Условия за ползване на уебсайта

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Това потребителско споразумение (по-нататък - Споразумение) препраща към сайта omedicine.info, намира се в https://omedicine.info

1.2. Сайт omedicine.info (още - Уебсайт) е собственост на Собствениците на сайта.

1.3. Това Споразумение урежда отношенията между Администрацията на сайта https://omedicine.info (по-нататък - Администрация на сайта) и потребителят на този сайт.

1.4. Администрацията на сайта си запазва правото да променя по всяко време, добавяне или премахване на клаузи от това Споразумение, без да уведомява потребителя.

1.5. Използването на Сайта от Потребителя означава приемане на Споразумението и промените, направени към това Споразумение.

1.6. Потребителят е лично отговорен за проверката на това Споразумение
промени в него.

2. ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИ

2.1. Следните термини имат следните значения за целите на това Споразумение:

2.1.1 omedicine.info - Интернет ресурс, разположен на име на домейн https://omedicine.info, осъществяване на дейността си чрез интернет ресурса и свързаните с него услуги (още – Уебсайт).

2.1.2. omedicine.info - сайт, съдържащи информация за Стоките и/или Услугите и/или Други стойности за потребителя, Продавачи и/или доставчици на услуги, позволявайки избор, поръчка и (или) покупка на Стоката, и/или получаване на услуга.

2.1.3. Администрация на сайта - упълномощени служители да управляват Сайта, действащ от името на Собствениците на сайта.

2.1.4. Потребител на сайта (още – потребител) - лице, имат достъп до Сайта, чрез Интернет и използване на Сайта.

2.1.5. Съдържание на сайта (по-нататък - Съдържание) – защитени резултати от интелектуална дейност, включително текстове на литературни произведения, техните имена, предговор, анотации, статии, илюстрации, покрива, музикални произведения със или без текстове, графичен, текст, фотографски, деривати, композитни и други произведения, потребителски интерфейси, визуални интерфейси, имена на търговски марки, лога, компютърни програми, База данни, както и дизайн, структура, избор, координация, вид, общ стил и подредба на това Съдържание, включени в Сайта и други обекти на интелектуална собственост всички заедно и/или поотделно, съдържащи се на сайта https://omedicine.info.

3. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

3.1. Предмет на това Споразумение е да предостави на Потребителя достъп до Стоките и/или услугите, предоставяни на Сайта.

3.1.1. Сайтът предоставя на Потребителя следните видове услуги (услуги):

  • предоставяне на Потребителя възможността да публикува съобщения, коментари, потребителски отзиви, рейтинг на съдържанието на сайта;
  • запознаване със стоки/услуги, публикуван на Сайта;
  • избор и поръчка на стоки/услуги за последваща покупка или регистрация в този Сайт.

3.1.2. Всички съществуващи (наистина ли
функциониране) в момента услуги (Услуги) Сайта, както и всички последващи
модификации и допълнителни услуги, които се появяват в бъдеще (Услуги).

3.2. Достъпът до сайта е безплатен.

3.3. Това споразумение е публична оферта. С достъп до Сайта, Потребителят
се счита, че са се присъединили към настоящото споразумение.

3.4. Използването на материали и услуги на Сайта се регулира от правилата на настоящите
законодателство.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. Администрацията на сайта има право:

4.1.1. Променете правилата за използване на Сайта, и да променят съдържанието на този сайт. Промените влизат в сила от момента на публикуване на новата версия на Споразумението на Сайта.

4.2. Потребителят има право:

4.2.1. Използвайте всички услуги, налични на Сайта, и закупуване на всякакви Стоки и/или Услуги, предлагани на Сайта.

4.2.2. Задавайте всякакви въпроси, свързани с услугите на сайта:

  • чрез имейл:
  • чрез формата за обратна връзка, намира се в:

4.2.3. Използвайте Сайта единствено за целите и по начин, предвидени в Споразумението и незабранени със закон.

4.2.5. Изисквайте администрацията да скрие всякаква информация за потребителя.

4.2.6. Използвайте информацията на сайта за търговски цели без специално разрешение.

4.3. Потребителят на Сайта се задължава:

4.3.1. Предоставете допълнителна информация по искане на Администрацията на сайта, което е пряко свързано с услугите, предоставяни от този Сайт.

4.3.2. Уважавайте имуществените и неимуществените права на автори и други носители на авторски права при използване на Сайта.

4.3.3. Не предприемайте никакви действия, което може да се счита за нарушаване на нормалната работа на Сайта.

4.3.4. Не разпространявайте с помощта на Сайта никаква поверителна и защитена от закона информация за физически или юридически лица.

4.3.5. Избягвайте всякакви действия, в резултат на което може да бъде нарушена поверителността на защитената от закона информация.

4.3.6. Не използвайте Сайта за разпространение на промоционална информация, по друг начин освен със съгласието на Администрацията на сайта.

4.3.7. Не използвайте услугите за целта:

4.3.7.1. нарушения на правата на непълнолетните и (или) да им навреди по какъвто и да е начин.

4.3.7.2. нарушаване на правата на малцинствата.

4.3.7.3. представяне за друго лице или представител на организация и (или) общности без достатъчно права, включително за служителите на този сайт.

4.3.7.4. невярно представяне на свойствата и характеристиките на каквито и да е Стоки и/или услуги, публикуван на Сайта.

4.3.7.5. неправилно сравнение на Стоките и/или Услугите, както и формиране на негативни нагласи към лицата, (Не) използване на определени стоки и/или услуги, или осъждане на такива лица.

4.3.7.6. изтегляния на съдържание, което е незаконно, нарушава всякакви права на трети лица; насърчава насилието, жестокост, омраза и (или) расовата дискриминация, национален, сексуален, религиозен, социални знаци; съдържа невярна информация и (или) обиди към конкретни хора, организации, власти.

4.3.7.7. подбуждане към извършване на незаконни действия, както и помощ на физически лица, чиито действия са насочени към нарушаване на ограничения и забрани.

4.3.8. Осигурете точността на предоставената информация

4.3.9. Осигурете безопасността на личните данни от достъп на трети страни.

4.4. Потребителят е забранен:

4.4.1. Използвайте всяко устройство, програми, процедури, алгоритми и методи, автоматични устройства или еквивалентни ръчни процеси за достъп, придобивания, копиране или проследяване на съдържанието на Сайта.

4.4.2. Нарушаване на правилното функциониране на Сайта.

4.4.3. Заобикаляйте навигационната структура на Сайта по какъвто и да е начин, за да получите или да се опитате да получите каквато и да е информация, документи или материали по какъвто и да е начин, които не са изрично представени от услугите на този сайт.

4.4.4. Неоторизиран достъп до функциите на Сайта, всякакви други системи или мрежи, свързани с този сайт, както и всяка услуга, предлагани на Сайта.

4.4.4. Нарушаване на системата за сигурност или удостоверяване на сайта или в която и да е мрежа, отнасящи се до Сайта.

4.4.5. Извършете обратно търсене, проследяване или опит за проследяване на каквато и да е информация за всеки друг потребител на сайта.

4.4.6. Използвайте Сайта и неговото съдържание за всякакви цели, забранено със закон, както и подбуждат към всяка незаконна дейност или друга дейност, нарушаване на правата на Сайта или други лица.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

5.1. Сайт и съдържание, включени в Сайта, собственост и управлявана от Администрацията на сайта.

5.2. Съдържанието на Сайта е защитено с авторски права, закон за търговските марки, както и други права, свързани с интелектуалната собственост, и закон за нелоялна конкуренция.

5.3. Това Споразумение се прилага за всички допълнителни условия за закупуване на Стоките и/или предоставяне на услуги, предоставени на Сайта.

5.4. Информация, публикувано на Сайта не трябва да се тълкува като промяна в това Споразумение.

5.5. Администрацията на сайта има право да прави промени в списъка със стоки и услуги по всяко време, без да уведомява Потребителя, предлагани на Сайта, и (или) техните цени.

5.6. Документът, посочен в ал 5.7. от това Споразумение се урежда в съответната част и се прилага за използването от Потребителя на Сайта.

5.7. Политика за поверителност: https://omedicine.info/policy

5.8. Всеки от документите, изброени в параграф 5.7 от настоящото споразумение може да бъде актуализиран. Промените влизат в сила от момента, в който са публикувани на Сайта..

6. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Всяка загуба, които Потребителят може да понесе в случай на умишлено или непредпазливо нарушение на която и да е разпоредба на това Споразумение, както и поради неоторизиран достъп до комуникации на друг Потребител, Администрацията на сайта не се възстановява.

6.2. Администрацията на сайта не носи отговорност за:

6.2.1. Закъснения или неуспехи в процеса на транзакция, причинено от непреодолима сила, както и всеки случай на неизправности в телекомуникациите, компютър, електрически и други свързани системи.

6.2.2. Действия на трансферни системи, банков, платежни системи и за забавяния, свързани с тяхната работа.

6.2.3. Правилно функциониране на Сайта, кога, ако Потребителят не разполага с необходимото
технически средства за неговото използване, нито е задължен да предоставя на потребителите такива инструменти.

7. НАРУШЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

7.1. Администрацията на сайта има право да разкрива информация за Потребителя, ако приложимото законодателство изисква или позволява такова разкриване.

7.2. Администрацията на сайта има право, без предварително уведомяване на Потребителя, да прекрати и (или) блокира достъпа до сайта, ако Потребителят е нарушил това Споразумение или условията за ползване на Сайта, съдържащи се в други документи, както и в случай на прекратяване на Сайта или поради техническа неизправност или проблем.

7.3. Администрацията на сайта не носи отговорност пред Потребителя или трети лица за прекратяване на достъпа до Сайта в случай на нарушаване от страна на Потребителя на която и да е разпоредба на това Споразумение или друг документ, съдържащи условията за ползване на Сайта.

8. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

8.1. В случай на разногласия или спорове между страните по това споразумение, предпоставка преди да се обърнете към съда е да подадете иск (писмено предложение за доброволно уреждане на спора).

8.2. Получател на иск в рамките на 30 календарни дни от датата на получаване, уведомява писмено жалбоподателя за резултатите от разглеждането на жалбата.

8.3. Ако спорът е невъзможно да се разреши доброволно, всяка от страните има право да се обърне към съда за защита на правата си, които са им предоставени от действащото законодателство.

8.4. Всяко искане относно условията за ползване на сайта трябва да бъде предявено 5 дни след възникване на причината за действие, с изключение на защитата на авторските права за защитените в съответствие със закона материали на Сайта. В случай на нарушение на условията на този параграф, всеки иск се оставя без разглеждане от съда..

9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

9.1. Администрацията на сайта не приема насрещни оферти от Потребителя относно промени в това Потребителско споразумение.

9.2. Потребителски отзиви, публикуван на Сайта, не са поверителна информация и могат да бъдат използвани от Администрацията на сайта без ограничения.

Бутон за връщане към началото