ÈNZIKS

Δραστικό υλικό: Εναλαπρίλης, Indapamid
Όταν ATH: C09BA02
CCF: Αντιυπερτασικά φάρμακα
ICD-10 κωδικοί (μαρτυρία): Ι10
Όταν ΚΠΣ: 01.09.16.03
Κατασκευαστής: Hemofarm ΑΌ. (Σερβία)

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Таблеток набор.

Таблетки эналаприла, λευκό, γύρος, φακοειδή, με Valium στη μία πλευρά (5 PC. στην Κυψέλη).

1 καρτέλα.
эnalaprila μηλεϊνικής10 mg

Έκδοχα: μονοϋδρική λακτόζη, ανθρακικό μαγνήσιο, ζελατίνη, krospovydon, στεατικό μαγνήσιο.

Таблетки индапамида, Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο σε λευκό, γύρος, φακοειδή (5 PC. στην Κυψέλη).

1 καρτέλα.
indapamid2.5 mg

Έκδοχα: μονοϋδρική λακτόζη, ποβιδόνη Κ30, krospovydon, στεατικό μαγνήσιο, λαυρικό νάτριο, τάλκης.

Состав оболочки таблеток индапамида: gipromelloza, μακρογκόλη 6000, Το διοξείδιο του τιτανίου (E171).

10 PC. – φουσκάλες (3) – συσκευασίες από χαρτόνι.

Энзикс дуо

Таблеток набор.

Таблетки эналаприла белого цвета, γύρος, φακοειδή, με Valium στη μία πλευρά (10 PC. στην Κυψέλη).

1 καρτέλα.
эnalaprila μηλεϊνικής10 mg

Έκδοχα: μονοϋδρική λακτόζη, ανθρακικό μαγνήσιο, ζελατίνη, krospovydon, στεατικό μαγνήσιο.

Таблетки индапамида, Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο σε λευκό, γύρος, φακοειδή (5 PC. στην Κυψέλη).

1 καρτέλα.
indapamid2.5 mg

Έκδοχα: μονοϋδρική λακτόζη, ποβιδόνη Κ30, krospovydon, στεατικό μαγνήσιο, λαυρικό νάτριο, τάλκης.

Состав пленочной оболочки таблеток индапамида: gipromelloza, μακρογκόλη 6000, Το διοξείδιο του τιτανίου (E171).

15 PC. – φουσκάλες (3) – συσκευασίες από χαρτόνι.

Энзикс дуо форте

Таблеток набор.

Таблетки эналаприла, λευκό, γύρος, φακοειδή, με Valium στη μία πλευρά (10 PC. στην Κυψέλη).

1 καρτέλα.
эnalaprila μηλεϊνικής20 mg

Έκδοχα: μονοϋδρική λακτόζη, ανθρακικό μαγνήσιο, ζελατίνη, krospovydon, στεατικό μαγνήσιο.

Таблетки индапамида, Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο σε λευκό, γύρος, φακοειδή (5 PC. στην Κυψέλη).

1 καρτέλα.
indapamid2.5 mg

Έκδοχα: μονοϋδρική λακτόζη, ποβιδόνη Κ30, krospovydon, στεατικό μαγνήσιο, λαυρικό νάτριο, τάλκης.

Состав пленочной оболочки таблеток индапамида: gipromelloza, μακρογκόλη 6000, τάλκης, Το διοξείδιο του τιτανίου (E171).

15 PC. – φουσκάλες (3) – συσκευασίες από χαρτόνι.

 

Φαρμακολογική δράση

Αντιυπερτασικά φάρμακα, содержащий два лекарственных средства в одной упаковке: Αναστολέα του ΜΕΑ – эналаприл и диуретик – indapamid.

Εναλαπρίλης – Αναστολέα του ΜΕΑ. Είναι ένα προφάρμακο: фармакологической активностью обладает метаболит эналаприла – ènalaprilat. Подавляет образование ангиотензина II из ангиотензина I, что приводит к снижению содержания альдостерона. При этом понижается ОПСС, систолическое и диастолическое АД, пост- и преднагрузка на миокард. Эналаприл расширяет артерии в большей степени, από τις φλέβες (при этом рефлекторного повышения ЧСС не отмечается), уменьшает деградацию брадикинина, увеличивает синтез простагландина.

Антигипертензивный эффект более выражен при высоком уровне ренина плазмы, από ό, τι με την κανονική ή να μειωθεί το επίπεδο.

Эналаприл усиливает коронарный и почечный кровоток. Μειώνοντας τα θεραπευτικά όρια ad δεν έχει επίπτωση στην εγκεφαλική κυκλοφορία, кровоток в сосудах мозга поддерживается на достаточном уровне и на фоне сниженного давления.

При длительном применении эналаприла уменьшается гипертрофия миокарда левого желудочка и миоцитов стенок артерий резистивного типа, что предотвращает прогрессирование сердечной недостаточности и замедляет развитие дилатации левого желудочка. Эналаприл улучшает кровоснабжение ишемизированного миокарда.

Снижает агрегацию тромбоцитов. Обладает некоторым диуретическим эффектом.

Действие эналаприла наступает через 1 όχι, φτάνει μέσω 4-6 ч и сохраняется до 24 όχι.

Indapamidтиазидоподобный диуретик с умеренным по силе и длительным действием. Обладает умеренным салуретическим и диуретическим эффектами, которые связаны с блокадой реабсорбции ионов натрия, χλώριο, водорода, и в меньшей степени ионов калия в проксимальных канальцах и кортикальном сегменте дистального канальца нефрона.

Снижает тонус гладкой мускулатуры артерий, уменьшает ОПСС за счет снижения реактивности сосудистой стенки к норадреналину и ангиотензину II; увеличения синтеза простагландинов, обладающих сосудорасширяющей активностью; угнетения тока кальция в гладкомышечные клетки сосудов. Способствует уменьшению гипертрофии левого желудочка.

В терапевтических дозах не влияет на липидный и углеводный обмен (συμπ. σε ασθενείς με συνυπάρχοντα σακχαρώδη διαβήτη).

Антигипертензивный эффект индапамида развивается в конце первой/начале второй недели при постоянном приеме препарата. После однократного приема антигипертензивное действие сохраняется в течение 24 όχι.

Одновременное применение эналаприла и индапамида приводит к усилению антигипертензивного эффекта эналаприла.

 

Φαρμακοκινητική

Εναλαπρίλης

Απορρόφηση

Μετά την πρόσληψη περίπου 60% абсорбируется в ЖКТ. Одновременный прием пищи не влияет на всасывание эналаприла. ΓΜέγιστη επίπεδα εναλαπρίλη στο πλάσμα επιτυγχάνονται μετά 1-2 όχι, эnalaprilata – μέσω 3-4 όχι. Η βιοδιαθεσιμότητα – 40%.

Διανομή

Связывание с белками плазмы крови для эналаприлата составляет 50-60%.

Эналаприлат легко проходит через гистогематические барьеры, исключая ГЭБ, небольшое количество проникает через плацентарный барьер и выделяется с грудным молоком.

Μεταβολισμός

Эналаприл быстро и полностью гидролизуется в печени с образованием активного метаболита – эnalaprilata, το οποίο είναι ένας πιο ισχυρός αναστολέας της ACE, εναλαπρίλη.

Αφαίρεση

Τ1/2 эnalaprilata – σχετικά με 11 όχι. Выводится c мочой 60% (20% – в виде эналаприла и 40% – в виде эналаприлата), με περιττώματα – 33% (6% – в виде эналаприла и 27% – в виде эналаприлата).

Φαρμακοκινητική σε ειδικές κλινικές καταστάσεις

При хронической почечной недостаточности кумуляция эналаприла наступает при снижении фильтрации менее 10 ml / min.

Эналаприл удаляется при гемодиализе (скорость 62 ml / min) и перитонеальном диализе.

Indapamid

Απορρόφηση

Μόλις μέσα γρήγορα και απορροφάται πλήρως από το γαστρεντερικό σωλήνα. Прием пищи несколько замедляет скорость абсорбции, αλλά δεν επηρεάζει την πληρότητά. ΓΜέγιστη επιτυγχάνεται μέσω της 1-2 ώρα μετά την κατάποση. Биодоступность высокая (93%).

Διανομή

Γσσ устанавливается через 7 ημέρες από την κανονική εισαγωγή.

