Ảnh hưởng của thức ăn trên sự hấp thụ và dược động học của thuốc

Thành phần thực phẩm có ảnh hưởng lớn đến quá trình hấp thu và chuyển hóa thuốc, xuất hiện để thay đổi thuộc tính của họ, sự năng động của liên kết với protein huyết, phân phối và bài tiết cơ thể. Mỗi bước rất quan trọng, так как влияет на величину и длительность терапевтической эффективности лекарств.

Cần lưu ý rằng, что факторы, определяющие процессы «всасывания» и «биодоступности» одинаковы, но результаты эффективности лекарств при пероральном приеме могут существенно отличаться. Đây là, rằng một sự chuẩn bị với một sự hấp thụ tốt trong đường tiêu hóa có thể phải chịu sự trao đổi chất chuyên sâu trong thành ruột hoặc gan đầu-pass, dẫn đến hệ tuần hoàn vào lượng nhỏ đó. Ví Dụ, pipolfen (Promethazine) cũng hấp thu ở đường tiêu hóa (80% ), nhưng sinh khả dụng của nó là khả năng 25% в результате метаболизма в печени при первом прохождении. Имеются и другие факторы, влияющие на эффективность лекарств в целом. Ví Dụ, учитывая хорошую растворимость спиронолактона в липидах, nó nên được dùng sau bữa ăn. Tuy nhiên, tiếp nhận spironolactone đồng thời với thức ăn làm chậm sự hấp thu của nó, nhưng làm tăng sinh khả dụng của nó. Thực phẩm làm chậm quá trình hấp thụ gidralizina, nhưng làm tăng sinh khả dụng của nó, в результате чего наблюдается снижение вещества в плазме крови после его приема после еды, однако гипотензивный эффект повышается, на что следует обращать внимание при назначении препарата. Однако в большинстве случаев понятия всасывание и биодоступность существенно не отличаются. Ví Dụ, giảm tốc độ hấp thụ dưới ảnh hưởng của thức ăn amoxicillin, Ampicillin, Axit acetylsalicylic, doxycycline, izoniazida, rifampicin, sulfalena, tetracycline, furosemida, Felodipin, cephalexin và các chất và khác giảm sinh khả dụng của họ, а при повышении всасываемости пропранолола, gidralazina, гидрохлортиазида, griseofulvin, metoprolol, фенитоина — повышается биодоступность.

Như vậy, с точки зрения клинической фармакологии взаимодействие лекарственных веществ с пищевыми продуктами на этапе всасывания в желудочно-кишечном тракте тесно связано с другим фармако-кинетическим показателем — биодоступностью.

Ảnh hưởng của thức ăn trên sự hấp thu và sinh khả dụng của một số loại thuốc từ đường tiêu hóa

KHÓA

sinh khả dụng

chậm lạigiảm bớtTăngkhông có tác dụnggiảm bớtTăng
Amoksiцillin

Acetylsalicylic acid

Bumetanid

Digoxin

Doxycycline

Isosorbide dinitrate

bổ sung kali

Metronidazol

Nitrofurantoin

Paracetamol

Spironolactone

Sulfonamides

Phenacetin

Phenobarbital

Furosemid

Quinidin

Cefaclor

Cephalexin

cephradine

Erythromycin

Isoniazid

Penicillin

Rifampicin

Tetracycline

Phenacetin

Gidralazin

Hydrochlorothiazide

Griseofulvin

Carbamazepine

Labetalol

thuốc lithium

Metoprolol

Propranolol

Phenytoin

Erythromycin

Glibenklaiid

Ketoconazole

Levodola

Nitrazepam

Oxazepam

Prednisolone

Sotalol

Sulfalen

Theophylline

Hlorpropamyd

Amoksiцillin

Ampicillin

Acetylsalicylic acid

Doxycycline

Isoniazid

Levodopa

Nafцillin

Rifampicin

Sulfalen

Tetracycline

Phenacetin

Phenoxymetyl-penicilin

Furosemid

Cephalexin

Erythromycin

Dikumarol

Gidralazin

Hydrochlorothiazide

Griseofulvin

Metoprolol

propoxyphen

Propranolol

Spironolactone

Phenytoin

Erythromycin

 

