ÉRBITUKS®

Aktivní materiál: Cetuksimab
Když ATH: L01XC06
CCF: Anticancer drog. Monoklonální protilátky
ICD-10 kódy (svědectví): C18, C19, C20, C49.0
Když CSF: 22.05
Výrobce: Merck KGaA (Německo)

PHARMACEUTICAL FORM, SLOŽENÍ A BALENÍ

Infuzní roztok прозрачный или слегка опалесцирующий от бесцветного до желтоватого цвета.

1 ml
цетуксимаб5 mg

Pomocné látky: glycin, polysorbát 80, chlorid sodný, monohydrát kyseliny citronové, натрия гидроксид 1M, voda d / a.

10 ml – bezbarvé skleněné lahvičky (1) – balení karton.
20 ml – bezbarvé skleněné lahvičky (1) – balení karton.
50 ml – bezbarvé skleněné lahvičky (1) – balení karton.
100 ml – bezbarvé skleněné lahvičky (1) – balení karton.

 

Farmakologický účinek

Anticancer drog. Представляет собой химерное моноклональное антитело IgG1, namířené proti receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR).

Сигнальные пути РЭФР вовлечены в контроль выживания клетки, v progresi buněčného cyklu, angiogeneze, migraci buněk a buněčné invaze / metastázy proces.

Эрбитукс® связывается с РЭФР с аффинностью, což je asi 5-10 krát větší než, charakteristika endogenních ligandů. Эрбитукс® блокирует связывание эндогенных лигандов РЭФР, což vede k inhibici funkce receptoru. Dále indukuje internalizaci EGFR, což může vést k negativní regulaci receptoru. Эрбитукс® также сенсибилизирует цитотоксические иммунные эффекторные клетки в отношении экспрессирующих РЭФР опухолевых клеток. В исследованиях in vitro и in vivo Эрбитукс® ингибирует пролиферацию и индуцирует апоптоз опухолевых клеток человека, exprimující EGFR. In vitro Эрбитукс® ингибирует продукцию ангиогенных факторов в опухолевых клетках и блокирует миграцию эндотелиальных клеток. In vivo Эрбитукс® ингибирует продукцию ангиогенных факторов в опухолевых клетках и снижает активность ангиогенеза и метастазирования опухолей.

Эрбитукс® не связывается с другими рецепторами, принадлежащими с семейству HER.

Протоонкоген KRAS (гомолог вирусного онкогена саркомы крыс 2 Кирстен) является нисходящим центральным преобразователем сигнала для РЭФР. В опухолях активация KRAS РЭФР приводит к усилению пролиферации, продукции про-ангиогенных факторов. KRAS один из наиболее часто встречающихся активированных онкогенов при раке. Мутации KRAS гена происходят в активном участке (кодоне 12 a 13) в результате активации KRAS протеина независимо от РЭФР сигнала.

При метастатическом колоректальном раке KRAS мутация встречается в 30-50% Případy. Vzhled protilátek u lidí antihimernye (АХАЧ) Jedná se o zpětné vazby třída chimérická protilátka. Современные данные по выработке АХАЧ ограничены. Všeobecně, измеряемые титры АХАЧ выявляются у 3.4% studovali pacientů s frekvencí od 0% na 9.6 % Ve studiích s podobnými indikacemi. Появление АХАЧ не коррелированно с развитием реакций гиперчувствительности или любыми другими нежелательными эффектами Эрбитукса®.

 

Farmakokinetika

В/в инфузии Эрбитукса® продемонстрировали дозозависимую фармакокинетику при еженедельном введении препарата в дозах от 5 na 500 mg / m2 povrchu těla.

Absorpce a distribuce

При назначении Эрбитукса® в исходной дозе 400 mg / m2 площади поверхности тела среднее значение Cmax составляло 185±55 мкг/мл. Průměrný Vd был примерно эквивалентным сосудистой области, кровоснабжающей пораженный участок (2.9 л/м2 v rozsahu od 1.5 na 6.2 л/м2). Průměrný zápas clearance 0.022 l / h / m2 povrchu těla.

Sérová koncentrace dosáhla ustálených hodnot nad 3 Doba cetuximab monoterapie. Průměrná hodnota Cmax byl 155.8 ug / ml v 3 týden a 151.6 ug / ml v 8 týdny, ve stejné době, odpovídající střední hodnoty se sníží koncentrace 41.3 a 55.4 ug / ml, příslušně. В исследовании по комбинированному назначению Эрбитукса® с иринотеканом среднее значение снижения концентраций соответствовало 50.0 ug / ml v 12 týdny 49.4 ug / ml v 36 týdny.

Metabolismus a vylučování

Popisuje několik způsobů, což může přispívat k metabolismu protilátek. Všechny tyto biodegradační cesty zahrnují protilátky na menší molekuly, tj malé peptidy nebo aminokyseliny.

Цетуксимаб имеет продолжительный T1/2 с варьированием значений в диапазоне от 70 na 100 h při uvedené dávce.

Farmakokinetika ve zvláštních klinických situacích

Farmakokinetické vlastnosti cetuximabu nejsou ovlivněny rasou, rod, věk, ledvin a jater funkce.

 

Svědectví

- kolorektální karcinom v kombinaci se standardní chemoterapií;

- v monoterapii metastatického kolorektálního karcinomu v případě selhání předchozí chemoterapie s irinotekanem nebo oxaliplatinou, stejně jako v případě intolerance irinotekanu;

- lokálně pokročilého spinocelulárního karcinomu hlavy a krku v kombinaci s radiační terapií;

- recidivující nebo metastazujícím spinocelulárního karcinomu hlavy a krku v případě selhání předchozí na bázi platiny chemoterapeutické léky;

— монотерапия рецидивирующего или метастатического плоскоклеточного рака головы и шеи при неэффективности предшествующей химиотерапии.

 

Režim dávkování

Эрбитукс® вводят в виде в/в инфузии со скоростью не более 10 mg / min. Před tím, než infuze je nezbytné provést premedikováni antihistaminik.

Pro všechny indikace podávat lék 1 jednou týdně v počáteční dávce 400 mg / m2 povrchu těla (První infuze) jako 120-minutové infúze a další dávka 250 mg / m2 поверхности тела в виде 60-минутной инфузии.

Kombinovaná léčba колоректального рака следует придерживаться рекомендаций по модификации доз химиотерапевтического препарата, stanoveno v informacích o tomto přípravku. Химиотерапевтический препарат вводят не ранее чем через 1 ч после окончания инфузии Эрбитукса®. Терапию Эрбитуксом® рекомендуется продолжать до появления признаков прогрессирования заболевания.

При применении Эрбитукса® léčba плоскоклеточного рака головы и шеи v kombinaci s radiační terapií, лечение Эрбитуксом® рекомендуется начинать за 7 dny před začátkem radioterapie a pokračovat v týdenní podávání léku do konce radioterapie.

Pacienti s рецидивирующим или метастатическим плоскоклеточным раком головы и шеи v kombinaci s na bázi platiny chemoterapeutické léky (na 6 cykly) Эрбитукс® используется как поддерживающая терапия до появления признаков прогрессирования заболевания. Химиотерапия назначается не ранее чем через 1 ч после окончания инфузии Эрбитукса®.

Doporučení týkající se nastavení režimu dávky

S rozvojem kožních reakcí 3 степени токсичности согласно классификации National Cancer Institute применение Эрбитукса® potřeba přerušit. Pokračování léčby je možné pouze v případě, že snížení stupeň toxicity do reakce 2 stupňů.

Dojde-li k závažné kožní reakce poprvé, Léčba může být obnovena bez změny dávkování.

При вторичном и третичном развитии тяжелых кожных реакций применение Эрбитукса® снова необходимо прервать. Terapie může být znovu zahájena s léčivem při nižších dávkách (200 mg / m2 поверхности тела после второго возникновения реакции и 150 mg / m2 – после третьего), v případě, že stupeň reakce klesla na toxicitu 2 stupňů.

Pokud vyskytnou závažné kožní reakce počtvrté nebo není dovoleno 2 závažnost při vysazení léku, терапию Эрбитуксом® přerušit.

Podmínky užívání drogy

Эрбитукс® вводят в/в с использованием инфузионного насоса, gravitace zahazování systémy nebo vstřikovací čerpadlo.

Pro infuzi, použít samostatný infúzní systém. Na konci infuzního systému by měla být opláchnuty sterilní 0.9% roztokem chloridu sodného.

Эрбитукс® совместим с полиэтиленовыми, etilvinilatsetatnymi nebo polyvinylchlorid sáčky na infúzní roztoky, plastem, etilvinilatsetatnymi, polyvinylchlorid, полибутадиеновыми или полиуретановыми инфузионными системами и с полипропиленовыми шприцами для шприцевого насоса.

Эрбитукс® нельзя смешивать с другими лекарственными средствами.

Filtrační systém v infuzní pumpy nebo spádu

Před zavedením požadovaného množství léčiva s použitím sterilní stříkačky (Minimální množství 50 ml) přenesena z lahvičky do sterilního sáčku nebo kontejneru pro infúzní roztoky. Použití spádu nebo rychlost infúze dopravní čerpadlo, musí být stanovena v souladu s doporučeními.

Filtrace v systému vstřikovací čerpadlo

Перед введением необходимое количество препарата из флакона набирается в стерильный шприц. Injekční stříkačka s roztokem léčiva v sadě injekční pumpy, pak je infuzní systém připojen k injekční stříkačce. Следует установить скорость введения в соответствии с указаниями и начать инфузию. postup se opakuje, dokud vypočtený objem infúze léku.

Раствор Эрбитукса® не содержит антибактериальных консервантов или бактериостатических компонентов, в связи с чем при обращении с ним следует строго соблюдать правила асептики. Droga se doporučuje co nejdříve po otevření lahve.

V případě, že lék nebyl použit okamžitě, doba a skladovací podmínky připravené k okamžitému použití přípravku před použitím by neměla překročit 24 hodin při teplotě od 2 ° C do 8 ° C,.

Při použití drogy zachovává její chemické a biochemické vlastnosti v rámci 48 h při 25 ° C.

 

Vedlejší efekt

Основные побочные действия Эрбитукса® – kožní reakce (80%), gipomagniemiya (10%), инфузионные реакции с умеренной выраженностью симптомов (>10%), инфузионные реакции с выраженными симптомами (1%).

Následující nežádoucí účinky, отмеченные при применении Эрбитукса®, distribuován incidence podle následujícího gradaci: Často (≥ 1/10), často (≥ 1/100 na <1/10), zřídka (≥ 1/1000 na <1/100), zřídka (≥ 1/10 000 na <1/1000), zřídka (<1/10 000).

Z nervové soustavy: často – bolest hlavy.

Na straně orgánu zorného: Často - zánět spojivek; zřídka – .Aloe, keratit.

Dýchací systém: нечасто – легочная эмболия.

Ze zažívacího systému: často – průjem, nevolnost, zvracení; очень часто – повышение активности печеночных ферментов (IS, GOLD, Alkalická fosfatáza).

Dermatologické reakce: Velmi často - akné podobné vyrážky a / nebo svědění kůže, xerózy, peeling, hypertryhoz, změny nehtů (např, paronixija). IN 15% dermatologické reakce jsou vyslovována, Ve vzácných případech rozvinout nekrózu kůže. Většina kožních reakcí se objeví během první 3 týden léčby a obvykle odezní bez následků po vysazení léku (s výhradou doporučení správného dávkovacího režimu). Porušení celistvosti kůže a v některých případech může vést k superinfekce, který může způsobit zánět podkožního tuku, erysipel a dokonce Stafylokokální epidermální nekrolýza (Lyellův syndrom) nebo sepse.

Metabolismus: Často – gipomagniemiya; Často – hypokalcemie, анорексия со снижением веса.

Z krevního koagulačního systému: zřídka – hluboká žilní trombóza.

Reakcí na infuzi: очень часто – слабо или умеренно выраженные инфузионные реакции (horečka, zimnice, nevolnost, zvracení, bolest hlavy, závrať, dušnost); často – vyjádřené reakce na infuzi (обычно развиваются в течение первого часа первой инфузии или через несколько часов после первой или последующих инфузий), včetně překážkami v dýchacích cestách (bronchospasmus), snížení krevního tlaku, потерю сознания или шок. В редких случаях отмечается стенокардия, инфаркт миокарда или остановка сердца. Základním mechanismem těchto reakcí není nainstalován. Možná, že některé z nich mohou mít anafylaktoidní / anafylaktické povahy.

Ostatní: mukositida, которые могут привести к носовому кровотечению.

 

Kontraindikace

- Těhotenství;

- Kojení (kojení);

- Dětský věk (Účinnost a bezpečnost nebyla stanovena);

- vyjádřil (3 nebo 4 stupňů) přecitlivělostí na cetuximab.

FROM opatrnost следует применять препарат при нарушениях функций печени и/или почек (данных по применению Эрбитукс®а при показателях билирубина более чем в 1.5 doba, transaminázy více než 5 čas a kreatininu v séru větší než 1.5 překročení ULN není v současné době), potlačení krvetvorby kostní dřeně, сердечно-легочных заболеваниях в анамнезе, a starších pacientů.

 

Těhotenství a kojení

Užívání této drogy je v těhotenství a při kojení.

Во время лечения Эрбитуксом®, a nejméně 3 měsíců po ukončení léčby, Musíte použít spolehlivé metody antikoncepce.

 

Upozornění

Терапию Эрбитуксом® следует проводить под наблюдением врача, které mají zkušenosti s používáním protinádorových léčiv.

Рекомендован контроль и электролитов сыворотки крови и коррекция электролитных нарушений до начала терапии Эрбитуксом® и периодически в процессе лечения из-за возможного развития обратимой гипокальциемии (вследствие диарреи), gipomagniemii, hypokalémie.

При введении Эрбитукса® инфузионные реакции обычно развиваются на фоне первой инфузии или в течение 1 hodin po injekci, ale může také dojít během několika hodin, a po opakovaném podání. Pacienti by měli být upozorněni na možnost opožděné reakce a poučeni, aby ihned konzultovat s lékařem po jejich výskytu.

Pokud je zjištěna odpověď pacienta, spojené s infuzní mírnou až středně těžkou formou, by mělo snížit rychlost infuze. Následující infúze léčiva by měla být také podáván v sníženou rychlostí.

Развитие выраженных симптомов инфузионной реакции требует немедленного и окончательного прекращения лечения Эрбитуксом® и может повлечь за собой необходимость оказания неотложной медицинской помощи.

Особое внимание следует уделять ослабленным пациентам с заболеваниями сердца и легких в анамнезе.

Popsané ojedinělé případy intersticiální onemocnění plic, для которых не было выявлено причинной взаимосвязи с применением Эрбитукса®. В случае развития интерстициальных нарушений легких на фоне терапии Эрбитуксом®, farmakologická léčba by měla být přerušena a vhodná léčba jmenovat.

Při výskytu kožních reakcí 3-4 степени доза и режим введения Эрбитукса® должны быть скорректированы в соответствии с приведенными выше рекомендациями.

При использовании Эрбитукса® в комбинации с химиотерапией следует внимательно ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению химиотерапевтического препарата.

K dnešnímu dni, nahromaděné zkušenosti s léčivem pouze u pacientů s normální funkcí ledvin a jater (sérového kreatininu a bilirubin úrovně nepřekračují více než ULN 1.5 doba, a hladiny transamináz na více než 5 doba).

Применение цетуксимаба не было изучено также у больных с угнетением костномозгового кроветворения, tj. na úrovni hemoglobinu < 9 g / dl, obsah leukocytů < 3000/l, absolutní neutrofilů <1500/L a krevních destiček < 100 000/l.

Použití v pediatrii

Безопасность и эффективность применения Эрбитукса® u dětí nebylo zkoumáno.

Účinky na schopnost řídit vozidla a řídících mechanismů

Studie o vlivu léku na schopnost řídit a regulační techniky nebyl. V případě, že pacient poznámky vztahující se k léčbě příznaků, ovlivňující její schopnost koncentrace a rychlosti reakce, se doporučuje, aby se vzdal jízdu a výkon potenciálně nebezpečných činností, vyžadují vysokou koncentraci a rychlost psychomotorických reakcí.

 

Nadměrná dávka

Nebyly popsány případy předávkování. V současné době nejsou žádné zkušenosti s podáváním jednotlivých dávek, který by byl překročen 400 mg / m2 povrchu těla.

 

Lékové interakce

Применение Эрбитукса® в комбинации с инфузией фторурацила по сравнению с применением только фторурацила может вызвать повышение частоты возникновения коронарной ишемии и тромбоза (až po infarktu myokardu), а также ладонно-подошвенного синдрома.

Důkaz, že, что иринотекан оказывает влияние на профиль безопасности Эрбитукса® и наоборот отсутствуют. При совместном назначении Эрбитукса® и иринотекана изменений фармакокинетических параметров обоих препаратов не наблюдалось.

Других исследований по взаимодействию Эрбитукса® у человека не проводилось.

Из-за отсутствия данных исследований по совместимости смешивать Эрбитукс® с другими лекарственными препаратами запрещается.

 

Podmínky zásobování lékáren

Lék na předpis.

 

Podmínky a termíny

Léčivo by měl být skladován mimo dosah dětí při teplotě 2 ° C až 8 ° C, Chraňte před mrazem. Doba použitelnosti – 3 rok.

Tlačítko Zpět nahoru