Сергей Николаевич Кожухов

Кардиолог, Доктор на медицинските науки, Ръководител на Катедрата по клинична фармакология, Ръководител на Експертния консултативен център по кардиоонкология, НСК "Институт по кардиология. акад. Н.Д. Охрана".
Научни трудове на автора Сергей Николаевич Кожухов в Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?user=ZMH-zPUAAAAJ&hl=ru
Бутон за връщане към началото