koncentráciám liečiva v CSF cez 2-4 h po perorálnom podaní v priemere asi 0.12 pre lamivudín a 0.5 pre zidovudín. Podľa štúdií na pacientoch infikovaných HIV, abakavir dobre preniká do CSF, kým AUC abakaviru v CSF je 30-44% z AUC abakaviru v plazme. V klinickej štúdii 1 fázy štúdie farmakokinetiky abakaviru, že prostredníctvom 1.5 hodiny po podaní dávky abakaviru 300 g 2 krát/deň je jeho koncentrácia v CSF 0.14 ug / ml. Pri použití abakaviru v dávke 600 mg 2 krát/deň sa jeho koncentrácia v CSF zvyšuje s 0.13 ug / ml v 0.5-1 h po injekcii, na 0.74 ug / ml v 3-4 žiadna. Tak, aj keď koncentrácia abakaviru v CSF cez 4 h po jeho podaní v dávke 600 mg 2 krát/deň a nedosahuje maximum, presahuje IC50 (0.8 ug / ml alebo 0.6 mmol / l) o 9 doba.

Abakavir sa metabolizuje prevažne v pečeni, iba 2 % z prijatej dávky sa vylučuje v nezmenenej forme obličkami. U ľudí sa abakavir metabolizuje, predovšetkým, pôsobením alkoholdehydrogenázy s tvorbou 5′- karboxylovej kyseliny a konjugáciou s kyselinou glukurónovou za vzniku 5'- glukuronid, ktoré sú o 66% z celkových, liek sa vylučuje obličkami.

Lamivudín sa vylučuje v nezmenenej forme renálnou exkréciou..

Zidovudín, predovšetkým, metabolizuje v pečeni. Hlavným metabolitom zidovudínu v plazme a moči je zidovudín 5'-glukuronid., ktorý sa vylučuje obličkami a je približne 50-80% dávky. Ďalšie metabolity zidovudínu pri parenterálnom podaní sú 3′-amino-3′-deoxygimidín (AMT).

T1/2 lamivudínu je 5-7 žiadna. Priemerný systémový klírens lamivudínu je približne 0.32 l / h kg, väčšinou ide o renálny klírens (viac 70%), cez transportný systém organických katiónov. Štúdie u pacientov s renálnou insuficienciou ukázali, že porucha funkcie obličiek ovplyvňuje vylučovanie lamivudínu.

Plazmatické hladiny zidovudínu sú zvýšené u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek.

Priemerný T1/2 abakaviru je približne 1.5 žiadna. Po viacnásobných dávkach abakaviru v dávke 300 mg orálne 2 krát/deň nie je pozorovaná významná kumulácia. Eliminácia abakaviru prebieha cez pečeňový metabolizmus, po ktorom nasleduje vylučovanie metabolitov prevažne obličkami.. O 83% podaná dávka abakaviru sa vylučuje obličkami vo forme metabolitov a nezmenená, zvyšné množstvo sa vylúči cez črevá.

V štúdiách zahŕňajúcich pacientov s renálnou insuficienciou,, že porucha funkcie obličiek ovplyvňuje vylučovanie lamivudínu v dôsledku zníženia renálneho klírensu. Aj to sa ukázalo, že pacienti s ťažkou poruchou funkcie obličiek majú zvýšené plazmatické koncentrácie zidovudínu. Abakavir sa primárne metabolizuje v pečeni., menej 2% vylučuje sa obličkami v nezmenenej forme. Farmakokinetika abakaviru u pacientov v terminálnom štádiu ochorenia obličiek je podobná ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek..

Abakavir sa metabolizuje, hlavne, pečeň. Farmakokinetika abakaviru sa skúmala u pacientov s miernou poruchou funkcie pečene. (5-6 poukazuje na Child-Pugh). Výsledky štúdie naznačujú v priemere zvýšenie AUC abakaviru 1.89 krát a zvýšenie T1/2 abakaviru v 1.58 doba. Zhoršená funkcia pečene neovplyvňuje AUC metabolitov abakaviru, znižuje sa však rýchlosť ich tvorby a vylučovania.

Indikácie účinných látok lieku Abacavir + Zidovudine + Lamivudine

Liečba infekcie HIV u dospelých a starších detí 12 rokov v antiretrovírusovej liečbe.

Dávkovací režim Abakavir + Zidovudín + Lamivudín

Spôsob aplikácie a dávkovací režim konkrétneho liečiva závisí od jeho formy uvoľňovania a ďalších faktorov.. Optimálny dávkovací režim určuje lekár. Je potrebné prísne dodržiavať súlad dávkovej formy konkrétneho lieku s indikáciami na použitie a dávkovacím režimom..

Ústne. Užíva sa jedna dávka kombinovaného lieku 2 x / deň.

Ak je telesná hmotnosť dospievajúceho alebo dospelého nižšia 40 kg táto kombinácia nie je použiteľná, keďže dávka každej účinnej látky je fixná a nie je možné znižovať dávku pre každú účinnú látku samostatne.

V prípade poruchy funkcie pečene a/alebo obličiek je potrebná úprava dávkovacieho režimu..

Vedľajšie účinky Abacavir + Zidovudine + Lamivudine

Príznaky reakcie z precitlivenosti (РГЧ)

Z hematopoetického systému: lymfopénia.

Z nervovej sústavy: bolesť hlavy, paresthesia.

Dýchací systém: dýchavičnosť, kašeľ, bolenie hrdla, syndróm respiračnej tiesne, respiračné nedostatočnosť.

Zo zažívacieho systému: nevoľnosť, vracanie, hnačka, bolesť v bruchu, ulcerácia v ústach, zvýšenie testov funkcie pečene, zlyhanie pečene.

Z močového systému: zvyšovanie koncentrácie kreatinínu, zlyhanie obličiek.

Kože a podkožný tuk: vyrážka (makulopapulárne alebo urtikárne).

Na strane pohybového aparátu: myalgia, zriedka – myolýza, artralgia, KLF činnosť.

Ostatné: horúčka, cítiť sa unavene, nevoľnosť, opuch, lymfadenopatia, nízky krvný tlak, zápal spojiviek, anafylaxia.

Ak sa niektorý z týchto príznakov objaví, je potrebné dôkladné vyšetrenie pacienta, aby sa vylúčila reakcia z precitlivenosti.. Ak nie je možné vylúčiť reakciu z precitlivenosti, opätovného predpisovania kombinácie abakavir + lamivudín + zidovudín alebo iné lieky, obsahujúce abakavir, prísne kontraindikované.

Frekvenciu nežiaducich účinkov: Často (≥1 / 10); často (≥1 / 100, <1/10); zriedka (≥1 / 1000, <1/100); zriedka (≥1 / 10 000, <1/1000); zriedka (<1/10 000).

Abakavir – vedľajšie účinky

Na strane imunitného systému: často – reakcie precitlivenosti.

Z nervovej sústavy: často – bolesť hlavy.

Zo zažívacieho systému: často – anorexia, nevoľnosť, vracanie, hnačka; zriedka – pankreatitída.

Metabolizmus: často – hyperlaktatémia; zriedka – Laktátová acidóza.

Kože a podkožný tuk: často – vyrážka (žiadne systémové príznaky); zriedka – exsudačný multiformný erytém, Stevens-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza.

Ostatné: často – horúčka, apatia, cítiť sa unavene.

Lamivudín – vedľajšie účinky

Z hematopoetického systému: zriedka – neutropénia, anémia, trombocytopénia; zriedka – čistá aplázia červených krviniek.

Metabolizmus: často – hyperlaktatémia; zriedka – Laktátová acidóza.

Z nervovej sústavy: často – bolesť hlavy; zriedka – paresthesia, perifericheskaya neuropatia.

Zo zažívacieho systému: často – nevoľnosť, vracanie, bolesť v hornej časti brucha, hnačka; zriedka – dočasné zvýšenie AST, GOLD; zriedka – zvýšenie aktivity sérovej amylázy, pankreatitída.

Kože a podkožný tuk: často – vyrážka, alopécia.

Na strane pohybového aparátu: často – artralgia, poškodenie svalov; zriedka – raʙdomioliz.

Ostatné: často – cítiť sa unavene, nevoľnosť, oteplenie.

Niektorí pacienti, ktorí dostávali kombinovanú antiretrovírusovú liečbu, došlo k prerozdeleniu/nahromadeniu tukového tkaniva v tele. Frekvencia tohto javu závisí od mnohých faktorov., vr. z kombinácie antiretrovírusových liekov.

Zidovudín – vedľajšie účinky

Z hematopoetického systému: často- anémia (môže byť potrebná transfúzia krvi), neutropénia a leukopénia. Tieto vedľajšie účinky sa pravdepodobnejšie vyskytnú pri vysokých dávkach zidovudínu. (1200- 1500 mg / deň), u pacientov s pokročilou infekciou HIV (najmä so zníženou rezervou kostnej drene pred liečbou) a, najmä, u pacientov s počtom CD4+ buniek nižším ako 100/mcL. U niektorých pacientov je potrebné znížiť dávku zidovudínu až do vysadenia. U týchto pacientov sa častejšie vyskytuje neutropénia, ktorí majú počet neutrofilov, hladiny hemoglobínu a vitamínu B12 v sére sú znížené v čase začatia liečby zidovudínom. Zriedka – trombocytopénia a pancytopénia (s hypopláziou kostnej drene); zriedka – čistá aplázia červených krviniek; zriedka – aplasticheskaya anémia.

Metabolizmus: často – hyperlaktatémia; zriedka- Laktátová acidóza, anorexia; redistribúcia/akumulácia tukového tkaniva (Frekvencia tohto vedľajšieho účinku závisí od mnohých faktorov., vr. zo špecifickej kombinácie antiretrovírusových liekov).

Od psychiky: zriedka – úzkosť a depresia.

Z nervovej sústavy: Často – bolesť hlavy; často – závrat; zriedka – nespavosť, paresthesia, ospalosť, znížená duševná aktivita, kŕče.

Na strane orgánu zorného: Frekvencia nie je známa – makulárny edém, amblyopia, fotofóbia.

Orgánom sluchu: závrat, strata sluchu.

Kardiovaskulárny systém: zriedka – kardiomyopatia.

Dýchací systém: zriedka – dýchavičnosť; zriedka – kašeľ.

Zo zažívacieho systému: Často – nevoľnosť; často – vracanie, bolesť brucha a hnačka, zvýšená aktivita pečeňových enzýmov a koncentrácia bilirubínu; zriedka – nadúvanie; zriedka – pigmentácia ústnej sliznice, disgevziya, dyspepsia, pankreatitída, ochorenie pečene, ako je ťažká hepatomegália so steatózou.

Kože a podkožný tuk: zriedka – vyrážka a svrbenie; zriedka – pigmentácia nechtov a kože, Potenie.

Na strane pohybového aparátu: často – myalgia; zriedka – myopatia.

Z močového systému: zriedka – časté močenie.

Z reprodukčného systému a mliečnej žľazy: zriedka – gynekomastia.

Alergické reakcie: zriedka – žihľavka.

Ostatné: často – celková malátnosť; zriedka – horúčka, syndróm generalizovanej bolesti a asténia; zriedka – zimnica, bolesť na hrudi, príznaky podobné chrípke.

Kontraindikácie pri použití Abacaviru + Zidovudinu + Lamivudinu

Stredne ťažké až ťažké zlyhanie pečene (triedy B a C na stupnici Child- Pite); mierne zlyhanie pečene (triedy a na meradle Childa-); zhoršenie funkcie obličiek (CC <50 ml / min); výrazný pokles obsahu neutrofilov (menej ako 0,75 × 109 l) alebo koncentrácia hemoglobínu (menej 7.5 g / dl, alebo 4.65 mmol / l) kvôli obsahu zidovudínu; Vek do 12 leta (kvôli neschopnosti upraviť dávku); hmotnosť menej 40 kg.

Opatrne

Inhibícia hematopoézy kostnej drene (pri koncentrácii hemoglobínu menšej ako 9 g / l (5.59 mmol / l) alebo obsah neutrofilov v krvi je menší ako 1,0 × 109 / l) môže byť potrebná úprava dávky zidovudínu (s rozvojom týchto nežiaducich reakcií, abakavir, zidovudín a lamivudín sa používajú ako samostatné prípravky); pankreatitída (vr. história); gepatomegaliya, zápal pečene, akékoľvek rizikové faktory pre ochorenie pečene; prítomnosť rizikových faktorov pre rozvoj ochorenia koronárnych artérií; Starší pacienti.

Abakavir + zidovudín + lamivudín – použitie počas tehotenstva a laktácie

Bezpečnosť tejto kombinácie u žien počas tehotenstva sa ešte neskúmala.. Existujú dôkazy zo štúdií o účinkoch abakaviru, lamivudínu a zidovudínu na vývoj plodu u zvierat. Preto počas tehotenstva drogy, obsahujúce túto kombináciu sa používa iba vtedy, ak, v prípade, že očakávaný prínos pre matku preváži riziko pre plod.

Vplyv abakaviru, lamivudínu a zidovudínu na fertilitu u žien sa ešte neskúmalo. Pre zidovudín,, že jeho použitie u mužov nemá vplyv na počet, morfológia a motilita spermií.

Odborníci neodporúčajú dojčiť pacientom infikovaným HIV, aby sa zabránilo prenosu HIV na dieťa. Pretože abakavir, jeho metabolity a HIV prechádzajú do materského mlieka, dojčenie je kontraindikované.

Žiadosť o porušenie funkcie pečene – Abakavir + zidovudín + lamivudín

Použitie lieku je kontraindikované v prípadoch stredne ťažkej a ťažkej dysfunkcie pečene..

Abakavir + zidovudín + lamivudín – Žiadosť o porušenie funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má dávka lamivudínu znižovať úmerne s poklesom CC.. V tomto ohľade sa neodporúča používať liek na CC menej 50 ml / min.

Použitie u detí Abacavir + Zidovudine + Lamivudine

Kontraindikované u detí mladších ako vek 12 rokov z dôvodu neschopnosti upraviť dávku.

Upozornenie – Abakavir + zidovudín + lamivudín

Užívania drog, obsahujúci túto kombináciu je spojený s rizikom rozvoja reakcie z precitlivenosti (РГЧ), charakterizované horúčkou a/alebo vyrážkou a inými príznakmi, svedčí o poškodení viacerých orgánov. HSR môže byť život ohrozujúce a v zriedkavých prípadoch môže byť smrteľné, ak sa nelieči. Riziko vzniku HSR pri tejto kombinácii je výrazne zvýšené u pacientov s pozitívnym výsledkom testu na prítomnosť alely HLA-B * 5701.. HSR pre abakavir sa však u pacientov pozorovali s nižšou frekvenciou, nenesie túto alelu.

Testovanie na prítomnosť alely HLA-B*5701 sa má vykonať pred začatím liečby touto kombináciou a tiež pred obnovením liečby touto kombináciou u pacientov s neznámym stavom alely HLA-B*5701, ktorí predtým dobre znášali liečbu abakavirom.

Neodporúča sa používať u pacientov s alelou HLA-B * 5701, ak pacienti, u ktorých bolo podozrenie na HSR pri užívaní akejkoľvek inej drogy, obsahujúce abakavir, bez ohľadu na stav s ohľadom na alelu HLA-B*5701.

Všetci pacienti, liečených touto kombináciou, klinická diagnóza suspektnej HSR by mala zostať základom klinického rozhodovania.

Pri podozrení na HSR je potrebné liečbu touto kombináciou okamžite ukončiť, a to aj pri absencii alely HLA-B*5701.. Oneskorenie ukončenia liečby touto kombináciou po nástupe HSR môže viesť k život ohrozujúcej situácii..

Obnovenie užívania drog, obsahujúci abakavir po podozrení na abakavir HSR, môže viesť k rýchlemu návratu príznakov v priebehu niekoľkých hodín, ktoré môžu zahŕňať život ohrozujúcu hypotenziu a smrť.

Pri zvažovaní obnovenia liečby abakavirom po ukončení liečby akýmkoľvek liekom, obsahujúci abakavir z akéhokoľvek dôvodu, dôvod prerušenia liečby by sa mal stanoviť bez ohľadu na nosič alely NHA-B * 5701 pacientom. Ak nie je možné vylúčiť MIRV, drogy sa nedajú znovu začať, obsahujúce túto kombináciu, ako aj akékoľvek iné drogy, obsahujúce abakavir.

Ak sa vylúči MIRV, je možné obnoviť terapiu touto kombináciou. V zriedkavých prípadoch, pacientov, z dôvodov vysadil abakavir, iné ako symptómy HSR, tiež zaznamenali rozvoj život ohrozujúcich reakcií v priebehu niekoľkých hodín po obnovení liečby abakavirom. Opätovné začatie liečby touto kombináciou alebo inými liekmi, obsahujúce abakavir, by sa malo vykonávať len vtedy, ak je rýchly prístup k lekárskej starostlivosti.

Existujú správy o rozvoji laktátovej acidózy a závažnej hepatomegálie so steatózou., vr. smrteľný, v dôsledku antiretrovírusovej liečby nukleozidovými analógmi vo forme samostatných liečiv, vrátane abakaviru. lamivudín a zidovudín, alebo ich kombinácie. Podobné javy boli zaznamenané najmä u žien..

Pri používaní tejto kombinácie je potrebná opatrnosť, najmä u pacientov s hepatomegáliou, hepatitída alebo iné rizikové faktory poškodenia pečene a steatózy pečene (vrátane určitých drog a alkoholu). Pacienti súbežne infikovaní vírusom hepatitídy C a pacienti, ktorí sú liečení interferónom alfa a ribavirín, môže predstavovať osobitnú rizikovú skupinu. Táto kombinácia sa má vysadiť, ak sa vyskytnú klinické alebo laboratórne príznaky laktátovej acidózy s hepatitídou alebo bez nej. (ktoré zahŕňajú hepatomegáliu a steatózu, aj pri absencii významného zvýšenia aktivity aminotransferázy), symptomatická hyperlakgateémia a metabolická acidóza/laktátová acidóza, progresívna hepatomegália alebo s rýchlym zvýšením aktivity aminotransferáz.

Štúdie in vitro a in vivo ukázali, že nukleozidové a nukleotidové analógy sú schopné spôsobiť rôzne stupne mitochondriálneho poškodenia. U HIV-negatívnych detí sa vyskytli prípady mitochondriálnej dysfunkcie, liečených intrauterinne a/alebo postnatálne nukleozidovými analógmi. Hlavnými nežiaducimi reakciami boli hematologické poruchy (anémia, neutropénia), poruchy metabolizmu (hyperlaktatémia, hyperlipazémia). Tieto nežiaduce reakcie sú často prechodné. Boli hlásené niektoré neurologické poruchy s neskorým nástupom (zvýšenie svalového tonusu, kŕče, poruchy správania). Sú tieto neurologické poruchy prechodné alebo trvalé?, v súčasnosti neznámy. Akékoľvek dieťa, dokonca aj HIV negatívny, vystavené in utero nukleozidovým a nukleotidovým analógom, by sa mali podrobiť klinickému a laboratórnemu vyšetreniu, aby sa vylúčila mitochondriálna dysfunkcia, ak sa zistia relevantné znaky alebo symptómy. Tieto údaje neovplyvňujú súčasné národné odporúčania pre použitie APT u tehotných žien na prevenciu vertikálneho prenosu infekcie HIV..

Liečba zidovudínom bola sprevádzaná stratou podkožného tuku. Výskyt a závažnosť lipoatrofie súvisí s kumulatívnou expozíciou. Táto strata tuku, ktorý je najvýraznejší na tvári, končatiny a zadok, môže byť len čiastočne reverzibilné, a zlepšenie môže nastať až niekoľko mesiacov po prechode na liečebný režim, neobsahujúce zidovudín. Počas liečby zidovudínom a inými liekmi, obsahujúce zidovudín, pacienti majú byť pravidelne sledovaní na príznaky lipoatrofie, a ak je podozrenie na lipoatrofiu, ak je to možné, prejdite na alternatívny režim liečby.

Počas antiretrovírusovej liečby sa môžu zvýšiť koncentrácie lipidov a glukózy v krvi.. K tomuto procesu môže prispieť aj kontrola chorôb a zmeny životného štýlu.. Je potrebné zvážiť potrebu stanovenia koncentrácie sérových lipidov a glukózy v krvi.. Je potrebné liečiť poruchy lipidov, podľa ich klinických prejavov.

Počas liečby je potrebné starostlivo sledovať hematologické parametre..

Ak sa objavia príznaky alebo laboratórne dôkazy pankreatitídy, liečba sa má okamžite prerušiť..

U pacientov s už existujúcou poruchou funkcie pečene, vrátane aktívnej chronickej hepatitídy, pri kombinovanej APT sa zvyšuje frekvencia dysfunkcie pečene. Títo pacienti majú byť monitorovaní v súlade so štandardnou klinickou praxou.. Ak sa funkcia pečene u takýchto pacientov zhorší, má sa zvážiť prerušenie alebo vysadenie tejto kombinácie..

U pacientov s chronickou hepatitídou B alebo C, príjem kombinovaného APT, zvýšené riziko závažných a smrteľných vedľajších účinkov na pečeň. V prípade súbežného užívania antivírusovej liečby hepatitídy B alebo C, pozri návod na použitie týchto liekov. Keď sa liečba preruší u pacientov so súbežnou vírusovou hepatitídou B, majú sa monitorovať pečeňové testy a pravidelne sa má merať vírusová záťaž., tk. možný recidív hepatitídy po vysadení lamivudínu, ktoré môžu byť závažnejšie u pacientov s dekompenzovaným ochorením pečene.

Nasvedčujú tomu výsledky klinických štúdií a údaje po registrácii, že u niektorých pacientov s chronickou hepatitídou B sa po vysadení lamivudínu môžu objaviť klinické a laboratórne príznaky recidívy hepatitídy, čo môže mať závažnejšie následky u pacientov s dekompenzovaným ochorením pečene. Ak sa táto kombinácia preruší u pacientov so súbežnou vírusovou hepatitídou B, má sa zvážiť pravidelné sledovanie funkcie pečene a markerov replikácie vírusu hepatitídy B..

Pri používaní zidovudínu ako súčasti liečebného režimu HIV sa vyskytli prípady exacerbácie anémie počas užívania ribavirín, presný mechanizmus tohto javu zostáva neznámy.. V tejto súvislosti sa súčasné užívanie zidovudínu s ribavirínom neodporúča.. Ak je zidovudín už zahrnutý v režime kombinovanej antiretrovírusovej terapie, treba zvážiť jeho výmenu. Toto je obzvlášť dôležité u pacientov s anamnézou anémie vyvolanej zidovudínom..

Ak majú HIV-infikovaní pacienti s ťažkou imunodeficienciou asymptomatické oportúnne infekcie alebo ich reziduálne účinky v čase začatia antiretrovírusovej liečby, jej podanie môže aktivovať zápalový proces a viesť k zvýšeniu symptómov oportúnnych infekcií alebo iným závažným následkom. Tieto reakcie sa zvyčajne vyskytujú počas prvých týždňov alebo mesiacov po začatí antiretrovírusovej liečby..

Autoimunitné ochorenie (ako je Graceova choroba, polymyozitída a Guillainov syndróm- Barre) boli pozorované na pozadí obnovenia imunity, čas do nástupu sa však líšil, a ochorenie sa môže vyskytnúť mnoho mesiacov po začatí liečby a môže mať atypický priebeh.

Použitie tejto kombinácie alebo iných antiretrovírusových liekov nevylučuje možnosť rozvoja oportúnnych infekcií alebo iných komplikácií infekcie HIV., preto by pacienti mali zostať pod lekárskym dohľadom, skúsenosti s liečbou týchto chorôb.

Napriek, že etiológia osteonekrózy je multifaktoriálna (vrátane užívania kortikosteroidov, konzumácia alkoholu, ťažká imunosupresia, vysoký BMI), prípady osteonekrózy boli najčastejšie u pacientov s pokročilou infekciou HIV a/alebo pri dlhodobom používaní kombinovanej APT. Pacienti by mali navštíviť lekára, ak pociťujú bolesť a stuhnutosť kĺbov alebo ťažkosti s pohybom.

Pacienti by mali byť upozornení, že liečba antiretrovírusovými liekmi nezabráni riziku prenosu HIV na iné osoby sexuálnym kontaktom a kontamináciou krvi. Preto by pacienti mali prijať vhodné opatrenia.

Antiretrovírusová liečba sa má používať s opatrnosťou, vrátane abakaviru, pacientov s rizikom ochorenia koronárnych artérií. Musia sa prijať všetky opatrenia na minimalizáciu ovplyvniteľných rizikových faktorov (ako je hypertenzia, hyperlipidémia, cukrovka a fajčenie).

Pacientov treba varovať pred samoliečbou akýmikoľvek liekmi..

Táto kombinácia by sa nemala používať s liekmi, obsahujúce lamivudín alebo emtricitabín.

Súbežnému užívaniu stavudínu a zidovudínu sa treba vyhnúť..

Užívanie lamivudínu s kladribínom sa neodporúča..

Liekové interakcie Abakavir + zidovudín + lamivudín

Liekové interakcie, v dôsledku prítomnosti abakaviru

Metabolizmus abakaviru je narušený, keď sa užíva s etanolom, čo vedie k zvýšeniu AUC abakaviru približne o 41%. Vzhľadom na bezpečnostný profil abakaviru, tieto údaje sa nepovažujú za klinicky významné. Abakavir nemá žiadny vplyv na metabolizmus etanolu.

V štúdii farmakokinetiky liekov počas užívania abakaviru (dávka 600 mg 2 x / deň) a metadónom, došlo k zníženiu Cmax abakaviru o 35% a skrátenie času na dosiahnutie Cmax o 1 žiadna, avšak AUC zostala nezmenená. Zmeny vo farmakokinetike abakaviru sa nepovažovali za klinicky významné.. V tejto štúdii abakavir zvýšil priemerný celkový klírens metadónu o 22%. Táto zmena sa u väčšiny pacientov nepovažovala za klinicky významnú., niekedy však môže byť potrebné upraviť dávku metadónu.

Liekové interakcie, v dôsledku prítomnosti lamivudínu

Užívanie trimetoprimu/sulfametoxazolu 160 mg/800 mg (Kotrimoxazol) spôsobuje zvýšenie expozície lamivudínu 40%, v dôsledku prítomnosti trimetoprimu. Ale, okrem pacientov s renálnou insuficienciou, úprava dávky lamivudínu nie je potrebná.

Lamivudín môže inhibovať intracelulárnu fosforyláciu zalcitabínu počas užívania týchto liekov. V tejto súvislosti sa použitie v kombinácii so zalcitabínom neodporúča..

Spolupráca, v dôsledku prítomnosti zidovudínu

Zidovudín neovplyvňuje farmakokinetiku atovakvónu. Farmakokinetické údaje to však naznačujú, že atovakvón znižuje rýchlosť metabolizmu zidovudínu na jeho glukuronid (v rovnovážnom stave sa AUC zidovudínu zvyšuje o 33%, Cmax v plazmatickom glukuronide je znížená o 19%). Pri predpisovaní zidovudínu v dávkach 500 - 600 mg / deň a pri súbežnom 3-týždňovom cykle liečby akútnej pneumocystovej pneumónie s atovakvónom sa zvyšuje frekvencia nežiaducich reakcií, spojené so zvýšenými plazmatickými koncentráciami zidovudínu, nepravdepodobný. Ak je potrebné dlhšie kombinované užívanie týchto liekov, odporúča sa starostlivé sledovanie klinického stavu pacienta..

Absorpcia zidovudínu sa znižuje, keď sa súbežne užívajú tablety klaritromycínu.. Medzi užitím klaritromycínu a zidovudínu je potrebné dodržať interval minimálne 2 žiadna.

Niektorí pacienti, liečených zidovudínom a fenytoínom, bolo zistené zníženie koncentrácie fenytoínu v krvi, a v jednom prípade došlo k zvýšeniu koncentrácie fenytoínu. Tieto pozorovania poukazujú na potrebu kontrolovať koncentrácie fenytoínu v krvi u pacientov, ktorí súčasne užívajú kombináciu zidovudín + lamivudín a fenytoín.

Podľa niektorých správ, probenecid zvyšuje priemerný T1/2 zidovudínu a AUC v dôsledku inhibície tvorby glukuronidu. V prítomnosti probenecidu sa renálne vylučovanie glukuronidu znižuje a, možná, samotný zidovudín.

Zobrazujú sa obmedzené údaje, že kombinované použitie zidovudínu a rifampicínu znižuje AUC zidovudínu o 48 ± 34 %. Klinický význam tohto pozorovania však nie je známy..

Zidovudín môže pri ich súčasnom použití inhibovať proces intracelulárnej fosforylácie stavudínu.. Tak, súčasné užívanie stavudínu a kombinácie zidovudín + lamivudín sa neodporúča.

Nukleozidové analógy, narušenie replikácie DNA, ako ribavirín, môže znížiť antivírusovú aktivitu zidovudínu in vitro. Súbežné užívanie týchto liekov so zidovudínom sa neodporúča.. Došlo k nárastu anémie, spôsobené ribavirínom, keď je zidovudín zahrnutý do komplexnej liečby infekcie HIV. Použitie zidovudínu v kombinácii s ribavirínom sa neodporúča kvôli zvýšenému riziku anémie..

Súčasné užívanie zidovudínu a doxorubicínu sa neodporúča z dôvodu vzájomného oslabenia aktivity každého z liečiv in vitro.

Pri súčasnom použití s ​​flukonazolom sa AUC zidovudínu zvyšuje o 74% inhibíciou UDP-glukuronozyltransferázy. Vzhľadom na obmedzené údaje nie je klinický význam známy. Je potrebné kontrolovať toxické účinky zidovudínu.

Pri súčasnom použití s ​​kyselinou valproovou sa AUC zidovudínu zvyšuje o 80% inhibíciou UDP-glukuronozyltransferázy. Vzhľadom na obmedzené údaje nie je klinický význam známy. Je potrebné kontrolovať toxické účinky zidovudínu.

Kyselina acetylsalicylová, kodeín, morfium, Indometacín, Ketoprofen, naproxén, oxazepam, Lorazepam, cimetidín, clofibrat, dapson, inozín pranobex (liek Groprinosin) schopný zmeniť metabolizmus zidovudínu v dôsledku kompetitívnej inhibície procesu glukuronidácie alebo priamej supresie metabolizmu zidovudínu mikrozomálnymi pečeňovými enzýmami. Pred predpísaním týchto liekov v kombinácii s kombináciou zidovudín + lamivudín, najmä na dlhodobú liečbu, je potrebné posúdiť potenciálne liekové interakcie.

Súbežné použitie, najmä na liečbu akútnych stavov, zidovudín a potenciálne nefrotoxické alebo myelosupresívne lieky (napr, systémové podávanie pentamidínu, Dapsonom, pyrimetamín, čo-trimoxazole, Amfotericín B, flucitozina, ganciklovir, interferón, vinkristín, vinblastín a doxorubicín) môže tiež zvýšiť riziko vedľajších účinkov zidovudínu. Ak sa zidovudín + lamivudín podáva súbežne s ktorýmkoľvek z týchto liekov, funkcia obličiek a hematologické parametre sa majú dôkladne sledovať a v prípade potreby sa má znížiť dávka jedného alebo viacerých liekov..

Zbytočne. niektorí pacienti, napriek kombinácii, môžu sa vyvinúť oportúnne infekcie, môže byť potrebná ďalšia liečba, aby sa zabránilo infekciám. Na takúto profylaxiu sa používa kotrimoxazol., pentamidínový aerosól, pyrimetamín a acyklovir. Obmedzené údaje z klinických štúdií naznačujú, že nedochádza k významnému zvýšeniu výskytu vedľajších účinkov zidovudínu, ak sa používa súbežne s týmito liekmi..

Tlačidlo Späť na začiatok