Podmienky používania webových stránok

PODMIENKY POUŽÍVANIA

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Táto užívateľská zmluva (ďalej - Dohoda) odkazuje na stránku omedicine.info, umiestnený na https://omedicine.info

1.2. Stránka omedicine.info (ďalej - Webová stránka) je majetkom vlastníkov stránok.

1.3. Táto dohoda upravuje vzťah medzi správou stránky https://omedicine.info (ďalej - Správa stránok) a Používateľom tejto Stránky.

1.4. Správa stránky si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, pridávať alebo odstraňovať klauzuly tejto zmluvy bez toho, aby o tom používateľa informovali.

1.5. Používanie Stránky Používateľom znamená súhlas so Zmluvou a jej zmenami, k tejto dohode.

1.6. Používateľ je osobne zodpovedný za kontrolu tejto zmluvy
zmeny v ňom.

2. DEFINÍCIE POJMOV

2.1. Nasledujúce výrazy majú na účely tejto zmluvy nasledujúci význam:

2.1.1 omedicine.info – internetový zdroj, umiestnené na doménovom názve https://omedicine.info, vykonávanie svojich činností prostredníctvom internetového zdroja a súvisiacich služieb (ďalšie – Webové stránky).

2.1.2. omedicine.info - stránka, obsahujúce informácie o Tovare a/alebo Službách a/alebo Iných hodnotách pre užívateľa, Predajcovia a/alebo poskytovatelia služieb, umožňujúci výber, poriadok a (alebo) kúpe Tovaru, a/alebo prijímanie služby.

2.1.3. Správa stránky - poverení zamestnanci na správu stránky, konajúci v mene vlastníkov stránok.

2.1.4. Používateľ stránky (ďalšie – Používateľ) - tvár, s prístupom na Stránku, prostredníctvom internetu a používania Stránky.

2.1.5. Obsah stránky (ďalej - Obsah) – chránené výsledky duševnej činnosti, vrátane textov literárnych diel, ich mená, predslov, anotácie, články, ilustrácie, kryty, hudobné diela s textom alebo bez neho, grafický, text, fotografický, deriváty, kompozitné a iné práce, používateľské rozhrania, vizuálne rozhrania, názvy ochranných známok, logá, počítačové programy, Databáza, ako aj dizajn, štruktúru, výber, koordinácia, vzhľad, všeobecný štýl a usporiadanie tohto obsahu, zahrnuté na stránke a iné predmety duševného vlastníctva všetky spolu a/alebo oddelene, obsiahnuté na stránke https://omedicine.info.

3. PREDMET DOHODY

3.1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnúť Používateľovi prístup k Tovaru a/alebo službám poskytovaným na Stránke.

3.1.1. Stránka poskytuje Používateľovi nasledujúce typy služieb (služby):

  • poskytovanie možnosti Užívateľovi posielať správy, komentáre, užívateľské recenzie, hodnotenie obsahu stránky;
  • oboznámenie sa s tovarom/službou, uverejnené na Stránke;
  • výber a objednanie tovaru/služieb pre následný nákup alebo registráciu na tejto Stránke.

3.1.2. Všetky existujúce (naozaj
fungovanie) v súčasnosti služby (služby) stránky, ako aj akékoľvek nasledujúce
úpravy a doplnkové služby, ktoré sa objavia v budúcnosti (služby).

3.2. Prístup na stránku je poskytovaný bezplatne.

3.3. Táto zmluva je verejnou ponukou. Vstupom na Stránku Používateľ
považovať za pristúpenie k tejto dohode.

3.4. Používanie materiálov a služieb Stránky sa riadi pravidlami aktuálneho
legislatívy.

4. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

4.1. Administrácia stránky má právo:

4.1.1. Zmeňte pravidlá používania Stránky, a upravovať obsah tejto Stránky. Zmeny vstupujú do platnosti od momentu zverejnenia novej verzie Zmluvy na Stránke.

4.2. Užívateľ má právo:

4.2.1. Využívajte všetky služby dostupné na Stránke, a zakúpiť si akýkoľvek tovar a/alebo služby, ponúkané na Stránke.

4.2.2. Spýtajte sa akékoľvek otázky, súvisiace so službami lokality:

  • e-mailom:
  • prostredníctvom formulára spätnej väzby, umiestnený na:

4.2.3. Používajte Stránku výlučne na účely a spôsobom, stanovené Zmluvou a nie zakázané zákonom.

4.2.5. Vyžadovať, aby administratíva skryla všetky informácie o používateľovi.

4.2.6. Používať informácie na stránke na komerčné účely bez špeciálneho povolenia.

4.3. Používateľ Stránky sa zaväzuje:

4.3.1. Poskytnite dodatočné informácie na žiadosť Správy stránky, ktorý priamo súvisí so službami poskytovanými touto stránkou.

4.3.2. Pri používaní Stránky rešpektujte vlastnícke a nemajetkové práva autorov a iných držiteľov autorských práv.

4.3.3. Nepodnikajte žiadne kroky, čo môže byť považované za porušenie bežnej prevádzky Stránky.

4.3.4. Nešírte pomocou stránky žiadne dôverné a zákonom chránené informácie o fyzických alebo právnických osobách.

4.3.5. Vyhnite sa akejkoľvek činnosti, v dôsledku čoho môže byť porušená zákonom chránená dôvernosť informácií.

4.3.6. Nepoužívajte stránku na šírenie propagačných informácií, inak ako so súhlasom Správy stránky.

4.3.7. Nepoužívajte služby na tento účel:

4.3.7.1. porušovanie práv maloletých a (alebo) akýmkoľvek spôsobom im ublížiť.

4.3.7.2. porušovanie práv menšín.

4.3.7.3. vydávanie sa za inú osobu alebo zástupcu organizácie a (alebo) komunity bez dostatočných práv, vrátane zamestnancov tejto stránky.

4.3.7.4. skresľovanie vlastností a charakteristík akéhokoľvek Tovaru a/alebo služieb, uverejnené na Stránke.

4.3.7.5. nesprávne porovnanie Tovaru a/alebo Služieb, ako aj formovanie negatívnych postojov k osobám, (nie) používaním určitého Tovaru a/alebo služieb, alebo odsúdenie takýchto osôb.

4.3.7.6. sťahovanie obsahu, čo je nezákonné, porušuje akékoľvek práva tretích osôb; podporuje násilie, krutosť, nenávisť a (alebo) rasová diskriminácia, národné, sexuálne, náboženský, sociálne znaky; obsahuje nepravdivé informácie a (alebo) urážky konkrétnych ľudí, organizácií, orgány.

4.3.7.7. navádzanie na páchanie nezákonných činov, ako aj pomoc jednotlivcom, ktorých konanie smeruje k porušovaniu obmedzení a zákazov.

4.3.8. Zabezpečte presnosť poskytnutých informácií

4.3.9. Zabezpečte bezpečnosť osobných údajov pred prístupom tretích strán.

4.4. Používateľ je zakázaný:

4.4.1. Použite akékoľvek zariadenie, programy, Postupy, algoritmy a metódy, automatické zariadenia alebo ekvivalentné manuálne procesy na prístup, akvizícií, kopírovanie alebo sledovanie obsahu Stránky.

4.4.2. Narušiť správne fungovanie Stránky.

4.4.3. Obíďte navigačnú štruktúru stránky akýmkoľvek spôsobom, aby ste získali alebo sa pokúsili získať akékoľvek informácie, dokumenty alebo materiály akýmkoľvek spôsobom, ktoré nie sú špecificky zastúpené službami tejto stránky.

4.4.4. Neoprávnený prístup k funkciám Stránky, akékoľvek iné systémy alebo siete, súvisiace s touto stránkou, ako aj akúkoľvek službu, ponúkané na Stránke.

4.4.4. Porušiť bezpečnostný alebo autentifikačný systém na Stránke alebo v akejkoľvek sieti, týkajúce sa stránky.

4.4.5. Vykonajte spätné vyhľadávanie, sledovať alebo sa pokúšať sledovať akékoľvek informácie o akomkoľvek inom používateľovi stránky.

4.4.6. Používajte stránku a jej obsah na akýkoľvek účel, zákonom zakázané, ako aj podnecovať akúkoľvek nezákonnú činnosť alebo inú činnosť, porušovanie práv Stránky alebo iných osôb.

5. POUŽÍVANIE STRÁNKY

5.1. Stránka a obsah, zahrnuté na Stránke, vlastnené a prevádzkované správou stránky.

5.2. Obsah Stránky je chránený autorským právom, zákon o ochranných známkach, ako aj iné práva, súvisiace s duševným vlastníctvom, a zákon o nekalej súťaži.

5.3. Táto zmluva sa vzťahuje na všetky dodatočné obchodné podmienky pre nákup Tovaru a/alebo poskytovanie služieb, poskytnutých na Stránke.

5.4. Informácie, zverejnené na stránke by sa nemali považovať za zmenu tejto zmluvy.

5.5. Administrácia stránky má právo vykonať zmeny v zozname Tovarov a služieb kedykoľvek bez upozornenia Užívateľa, ponúkané na Stránke, a (alebo) ich ceny.

5.6. Dokument uvedený v ods 5.7. tejto zmluvy sa v príslušnej časti riadia a vzťahujú sa na používanie stránky používateľom.

5.7. Zásady ochrany osobných údajov: https://omedicine.info/policy

5.8. Ktorýkoľvek z dokumentov, uvedené v ods 5.7 tejto dohody môžu byť aktualizované. Zmeny vstupujú do platnosti od momentu ich zverejnenia na Stránke..

6. ZODPOVEDNOSŤ

6.1. Akákoľvek strata, ktorá môže Používateľovi vzniknúť v prípade úmyselného alebo neuváženého porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy, ako aj z dôvodu neoprávneného prístupu ku komunikácii iného Používateľa, Správa stránky sa neprepláca.

6.2. Správa stránky nie je zodpovedná:

6.2.1. Oneskorenia alebo zlyhania v procese transakcie, spôsobené vyššou mocou, ako aj prípadných porúch v telekomunikáciách, počítač, elektrické a iné súvisiace systémy.

6.2.2. Činnosti prenosových systémov, banky, platobné systémy a za omeškania spojené s ich prácou.

6.2.3. Správne fungovanie Stránky, kedy, ak Používateľ nemá potrebné
technické prostriedky na jeho použitie, nemá ani žiadnu povinnosť poskytovať používateľom takéto nástroje.

7. PORUŠENIE PODMIENOK UŽÍVATEĽSKEJ DOHODY

7.1. Správa stránky má právo zverejniť informácie o Používateľovi, ak príslušný zákon vyžaduje alebo povoľuje takéto zverejnenie.

7.2. Správa stránky má právo bez predchádzajúceho upozornenia používateľa ukončiť a (alebo) zablokovať prístup na Stránku, ak Používateľ porušil túto Zmluvu alebo podmienky používania Stránky uvedené v iných dokumentoch, ako aj v prípade ukončenia Stránky alebo z dôvodu technickej poruchy alebo problému.

7.3. Správa Stránky nezodpovedá Používateľovi ani tretím stranám za ukončenie prístupu na Stránku v prípade, že Používateľ poruší akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy alebo iného dokumentu., obsahujúce podmienky používania Stránky.

8. RIEŠENIE SPOROV

8.1. V prípade akýchkoľvek nezhôd alebo sporov medzi zmluvnými stranami tejto dohody je nevyhnutnou podmienkou pred súdnou žalobou podať žalobu (písomný návrh na dobrovoľné urovnanie sporu).

8.2. Príjemca nároku v rámci 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia, písomne ​​oznámi sťažovateľovi výsledky prerokovania sťažnosti.

8.3. Ak nie je možné spor vyriešiť dobrovoľne, ktorákoľvek zo strán má právo obrátiť sa na súd o ochranu svojich práv, ktoré im súčasná právna úprava priznáva.

8.4. Akýkoľvek nárok týkajúci sa podmienok používania stránky musí byť predložený 5 dní po tom, čo došlo k príčine konania, s výnimkou ochrany autorských práv na materiály Stránky chránené v súlade so zákonom. V prípade porušenia podmienok tohto odseku súd ponecháva akýkoľvek nárok bez zohľadnenia..

9. DODATOČNÉ PODMIENKY

9.1. Administrácia stránky neakceptuje protiponuky od používateľa týkajúce sa zmien tejto zmluvy s používateľom.

9.2. Užívateľské recenzie, uverejnené na Stránke, nie sú dôvernými informáciami a môžu byť použité správou stránky bez obmedzení.

Tlačidlo Späť na začiatok