Trong quá trình hấp thu bị ảnh hưởng bởi các tính chất hóa lý của các chất ma túy (kích thước phân tử, hòa tan, ổn định, mức độ ion hóa vv. d.); tính chất của thuốc (tan rả, sự hiện diện của các chất phụ trợ); họ đi qua đường tiêu hóa; Nhiều yếu tố sinh lý của bệnh nhân (động cơ và tiết hoạt động của đường tiêu hóa, pH của môi trường, thẩm thấu, состояние аппарата всасывания, его кровообращения и др.); nội dung của đường tiêu hóa, а также процессы метаболизма лекарственных веществ под действием бактериальной микрофлоры кишок; способность лекарственных веществ к хелато- и комплексообразованию; состав и вязкость секретинов; проницаемость слизистой оболочки пищевого тракта и др. Под влиянием качественного и количественного состава пищевых продуктов (đường, axit amin, mỡ, axit béo, Glycerin, стеарина, фитостеринов, ионов металлов) изменяется растворимость, hấp thụ, метаболизм и выведение лекарственных.

Tùy thuộc vào các thành phần của thực phẩm có tác dụng khác nhau trên khả năng di chuyển và tiết chức năng của đường tiêu hóa, mà ảnh hưởng đến số lượng và tốc độ hấp thu của thuốc. Ví Dụ, chất béo (особенно содержащие высшие жирные кислоты) уменьшают выделение желудочного сока, замедляют перистальтику желудка, что приводит к задержке пищеварительных процессов и транспортировке пищеварительной массы. Под влиянием пищи, giàu chất béo, giảm đáng kể hiệu quả điều trị của thuốc anthelmintic, và nitrofurantoin, benzonaftola, fenilsalitsilata. Tại các món ăn cùng một lúc, giàu chất béo, может принести пользу в тех случаях, когда надо повысить всасывание жирорастворимых веществ (antykoahulyantov, metronidazola, diazepama, vitamin và, D, E, K, griseofulvin, karʙamazepina, сульфаниламидов и др.). Лекарственные вещества с большой молекулярной массой (griseofulvin, spironolactone, nitrofurantoin) намного лучше всасываются во время приема пищи за счет повышения их растворимости вследствие перемешивания в пищевом комке и наличия желудочного сока, равномерно смачивающего все частицы. Сахара также замедляют эвакуацию содержимого желудка, в результате чего задерживается всасывание сульфадиметоксина, sulfamethoxypyridazine và nhiều loại thuốc khác.

y học, chụp với thực phẩm, sau đó vào ruột (nơi chính của hút), Vì vậy, hành động của nó đến sau. Do đó, khi nó là cần thiết để có được một hiệu quả điều trị nhanh chóng, dùng thuốc 1 giờ trước bữa ăn hoặc sau 2 giờ sau bữa ăn càng nhiều dạng bột, đồ uống 50-100 ml nước đun sôi.

Tỷ lệ thông qua thực phẩm thông qua khối lượng dạ dày phụ thuộc vào nhiệt độ. Về 50% khối lượng chất lỏng nhiệt độ thực phẩm có chất bột phòng sơ tán khỏi dạ dày qua 20-22 min., và sau khi làm nóng lên đến 37 ° C - sau 7 m.

Особое внимание следует обратить на прием лекарств и пищи, giàu protein. Если в рационе питания преобладают белки, то их количество увеличивается в крови, возрастает степень связывания всосавшегося лекарственного вещества с альбуминами и глобулинами, что приводит к снижению его терапевтической эффективности. Như vậy, белковая пища снижает лечебный эффект дигитоксина, xinidina, cimetidine, caffeine, teofillina, tetracycline, antykoahulyantov.