Η σύνδεση με τις πρωτεΐνες του πλάσματος είναι 79%. Связывается также с эластином гладких мышц сосудистой стенки. Имеет значительный Vδ, проникает через гистогематические барьеры (συμπ. плацентарный) и в грудное молоко.

Μεταβολισμός

Μεταβολίζεται στο ήπαρ.

Αφαίρεση

Τ1/2 μέσοι όροι 14-18 όχι. Με την παραγωγή ούρων 60-80% ως μεταβολίτες (в неизмененном виде выводится около 5%), με περιττώματα – 20%. Δεν συσσωρεύεται.

Φαρμακοκινητική σε ειδικές κλινικές καταστάσεις

У пациентов с почечной недостаточностью фармакокинетика не меняется.

 

Μαρτυρία

- Αρτηριακη ΥΠΕΡΤΑΣΗ.

 

Δοσολογικό σχήμα

Энзикс и Энзикс Дуо

1 καρτέλα. Εναλαπρίλης (10 mg) και 1 καρτέλα. индапамида (2.5 mg) принимают внутрь утром одновременно. В зависимости от динамики показателей АД доза эналаприла может быть увеличена до приема 2 φορές / ημέρα.

Энзикс Дуо Форте

1 καρτέλα. Εναλαπρίλης (20 mg) και 1 καρτέλα. индапамида (2.5 mg) принимают внутрь утром одновременно. В зависимости от динамики показателей АД доза эналаприла может быть увеличена до приема 2 φορές / ημέρα.

Максимальная суточная доза эналаприла составляет 40 mg, индапамида – 2.5 mg.

Στο νεφρική ανεπάρκεια εύκολη και μέτριας βαρύτητας (CC 30-80 ml / min) доза эналаприла должна составлять 5-10 mg / ημέρα.

 

Παρενέργεια

Εναλαπρίλης

Από το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα: πονοκέφαλος, ζάλη, αδυναμία, αϋπνία, συναγερμού, σύγχυση, fatiguability, υπνηλία (2-3%); в отдельных случаях при применении в высоких дозах – νευρικότητα, κατάθλιψη, παραισθησία.

Το αναπνευστικό σύστημα: μη παραγωγικό βήχα, διάμεση πνευμονίτιδα, бронхоспазм/бронхиальная астма, δύσπνοια, ρινόρροια, φαρυγγίτιδα.

Από τις αισθήσεις: нарушения вестибулярного аппарата, ακοής και διαταραχές της όρασης, θορύβου στα αυτιά.

Από το πεπτικό σύστημα: ξηροστομία, ανορεξία, δυσπεπτικά συμπτώματα (ναυτία, διάρροια ή δυσκοιλιότητα, έμετος, στομαχόπονος), ειλεός, παγκρεατίτιδα, нарушение функции печени и желчевыделения, ηπατίτιδα (гепатоцеллюлярный или холестатический), ίκτερος, αύξηση των ηπατικών τρανσαμινασών, giperʙiliruʙinemija.

Καρδιαγγειακό σύστημα: η υπερβολική μείωση της αρτηριακής πίεσης, Ορθοστατική υπόταση; σπανίως – πόνος στο στήθος, κυνάγχη, έμφραγμα μυοκαρδίου (обычно связаны с выраженным снижением АД), Αρρυθμία (Κολπική Brady- ή ταχυκαρδία, ωτική μαρμαρυγή), ΧΤΥΠΟΣ καρδιας, θρομβοεμβολή κλάδους της πνευμονικής αρτηρίας, precordialgia, λιποθυμία.

Μεταβολισμός: υπερκαλιαιμία, giponatriemiya, gipoglikemiâ (σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη).

Από το αιμοποιητικό σύστημα: σπανίως – снижение гематокрита и концентрации гемоглобина, θρομβοπενία, ουδετεροπενία, ακοκκιοκυτταραιμία (у больных с аутоиммунными заболеваниями), eozinofilija, αυξημένη ταχύτητα καθίζησης ερυθρών.

Από το ουροποιητικό σύστημα: έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, πρωτεϊνουρία, giperkreatininemiя, αύξηση της ουρίας.

Από την πλευρά του αναπαραγωγικού συστήματος: μειωμένη λίμπιντο, παλίρροιες, μειωμένη δραστικότητα.

Δερματολογικές αντιδράσεις: αλωπεκίαση, φωτοευαισθησία.

Αλλεργικές αντιδράσεις: εξάνθημα, αγγειονευρωτικό οίδημα του προσώπου, άκρα, χείλια, γλώσσα, φωνή ρωγμές ή/και το λαιμό, disfonija, πολύμορφο ερύθημα, απολεπιστική δερματίτιδα, Σύνδρομο Stevens-Johnson, τοξική επιδερμική νεκρόλυση, πέμφιγα, φαγούρα, κνίδωση, ορογονίτιδα, αγγειίτιδα, μυοσίτιδα, αρθραλγία, αρθρίτιδα, στοματίτις, γλωσσίτιδα; σπανίως – интестинальный ангионевротический отек.

Indapamid

Από το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα: εξασθένιση, νευρικότητα, πονοκέφαλος, ζάλη, υπνηλία, ίλιγγος, αϋπνία, κατάθλιψη, παραισθησία; σπανίως – κούραση, γενικευμένη αδυναμία, αδιαθεσία, μυϊκός σπασμός, ένταση, ευερεθιστότητα, συναγερμού.

Από το πεπτικό σύστημα: ναυτία, ανορεξία, ξηροστομία, γαστραλγία, έμετος, διάρροια ή δυσκοιλιότητα, чувство дискомфорта в области живота, παγκρεατίτιδα.

Από τις αισθήσεις: επιπεφυκίτιδα, θολή όραση.

Το αναπνευστικό σύστημα: βήχας, φαρυγγίτιδα, ιγμορίτιδα, ρινόρροια; σπανίως – ρινίτιδα.

Καρδιαγγειακό σύστημα: ορθοστατική υπόταση, характерные для гипокалиемии изменения на ЭКГ, Αρρυθμία, ΧΤΥΠΟΣ καρδιας.

Από το ουροποιητικό σύστημα: увеличение частоты развития инфекций, νυκτουρία, πολυουρία, повышение азота мочевины в плазме крови, giperkreatininemiя.

Μεταβολισμός: καλιοπενία, giponatriemiya, υποχλωραιμική αλκάλωση, υπερασβεστιαιμία, γλυκοζουρία, Εφίδρωση, απώλεια βάρους.

Από την πλευρά του αναπαραγωγικού συστήματος: μειωμένη δραστικότητα, μειωμένη λίμπιντο.

Αλλεργικές αντιδράσεις: εξάνθημα, κνίδωση, φαγούρα, gemorragicheskiy αγγειίτιδα.

Άλλα: γριππώδη συμπτώματα, πόνος στο στήθος, οσφυαλγία, μόλυνση, έξαρσης του σελ.

 

Αντενδείξεις

Εναλαπρίλης

— наличие в анамнезе ангионевротического отека, связанного с лечением ингибиторами АПФ;

- Πορφυρία;

- Εγκυμοσύνη;

- Γαλουχία;

- Παιδικής και εφηβικής ηλικίας μέχρι 18 χρόνια (αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια δεν έχουν τεκμηριωθεί);

— повышенная чувствительность к эналаприлу и другим ингибиторам АПФ.

ΑΠΟ προσοχή следует применять эналаприл при первичном гиперальдостеронизме, αμφοτερόπλευρη στένωση της νεφρικής αρτηρίας, στένωση της αρτηρίας μονήρους νεφρού, υπερκαλιαιμία, κατάσταση μετά από μεταμόσχευση νεφρού, μελών, συνοδεύεται από μια μείωση στην BCC (συμπ. έμετος, διάρροια), σε aortalynom στένωση, στένωση μιτροειδούς (αιμοδυναμική παραβιάσεις), ιδιοπαθή υπερτροφική υποαορτική στένωση, συστηματικές ασθένειες του συνδετικού ιστού, CHD, παθήσεις των εγκεφαλικών αγγείων, διαβήτης, σε νεφρική ανεπάρκεια (πρωτεϊνουρία – περισσότερο 1 g / ημέρα), ηπατική ανεπάρκεια, ασθενείς, соблюдающих диету с ограничением соли или находящихся на гемодиализе, при одновременном приеме с иммунодепрессантами и салуретиками, σε ηλικιωμένους ασθενείς (αρχαιότερος 65 χρόνια).

Indapamid

- Anurija;

- Η υποκαλιαιμία;

- Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (συμπ. εγκεφαλοπάθεια);

- Σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια;

- Εγκυμοσύνη;

- Γαλουχία;

- Παιδικής και εφηβικής ηλικίας μέχρι 18 χρόνια (αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια δεν έχουν τεκμηριωθεί);

- Η ταυτόχρονη χρήση των ναρκωτικών, παράταση του διαστήματος QT;

- Υπερευαισθησία στο φάρμακο, другим производным сульфонамида или другим компонентам препарата.

ΑΠΟ προσοχή следует применять индапамид при сахарном диабете в стадии декомпенсации, υπερουριχαιμία (ειδικά, сопровождающейся подагрой и уратным нефролитиазом).

 

Κύηση και γαλουχία

Το φάρμακο αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

Για νεογέννητα και τα βρέφη, οποίοι ήταν vnutriutrobnomu επιδράσεις των αναστολέων του ΜΕΑ, рекомендуется вести тщательное наблюдение для своевременного выявления выраженного снижения АД, oligurii, гиперкалиемии и неврологических расстройств, развитие которых возможно вследствие уменьшения почечного и мозгового кровотока при снижении АД, το που ονομάζεται Αναστολείς ΜΕΑ. Θα πρέπει να τηρούν oligurii κόλαση και νεφρική αιμάτωση εισάγοντας σχετικές υγρά και αγγειοσυσταλτικό.

 

Προσοχή

Εναλαπρίλης

Пациентам необходимо медицинское наблюдение в течение 2 ч после приема начальной дозы препарата и дополнительно 1 ч до стабилизации АД.

У пациентов с уменьшением ОЦК (ως αποτέλεσμα της θεραπείας με διουρητικά, при ограничении потребления повареной соли, αιμοκάθαρση, διάρροια, rvote) при применении эналаприла (όπως άλλους ΑΝΑΣΤΟΛΕΊΣ του ΜΕΑ) даже в начальной дозе повышается риск внезапного и выраженного снижения АД.

Транзиторная артериальная гипертензия не является противопоказанием для продолжения лечения препаратом после стабилизации АД. В случае повторного выраженного снижения АД следует уменьшить дозу или отменить препарат.

Применение высокопрочных диализных мембран повышает риск развития анафилактической реакции. В дни, свободные от диализа следует корректировать режим дозирования в зависимости от уровня АД.

Следует тщательно контролировать состояние пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью, ИБС и с заболеваниями сосудов мозга. У таких пациентов резкое снижение АД может привести к инфаркту миокарда, инсульту или нарушению функции почек.

Внезапная отмена препарата не приводит к резкому повышению АД.

Перед исследованием функции паращитовидных желез эналаприл следует отменить.

В случае развития побочных эффектов или отека Квинке препарат следует отменить и назначить соответствующее лечение.

Πριν την επέμβαση (περιλαμβανομένης της οδοντιατρικής) пациент должен предупредить хирурга/анестезиолога о применении ингибиторов АПФ.

До и во время лечения ингибиторами АПФ необходим периодический контроль АД, παραμέτρους του αίματος (Αιμοσφαιρίνη, Κάλιο, κρεατινίνης, ουρία, ήπατος transaminaz), πρωτεΐνη στα ούρα.

Indapamid

При назначении индапамида пациентам, λαμβάνουν καρδιακούς γλυκοσίδες, παρασκευάσματα καθαρτικό, на фоне гиперальдостеронизма, а также пациентам пожилого возраста показан регулярный контроль содержания калия и креатинина.

На фоне приема индапамида следует систематически контролировать концентрацию калия, νάτριο, магния в плазме крови, pH, концентрацию глюкозы, мочевой кислоты и остаточного азота. Наиболее тщательный контроль показан при циррозе печени (особенно с отеками или асцитомриск развития метаболического алкалоза, усиливающего проявления печеночной энцефалопатии), CHD, Καρδιακή Ανεπάρκεια, καθώς επίσης και σε ηλικιωμένους ασθενείς. К группе повышенного риска также относятся пациенты с увеличенным интервалом QT на ЭКГ (врожденным или развившемся на фоне какого-либо патологического процесса). Первое определение концентрации калия в крови следует провести в течение первой недели лечения.

Гиперкальциемия на фоне приема индапамида может быть следствием ранее недиагностированного гиперпаратиреоза.

У больных сахарным диабетом крайне важно контролировать уровень глюкозы в крови, ειδικά με την παρουσία της υποκαλιαιμίας.

Значительная дегидратация может привести к развитию острой почечной недостаточности (μείωση στο ρυθμό σπειραματικής διήθησης). Больным необходимо компенсировать потерю воды и в начале лечения тщательно контролировать функцию почек.

Индапамид может дать положительный результат при проведении допинг-контроля.

Пациентам с артериальной гипертензией и гипонатриемией (вследствие приема диуретиков) необходимо за 3 дня до начала приема ингибиторов АПФ прекратить прием диуретиков (при необходимости прием диуретиком можно возобновить несколько позже), либо в таких случаях назначают начальные низкие дозы ингибиторов АПФ.

При назначении индапамида следует учитывать, что производные сульфонамидов могут обострять течение СКВ.

Χρήση στην Παιδιατρική

Эффективность и безопасность применения эналаприла и индапамида у παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 χρόνια δεν ρυθμίστηκε.

Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης οχημάτων και των μηχανισμών διαχείρισης

Η έγκαιρη θεραπεία, до завершения периода подбора дозы пациент должен воздерживаться от управления транспортными средствами и занятий потенциально опасными видами деятельности, απαιτούν υψηλή συγκέντρωση και την ταχύτητα των αντιδράσεων ψυχοκινητικής, tk. ζάλη, особенно после приема начальной дозы препарата.

 

Υπερβολική δόση

Εναλαπρίλης

Συμπτώματα: выраженное снижение АД вплоть до развития коллапса, έμφραγμα μυοκαρδίου, οξεία αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή θρομβοεμβολικών επιπλοκών, σπασμοί, νάρκη.

Θεραπεία: больного переводят в горизонтальное положение с низким изголовьем. Показано промывание желудка и прием внутрь солевого слабительного.

При необходимости проводят мероприятия, με στόχο τη σταθεροποίηση της αρτηριακής πίεσης: σε / σε ένα αλατούχο διάλυμα, αναπτύγματα πλάσματος, Η αγγειοτενσίνη II, δυνατόν αιμοκάθαρση.

Indapamid

Συμπτώματα: ναυτία, έμετος, αδυναμία, δυσλειτουργία της γαστρεντερικής οδού, νερό και οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές; σε ορισμένες περιπτώσεις – η υπερβολική μείωση της αρτηριακής πίεσης, ζάλη, υπνηλία, σύγχυση, αναπνευστική καταστολή. У пациентов с циррозом печени возможно развитие печеночной комы.

Θεραπεία: промывание желудка и/или назначение активированного угля, Διορθωτικό υγρό και την ισορροπία των ηλεκτρολυτών, θεραπείας simptomaticheskaya. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

 

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

Εναλαπρίλης

Одновременное применение эналаприла и индапамида приводит к усилению антигипертензивного действия эналаприла.

При одновременном применении эналаприла с НПВC, περιλαμβανομένων εκλεκτικών αναστολέων COX-2 αναστολείς, анальгетиками-антипиретиками возможно снижение гипотензивного эффекта эналаприла.

В некоторых случаях у пациентов с нарушением функции почек, λήψη ΜΣΑΦ, περιλαμβανομένων εκλεκτικών αναστολέων COX-2 αναστολείς, применение ингибиторов АПФ может привести к дальнейшему ухудшению функции почек. Эти изменения обратимы.

Антигипертензивное действие эналаприла усиливают диуретики, βήτα-αποκλειστές, μεθυλοντόπα, νιτρικά, блокаторы медленных кальциевых каналов дигидропиридинового ряда, gidralazin, prazosin.

Применение эналаприла совместно с калийсберегающими диуретиками (σπιρονολακτόνη, τριαμτερένιο, amilorid), а также с калийсодержащими препаратами усиливает риск гиперкалиемии.

Эналаприл ослабляет действие лекарственных средств, содержащих теофиллин.

Ανοσοκατασταλτική, αλλοπουρινόλη, цитостатики усиливают гематотоксичность эналаприла. Προετοιμασίες, προκαλώντας καταπίεση μυελού των οστών, повышают риск развития нейтропении и/или агранулоцитоза.

Эналаприл способствует замедлению выведения лития (при одновременном применении эналаприла с солями лития показан контроль концентрации лития в плазме крови).

Совместное применение ингибиторов АПФ и гипогликемических средств (ινσουλίνη, προφορική gipoglikemicakie παρασκευάσματα) может усилить гипогликемический эффект последних с риском развития гипогликемии. Это наиболее часто встречается в течение первых 3 недель совместного применения, а также у пациентов с почечной недостаточностью. Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, получающих гипогликемические препараты для приема внутрь и инсулин, θέλετε να ελέγχετε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, особенно в течение первого месяца совместного применения с ингибиторами АПФ.

Симптомокомплекс, включающий покраснение лица, ναυτία, рвоту и артериальную гипотензию, описан в редких случаях при совместном применении препаратов золота для парентерального применения (натрия ауротиомалат) και αναστολείς ACE (эnalapril).

Этанол усиливает гипотензивный эффект эналаприла.

Indapamid

При одновременном применении индапамида с салуретиками, καρδιακές γλυκοσίδες, δυσλειτουργίες- και mineralokortikoidami, tetrakozaktidom, αμφοτερικίνη Β (I /), слабительными препаратами повышается риск развития гипокалиемии.

При одновременном приеме индапамида с сердечными гликозидами повышается вероятность развития гликозидной интоксикации; с препаратами кальция – υπερασβεστιαιμία; με άλλα από του στόματος υπογλυκαιμικά φάρμακα – возможно усугубление молочнокислого ацидоза.

Индапамид способствует замедлению выведения лития и тем самым повышению его концентрации в плазме крови.

Astemizol απαγορεύεται, Ερυθρομυκίνη (I /), πενταμιδίνη, сультоприд, τερφεναδίνη, βινκαμίνη, Αντιαρρυθμικά τάξης ΙΑ (κινιδίνη, δισοπυραμίδη) και την κατηγορία ΙΙΙ (Η αμιοδαρόνη, бретилий, σοταλόλη) при приеме на фоне идапамида могут привести к развитию аритмии по типу “πιρουέττα”.

ΜΣΑΦ, ΕΠΥ, τετρακοσακτίδη, симпатомиметики снижают гипотензивный эффект индапамида; ʙaklofen – αυξήσεις.

Комбинация индапамида с калийсберегающими диуретиками может быть эффективна у некоторой категории больных, однако при этом полностью не исключается возможность развития гипо- или гиперкалиемии, особенно у больных сахарным диабетом и с почечной недостаточностью.

Ингибиторы АПФ при одновременном применении с индапамидом увеличивают риск развития артериальной гипотензии и/или острой почечной недостаточности (особенно при имеющемся стенозе почечной артерии).

Индапамид увеличивает риск развития нарушений функции почек при одновременном применении с йодсодержащими контрастными средствами в высоких дозах (αφυδάτωση). Перед применением йодсодержащих контрастных средств у пациентов, принимающих индапамид, необходимо восстановить потерю жидкости.

Трициклические антидепрессанты и антипсихотические препараты усиливают гипотензивное действие индапамида и увеличивают риск развития ортостатической гипотензии.

При одновременном применении индапамида с циклоспорином повышается риск развития гиперкреатининемии.

Индапамид снижает эффект непрямых антикоагулянтов (производных кумарина или индандиона) вследствие повышения концентрации факторов свертывания в результате уменьшения ОЦК и повышения их продукции печенью (μπορεί να απαιτήσει προσαρμογή της δόσης).

Индапамид усиливает действие недеполяризующих миорелаксантов.

 

Προϋποθέσεις της προσφοράς των φαρμακείων

Το φάρμακο διατίθεται βάσει της συνταγής.

 

Όροι και προϋποθέσεις

Το φάρμακο θα πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία, απρόσιτες για παιδιά σε θερμοκρασία από 15 ° έως 25 ° C. Διάρκεια ζωής – 3 έτος.

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή