Podmínky používání webových stránek

PODMÍNKY POUŽITÍ

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tato uživatelská smlouva (dále - Smlouva) odkazuje na stránky omedicine.info, nachází se na https://omedicine.info

1.2. Stránky omedicine.info (dále - Webové stránky) je majetkem vlastníků stránek.

1.3. Tato smlouva upravuje vztah mezi správou webu https://omedicine.info (dále - Správa stránek) a uživatelem tohoto webu.

1.4. Správa stránek si vyhrazuje právo kdykoli změnit, přidat nebo odebrat ustanovení této smlouvy bez upozornění uživatele.

1.5. Používání Stránek Uživatelem znamená přijetí Smlouvy a změn, učiněné k této dohodě.

1.6. Uživatel je osobně odpovědný za kontrolu této smlouvy
změny v něm.

2. DEFINICE POJMŮ

2.1. Následující termíny mají pro účely této smlouvy následující význam:

2.1.1 omedicine.info - internetový zdroj, umístěné na názvu domény https://omedicine.info, provádění svých činností prostřednictvím internetového zdroje a souvisejících služeb (další – Webové stránky).

2.1.2. omedicine.info – stránky, obsahující informace o Zboží a/nebo Službách a/nebo Jiné hodnoty pro uživatele, Prodejci a/nebo poskytovatelé služeb, umožňující volbu, objednávka a (nebo) nákupu Zboží, a/nebo přijímání služby.

2.1.3. Správa stránek - pověření zaměstnanci ke správě stránek, jedná jménem vlastníků stránek.

2.1.4. Uživatel webu (další – Uživatel) - tvář, mající přístup na Stránku, prostřednictvím internetu a používání Stránek.

2.1.5. Obsah webu (dále - Obsah) – chráněné výsledky duševní činnosti, včetně textů literárních děl, jejich jména, předmluva, anotace, články, ilustrace, kryty, hudební díla s texty nebo bez nich, grafický, text, fotografický, deriváty, kompozitní a jiné práce, uživatelská rozhraní, vizuální rozhraní, názvy ochranných známek, loga, počítačové programy, Databáze, stejně jako design, struktura, výběr, koordinace, vzhled, obecný styl a uspořádání tohoto obsahu, zahrnuty na Stránce a další předměty duševního vlastnictví všechny společně a/nebo samostatně, obsažené na webu https://omedicine.info.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmětem této Smlouvy je poskytnout Uživateli přístup ke Zboží a/nebo službám poskytovaným na Stránkách.

3.1.1. Stránka poskytuje uživateli následující typy služeb (služby):

  • poskytující Uživateli možnost posílat zprávy, komentáře, uživatelské recenze, hodnocení obsahu webu;
  • seznámení se zbožím/službami, zveřejněné na Stránkách;
  • výběr a objednání zboží/služeb pro následný nákup nebo registraci na těchto Stránkách.

3.1.2. Všechny stávající (opravdu
fungování) v tuto chvíli služby (Služby) místo, stejně jako jakékoli následující
úpravy a doplňkové služby objevující se v budoucnu (Služby).

3.2. Přístup na stránky je poskytován zdarma.

3.3. Tato smlouva je veřejnou nabídkou. Vstupem na Stránky Uživatel
má se za to, že k této dohodě přistoupili.

3.4. Používání materiálů a služeb Stránky se řídí pravidly aktuálního
legislativa.

4. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

4.1. Správa webu má právo:

4.1.1. Změňte pravidla pro používání webu, a upravovat obsah tohoto webu. Změny vstoupí v platnost okamžikem zveřejnění nové verze Smlouvy na Stránkách.

4.2. Uživatel má právo:

4.2.1. Používejte všechny služby dostupné na Stránce, a zakoupit jakékoli Zboží a/nebo Služby, nabízené na Stránkách.

4.2.2. Zeptejte se na jakékoli otázky, související se službami webu:

  • emailem:
  • prostřednictvím formuláře zpětné vazby, nachází se na:

4.2.3. Používejte stránky výhradně pro účely a způsobem, stanovené Smlouvou a nezakázané zákonem.

4.2.5. Vyžadovat, aby administrace skryla jakékoli informace o uživateli.

4.2.6. Používejte informace o webu pro komerční účely bez zvláštního povolení.

4.3. Uživatel stránek se zavazuje:

4.3.1. Poskytněte další informace na žádost Správy webu, která přímo souvisí se službami poskytovanými touto stránkou.

4.3.2. Při používání Stránek respektujte vlastnická a nemajetková práva autorů a dalších držitelů autorských práv.

4.3.3. Nic nedělej, což může být považováno za porušení běžného provozu Stránek.

4.3.4. Nešiřte pomocí Stránek žádné důvěrné a zákonem chráněné informace o fyzických nebo právnických osobách.

4.3.5. Vyhněte se jakékoli akci, v důsledku čehož může být porušena zákonem chráněná důvěrnost informací.

4.3.6. Nepoužívejte stránky k šíření propagačních informací, jinak než se souhlasem Správy stránek.

4.3.7. Nepoužívejte služby k tomuto účelu:

4.3.7.1. porušování práv nezletilých a (nebo) jakkoli jim ublížit.

4.3.7.2. porušování práv menšin.

4.3.7.3. vydávat se za jinou osobu nebo zástupce organizace a (nebo) společenství bez dostatečných práv, včetně zaměstnanců tohoto webu.

4.3.7.4. zkreslování vlastností a charakteristik jakéhokoli Zboží a/nebo služeb, zveřejněné na Stránkách.

4.3.7.5. nesprávné srovnání Zboží a/nebo Služeb, stejně jako utváření negativních postojů k osobám, (ne) používání určitého Zboží a/nebo služeb, nebo odsouzení takových osob.

4.3.7.6. stahování obsahu, což je nezákonné, porušuje jakákoli práva třetích stran; propaguje násilí, krutost, nenávist a (nebo) rasová diskriminace, národní, sexuální, náboženský, sociální znaky; obsahuje nepravdivé informace a (nebo) urážky konkrétních lidí, organizací, úřady.

4.3.7.7. nabádání k páchání nezákonných činů, stejně jako pomoc jednotlivcům, jejichž jednání směřuje k porušování omezení a zákazů.

4.3.8. Zajistěte správnost poskytnutých informací

4.3.9. Zajistit bezpečnost osobních údajů před přístupem třetích stran.

4.4. Uživatel je zakázán:

4.4.1. Použijte jakékoli zařízení, programy, Postupy, algoritmy a metody, automatická zařízení nebo ekvivalentní manuální procesy pro přístup, akvizice, kopírování nebo sledování obsahu stránek.

4.4.2. Narušit řádné fungování Stránek.

4.4.3. Za účelem získání nebo pokusu o získání jakýchkoli informací jakýmkoli způsobem obcházet navigační strukturu Stránek, dokumenty nebo materiály jakýmkoli způsobem, které nejsou konkrétně zastoupeny službami tohoto webu.

4.4.4. Neoprávněný přístup k funkcím Stránek, jakékoli jiné systémy nebo sítě, související s touto stránkou, stejně jako jakákoliv služba, nabízené na Stránkách.

4.4.4. Narušit bezpečnostní nebo autentizační systém na Stránce nebo v jakékoli síti, týkající se Stránek.

4.4.5. Proveďte zpětné vyhledávání, sledovat nebo se pokoušet sledovat jakékoli informace o jakémkoli jiném uživateli stránek.

4.4.6. Používejte stránky a jejich obsah pro jakýkoli účel, zákonem zakázáno, stejně jako podněcování jakékoli nezákonné činnosti nebo jiné činnosti, porušování práv Stránek nebo jiných osob.

5. POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK

5.1. Stránky a obsah, zahrnuty na webu, vlastněné a provozované správou webu.

5.2. Obsah Stránek je chráněn autorským právem, známkový zákon, stejně jako další práva, související s duševním vlastnictvím, a zákon o nekalé soutěži.

5.3. Tato Smlouva se vztahuje na všechny dodatečné podmínky pro nákup Zboží a/nebo poskytování služeb, poskytnutých na Stránkách.

5.4. Informace, zveřejněné na Stránce by neměly být vykládány jako změna této Smlouvy.

5.5. Administrace stránek má právo provádět změny v seznamu Zboží a služeb kdykoli bez upozornění Uživatele, nabízené na Stránkách, a (nebo) jejich ceny.

5.6. Dokument uvedený v odstavci 5.7. této smlouvy se v příslušné části řídí a vztahují se na používání stránek uživatelem.

5.7. Zásady ochrany osobních údajů: https://omedicine.info/policy

5.8. Jakýkoli z dokumentů, uvedené v odstavci 5.7 této smlouvy mohou být aktualizovány. Změny vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění na Stránkách..

6. ODPOVĚDNOST

6.1. Jakákoli ztráta, které Uživateli může vzniknout v případě úmyslného nebo nedbalého porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, jakož i z důvodu neoprávněného přístupu ke komunikaci jiného Uživatele, Správa stránek není hrazena.

6.2. Správa webu za to nenese odpovědnost:

6.2.1. Zpoždění nebo selhání v procesu transakce, způsobené vyšší mocí, stejně jako všechny případy poruch v telekomunikacích, počítač, elektrické a další související systémy.

6.2.2. Činnosti přenosových systémů, banky, platební systémy a za zpoždění spojená s jejich prací.

6.2.3. Správné fungování stránek, kdy, pokud Uživatel nemá potřebné
technické prostředky pro jeho použití, ani nemá žádnou povinnost poskytovat uživatelům takové nástroje.

7. PORUŠENÍ PODMÍNEK UŽIVATELSKÉ SMLOUVY

7.1. Správa stránek má právo sdělit informace o Uživateli, pokud příslušné zákony takové zveřejnění vyžadují nebo povolují.

7.2. Správa stránek má právo bez předchozího upozornění uživatele ukončit a (nebo) zablokovat přístup na Stránku, pokud Uživatel porušil tuto Smlouvu nebo podmínky používání Stránky obsažené v jiných dokumentech, stejně jako v případě ukončení Stránek nebo z důvodu technické poruchy nebo problému.

7.3. Správa stránek nenese odpovědnost vůči uživateli ani třetím stranám za ukončení přístupu na stránky v případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy nebo jiného dokumentu uživatelem, obsahující podmínky používání stránek.

8. ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1. V případě jakýchkoli neshod nebo sporů mezi smluvními stranami této smlouvy je nezbytnou podmínkou před tím, než se obrátíte na soud, podat žalobu (písemný návrh na dobrovolné řešení sporu).

8.2. Příjemce nároku uvnitř 30 kalendářních dnů ode dne přijetí, oznámí stěžovateli písemně výsledky projednání stížnosti.

8.3. Není-li možné spor vyřešit dobrovolně, má kterákoli ze stran právo obrátit se na soud o ochranu svých práv, které jim současná právní úprava přiznává.

8.4. Jakýkoli nárok týkající se podmínek používání stránek musí být předložen 5 dnů poté, co se objevil důvod k žalobě, s výjimkou ochrany autorských práv k materiálům Stránek chráněným v souladu se zákonem. V případě porušení podmínek tohoto odstavce je případný nárok soudu ponechán bez posouzení..

9. DODATEČNÉ PODMÍNKY

9.1. Administrace stránek nepřijímá protinabídky od uživatele týkající se změn této uživatelské smlouvy.

9.2. uživatelské recenze, zveřejněné na Stránkách, nejsou důvěrné informace a mohou být správou webu používány bez omezení.

Tlačítko Zpět nahoru