Nó cũng được thành lập, что прием пищи с высоким содержанием углеводов, жиров или белков снижает концентрацию тетрациклина в сыворотке крови человека примерно на 50%. При всех этих видах пищи максимальная концентрация тетрациклина ниже, чем при приеме препаратов натощак.

Компоненты пищи могут адсорбировать лекарственные вещества, обволакивать слизью, что также приводит к снижению их биодоступности.

При приеме ацетилсалициловой кислоты после еды ее уровень в крови уменьшается в два раза по сравнению с введением натощак, поэтому для достижения терапевтической концентрации препарат нужно назначать за 30 m. trước bữa ăn. Одновременный прием ацетилсалициловой кислоты с пищей, giàu protein, жирами или углеводами, способствует снижению ее концентрации в крови на 50%. Традиционное назначение ацетилсалициловой кислоты после еды объясняется тем, что она обладает выраженным раздражающим действием на слизистую оболочку желудка. Для устранения этого действия таблетки рекомендуют измельчать и запивать водой (1/3 chén) или крахмальной слизью.

На химическую структуру (ổn định) лекарств сильное влияние оказывают пищеварительные соки, pH среды и ферменты. Như vậy, một số лекарственные вещества под влиянием ферментов слизистой оболочки желудка могут подвергаться преждевременной трансформации (леводопа трансформируется в допамин, фосфэстрол — в эстрогены). Эти лекарственные вещества должны как можно меньше находиться в желудке. Их назначают преимущественно в интервалах между приемами пищи.

Thuốc đã hiệu quả khác nhau tùy thuộc vào, khi họ chấp nhận: trong bữa ăn hoặc sau bữa ăn, do sự thay đổi độ pH của Thanh tra Chính phủ vừa. Như vậy, trên một dạ dày trống rỗng và trước khi ăn môi trường pH hơi acid của dạ dày. Tại thời điểm này nên kém ổn định trong môi trường có tính axit của thuốc (glicozit tim mạch, geksametilentetramin), và các chế phẩm, không gây kích ứng đường tiêu hóa, в расчете на их эвакуацию из желудка в течение 1 không (до поступления в него пищи). Всасывание лекарств, принятых натощак, thông thường, осуществляется быстрее, что объясняется их более полным соприкосновением с поверхностью всасывания (слизистой ЖКТ). y học, принятое натощак, sau 10-15 m. может достигнуть кишечника.

В период приема пищи и после него кислая среда желудка достигает pH 2,0-3,0, а тонкого кишечника — 7,0-8,0. Такая сильнокислая среда желудка и щелочная среда кишечника оказывают значительное влияние на ионизацию и стабильность лекарств, скорость их прохождения по пищеварительному тракту и всасывания в кровь. Như vậy, ví dụ:, в кислой среде частично инактивируется бензилпенициллин, Erythromycin, линкомицина гидрохлорид, oleandomiцin, циклосерин и другие вещества; ацетилсалициловая кислота распадается на составные части — салициловую и уксусную кислоты; гексаметилентетрамин — на аммиак и формальдегид; сердечные гликозиды высвобождают агликоны.

Желчь образует труднорастворимые и невсасывающиеся комплексы с неомицина сульфатом, polymyxin, Nystatin. Поэтому эти препараты следует принимать за 40-60 m. trước bữa ăn. Пища уменьшает всасывание из пищеварительного канала пенициллинов, cephalosporin, незначительно изменяет всасывание доксициклина, амоксициллина и ампициллина.

Прием сульфаниламидов с пищей приводит к замедлению их всасывания. Метаболизм сульфаниламидов начинается со слизистой оболочки пищеварительного канала путем ацетилирования, что ведет к утрате их химиотерапевтической активности. Như vậy, сульфатиазол под действием кислой среды желудочного сока и замедления эвакуации ацетилируется в желудке на 51%. В связи с этим сульфаниламиды рационально принимать натощак, запивая их щелочными растворами. Ví Dụ, sulfadimethoxine, принятый за 40-60 m. trước bữa ăn, всасывается гораздо быстрее, чем принятый во время еды. Được thành lập, что при приеме сульфадиметоксина с пищей скорость его всасывания в первые 3-5 ч снижена. При назначении сульфаниламидов терапевтический эффект ожидается в первые 2-3 h sau khi tiêm, но этого не происходит, если препараты принимают непосредственно перед едой или после нее.

Изменение рН среды, а значит и всасывания лекарств, может произойти при их запивании различными плодово-ягодными соками, тонизирующими напитками и даже молоком.

Пища изменяет биодоступность лекарственных веществ с высоким пресистемным метаболическим клиренсом. Это характерно для липофильных оснований (propranolol, Amitriptyline) и не характерно для липофильных кислот (axit salicylic, penicillin), хотя эфиры таких кислот (Axit acetylsalicylic, пивампициллин) также подвергаются этим процессам. Пища повышает биодоступность спиронолактона, дикумарина, β-адреноблокаторов.

В подавляющем большинстве случаев при назначении лекарств необходимо подбирать и соответствующую диету с тем, чтобы компоненты пищи не изменяли биодоступности препаратов и не вызывали нежелательных побочных явлений.

При лечении болезни Паркинсона не следует употреблять в пищу фасоль, орехи и другие продукты, содержащие пиридоксин, который снижает в крови концентрацию леводопы. Зеленые овощи, содержащие витамин K, не рекомендуется сочетать с антикоагулянтными средствами (производными 4-гидроксикумарина). При приеме медленно всасывающихся лекарственных веществ (дигоксина и др.) не следует употреблять в пищу сливовое повидло, теплые мучные и десертные блюда, а также слабительные средства, которые ускоряют перистальтику желудочно-кишечного тракта. А при приеме ацетилсалициловой кислоты — пищу, богатую белками, жирами и углеводами, так как всасывание субстанции уменьшается в 2 thời gian, что приводит к снижению ее терапевтической эффективности. Рыбная диета удлиняет протромбиновое время у больных, применяющих ацетилсалициловую кислоту.

При наличии в продуктах фолиевой или бензойной кислоты существенно ослабляется или полностью теряется терапевтическая эффективность сульфаниламидов. Mới nhất, вследствие плохой растворимости, могут выпадать в виде кристаллов в почках и нарушать мочевыведение. Для предупреждения этого явления больные при приеме сульфаниламидов (tốt hơn trên một dạ dày trống rỗng) должны получать обильное щелочное питье (2-3 l một ngày) в виде щелочных минеральных вод или раствора натрия гидрокарбоната (0,5 чайной ложки на 1 ly nước). При длительном назначении сульфаниламидов (ở trên 7 ngày) с профилактической целью можно принимать витаминную пищу, содержащую тиамин, никотиновую, аскорбиновую кислоты, или препарат «Ундевит». Однако интервал между их приемами должен быть не менее 2-х часов. Cần lưu ý, что сульфаниламиды, сердечные гликозиды и антикоагулянтные средства имеют большое химическое сродство с белком, высокое содержание которого в химусе может служить препятствием к достижению необходимого терапевтического эффекта. Однако считать это основанием для противопоказания белковой и витаминной диеты нецелесообразно, так как процессы взаимодействия между ними можно значительно ослабить или свести на нет путем коррекции времени приема лекарственных препаратов и пищи.

Vitamin (фолиевая кислота и витамин В12) и соответствующая диета необходимы в случае применения дифенина. Их необходимо назначать сразу или через 1-2 giờ sau bữa ăn.

Использование диеты для профилактики побочных реакций при приеме некоторых лекарственных веществ

Các thuốc

Необходимая диета

ГексабарбиталБогатая витаминами
Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислотыСо сниженным содержанием кальция
ДихлотиазидБогатая калием (khoai tây, абрикосовый и морковный соки, quả hạch, яблоки, nho khô, персики, sung, курага и другие сухофрукты)
КортикотропинБогатая овощами, trái cây (kali), protein
МагурлитБедная пуриновыми основаниями (xúc xích, nấm, бобовые растения). Nghiền rượu nặng
Метиландростеидиол и другие анаболические препаратыБогатая белками и пищевым кальцием (sản phẩm từ sữa)
Một axit nicotinicБогатая метионином (phô mai) или одновременный прием липотропных препаратов
ParacetamolБогатая белками
Полимиксин МБедная балластными веществами
Các chế phẩm lithiumБогатая солями натрия
ПропермилСодержащая творог, cá, овсяную кашу, đậu, trái cây tươi và rau quả
Glicozit tim mạchБогатая калием (khoai tây, абрикосовый и морковный соки, quả hạch, яблоки, nho khô, персики, sung, курага и другие сухофрукты)
PhenylbutazoneБедная натрия хлоридом (поваренная соль)
Axit EthacrynicБогатая калием (khoai tây, абрикосовый и морковный соки, quả hạch, яблоки, nho khô, персики, sung, курага и другие сухофрукты)

Во время приема лекарств, являющихся вторичными и третичными аминами (chlorpromazine, chuẩn bị, ограничивающие аппетит, противодиабетические бигуаниды, tetracikliny), не следует употреблять в пищу копченые колбасы из-за возможности образования канцерогенных нитрозаминов.

Для предупреждения осложнений при приеме глюкокортикостероидов и стероидных гормонов, вызывающих изменение водно-солевого, белкового, углеводного и жирового обмена, целесообразно увеличение в диете полноценных белков (phô mai, gan, нежирные сорта мяса, cá), Muối kali, Canxi, vitamin; снижение количества легко усваиваемых углеводов, mỡ, natri clorua, источников щавелевой кислоты; исключение тугоплавких жиров.

Терапия многими противоопухолевыми препаратами требует обогащения диеты пищей, улучшающей кроветворение; использование антимикробных средств (kháng sinh, противотуберкулезных препаратов) — полноценной витаминной диеты; antykoahulyantov (неодикумаринов, фенил инов и др.) — увеличения источников витаминов С и Р с одновременным ограничением зеленых овощей, содержащих витамин К.

Ограничение приема пищевых продуктов с целью профилактики нежелательных реакций некоторых лекарственных веществ
Các thuốcSản phẩm, которые исключаются из пищи
Анорексигенные средстваКолбаса и другие копчености, ветчина, а также овощи, выращенные с использованием нитратов или нитритов
Антидиабетические бигуанидыКолбаса и другие копчености, ветчина, а также овощи, выращенные с использованием нитратов или нитритов
AntykoahulyantыСалат, rau bina, зеленые томаты, свежая печень, белокочанная капуста и другие продукты, содержащие витамин К
AцetazolamidФруктовые соки, содержащие кислоты
БилиминSữa, trái cây, rau, xúc xích, xà lách, bánh mì đen, bánh mì wholemeal, свежеиспеченный
BuforminФруктовые соки, содержащие кислоты
Thuốc hạ huyết ápЗемляника, калина, плоды рябины, củ cải tía
IsoniazidТреска
Nalidixic acidФруктовые соки, содержащие кислоты
Ниаламид и другие ингибиторы МАОPhô mai, брынза, печень цыплят, крепкий кофе, томатный сок, маринованная и копченая сельдь, chuối, mạch, tội lỗi (рислинг, херес)
NitrofuranыФруктовые соки, содержащие кислоты
Ораграфин натрийХлеб грубого помола, свежеиспеченный
Препараты йодаКапуста, редька и подобные им овощи
СалицилатыФруктовые соки, содержащие кислоты
TetracyclineКолбаса и другие копчености, ветчина, а также овощи, выращенные с использованием нитратов или нитритов
ТиреоидинКапуста, редька и подобные им овощи
ТироксинКапуста, редька и подобные им овощи
ТриомбастSữa, trái cây, rau, xúc xích, xà lách, bánh mì đen, bánh mì wholemeal, свежеиспеченный
ChlorpromazineКолбаса и другие копчености, ветчина, а также овощи, выращенные с использованием нитратов или нитритов

Лечение гидрохлортиазидом, фуросемидом и другими диуретиками, вызывающими нарушение баланса калия в организме, рекомендуется проводить на фоне диеты, богатой солями калия, а при появлении симптомов гипокалиемии — принимать калийсодержащие препараты (калия магния аспарагинат и др.). Bệnh nhân, принимавшим спиронолактон, triamterene và amiloride, ngược lại, целесообразно назначать диету, бедную калием. Терапия салицилатами и фенилбутазоном может вызвать диспептические явления, chảy máu dạ dày, поэтому необходима пища, наносящая минимальное химическое и механическое воздействие на стенки желудка. Эффективность метронидазола повышается на фоне обычной противоязвенной диеты.

Взаимодействие некоторых пищевых продуктов и лекарственных веществ
Продукты питанияCác thuốcKết quả của sự tương tác của
Thực phẩm béo (свинина, thịt cừu)Фенилсалицилат, griseofulvin, sulfate neomycinОслабление действия
Sữa, rauСалицилаты, phenobarbital, phenylbutazone, Indomethacin, prednisolone, железа препаратыОслабление действия, быстрое выведение
SữaTetracycline, ampicillin, Cephalexin, griseofulvin, amoksiцillin, зргокальциферолЗамедление всасывания
Панкурмен, pancreatin, bisakodil, соли калияРазрушение, ослабление эффекта
Thức ăn, giàu carbohydratesПанкурмен, pancreatin, bisakodil, соли калияУменьшение концентрации препаратов в крови на 50%
Капуста кочанная и брюссельскаяBarbiturate, oxazepam, thuốc chống đông đường uốngБыстрое выведение
pho mát cứng, trứng, gan, сельдь, rượu vang đỏ, chuẩn bị, содержащие тираминCác chất ức chế MAO«Сырный синдром» — резкое повышение токсичности, cơn tăng huyết áp, co giật, cái chết (!)
Cá, особенно жирнаяAcetylsalicylic acidУсиление риска геморрагических осложнений
Các loại rau lá, súp lơ, Briar, зеленые помидорыAntykoahulyantыАнтагонизм
Sản phẩm, богатые цианокобалаииномColchicineАнтагонизм
Бобы, томаты, gan, thận, sản phẩm, богатые фолиевой кислотойTránh thai nội tiết, sulfonamides, дифенилгидантоин, methotrexateАнтагонизм
Trà, кофе и продукты, caffeineBarbiturateУскорение всасывания
Digidroergotamin, chlorpromazine, haloperidol, papaverine, morphine, thuốc thôi miên, atropynЗамедление всасывания
TheophyllineУвеличение концентрации в крови
Кислые фруктовые и овощные соки, đồ uống có gaAцetazolamid, canxi clorua, tetracikliny, Isoniazid, настойки ландыша и строфантаУсиление токсичности, замедление всасывания, sự suy yếu của hành động
Сахарные сиропыIbuprofen, furosemid, Erythromycin, ampicillin, cycloserineЗамедление всасывания
Щелочные минеральные водыЛекарства в форме таблеток с кислотоустойчивым покрытиемРазрушение оболочки, уменьшение всасывания лекарственных веществ
SulfonamidesУсиление всасывания
Лимонады, тонизирующие напитки («Пепси-кола», «Байкал» и др.)Tetracycline, lincomycinЗамедление всасывания
RượuNgủ, наркотические препараты, trankvilizatorы, Axit acetylsalicylic, metamizol, пероральные антидиабетические препаратыУскорение всасывания, усиление токсичности, ульцерогенности
Cysteinyl, ethamideУменьшение всасывания, снижение эффекта

При длительном приеме холестирамина с целью снижения уровня холестерина следует исключить из рациона жирные сорта мяса, cá, Salo, bơ, kem, сметану, а также богатые холестерином продукты (lòng đỏ trứng, gan, não, thận). Нужно больше употреблять овощей, trái cây, поскольку пектин и клетчатка связывают холестерин в кишечнике и способствуют его выделению из организма.

Như vậy, соответствующее лечебное питание при приеме лекарств необходимо рассматривать как дополнительный, способный повысить их эффективность и снизить нежелательное воздействие на организм.

Характер питания оказывает существенное влияние на метаболизм лекарств. Như vậy, у вегетарианцев скорость биотрансформации лекарств снижена. У лиц, употребляющих пищу с высоким содержанием белка, скорость метаболизма лекарственных средств увеличивается.

При недостаточном питании или нарушении его сбалансированности, дефиците белка наблюдается снижение активности ферментов многоцелевой системы оксидаз в тканях, замедление выведения лекарств из организма, увеличение длительности их действия (этилморфина гидрохлорид и др.). При наличии в ЖКТ большого количества белка снижается терапевтическая активность сердечных гликозидов, sulfonamides, антитромботических средств. Одновременное применение пищи, содержащей большое количество тирамина и фенилэтиламина (pho mát, брынза, kem, cà phê, men, bia, вина рислинг и херес), Serotonin (ананасы, đậu phộng, chuối, cây tầm ma), диоксифенилэтиламина (đậu, hạt cà phê, chuối) с ингибиторами моноаминооксидазы (MAO) может привести к гипертоническим кризам. При лечении хиаламидом указанных осложнений не отмечено, Tuy nhiên, во время его приема перечисленные продукты рекомендуется исключить из диеты. В некоторых странах больному, лечащемуся ингибиторами МАО, вручается карточка с рекомендациями режима питания и приема других лекарств.

На биотрансформацию лекарств оказывает влияние и дефицит в пище белков, chất béo và carbohydrate. Это особенно важно в детском возрасте: изменяется скорость выведения из организма тетрациклина, chloramphenicol; усиливается действие фенобарбитала и др., có liên quan đến, chủ yếu, с нарушением процессов их метаболизма. Подобные закономерности были выявлены у взрослых при изучении фармакокинетики доксициклина гидрохлорида, rifampicin.

Выраженное влияние на метаболизм лекарств оказывает пища, giàu vitamin, минеральными веществами, растительными компонентами. Như vậy, thức ăn, содержащая аскорбиновую кислоту, стимулирует функцию оксидаз, ускоряя метаболизм лекарственных веществ, а в некоторых случаях снижает их токсичность. Thức ăn, содержащая фолиевую кислоту, ускоряет метаболизм дифенилгидантоина, vitamin B6 снижает эффективность леводопы. При дефиците в продуктах питания кальция и магния уменьшается окисление паранитробензойной кислоты. Включение в пищу шпината, белокочанной капусты, содержащих большое количество витамина К, заметно изменяет протромбиновое время, стимулирует метаболизм пероральных антикоагулянтов, ʙarʙituratov, оксазепама. Уменьшение в рационе растительной пищи может повысить эффективность антикоагуляционной терапии и позволит уменьшить дозу антикоагулянта. Результаты взаимодействия некоторых пищевых продуктов и лекарственных веществ приведены в таблицах выше.

Như vậy, накопленные клинические данные свидетельствуют о том, что лекарственные препараты, за исключением некоторых антибиотиков и химиопрепаратов (Isoniazid, rifampicin, тетрациклин и пенициллины с узким спектром действия), а также таких противодиабетических средств, как глибенкламид, глипизид и лекарственных веществ, можно принимать во время еды, так как это уменьшает раздражающее действие лекарственных веществ на слизистую оболочку ЖКТ и способствует более равномерному их всасыванию в кровь.

Некоторые лекарственные вещества и пищевые продукты могут изменить не только pH среды желудка и кишечника, но и pH мочи, от которой зависит их канальцевая реабсорбция. Регулируя с помощью пищевых продуктов pH мочи, có thể làm suy yếu hoặc tăng cường sự bài tiết của thuốc. Như vậy, trong điều kiện kiềm được tăng cường nước tiểu bài tiết của sulfonamides, barbiturates, vv. và, ngược lại, khi axit - chậm.

Nút quay lại đầu trang