ТОПСАВЕР

Δραστικό υλικό: Τοπιραμάτη
Όταν ATH: N03AX11
CCF: Τα σπασμολυτικά
ICD-10 κωδικοί (μαρτυρία): G40
Όταν ΚΠΣ: 02.05.11
Κατασκευαστής: ΡΙΛΥΑ HRVATSKA d.o.o. (Κροατία)

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χάπια, Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο λευκό, γύρος, φακοειδή, επισημαίνονται “ТО” στη μία πλευρά και “25” – άλλος.

1 καρτέλα.
τοπιραμάτη25 mg

Έκδοχα: μονοϋδρική λακτόζη, προ-ζελατινοποιημένο άμυλο, крахмал частично прежелатинизированный, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, άμυλο καρβοξυμεθυλ νατρίου, στεατικό μαγνήσιο.

Η σύνθεση του κελύφους: gipromelloza, πολυσορβικό 80, τάλκης, Το διοξείδιο του τιτανίου (E171).

14 PC. – φουσκάλες (2) – συσκευασίες από χαρτόνι.

Χάπια, Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο ανοικτό κίτρινο, γύρος, φακοειδή, επισημαίνονται “ТО” στη μία πλευρά και “50” – άλλος.

1 καρτέλα.
τοπιραμάτη50 mg

Έκδοχα: μονοϋδρική λακτόζη, προ-ζελατινοποιημένο άμυλο, крахмал частично прежелатинизированный, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, άμυλο καρβοξυμεθυλ νατρίου, στεατικό μαγνήσιο.

Η σύνθεση του κελύφους: gipromelloza, πολυσορβικό 80, τάλκης, Το διοξείδιο του τιτανίου (E171), κίτρινο οξείδιο του σιδήρου (E172).

14 PC. – φουσκάλες (2) – συσκευασίες από χαρτόνι.

Χάπια, Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο κίτρινο χρώμα, круглые двояковыпуклые, επισημαίνονται “ТО” στη μία πλευρά και “100” – άλλος.

1 καρτέλα.
τοπιραμάτη100 mg

Έκδοχα: μονοϋδρική λακτόζη, προ-ζελατινοποιημένο άμυλο, крахмал частично прежелатинизированный, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, άμυλο καρβοξυμεθυλ νατρίου, στεατικό μαγνήσιο.

Η σύνθεση του κελύφους: gipromelloza, πολυσορβικό 80, τάλκης, Το διοξείδιο του τιτανίου (E171), κίτρινο οξείδιο του σιδήρου (E172).

14 PC. – φουσκάλες (2) – συσκευασίες από χαρτόνι.

Χάπια, Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο серовато-розового цвета, γύρος, φακοειδή, επισημαίνονται “ТО” στη μία πλευρά και “200” – άλλος.

1 καρτέλα.
τοπιραμάτη200 mg

Έκδοχα: μονοϋδρική λακτόζη, προ-ζελατινοποιημένο άμυλο, крахмал частично прежелатинизированный, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, άμυλο καρβοξυμεθυλ νατρίου, στεατικό μαγνήσιο.

Η σύνθεση του κελύφους: gipromelloza, πολυσορβικό 80, τάλκης, Το διοξείδιο του τιτανίου (E171), ερυθρό οξείδιο του σιδήρου (E172).

7 PC. – φουσκάλες (4) – συσκευασίες από χαρτόνι.

 

Φαρμακολογική δράση

Το αντιεπιληπτικό φάρμακο. Топирамат относится к сульфат-замещенным моносахаридам. Блокирует натриевые каналы и подавляет возникновение повторных потенциалов действия на фоне длительной деполяризации мембраны нейрона. Повышает активность GABA в отношении некоторых подтипов GABA-рецепторов. Препятствует активации каинатом чувствительности подтипа каинат/АМПК (αλφα-αμινο-3-υδροξυ-5-μεθυλισοξαζολο-4-προπιονικό οξύ) υποδοχείς γλουταμινικού, не влияя на активность N-метил-D-aспартата (NMDA) в отношении NMDA-рецепторов. Указанные эффекты дозозависимы. Εκτός, топирамат ингибирует активность некоторых изоферментов карбоангидразы. Этот эффект значительно слабее, чем у ингибитора карбоангидразы ацетазоламида и не является основным компонентом противоэпилептической активности топирамата.

 

Φαρμακοκινητική

Απορρόφηση

Топирамат быстро и хорошо всасывается. Прием пищи не оказывает клинически значимого эффекта на его биодоступность, которая составляет около 80%. Η μέση τιμή του CΜέγιστη после многократного приема внутрь дозы 100 mg 2 раза/сут составляет 6.76 ug / ml.

Διανομή

Η δέσμευση πρωτεϊνών πλάσματος – 13-17%. Μέσος όρος Vδ – 0.55-0.8 л/кг для разовой дозы до 1.2 ζ. Vδ Εξαρτάται από το φύλο: у женщин эти значения составляют 50% του μεγαλείου, παρατηρήθηκαν σε αρσενικά, что связывают с более высоким содержанием жировой ткани у женщин. Μετά από μία εφάπαξ δόση, Η φαρμακοκινητική είναι γραμμική, плазменный клиренс постоянен, AUC в диапазоне доз от 100 mg 400 mg αυξάνει αναλογικά με τη δόση. При нормальной функции почек, пациентам может потребоваться 4-8 дней для достижения Cσσ.

Топирамат проникает в грудное молоко.

Μεταβολισμός

Μεταβολίζεται περίπου 20% τοπιραμάτη. Να 50% топирамата метаболизируется у пациентов, одновременно принимающих другие противоэпилептические препараты (PEP), индуцирующие метаболизирующие ферменты. Πλάσμα, мочи и фекалий человека выделены 6 практически неактивных метаболитов топирамата.

Αφαίρεση

Неизмененный топирамат и его метаболиты, πρωτίστως, выводятся через почки. Плазменный клиренс составляет около 20-30 ml / min.

Τ1/2 после многократного приема дозы 50 mg 100 mg 2 раза/сут составляет 21 όχι. Эффективно выводится из плазмы крови при гемодиализе.

Φαρμακοκινητική σε ειδικές κλινικές καταστάσεις

Vδ Εξαρτάται από το φύλο: у женщин эти значения составляют 50% του μεγαλείου, παρατηρήθηκαν σε αρσενικά, что связывают с более высоким содержанием жировой ткани у женщин.

Σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία (CC < 60 ml / min) снижается плазменный и почечный клиренс топирамата; у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности снижается плазменный клиренс топирамата.

Плазменный клиренс топирамата не меняется у пациентов пожилого возраста при отсутствии нарушений функции почек.

Плазменный клиренс топирамата снижается у пациентов с умеренно и тяжелыми нарушениями функции печени.

Фармакокинетика топирамата у детей, также как у взрослых носит линейный характер. Клиренс препарата не зависит от дозы, равновесная концентрация в плазме крови возрастает пропорционально дозе. Αλλά, для детей характерны более высокие значения клиренса и более короткий период полувыведения. Ως εκ τούτου,, концентрация топирамата в плазме крови при приеме одинаковых доз в расчете на кг массы тела может быть ниже у детей по сравнению с взрослыми.

 

Μαρτυρία

— монотерапия эпилепсии у детей с 7 ετών και ενήλικες (συμπ. у пациентов с впервые установленной эпилепсией);

— вспомогательная терапия у детей с 3-х лет и взрослых при недостаточной эффективности ПЭП первого выбора при парциальных или генерализованных тонико-клонических припадках, а также при припадках на фоне синдрома Леннокса-Гасто.

 

Δοσολογικό σχήμα

Το φάρμακο έχει συνταγογραφηθεί μέσα. Таблетку проглатывают целиком, χωρίς μάσημα, принимают независимо от приема пищи. Для оптимального контроля припадков, рекомендуется начинать лечение с низких доз с последующим увеличением до эффективной дозы.

Στη συνδυασμένη θεραπεία

Να Ενήλικας η ελάχιστη αποτελεσματική δόση είναι 200 mg / ημέρα. Обычная суточная доза – 200-400 mg (σε 2 είσοδος). Η μέγιστη ημερήσια δόση – 1.6 ζ. Лечение начинают с 25-50 мг ежедневно на ночь в течение 1 της εβδομάδας. Στη συνέχεια, η δοσολογία αυξάνεται με 25-50 mg / ημέρα για 1-2 εβδομάδα, με την πολλαπλότητα της λήψης 2 φορές / ημέρα. При непереносимости такого режима дозирования, дозу повышают на меньшую величину или через большие интервалы. Η συχνότητα της δόσης και η δοσολογία επιλέγεται ανάλογα με το κλινικό αποτέλεσμα.

Детям старше 3-х лет Η συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 5-9 mg / kg σωματικού βάρους, razdelennaya της 2 είσοδος. Θεραπεία ξεκινά με δόσεις 25 mg κατά την κατάκλιση για 1 της εβδομάδας. Στη συνέχεια, η δοσολογία αυξάνεται με 1 -3 mg / kg / ημέρα για 1-2 εβδομάδα, με την πολλαπλότητα της λήψης 2 φορές / ημέρα, για να επιτευχθεί ένα βέλτιστο κλινικό αποτέλεσμα.

Μονοθεραπεία

Ενήλικες η αγωγή αρχίζει με 25 mg κατά την κατάκλιση για 1 της εβδομάδας. Στη συνέχεια, η δοσολογία αυξάνεται με 25-50 mg / ημέρα για 1-2 εβδομάδα, με την πολλαπλότητα της λήψης 2 φορές / ημέρα. При непереносимости такого режима дозирования, дозу повышают на меньшую величину или принимают через большие интервалы. Η συχνότητα της δόσης και η δοσολογία επιλέγεται ανάλογα με το κλινικό αποτέλεσμα. Рекомендуемая начальная доза топирамата для монотерапии у взрослых с впервые установленной эпилепсией είναι 100 mg / ημέρα, максимальная рекомендуемая доза – 500 mg / ημέρα. Эти дозы рекомендованы для всех взрослых, συμπεριλαμβανομένου пожилых с нормальной функцией почек.

Σε παιδιά 7 και άνω η αγωγή αρχίζει με δόσεις 0.5-1 мг/кг массы тела на ночь на протяжении 1 της εβδομάδας. Στη συνέχεια, η δοσολογία αυξάνεται με 0.5-1 mg / kg / ημέρα για 1-2 εβδομάδα, η πολλαπλότητα της λήψης – 2 φορές / ημέρα. При непереносимости такого режима дозирования, дозу повышают на меньшую величину или через большие интервалы. Η συχνότητα της δόσης και η δοσολογία επιλέγεται ανάλογα με το κλινικό αποτέλεσμα. Рекомендуемый диапазон доз 3-6 mg / kg σωματικού βάρους. Τα μωρά με πρόσφατα установленными парциальными припадками можно назначать до 500 mg / ημέρα.

 

Παρενέργεια

CNS: hypererethism, ζάλη, πονοκέφαλος, ομιλία και όραση, ψυχοκινητική καθυστέρηση, αταξία, fatiguability, затруднения концентрации внимания, σύγχυση, παραισθησία, υπνηλία, διαταραχές της σκέψης, διπλωπία, ανορεξία, nistagmo, κατάθλιψη, γεύση διαστροφή, διέγερση, γνωστική διαταραχή, συναισθηματική αστάθεια, απάθεια, ψυχωτικά συμπτώματα, βίαιη συμπεριφορά, τάσεις αυτοκτονίας ή οι απόπειρες; επιπλέον παιδιά – διαταραχές προσωπικότητας, αυξημένη σιελόρροια, giperkineziya, ψευδαισθήσεις.

Από το πεπτικό σύστημα: δυσπεψία, ναυτία, κοιλιακό άλγος, διάρροια, xerochilia, αύξηση των ηπατικών τρανσαμινασών, ηπατίτιδα, ηπατική ανεπάρκεια.

Από την πλευρά του οργάνου της όρασης: возможно возникновение синдрома миопии на фоне повышения внутриглазного давления с острым снижением остроты зрения и болью в области глаза. Μυωπία, μειώνοντας το βάθος του πρόσθιου θαλάμου του οφθαλμού, гиперемия слизистой оболочки глаза и повышение внутриглазного давления, midriaz. Возможным механизмом данных нарушений является увеличение супрацилиарного выпота, что приводит к смещению вперед хрусталика и радужной оболочки и как следствиюразвитию вторичной закрытоугольной глаукомы.

Δερματολογικές αντιδράσεις: πολύμορφο ερύθημα, πέμφιγα, Σύνδρομο Stevens-Johnson και τοξική επιδερμική νεκρόλυση.

Άλλα: απώλεια βάρους, λευκοπενία, νεφρολιθίαση, oligogidroz (κυρίως σε παιδιά), μεταβολική οξέωση.

 

Αντενδείξεις

- Παιδιά κάτω των 3 χρόνων;

- Εγκυμοσύνη;

- Γαλουχία (θηλασμός);

- Υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του φαρμάκου.

ΑΠΟ προσοχή θα πρέπει να ορίσει το προϊόν σε νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια, nefrourolitiaze (συμπ. ιστορία), υπερασβεστιουρία.

 

Κύηση και γαλουχία

Το φάρμακο αντενδείκνυται κατά την εγκυμοσύνη και τη γαλουχία (θηλασμός).

 

Προσοχή

При приеме препарата женщинам рекомендуется использовать адекватную контрацепцию.

Τοπιραμάτη, как и другие ПЭП, рекомендуется отменять, σταδιακή μείωση της δόσης, для уменьшения потенциального риска увеличения частоты припадков.

Пациентам с почечной недостаточностью средней или тяжелой степени может потребоваться 10-15 дней для достижения равновесной концентрации в плазме в отличие от 4-8 ημέρα για ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Όπως και σε όλους τους ασθενείς, постепенное увеличение дозы должно осуществляться в соответствии с клиническими результатами (όπως ο έλεγχος των επιληπτικών κρίσεων, η συχνότητα των δυσμενών επιπτώσεων), θεωρώντας, что пациентам с почечной недостаточностью средней или тяжелой степени может потребоваться больше времени для достижения стабильного состояния после каждой дозы.

Μερικοί ασθενείς, особенно предрасположенных к нефролитиазу, может возрастать риск формирования почечных камней, сопровождающийся такими симптомами как почечная колика, боль в боку и в области почки. Συνιστάται επαρκής ενυδάτωση για να μειωθεί ο κίνδυνος των λίθων των νεφρών.

У пациентов с нарушениями функции печени клиренс топирамата снижается.

При развитии миопии, рекомендуется отменить топирамат так быстро, как клинически возможно и принять меры, направленные на снижение внутриглазного давления.

При применении топирамата может возникнуть гиперхлоремический, που δεν συνδέονται με το έλλειμμα ανιόντων, μεταβολική οξέωση (π.χ., снижение концентрации гидрокарбонатов в плазме ниже нормального уровня при отсутствии респираторного алкалоза). Данное снижение концентрации гидрокарбонатов сыворотки крови является следствием ингибирующего эффекта топирамата на почечную карбоангидразу. Σχετικά με, при лечении топираматом рекомендуется периодически определять концентрацию гидрокарбонатов в сыворотке крови.

При снижении массы тела во время терапии топираматом целесообразно рассмотреть возможность назначения дополнительного питания.

Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης οχημάτων και των μηχανισμών διαχείρισης

Во время лечения рекомендуется воздерживаться от управления автомобилем и работ требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

 

Υπερβολική δόση

Συμπτώματα: σπασμοί, απομείωση της συνείδησης μέχρι κώμα, μείωση της αρτηριακής πίεσης, σοβαρή μεταβολική οξέωση, αυξημένη σοβαρότητα των παρενεργειών.

Θεραπεία: πλύση στομάχου, χορήγηση ενεργού άνθρακα, θεραπείας simptomaticheskaya, αιμοκάθαρση.

 

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

Влияние топирамата на другие ПЭП

Не влияет на концентрации карбамазепина, βαλπροϊκό οξύ, fenoʙarʙitala, prymydona. Σε ορισμένες περιπτώσεις,, όταν χρησιμοποιείται με φαινυτοΐνη, μπορεί να αυξήσει την συγκέντρωση της φαινυτοΐνης στο πλάσμα.

Влияние других ПЭП на топирамат

При совместном применении топирамата с фенитоином и карбамазепином возможно уменьшение концентрации топирамата в плазме. При добавлении или отмене фенитоина или карбамазепина рекомендуется коррекция дозы топирамата.

При приеме других ПЭП, индуцирующих ферменты печени, снижается CΜέγιστη τοπιραμάτης στο πλάσμα.

Взаимодействие с другими препаратами

При совместном применении с топираматом AUC дигоксина уменьшается на 12%.

Топирамат в дозе 50-800 мг/сут не оказывал существенного влияния на эффективность норэтиндрона и в дозе 50-200 mg / ημέρα – η αποτελεσματικότητα της αιθινυλοιστραδιόλης. Существенное дозозависимое снижение эффективности этинилэстрадиола наблюдалось при приеме топирамата в дозе 200-800 mg / ημέρα. Ασθενείς, принимающие пероральные контрацептивы, должны сообщать врачу о любых изменениях характера кровотечения.

При одновременном применении с топираматом средние значения CΜέγιστη και η AUC αυξήθηκε κατά μετφορμίνη 18% και 25% αντίστοιχα, ενώ η μέση τιμή της συνολικής κάθαρσης να μειώνεται 20%. Топирамат не оказывал воздействия на ТCmakh μετφορμίνη. Η κάθαρση της τοπιραμάτης στο πλάσμα μειώνεται υπό την επίδραση της μετφορμίνης. Η κλινική σημασία των αποτελεσμάτων της μετφορμίνης στη φαρμακοκινητική της τοπιραμάτης είναι ασαφής. При назначении или отмене топирамата на фоне терапии метформином необходимо контролировать состояние углеводного обмена.

При одновременном приеме с гидрохлоротиазидом происходит увеличение CΜέγιστη επί 27% и AUC топирамата 29%.

Не рекомендуется одновременный прием с топираматом этанола и других средств, Κατασταλτικά του ΚΝΣ.

Выявлено уменьшение AUC пиоглитазона на 15%, χωρίς αλλαγή του CΜέγιστη τοπιραμάτη. Για την ενεργητική gidroksimetabolita πιογλιταζόνη έδειξε μια μείωση της CΜέγιστη και AUC του 13% και 16% αντίστοιχα, και την ενεργό ketometabolita παρουσίασαν μείωση και CΜέγιστη, και AUC του 60%. Η κλινική σημασία αυτών των στοιχείων είναι άγνωστη.

Τοπιραμάτη, при совместном использовании с другими препаратами, ευνοεί τη nefrolitiazu, ιδίως με αναστολείς της καρβονικής ανυδράσης (aцetazolamid) может повышать риск нефролитиаза. Во время использования топирамата больные должны избегать приема таких препаратов, поскольку они могут создать физиологические условия, повышающих риск формирования почечных камней.

 

Προϋποθέσεις της προσφοράς των φαρμακείων

Το φάρμακο διατίθεται βάσει της συνταγής.

 

Όροι και προϋποθέσεις

Κατάλογος Β. Το φάρμακο πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά στο ή πάνω από 25 ° C. Διάρκεια ζωής – 3 έτος.

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή