TRITACE

Δραστικό υλικό: Η ραμιπρίλη
Όταν ATH: C09AA05
CCF: Αναστολέα του ΜΕΑ
ICD-10 κωδικοί (μαρτυρία): Ι10, Ι21, Ι50.0, Ι61, Ι63, N03, Ν08.3
Όταν ΚΠΣ: 01.04.01.03
Κατασκευαστής: Sanofi-Aventis Germany GmbH (Γερμανία)

Φαρμακοτεχνική μορφή, Η μορφή

Χάπια επιμήκης, светло-желтого цвета с делительной риской с обеих сторон и гравировкой “2,5/стилизованное изображение буквы h” και “2,5/HMR” από την άλλη.

1 καρτέλα.
ραμιπρίλη2.5 mg

Έκδοχα: gipromelloza, προ-ζελατινοποιημένο άμυλο, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, φουμαρικό νάτριο, χρωστική ουσία οξείδιο του σιδήρου κίτρινο.

14 PC. – συσκευασίες Valium εμβαδογράμματος (2) – συσκευασίες από χαρτόνι.

Χάπια επιμήκης, светло-розового цвета с делительной риской с обеих сторон и гравировкой “5/стилизованное изображение буквы h” και “5/HMR” από την άλλη.

1 καρτέλα.
ραμιπρίλη5 mg

Έκδοχα: gipromelloza, προ-ζελατινοποιημένο άμυλο, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, φουμαρικό νάτριο, οξείδιο του σιδήρου κόκκινη χρωστική.

14 PC. – συσκευασίες Valium εμβαδογράμματος (2) – συσκευασίες από χαρτόνι.

 

Φαρμακολογική δράση

Αντιυπερτασικά φάρμακα, Αναστολέα του ΜΕΑ. Рамиприлат, активный метаболит рамиприла, является ингибитором АПФ длительного действия. В плазме крови и тканях этот фермент катализирует переход ангиотензина I в ангиотензин II (активное сосудосуживающее вещество) и расщепление активного вазодилататора брадикинина. Уменьшение образования ангиотензина II и повышение активности брадикинина приводит к расширению сосудов и вносит свой вклад в кардиопротективное и эндотелиопротективное действие рамиприла.

Ангиотензин II стимулирует высвобождение альдостерона, в связи с этим рамиприл вызывает снижение секреции альдостерона.

Прием рамиприла приводит к значительному снижению ОПСС, в целом не вызывая изменений в почечном кровотоке и скорости клубочковой фильтрации. Прием рамиприла вызывает снижение АД как в положении лежа, так и в положении стоя без компенсаторного увеличения ЧСС. Гипотензивный эффект начинается через 1-2 ч после приема внутрь разовой дозы препарата и сохраняется в течение 24 όχι. Максимальное антигипертензивное действие Тритаце® развивается обычно к 3-4 неделе постоянного приема препарата и поддерживается в течение длительного времени. Внезапное прекращение приема препарата не приводит к быстрому и значительному увеличению АД.

Применение препарата снижает смертность (συμπεριλαμβανομένου του αιφνίδιου θανάτου), риск развития выраженной сердечной недостаточности, уменьшает число госпитализаций пациентов с клиническими признаками хронической сердечной недостаточности после острого инфаркта миокарда.

У пациентов с диабетической и недиабетической клинически выраженной нефропатией препарат снижает скорость прогрессирования почечной недостаточности, а на доклинической стадии диабетической и недиабетической нефропатии рамиприл уменьшает альбуминурию.

Препарат благоприятно влияет на углеводный обмен и липидный профиль, вызывает снижение выраженной гипертрофии миокарда и сосудистой стенки.

 

Φαρμακοκινητική

Απορρόφηση

Μετά την πρόσληψη του απορροφάται ταχέως από το γαστρεντερικό σωλήνα (50-60%). Пища не влияет на полноту всасывания, но замедляет абсорбцию.

ΓΜέγιστη рамиприла и рамиприлата достигается в плазме крови через 1 και 3 h, αντίστοιχα.

Κατανομή και μεταβολισμός

Являясь пролекарством, рамиприл подвергается интенсивному пресистемному метаболизму (главным образом в печени путем гидролиза), в результате которого образуется его единственный активный метаболитрамиприлат. Кроме образования этого активного метаболита, при глюкуронировании рамиприла и рамиприлата образуются неактивные метаболитырамиприл дикетопиперазин и рамиприлат дикетопиперазин. Ραμιπριλάτης περίπου 6 раз более активно ингибирует АПФ, Cem ραμιπρίλη.

Связывание рамиприла с белками плазмы крови составляет 73%, ramiprilata – 56%.

Vδ рамиприла и рамиприлата составляет приблизительно 90 και L 500 l.

После ежедневного, однократного в течение дня приема препарата в дозе 5 mg Cσσ в плазме крови достигается к 4 Ημέρα. Снижение плазменной концентрации рамиприлата происходит в несколько этапов: фаза начального распределения и выведения с T1/2 рамиприлата приблизительно 3 όχι, затем промежуточная фаза с периодом T1/2 рамиприлата приблизительно 15 ч и конечная фаза с очень низкой концентрацией рамиприлата в плазме крови и T1/2 рамиприлата приблизительно 4-5 ημέρα. Эта конечная фаза связана с медленной диссоциацией рамиприлата из связи с рецепторами АПФ. Несмотря на продолжительную конечную фазу при однократном в течение суток приеме рамиприла в дозе 2.5 мг и более Cσσ концентрация рамиприлата в плазме достигается приблизительно через 4 ημέρα θεραπείας.

Αφαίρεση

При курсовом назначении препарата T1/2 είναι 13-17 όχι.

При приеме внутрь около 60% активного вещества выводится с мочой и около 40% η χολή, причем менее 2% απεκκρίνεται αναλλοίωτο.

Φαρμακοκινητική σε ειδικές κλινικές καταστάσεις

При нарушениях функции почек выведение рамиприла и его метаболитов замедляется пропорционально снижению клиренса креатинина (CC). Это приводит к повышению плазменных концентраций рамиприлата и их более медленному снижению по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек.

Ασθενείς, που πάσχουν από ασθένειες του ήπατος, замедляется превращение рамиприла в рамиприлат, концентрация рамиприла в плазме крови может увеличиваться в 3 φορές, όπου το CΜέγιστη в плазме крови рамиприлата не изменяется.

При сердечной недостаточности отмечается повышение концентрации рамиприлата в 1.5-1.8 φορές. Однако при приеме рамиприла в дозе 5 mg 1 раз/сут пациентами с сердечной недостаточностью после 2 недель лечения не наблюдалось клинически значимого накопления рамиприла и рамиприлата.

У лиц пожилого возраста фармакокинетика препарата существенно не изменяется.

ΣΕ πειραματικές μελέτες σε ζώα έχουν δείξει, что рамиприл выделяется с грудным молоком.

 

Μαρτυρία

- Αρτηριακη ΥΠΕΡΤΑΣΗ;

- Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (σε μία θεραπεία συνδυασμού), συμπ. развившаяся в течение первых нескольких дней после острого инфаркта миокарда;

— диабетическая нефропатия и нефропатия на фоне хронических диффузных заболеваний почек (хронический гломерулонефрит с выраженной протеинурией) – доклинические и клинически выраженные стадии;

— с целью профилактики развития инфаркта миокарда, инсульта иликоронарной смерти” σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών, έμφραγμα μυοκαρδίου, чрескожную транслюминальную коронарную ангиопластику, παράκαμψης στεφανιαίας αρτηρίας μεταμόσχευση.

 

Δοσολογικό σχήμα

Το φάρμακο λαμβάνεται από το στόμα. Τα δισκία πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα (χωρίς μάσημα) να, во время или после еды и запивать достаточным количеством (1/2 φλιτζάνι) νερό. Дозу рассчитывают в зависимости от ожидаемого терапевтического эффекта и переносимости препарата больным в каждом конкретном случае.

Если пациент получает диуретики, то их необходимо их отменить за 2-3 ημέρα (в зависимости от продолжительности действия диуретиков) до начала лечения Тритаце® ή, τουλάχιστον, сократить дозу принимаемых диуретиков.

Στο επηρεασμένη νεφρική λειτουργία (CC 50-20 ml / min / 1,73 m2 της επιφάνειας του σώματος) начальная доза – 1.25 mg. Η μέγιστη ημερήσια δόση - 5 mg.

Στο μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία μέγιστη ημερήσια δόση 2.5 mg.

Ασθενείς, ранее принимавших диуретики, начальная доза – 1.25 mg.

При невозможности полностью устранить нарушение водно-электролитного баланса в случаях тяжелой артериальной гипертензии, και σε ασθενείς, для которых гипотензивная реакция представляет определенный риск (π.χ., при уменьшении кровотока вследствие сужения коронарных артерий сердца или сосудов головного мозга), начальная доза –1.25 мг.

КК можно рассчитать, используя показатели сывороточного креатинина по следующей формуле Кокрофта:

Να άνδρες:

Σωματικό Βάρος (κιλό) x (140 – ηλικία)

CC (ml / min) = ————————;

72 x κρεατινίνη ορού (mg / dL)

να Γυναίκες: следует умножить результат, полученный в приведенном выше уравнении, επί 0.85.

Лечение Тритаце® обычно является длительным и его продолжительность в каждом конкретном случае определяется врачом.

Στο лечении артериальной гипертензии препарат διορίζονται 1 ώρα / ημέρα, η αρχική δόση – 2.5 mg, при необходимости дозу удваивают через 2-3 της εβδομάδας, в зависимости от реакции пациента на проводимую терапию; поддерживающая суточная доза – 2.5-5 mg, η μέγιστη ημερήσια δόση – 10 mg.

Στο лечении хронической сердечной недостаточности начальная суточная доза -1.25 mg 1 ώρα / ημέρα. В зависимости от реакции пациента дозу можно увеличивать. Рекомендуется удваивать дозу с интервалами в 1-2 της εβδομάδας. Дозы от 2.5 мг и более принимать однократно или разделить на 2 είσοδος. Η μέγιστη ημερήσια δόση – 10 mg.

Στο лечении хронической сердечной недостаточности после инфаркта миокарда αρχική δόση είναι 5 mg 2 είσοδος (με 2.5 mg πρωί και βράδυ). При непереносимости этой дозы, ее следует снизить до 1.25 mg 2 φορές / ημέρα για 2 ημέρα. В случае увеличения дозы ее рекомендуется делить на 2 приема в первые 3 ημέρα. Впоследствии общую суточную дозу, первоначально разделенную на 2 είσοδος, можно принимать как разовую суточную дозу. Η μέγιστη ημερήσια δόση – 10 mg.

Στο σοβαρή χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (IV λειτουργική κατηγορία ταξινόμησης NYHA) μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου το φάρμακο συνταγογραφείται σε δόση 1.25 mg 1 ώρα / ημέρα. У этой категории пациентов увеличивать дозу следует с особой осторожностью.

Στο лечении диабетической и недиабетической нефропатии η αρχική δόση – 1.25 mg 1 ώρα / ημέρα. Поддерживающая доза – 2.5 mg. При увеличении дозы, ее следует удваивать с интервалом в 2-3 της εβδομάδας. Η μέγιστη ημερήσια δόση – 5 mg.

Με στόχο την профилактики инфаркта миокарда, инсульта иликоронарной смерти начальная доза – 2.5 mg 1 ώρα / ημέρα. Увеличивать дозу следует путем ее удваивания через 1 εβδομάδα της θεραπείας. Μέσα 3 недели доза может быть увеличена еще в 2 φορές, Η μέγιστη δόση – 10 mg.

 

Παρενέργεια

Από το ουροποιητικό σύστημα: повышение уровня мочевины в сыворотке крови, giperkreatininemiя (особенно при одновременном назначении диуретиков), έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ; σπανίως – υπερκαλιαιμία, πρωτεϊνουρία, giponatriemiya, усиление существующей протеинурии или увеличение количества выделенной мочи.

Καρδιαγγειακό σύστημα: σπανίως – αξιοσημείωτη μείωση στην πίεση του αίματος, ορθοστατική υπόταση, ишемия миокарда или мозга, έμφραγμα μυοκαρδίου, αρρυθμία, συγκοπή, ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, преходящая ишемия сосудов головного мозга, ταχυκαρδία, περιφερικό οίδημα (в области голеностопных суставов).

Αλλεργικές αντιδράσεις: αγγειονευρωτικό οίδημα του προσώπου, χείλια, 21, γλώσσα, φωνή ρωγμές ή/και το λαιμό, ερυθρότητα του δέρματος, αίσθημα της θερμότητας, επιπεφυκίτιδα, φαγούρα, κνίδωση, другие высыпания на коже или слизистой (макуло-папулезная экзантема и энантема, πολύμορφο ερύθημα εξιδρωματική (συμπ. Σύνδρομο Stevens-Johnson), πέμφιγα (πέμφιγα), ορογονίτιδα, έξαρση της ψωρίασης, τοξική επιδερμική νεκρόλυση (Το σύνδρομο του Lyell), ονυχόλυση, φωτοευαισθησία; μερικές φορές – αλωπεκίαση, развитие синдрома Рейно, αύξηση στη τίτλος αντιπυρηνικών αντισωμάτων, eozinofilija, αγγειίτιδα, μυαλγία, αρθραλγία, αρθρίτιδα.

Το αναπνευστικό σύστημα: συχνά – сухой рефлекторный кашель, αυξάνεται το βράδυ, когда пациент находится в горизонтальном положении, чаще всего он возникает у женщин и у некурящих (в некоторых случаях эффективна замена ингибитора АПФ). В случае продолжающегося кашля может потребоваться отмена препарата. Υπάρχουν – катаральный ринит, ιγμορίτιδα, βρογχίτιδα, βρογχόσπασμος, δύσπνοια.

Από το πεπτικό σύστημα: ναυτία, επιγάστριο άλγος, повышение активности ферментов печени и поджелудочной железы, χολερυθρίνη; σπανίως – χολοστατικός ίκτερος, δυσπεψία, έμετος, διάρροια, запор и потеря аппетита, αλλαγή στη γεύση (“μέταλλο” γεύση), снижение вкусовых ощущений и иногда даже потеря вкуса, ξηροστομία, στοματίτις, γλωσσίτιδα, παγκρεατίτιδα; редко – воспаление слизистой оболочки ЖКТ, ειλεός, μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία, с возможным развитием острой печеночной недостаточности.

Από το αιμοποιητικό σύστημα: σπανίως – уменьшение числа эритроцитов и снижение уровня гемоглобина от легкого до значительного, θρομβοπενία και leykopeniya; иногда – нейтропения, ακοκκιοκυτταραιμία, πανκυτταροπενία, gemoliticheskaya αναιμία.

Από το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα: αστάθεια, πονοκέφαλος, νευρικότητα, τρόμος, διαταραχή του ύπνου, αδυναμία, σύγχυση, κατάθλιψη, ανησυχία, παραισθησία, μυϊκές κράμπες.

Από τις αισθήσεις: διαταραχές του αιθουσαίου συστήματος, διαταραχή γεύσης, οσφρητικός, ακοή και την όραση, θορύβου στα αυτιά.

Άλλα: снижение эрекции и полового влечения, πυρετός.

 

Αντενδείξεις

— пациенты с указаниями в анамнезе на ангионевротический отек (риск быстрого развития ангионевротического отека, συμπ. на фоне приема ингибиторов АПФ);

- Σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (CC λιγότερο από 20 мл/мин при поверхности тела 1.73 m2);

- Αιμοκάθαρση;

- Εγκυμοσύνη;

- Γαλουχία;

- Έως 18 χρόνια (αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια δεν έχουν τεκμηριωθεί);

— повышенная чувствительность к рамиприлу и другим компонентам препарата.

ΑΠΟ προσοχή применять при выраженных нарушениях функции печени и/или почек, при заболеваниях соединительной ткани (συμπ. στο συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, склеродермии – повышен риск развития нейтропении или агранулоцитоза), με πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό, злокачественной артериальной гипертензии, митральном или аортальном стенозе, η καταπίεση των αιμοποίηση του μυελού των οστών, υπερκαλιαιμία, giponatriemii (ο κίνδυνος της αφυδάτωσης, υπόταση, ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ), двустороннем стенозе почечных артерий или при стенозе артерии единственной почки, κατάσταση μετά από μεταμόσχευση νεφρού, σε θέση να, συνοδεύεται από μια μείωση στην bcc (συμπ. διάρροια, έμετος), και σε ασθενείς, μια δίαιτα με περιορισμό του νατρίου, σε ηλικιωμένους ασθενείς, για τους ασθενείς με διαβήτη (из-за риска развития гиперкалиемии), σοβαρή στεφανιαία αλλοιώσεις και εγκεφαλικές αρτηρίες, при одновременном приеме с иммунодепрессантами и салуретиками.

 

Κύηση και γαλουχία

Препарат Тритаце® αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Поэтому перед началом лечения следует убедиться в отсутствии беременности.

Если пациентка забеременела в период лечения, необходимо как можно раньше заменить Тритаце® на другой препарат. В противном случае существует риск повреждения плода, ειδικά στο I τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Ιδρύθηκε, что препарат вызывает нарушение развития почек плода, снижение АД плода и новорожденных, έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, υπερκαλιαιμία, гипоплазию черепа, oligogidramnion, контрактуру конечностей, деформацию черепа, гипоплазию легких.

За новорожденными, οποίοι ήταν vnutriutrobnomu επιδράσεις των αναστολέων του ΜΕΑ, рекомендуется вести тщательное наблюдение для выявления артериальной гипотензии, ολιγουρία και υπερκαλιαιμία. Θα πρέπει να τηρούν oligurii κόλαση και νεφρική αιμάτωση εισάγοντας σχετικές υγρά και αγγειοσυσταλτικό. У новорожденных и грудных детей имеется риск олигурии и неврологических расстройств, ίσως, из-за снижения почечного и мозгового кровотока вследствие снижения АД, το που ονομάζεται Αναστολείς ΜΕΑ (получаемых беременными и после родов). Рекомендуется тщательное наблюдение.

При необходимости назначения Тритаце® γαλουχίας ο θηλασμός θα πρέπει να διακόπτεται.

 

Προσοχή

Лечение Тритаце® обычно является длительным, его продолжительность в каждом конкретном случае определяется врачом. Оно также требует регулярного врачебного контроля, συγκεκριμένα, у пациентов с нарушенной функцией печени и почек. Обычно рекомендуется до начала лечения скорректировать дегидратацию, гиповолемию или солевую недостаточность.

В случае крайней необходимости лечение препаратом можно начинать или продолжать лишь в том случае, если одновременно приняты соответствующие меры предосторожности для предотвращения чрезмерного снижения АД и нарушения функции почек.

Необходимо контролировать функцию почек, особенно в течение первых недель лечения. У пациентов с заболеваниями сосудов почек (π.χ., при стенозе почечных артерий еще клинически не значимым, либо с односторонним гемодинамически значимым стенозом почечной артерии) в случаях имевшегося ранее нарушения функции почек, και σε ασθενείς, που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, необходимо особо тщательное наблюдение.

Следует регулярно контролировать концентрацию калия и натрия в сыворотке крови. У пациентов с нарушением функции почек требуется более частый контроль этих показателей.

Необходимо контролировать количество лейкоцитов (диагностика лейкопении). Особенно регулярный контроль рекомендуется в начале лечения, και σε ασθενείς, σε κίνδυνο – να 1 раза в месяц в первые 3-6 месяцев лечения у больных с повышенным риском нейтропении – при нарушении функции почек, системных заболеваниях соединительной ткани или получающих высокие дозы диуретиков, а также при первых признаках развития инфекции.

Μετά την επιβεβαίωση της ουδετεροπενίας (число нейтрофилов менее 2000/мкл) Θεραπεία με αναστολέα ΜΕΑ θα πρέπει να διακόπτεται.

При появлении признаков нарушения иммунитета, обусловленного лейкопенией (π.χ., πυρετός, увеличения лимфатических узлов, тонзиллита), необходим срочный контроль картины периферической крови. В случае появления признаков кровоточивости (мельчайших петехий, красно-коричневых высыпаний на коже и слизистых) необходимо также контролировать количество тромбоцитов в периферической крови.

До и во время лечения необходим контроль АД, νεφρική λειτουργία, уровня гемоглобина в периферической крови, κρεατινίνης, ουρία, η συγκέντρωση των ηλεκτρολυτών και της δραστηριότητας των ηπατικών ενζύμων στο αίμα.

Необходимо соблюдать осторожность при назначении препарата пациентам, Είμαστε σε αλάτι διατροφή ή malosolevoy (αυξημένος κίνδυνος υπότασης). Σε ασθενείς με μειωμένη BCC (ως αποτέλεσμα της θεραπείας με διουρητικά) при ограничении потребления натрия, при диарее и рвоте возможно развитие симптоматической артериальной гипотензии.

Παροδική υπόταση δεν αποτελεί αντένδειξη για περαιτέρω επεξεργασία μετά τη σταθεροποίηση της αρτηριακής πίεσης. Σε περίπτωση επανεμφάνισης έντονη υπόταση, θα πρέπει να μειώσει τη δόση ή να σταματήσει το φάρμακο.

Если в анамнезе есть указания на развитие ангионевротического отека, не связанного с приемом ингибиторов АПФ, то у таких больных все-таки существует повышенный риск его развития при приеме Тритаце®.

Следует соблюдать осторожность при выполнении физических упражнений и/или жаркой погоде из-за риска дегидратации и артериальной гипотензии, вследствие уменьшения объема жидкости.

Не рекомендуется употреблять алкоголь.

Πριν την επέμβαση (περιλαμβανομένης της οδοντιατρικής) πρέπει να κοινοποιεί στον χειρουργό/αναισθησιολόγο σχετικά με την εφαρμογή των αναστολέων ΜΕΑ.

Εάν εμφανίσετε πρήξιμο, например в области лица (χείλια, веки) ή της γλώσσας, либо нарушения глотания или дыхания пациент должен немедленно прекратить прием препарата. Ангионевротический отек в области языка, λαιμός, или гортани (возможные симптомынарушение глотания или дыхания) может угрожать жизни и приводить к необходимости оказания неотложной помощи.

Опыт применения Тритаце® παιδιά, у пациентов с выраженными нарушениями функции почек (QC παρακάτω 20 мл/мин при поверхности тела 1.73 m2), και σε ασθενείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, недостаточен.

Μετά την πρώτη δόση, а также при увеличении дозировки мочегонного средства и/или рамиприла, больные должны находиться в течение 8 ч под врачебным наблюдением во избежание развития неконтролируемой гипотензивной реакции. У больных с хронической сердечной недостаточностью прием препарата может привести к развитию выраженной артериальной гипотензии, которая в ряде случаев сопровождается олигурией или азотемией и редко – развитием острой почечной недостаточности.

Больные злокачественной артериальной гипертензией или сопутствующей тяжелой сердечной недостаточностью должны начинать лечение в условиях стационара.

Ασθενείς, получающих АПФ, описаны опасные для жизни, быстро развивающиеся анафилактоидные реакции, иногда вплоть до развития шока, в ходе проведения гемодиализа с использованием определенных высокопроточных мембран (π.χ., полиакрилонитриловых). На фоне лечения препаратом Тритаце® следует избегать применения такого рода мембран, π.χ., для срочного гемодиализа или гемофильтрации. В случае необходимости проведения этих процедур предпочтительно использование других мембран или отмена препарата. Сходные реакции наблюдались при аферезе ЛПНП с применением сульфата декстрана. Поэтому данный метод не следует применять у пациентов, которые получают ингибиторы АПФ.

Χρήση στην Παιδιατρική

Безопасность и эффективность препарата у παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 χρόνια δεν ρυθμίστηκε, поэтому назначение противопоказано.

Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης οχημάτων και των μηχανισμών διαχείρισης

В период лечения пациент должен воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, απαιτούν υψηλή συγκέντρωση και την ταχύτητα των αντιδράσεων ψυχοκινητικής, tk. ζάλη, особенно после начальной дозы Тритаце® в случае приема диуретических средств.

 

Υπερβολική δόση

Συμπτώματα: αξιοσημείωτη μείωση στην πίεση του αίματος, σοκ, vыrazhennaya βραδυκαρδία, нарушения водно-электролитного равновесия, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, νάρκη.

Θεραπεία: πλύση στομάχου, прием адсорбентов, Το θειικό άλας νατρίου (при возможности в течение первых 30 m). В случае развития артериальной гипотензии к терапии по восполнению ОЦК и восстановлению солевого баланса может быть добавлено введение альфа1-адреностимуляторов (νορεπινεφρίνη, Η ντοπαμίνη) и ангиотензина II (ангиотензинамид).

 

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

При одновременном применении с Тритаце® άλατα καλίου, kalisberegath dioretikov (π.χ., amilorid, τριαμτερένιο, σπιρονολακτόνη) наблюдается гиперкалиемия (необходим контроль содержания калия в сыворотке крови).

Одновременное применение Тритаце® с антигипертензивными средствами (συγκεκριμένα, με διουρητικά) και άλλα φάρμακα, μείωση της αρτηριακής πίεσης, приводит к усилению действия рамиприла.

При одновременном применении со снотворными, опиоидными и анальгезирующими средствами возможно резкое снижение АД.

Вазопрессорные симпатомиметические препараты (επινεφρίνη) и эстрогены могут вызвать ослабление действия рамиприла.

При одновременном применении Тритаце® με αλλοπουρινόλη, προκαϊναμίδιο, κυτταροτοξική ταμεία, ανοσοκατασταλτικά, системными ГКС и другими препаратами, которые могут изменить картину крови возможно снижение количества лейкоцитов в крови.

При одновременном применении с препаратами лития возможно повышение концентрации лития в плазме, что приводит к усилению кардио- и невротического действия лития.

При одновременном применении Тритаце® με από του στόματος υπογλυκαιμικούς παράγοντες (σουλφονυλουρίες, ʙiguanidы), инсулина происходит усиление гипогликемии.

ΜΣΑΦ (Ινδομεθακίνη, ακετυλοσαλικυλικό οξύ) могут уменьшать эффективность рамиприла.

При одновременном применении с гепарином возможно повышение концентрации калия в сыворотке крови.

Поваренная соль уменьшает эффективность рамиприла.

Этанол усиливает гипотензивный эффект рамиприла.

 

Προϋποθέσεις της προσφοράς των φαρμακείων

Το φάρμακο διατίθεται βάσει της συνταγής.

 

Όροι και προϋποθέσεις

Κατάλογος Β. Το φάρμακο πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά στο ή πάνω από 25 ° C. Διάρκεια ζωής – 5 χρόνια.

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή