VELAKSIN (κάψουλες)

Δραστικό υλικό: Η βενλαφαξίνη
Όταν ATH: N06AX16
CCF: Αντικαταθλιπτικό
ICD-10 κωδικοί (μαρτυρία): F31, F32, F33, F41.2
Όταν ΚΠΣ: 02.02.06
Κατασκευαστής: EGIS PHARMACEUTICALS Plc (Ουγγαρία)

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΟ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κάψουλες της παρατεταμένης δράσης σκληρής ζελατίνης, αυτο-κλεισίματος, с бесцветным прозрачным корпусом и оранжево-коричневой крышечкой; περιεχόμενα των καψουλών – смесь пеллет белого и желтого цвета, με λίγη ή καθόλου οσμή.

1 caps.
βενλαφαξίνη (το υδροχλωρικό)75 mg
-“-150 mg

Έκδοχα: μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, χλωριούχο νάτριο, αιθυλική κυτταρίνη, τάλκης, Διμεθικόνη, χλωριούχο κάλιο, kopovydon, Κολλοειδές άνυδρο οξείδιο του πυριτίου, Xanthan Gum, κίτρινο οξείδιο του σιδήρου.

Η σύνθεση της κάψουλες ζελατίνης: Το διοξείδιο του τιτανίου, κίτρινο οξείδιο του σιδήρου, ζελατίνη.

14 PC. – φουσκάλες (2) – συσκευασίες από χαρτόνι.

 

Φαρμακολογική δράση

Αντικαταθλιπτικό. По химической структуре венлафаксин нельзя отнести ни к одному известному классу антидепрессантов (τρικυκλικά, τετρακυκλικά ή άλλα). Έχει δύο ενεργές εναντιομερείς ρακεμικές μορφές.

Η αντικαταθλιπτική δράση της βενλαφαξίνης σχετίζεται με αύξηση της δραστηριότητας των νευροδιαβιβαστών στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η βενλαφαξίνη και ο κύριος μεταβολίτης της Ο-δεμεθυλβενλαφαξίνη (EFA) είναι ισχυροί αναστολείς της επαναπρόσληψης σεροτονίνης και νορεπινεφρίνης και καταστέλλουν ασθενώς την επαναπρόσληψη της ντοπαμίνης από νευρώνες. Η βενλαφαξίνη και το EFA εξίσου αποτελεσματικά στην επαναπρόσληψη νευροδιαβιβαστών. Η βενλαφαξίνη και το EFA μειώνουν τις βήτα-αδρενεργικές αποκρίσεις.

Венлафаксин не обладает сродством к м- и н-холинорецепторам, ισταμίνη Η1-υποδοχείς και α1-адренорецепторам головного мозга. Η βενλαφαξίνη δεν καταστέλλει τη δράση του ΜΑΟ. Δεν έχει συγγένεια με τα οπιοειδή, βενζοδιαζεπίνες, фенциклидиновым или NMDA-рецепторам.

 

Φαρμακοκινητική

Απορρόφηση

Μετά την από του στόματος χορήγηση, CΜέγιστη венлафаксина и ОДВ (ο κύριος μεταβολίτης) в плазме крови достигаются в течение 6.0±1.5 и 8.8±2.2 ч, αντίστοιχα. Ο ρυθμός απορρόφησης της βενλαφαξίνης από κάψουλες παρατεταμένης αποδέσμευσης είναι χαμηλότερος από τον ρυθμό της αποβολής της. Επομένως, Τ1/2 венлафаксина после назначения капсул пролонгированного действия (15±6 ч) представляет собой фактически T1/2 αναρρόφηση, παρά Τ1/2 κατανομή (5± 2 ώρες), который отмечается после назначения препарата в форме таблеток.

Στο εύρος των ημερήσιων δόσεων 75-450 мг венлафаксин и ОДВ имеют линейную кинетику. После приема препарата во время еды время достижения CΜέγιστη στο πλάσμα αυξάνεται από 20-30 m, однако величины CΜέγιστη и абсорбции не изменяются.

Διανομή

Η δέσμευση της βενλαφαξίνης και της EFA με τις πρωτεΐνες του πλάσματος είναι αντίστοιχα 27% και 30%.

При многократном приеме Cσσ βενλαφαξίνη και EFA επιτυγχάνονται εντός 3 ημέρα.

Μεταβολισμός και απέκκριση

Ο κύριος μεταβολίτης – EFA.

EFA και άλλοι μεταβολίτες, а также неизмененный венлафаксин выводятся почками.

Φαρμακοκινητική σε ειδικές κλινικές καταστάσεις

У больных с циррозом печени концентрации в плазме крови венлафаксина и ОДВ повышены, και η ταχύτητα της αφαίρεσής τους μειώνεται. При умеренной или тяжелой почечной недостаточности общий клиренс венлафаксина и ОДВ снижается, а Τ1/2 μακραίνει. Μείωση της ολικής κάθαρσης παρατηρείται κυρίως σε ασθενείς με CC λιγότερο από 30 ml / min.

Возраст и пол пациента не влияют на фармакокинетику препарата.

 

Μαρτυρία

— депрессии (συμπ. σε περίπτωση συναγερμού), лечение и профилактика рецидивов.

 

Δοσολογικό σχήμα

Капсулы пролонгированного действия следует принимать во время еды. Κάθε κάψουλα πρέπει να καταπίνεται ολόκληρη και να πλένεται με υγρό. Οι κάψουλες δεν μπορούν να διαιρεθούν, αλέθω, μασάτε ή βάζετε σε νερό. Суточную дозу следует принимать в один прием (το πρωί ή το βράδυ) каждый раз приблизительно в одно и тоже время.

Στο κατάθλιψη Η συνιστώμενη δόση έναρξης είναι 75 mg 1 ώρα / ημέρα. Если по мнению врача необходима более высокая доза (σοβαρή καταθλιπτική διαταραχή ή άλλες καταστάσεις, απαιτούν θεραπεία σε εσωτερικούς ασθενείς), μπορεί να ανατεθεί αμέσως 150 mg 1 ώρα / ημέρα. После этого суточную дозу можно увеличивать на 75 mg κάθε 2 недели или больше (αλλά όχι περισσότερο από 4 ημέρα) έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Максимальная суточная доза препарата Велаксин® είναι 350 mg. Μετά την επίτευξη του απαιτούμενου θεραπευτικού αποτελέσματος, η ημερήσια δόση μπορεί σταδιακά να μειωθεί στο ελάχιστο αποτελεσματικό επίπεδο..

Υποστηρικτική φροντίδα και πρόληψη υποτροπών. Η θεραπεία για κατάθλιψη πρέπει να συνεχιστεί τουλάχιστον 6 Μήνες. При стабилизирующей терапии и терапии с целью профилактики рецидивов или новых эпизодов депрессии, препарат назначают в дозах, продемонстрировавших свою эффективность. Врач должен регулярно, όχι λιγότερο 1 φορές 3 Μήνες, контролировать эффективность длительной терапии Велаксином®.

Ασθενείς, принимающих Велаксин® в форме таблеток можно перевести на прием препарата в форме капсул пролонгированного действия с назначением эквивалентной дозы 1 ώρα / ημέρα. Ωστόσο, μπορεί να απαιτείται ατομική προσαρμογή της δόσης.

Στο ήπια νεφρική ανεπάρκεια (CC > 30 ml / min) Λειτουργία διόρθωσης δεν απαιτείται. Στο μέτρια νεφρική ανεπάρκεια (CC 10-30 ml / min) η δόση πρέπει να μειωθεί κατά 25-50%. Λόγω της επιμήκυνσης Τ1/2 βενλαφαξίνη και ο ενεργός μεταβολίτης της (EFA) Τέτοιοι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν ολόκληρη τη δόση 1 ώρα / ημέρα. Η βενλαφαξίνη δεν συνιστάται για σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (CC < 10 ml / min), поскольку надежные данные о безопасности такой терапии отсутствуют.

Ασθενείς, βρίσκεται σχετικά με την αιμοκάθαρση, могут получать 50% обычной суточной дозы венлафаксина после завершения сеанса гемодиализа.

Στο ήπια ηπατική ανεπάρκεια (λιγότερο χρόνο προθρομβίνης 14 sec) Λειτουργία διόρθωσης δεν απαιτείται. Στο μέτρια ηπατική ανεπάρκεια (χρόνος προθρομβίνης από 14 να 18 sec) η δόση πρέπει να μειωθεί κατά 50%. Η βενλαφαξίνη δεν συνιστάται για σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια, поскольку надежные данные о безопасности такой терапии отсутствуют.

Σε ασθενείς Ηλικιωμένοι препарат следует применять с осторожностью в связи с возможностью нарушения функции почек. Πρέπει να χρησιμοποιείται η χαμηλότερη αποτελεσματική δόση. Όταν η δόση αυξάνεται, ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση..

Резкое прекращение терапии Велаксином® (как и другими антидепрессантами), особенно после применения в высоких дозах, может вызвать симптомы отмены, в связи с чем рекомендуется перед отменой препарата постепенно снизить его дозу. Если препарат в высоких дозах применялся более 6 εβδομάδα, Συνιστάται η μείωση των δόσεων τουλάχιστον 2 εβδομάδα. Διάρκεια περιόδου, απαιτείται για τη μείωση της δόσης, εξαρτάται από τη δόση, διάρκεια της θεραπείας, а также индивидуальной чувствительности пациента.

 

Παρενέργεια

Большинство побочных эффектов зависит от дозы. Με τη μακροχρόνια θεραπεία, η σοβαρότητα και η συχνότητα των περισσότερων από αυτά τα αποτελέσματα μειώνεται, причем не возникает необходимость отмены терапии.

В порядке снижения частоты: συχνά (<1/10 και >1/100), σπάνια (<1/100 και >1/1000), σπανίως (<1/1000), σπανίως (<1/10 000).

Από το σώμα ως σύνολο: αδυναμία, fatiguability, ρίγη, πυρετός.

Από το πεπτικό σύστημα: μειωμένη όρεξη, δυσκοιλιότητα, ναυτία, έμετος, ξηροστομία, κοιλιακό άλγος; σπάνια – τριγμός των οδόντων, αναστρέψιμες αυξήσεις των ηπατικών ενζύμων; σπανίως – γαστρεντερική αιμορραγία; σπανίως – ηπατίτιδα.

Από το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα: πονοκέφαλος, ζάλη, αϋπνία, διέγερση, υπνηλία; συχνά – ασυνήθιστα όνειρα, ανησυχία, σύγχυση, παραισθησία, αυξημένος μυϊκός τόνος, τρόμος; σπάνια – απάθεια, ψευδαισθήσεις, μυοκλονίες; σπανίως – αταξία, διαταραχές του λόγου, μανία ή gipomaniya, συμπτώματα, напоминающие злокачественный нейролептический синдром, σεροτονινεργικό σύνδρομο, επιληπτικές κρίσεις; σπανίως – παραλήρημα, εξωπυραμιδική διαταραχή (в т.ч дискинезия, δυστονία, pozdnyaya δυσκινησία), психомоторное возбуждение/акатизия.

Καρδιαγγειακό σύστημα: αρτηριακη ΥΠΕΡΤΑΣΗ, αγγειοδιαστολή (παλίρροιες του αίματος), cardiopalmus; σπάνια – ορθοστατική υπόταση, λιποθυμία, ταχυκαρδία; σπανίως – ο τύπος αρρυθμίας “πιρουέττα”, Παράταση του διαστήματος QT, κοιλιακή ταχυκαρδία, κοιλιακή μαρμαρυγή.

Από τις αισθήσεις: διαταραχές καταλύματα, midriaz, προβλήματα όρασης, θορύβου στα αυτιά; σπάνια – δυσγευσία.

Από το αιμοποιητικό σύστημα: σπάνια – αιμορραγία στο δέρμα (εκχύμωση) και των βλεννογόνων; σπανίως – θρομβοπενία, παρατεταμένη αιμορραγία; σπανίως – ακοκκιοκυτταραιμία, aplasticheskaya αναιμία, ουδετεροπενία, πανκυτταροπενία.

Δερματολογικές αντιδράσεις: αυξημένη εφίδρωση; σπάνια – φωτοευαισθησία; σπανίως – αλωπεκίαση.

Μεταβολισμός: αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης στον ορό, απώλεια βάρους; σπάνια – giponatriemiya, синдром недостаточной секреции АДГ, нарушение печеночных проб; σπανίως – αυξημένα επίπεδα προλακτίνης.

Από το ουροποιητικό σύστημα: σπάνια – κατακράτηση ούρων.

Από την πλευρά του αναπαραγωγικού συστήματος: διαταραχές της εκσπερμάτισης, στύση, anorgazmija; σπάνια – μειωμένη λίμπιντο, διαταραχές της εμμηνορρυσίας, menorragija; σπανίως – γαλακτόρροια.

Από την πλευρά του μυοσκελετικού συστήματος: αρθραλγία, μυαλγία; σπάνια – μυϊκός σπασμός; σπανίως – raʙdomioliz.

Αλλεργικές αντιδράσεις: κνησμός, εξάνθημα; σπάνια – αγγειοοίδημα, κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, κνίδωση; σπανίως – πολύμορφο ερύθημα, Σύνδρομο Stevens-Johnson.

У детей отмечались следующие побочные эффекты: κοιλιακό άλγος, πόνος στο στήθος, ταχυκαρδία, отказ от приема пищи, απώλεια βάρους, δυσκοιλιότητα, ναυτία, εκχύμωση, αιμορραγία από τη μύτη, midriaz, μυαλγία, ζάλη, συναισθηματική αστάθεια, τρόμος, εχθρότητα, σκέψεις αυτοκτονίας.

После резкой отмены Велаксина® или снижения дозы возможны утомляемость, υπνηλία, πονοκέφαλος, ναυτία, έμετος, ανορεξία, ξηροστομία, ζάλη, διάρροια, αϋπνία, ανησυχία, συναγερμού, нервная раздражительность, αποπροσανατολισμός, υπομανία, παραισθησία, Εφίδρωση. Αυτά τα συμπτώματα είναι συνήθως ήπια και εξαφανίζονται χωρίς θεραπεία.. Λόγω της πιθανότητας αυτών των συμπτωμάτων, είναι πολύ σημαντικό να μειωθεί σταδιακά η δόση του φαρμάκου. (όπως οποιοδήποτε άλλο αντικαταθλιπτικό), ειδικά μετά τη λήψη υψηλών δόσεων.

 

Αντενδείξεις

- Σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (CC λιγότερο από 10 ml / min);

- Βαρειά ηπατική;

- Αναστολείς της ΜΑΟ ταυτόχρονη;

- Έως 18 χρόνια (безопасность и эффективность для этой категории пациентов не доказана);

— установленная или предполагаемая беременность;

- Γαλουχία (θηλασμός);

- Υπερευαισθησία στο φάρμακο.

ΑΠΟ προσοχή следует назначать препарат при недавно перенесенном инфаркте миокарда, ασταθή στηθάγχη, Καρδιακή Ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσο, ΗΚΓ αλλάζει (συμπ. Παράταση του διαστήματος QT), ανισορροπία ηλεκτρολυτών, υπέρταση, ταχυκαρδία, μια ιστορία επιληπτικών κρίσεων, внутриглазной гипертензии, γλαύκωμα κλειστής γωνίας, μια ιστορία μανικών συνθηκών, προδιάθεση για αιμορραγία από το δέρμα και τους βλεννογόνους, исходно сниженной массе тела.

 

Κύηση και γαλουχία

Безопасность применения Велаксина® κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν έχει αποδειχθεί. Поэтому применение при беременности (или предполагаемой беременности) ενδεχομένως μόνο, αν το αναμενόμενο όφελος για τη μητέρα υπερτερεί του δυνητικού κινδύνου για το έμβρυο.

Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία должны применять надежные методы контрацепции в период лечения препаратом и немедленно обратиться к врачу в случае наступления беременности или планирования беременности.

Венлафаксин и метаболит ОДВ выделяются с грудным молоком. Η ασφάλεια αυτών των ουσιών για νεογέννητα δεν έχει αποδειχθεί., поэтому при необходимости приема препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. Εάν η θεραπεία της μητέρας ολοκληρώθηκε λίγο πριν τον τοκετό, το νεογέννητο μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα στέρησης.

 

Προσοχή

У больных с депрессивными расстройствами перед началом любой лекарственной терапии следует учитывать вероятность суицидальных попыток. Поэтому для снижения риска злоупотребления и/или передозировки в начале лечения следует выдавать лишь небольшое количество капсул, а пациент должен находиться под тщательным медицинским наблюдением.

Έχει αναφερθεί επιθετική συμπεριφορά κατά τη λήψη βενλαφαξίνης (особенно в начале лечения и после отмены препарата).

Η βενλαφαξίνη μπορεί να προκαλέσει ψυχοκινητική διέγερση, που μοιάζει κλινικά με την ακαθησία, χαρακτηρίζεται από ανησυχία με την ανάγκη μετακίνησης, συχνά συνδυάζεται με αδυναμία καθισμάτων ή ακινησίας. Αυτό παρατηρείται συχνότερα κατά τις πρώτες εβδομάδες θεραπείας.. Εάν εμφανιστούν αυτά τα συμπτώματα, η αύξηση της δόσης μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση και θα πρέπει να εξετάσετε εάν θα συνεχίσετε να παίρνετε το φάρμακο.

У пациентов с аффективными расстройствами при лечении антидепрессантами (συμπ. βενλαφαξίνη), могут возникать гипоманиакальные или маниакальные состояния. Όπως άλλα αντικαταθλιπτικά, венлафаксин следует назначать с осторожностью пациентам с манией и/или гипоманией в анамнезе. Такие пациенты нуждаются в медицинском наблюдении.

Велаксин® (καθώς και άλλα αντικαταθλιπτικά) следует назначать с осторожностью больным с эпилептическими припадками в анамнезе. Лечение венлафаксином должно быть прервано при возникновении эпилептических припадков или повышении их частоты.

С осторожностью следует назначать препарат одновременно с антипсихотическими средствами, tk. μπορεί να αναπτύξουν συμπτώματα, напоминающих злокачественный нейролептический синдром.

Οι ασθενείς θα πρέπει να προειδοποιούνται να δουν αμέσως έναν γιατρό εάν εμφανιστεί εξάνθημα, уртикарных элементов или других аллергических реакций.

У некоторых больных во время приема венлафаксина отмечено дозозависимое повышение АД, в связи с этим рекомендуется регулярный контроль АД, особенно в период уточнения или повышения дозы.

Ασθενείς, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, следует предупредить о возможности возникновения головокружения и нарушения чувства равновесия.

С осторожностью следует назначать Венлафаксин пациентам, недавно перенесшим инфаркт миокарда и страдающим декомпенсированной сердечной недостаточностью, поскольку безопасность применения препарата у этой категории больных не изучена.

С осторожностью рекомендуется применять препарат у пациентов с тахиаритмией. На фоне лечения препаратом возможны повышение ЧСС, ειδικά όταν λαμβάνεται σε υψηλές δόσεις.

На фоне приема препарата возможно развитие ортостатической гипотензии.

Όπως άλλα αντικαταθλιπτικά, оказывающие влияние на обмен серотонина, Η βενλαφαξίνη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας στο δέρμα και στους βλεννογόνους. При лечении больных, предрасположенных к таким состояниям, Υπάρχει ανάγκη για προσοχή.

Κατά τη λήψη βενλαφαξίνης, особенно в условиях дегидратации или снижения ОЦК (συμπ. у пожилых пациентов и больных, λαμβάνουν διουρητικά), μπορεί να εμφανιστεί υπονατριαιμία και / ή σύνδρομο ανεπαρκούς έκκρισης ADH.

Во время приема препарата может наблюдаться мидриаз, в связи с чем рекомендуется контроль внутриглазного давления у больных, склонных к его повышению или страдающих закрытоугольной глаукомой.

На фоне приема венлафаксина следует соблюдать особую осторожность при проведении электросудорожной терапии, tk. καμία εμπειρία με βενλαφαξίνη υπό αυτές τις συνθήκες.

С осторожностью назначают препарат при почечной и печеночной недостаточности.

Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της βενλαφαξίνης με φάρμακα, μείωση του σωματικού βάρους, συμπ. φεντερμίνη, δεν ρυθμίστηκε, ως εκ τούτου, η ταυτόχρονη χρήση τους (καθώς και τη χρήση της βενλαφαξίνης ως μονοθεραπείας για την απώλεια βάρους) Δεν συνιστάται.

Клинически значимое повышение уровня холестерина сыворотки крови отмечено у некоторых пациентов, λήψη βενλαφαξίνης για τουλάχιστον 4 Μήνες. Επομένως, με την παρατεταμένη χρήση του φαρμάκου, συνιστάται η παρακολούθηση του επιπέδου της χοληστερόλης στον ορό..

Μετά τη διακοπή του φαρμάκου, ιδιαίτερα ξαφνικά, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα στέρησης. Ο κίνδυνος απόσυρσης των συμπτωμάτων μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες., συμπ. διάρκεια και δόση του μαθήματος, καθώς και το ποσοστό μείωσης της δόσης. Συμπτώματα στέρησης (ζάλη, сенсорные нарушения /в т.ч. парестезии/, нарушения сна /в т.ч. бессонница и необычные сновидения/, διέγερση ή άγχος, ναυτία και / ή έμετος, τρόμος, Εφίδρωση, πονοκέφαλος, διάρροια, учащенное и усиленное сердцебиение и эмоциональная лабильность) συνήθως ήπια έως μέτρια, Ωστόσο, σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να είναι σοβαρές. Обычно наблюдаются в первые дни после отмены препарата, αν και υπήρξαν μεμονωμένες αναφορές τέτοιων συμπτωμάτων σε ασθενείς, κατά λάθος έχασε μία δόση. Συνήθως, αυτά τα φαινόμενα εξαφανίζονται από μόνα τους 2 εβδομάδα. Однако у некоторых пациентов они могут быть более продолжительными (2-3 месяца или больше). Επομένως, πριν από τη διακοπή της βενλαφαξίνης, συνιστάται η σταδιακή μείωση της δόσης για αρκετές εβδομάδες ή μήνες, ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς.

Χρήση στην Παιδιατρική

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 χρόνια δεν έχει μελετηθεί. Αυξημένη πιθανότητα αυτοκτονικής συμπεριφοράς, καθώς και εχθρότητα, σε κλινικές δοκιμές πιο συχνές σε παιδιά και εφήβους, λαμβάνουν αντικαταθλιπτικά, и по сравнению с группами, λήψη εικονικού φαρμάκου.

Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης οχημάτων και των μηχανισμών διαχείρισης

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, что любая лекарственная терапия психоактивными препаратами может ухудшать мыслительные процессы и снижать способность к выполнению двигательных функций. Ο ασθενής πρέπει να προειδοποιηθεί για αυτό πριν ξεκινήσει τη θεραπεία.. При возникновении такого рода нарушений степень и длительность ограничений должны быть установлены врачом.

 

Υπερβολική δόση

Συμπτώματα: Μεταβολές στο ΗΚΓ (Παράταση του διαστήματος QT, Αποκλεισμός πόδια πλάτος Guisa, επέκταση του συμπλέγματος QRS), κόλπος ή κοιλιακή ταχυκαρδία, βραδυκαρδία, gipotenziya, κατάσταση με σπασμούς, изменение сознания (снижение уровня бодрствования). При передозировке венлафаксина при одновременном приеме с алкоголем и/или другими психотропными препаратами, сообщалось о смертельном исходе.

Θεραπεία: συμπτωματική θεραπεία. Δεν είναι γνωστά συγκεκριμένα αντίδοτα. Рекомендуется непрерывный контроль жизненно важных функций (дыхания и кровообращения). Назначение активированного угля для снижения всасывания препарата. Η πρόκληση εμετού δεν συνιστάται λόγω κινδύνου αναρρόφησης. Η βενλαφαξίνη και το EFA δεν καθαρίζονται με αιμοκάθαρση.

 

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

Одновременное применение Велаксина® с ингибиторами МАО противопоказано. Прием Велаксина® можно начинать не менее чем через 14 ημέρες μετά το τέλος της θεραπείας με αναστολείς ΜΑΟ. Если применялся обратимый ингибитор МАО (μοκλομπεμίδιο), этот интервал может быть короче (24 όχι). Η θεραπεία με αναστολέα ΜΑΟ μπορεί να ξεκινήσει τουλάχιστον μετά 7 дней после отмены препарата Велаксин®.

Одновременное применение венлафаксина с литием может повысить уровень последнего.

При одновременном применении с имипрамином фармакокинетика венлафаксина и его метаболита ОДВ не меняется. Ταυτοχρονα, их одновременное применение усиливает эффекты дезипрамина – τον κύριο μεταβολίτη της ιμιπραμίνης – и его другого метаболита 2-ОН-имипрамина, αν και η κλινική σημασία αυτού του φαινομένου είναι άγνωστη.

Возможно усиление эффектов галоперидола из-за повышения его концентрации в крови при совместном применении с Велаксином®.

При одновременном применении с диазепамом фармакокинетика препаратов и их основных метаболитов существенно не изменяется. Επίσης, δεν βρέθηκε καμία επίδραση στην ψυχοκινητική και ψυχομετρική επίδραση της διαζεπάμης..

При одновременном применении с клозапином может наблюдаться повышение его уровня в плазме крови и развитие побочных эффектов (π.χ., эпилептических припадков).

Όταν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με ρισπεριδόνη (παρά την αύξηση της AUC της ρισπεριδόνης) φαρμακοκινητική του αθροίσματος των δραστικών συστατικών (ρισπεριδόνη και ο ενεργός μεταβολίτης της) существенно не изменялась.

При одновременном применении венлафаксина с этанолом не отмечалось снижения психомоторных реакций. Однако во время терапии венлафаксином не рекомендуется употреблять алкоголь.

Метаболизм венлафаксина с образованием активного метаболита ОДВ происходит при участии изофермента CYP2D6. Σε αντίθεση με πολλά άλλα αντικαταθλιπτικά, дозу венлафаксина можно не снижать при одновременном применении с ингибиторами CYP2D6, или у пациентов с генетически обусловленным снижением активности CYP2D6, поскольку суммарная концентрация активного вещества и метаболита (венлафаксина и ОДВ) Δεν αλλάζει.

Основной путь выведения венлафаксина включает метаболизм с участием CYP2D6 и CYP3A4, Ως εκ τούτου, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συνταγογράφηση βενλαφαξίνης σε συνδυασμό με φάρμακα, которые являются ингибиторами этих обоих ферментов. Характер данного взаимодействия еще не изучен.

Венлафаксин является относительно слабым ингибитором CYP2D6 и не подавляет активность изоферментов CYP1A2, CYP2C9 και CYP3A4; Επομένως, δεν πρέπει να περιμένετε την αλληλεπίδρασή του με άλλα φάρμακα, в метаболизме которых участвуют эти печеночные ферменты.

Η σιμετιδίνη αναστέλλει το μεταβολισμό της βενλαφαξίνης όταν “πρώτο πέρασμα” μέσω του ήπατος και δεν επηρεάζει τη φαρμακοκινητική του EFA. Οι περισσότεροι ασθενείς αναμένεται να έχουν μόνο μια μικρή αύξηση στη συνολική φαρμακολογική δραστηριότητα της βενλαφαξίνης και της EFA (более выражено у пожилых пациентов и при нарушении функции печени).

Не обнаружено клинически значимого взаимодействия венлафаксина с антигипертензивными (συμπ. με β-αποκλειστές, ингибиторами АПФ и диуретиками) и гипогликемическими препаратами.

Поскольку связывание с белками плазмы венлафаксина и ОДВ составляет соответственно 27% και 30%, не предполагается лекарственного взаимодействия, обусловленного нарушением связывания с белками плазмы.

Όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα με βαρφαρίνη, το αντιπηκτικό αποτέλεσμα του τελευταίου μπορεί να αυξηθεί, Ταυτόχρονα, ο χρόνος προθρομβίνης επιμηκύνεται και ο MHO αυξάνεται.

При одновременном приеме с индинавиром наблюдается уменьшение AUC индинавира на 28% и снижение его СΜέγιστη επί 36%, при этом фармакокинетические параметры венлафаксина и ОДВ не изменяются. Клиническое значение данного эффекта неизвестно.

 

Προϋποθέσεις της προσφοράς των φαρμακείων

Το φάρμακο διατίθεται βάσει της συνταγής.

 

Όροι και προϋποθέσεις

Препарат следует хранить в сухом и недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C. Διάρκεια ζωής – 2 έτος.

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή