Điều khoản sử dụng trang web

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Thỏa thuận người dùng này (sau đây - Thỏa thuận) đề cập đến trang omedicine.info, Đặt vị trí tại https://omedicine.info

1.2. Trang web omedicine.info (xa hơn - Trang web) là tài sản của Chủ sở hữu trang web.

1.3. Thỏa thuận này điều chỉnh mối quan hệ giữa Quản trị trang web https://omedicine.info (sau đây gọi là - Quản trị trang web) và Người dùng của Trang web này.

1.4. Ban quản trị trang có quyền thay đổi bất cứ lúc nào, thêm hoặc xóa các điều khoản của Thỏa thuận này mà không cần thông báo cho Người dùng.

1.5. Việc Người dùng sử dụng Trang web có nghĩa là chấp nhận Thỏa thuận và các thay đổi, được thực hiện với Thỏa thuận này.

1.6. Người dùng có trách nhiệm cá nhân kiểm tra Thỏa thuận này cho
những thay đổi trong đó.

2. ĐỊNH NGHĨA CỦA THUẬT NGỮ

2.1. Các điều khoản sau đây có ý nghĩa sau đây cho các mục đích của Thỏa thuận này:

2.1.1 omedicine.info - Nguồn Internet, nằm trên một tên miền https://omedicine.info, thực hiện các hoạt động của mình thông qua tài nguyên Internet và các dịch vụ liên quan (hơn nữa – Website).

2.1.2. omedicine.info - trang web, chứa thông tin về Hàng hóa và / hoặc Dịch vụ và / hoặc Các giá trị khác cho người dùng, Người bán và / hoặc Nhà cung cấp dịch vụ, cho phép một sự lựa chọn, đặt hàng và (hoặc) mua hàng hóa, và / hoặc nhận một dịch vụ.

2.1.3. Quản trị Trang web - nhân viên được ủy quyền quản lý Trang web, thay mặt cho Chủ sở hữu trang web.

2.1.4. Người dùng trang web (hơn nữa – Người sử dụng) - đối mặt, có quyền truy cập vào Trang web, qua Internet và sử dụng Trang web.

2.1.5. Nội dung trang web (xa hơn - Nội dung) – kết quả được bảo vệ của hoạt động trí tuệ, bao gồm các văn bản của các tác phẩm văn học, tên của họ, lời nói đầu, chú thích, bài viết, hình minh họa, bìa, tác phẩm âm nhạc có hoặc không có lời bài hát, đồ họa, chữ, chụp ảnh, các dẫn xuất, composite và các tác phẩm khác, giao diện người dùng, giao diện trực quan, tên nhãn hiệu, biểu tượng, chương trình máy tính, Cơ sở dữ liệu, cũng như thiết kế, kết cấu, sự lựa chọn, sự phối hợp, xuất hiện, phong cách chung và cách sắp xếp của Nội dung này, được bao gồm trong Trang web và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cùng nhau và / hoặc riêng biệt, có trên trang web https://omedicine.info.

3. CHỦ ĐỀ CỦA THỎA THUẬN

3.1. Chủ đề của Thỏa thuận này là cung cấp cho Người dùng quyền truy cập vào Hàng hóa và / hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang web.

3.1.1. Trang web cung cấp cho Người dùng các loại dịch vụ sau (dịch vụ):

  • cung cấp cho Người dùng cơ hội để đăng thông báo, bình luận, đánh giá của người dùng, xếp hạng nội dung trang web;
  • làm quen với hàng hóa / dịch vụ, được đăng trên trang web;
  • lựa chọn và đặt hàng hàng hóa / dịch vụ để mua hoặc đăng ký tiếp theo trên Trang web này.

3.1.2. Tất cả hiện có (thật sự
hoạt động) dịch vụ hiện tại (Dịch vụ) Địa điểm, cũng như bất kỳ
sửa đổi và các dịch vụ bổ sung xuất hiện trong tương lai (Dịch vụ).

3.2. Quyền truy cập vào trang web được cung cấp miễn phí.

3.3. Thỏa thuận này là một đề nghị công khai. Bằng cách truy cập Trang web, Người dùng
được coi là đã tham gia Thỏa thuận này.

3.4. Việc sử dụng các tài liệu và dịch vụ của Trang web được điều chỉnh bởi các quy tắc hiện hành
pháp luật.

4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4.1. Ban quản trị trang web có quyền:

4.1.1. Thay đổi các quy tắc sử dụng Trang web, và sửa đổi nội dung của Trang web này. Các thay đổi có hiệu lực kể từ thời điểm phiên bản mới của Thỏa thuận được xuất bản trên Trang web.

4.2. Người dùng có quyền:

4.2.1. Sử dụng tất cả các dịch vụ có sẵn trên Trang web, và mua bất kỳ Hàng hóa và / hoặc Dịch vụ nào, được cung cấp trên trang web.

4.2.2. Hỏi bất kỳ câu hỏi nào, liên quan đến các dịch vụ trang web:

  • bằng email:
  • qua Biểu mẫu phản hồi, Đặt vị trí tại:

4.2.3. Chỉ sử dụng Trang web cho các mục đích và cách thức, do Thỏa thuận quy định và pháp luật không cấm.

4.2.5. Yêu cầu quản trị viên ẩn bất kỳ thông tin nào về người dùng.

4.2.6. Sử dụng thông tin trang web cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép đặc biệt.

4.3. Người sử dụng trang web cam kết:

4.3.1. Cung cấp thông tin bổ sung theo yêu cầu của Ban quản trị công trường, liên quan trực tiếp đến các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này.

4.3.2. Tôn trọng tài sản và quyền phi tài sản của tác giả và chủ sở hữu bản quyền khác khi sử dụng Trang web.

4.3.3. Không có hành động, có thể được coi là vi phạm hoạt động bình thường của Trang web.

4.3.4. Không phân phối bằng cách sử dụng Trang web bất kỳ thông tin bí mật và được bảo vệ hợp pháp nào về các cá nhân hoặc pháp nhân.

4.3.5. Tránh bất kỳ hành động nào, kết quả là tính bảo mật của thông tin được pháp luật bảo vệ có thể bị vi phạm.

4.3.6. Không sử dụng Trang web để phân phối thông tin khuyến mại, nếu không thì với sự đồng ý của Ban quản trị trang web.

4.3.7. Không sử dụng dịch vụ cho mục đích:

4.3.7.1. vi phạm quyền của trẻ vị thành niên và (hoặc) làm hại họ theo bất kỳ cách nào.

4.3.7.2. xâm phạm quyền của người thiểu số.

4.3.7.3. mạo danh người khác hoặc đại diện của một tổ chức và (hoặc) cộng đồng không có đủ quyền, bao gồm cả cho các nhân viên của trang web này.

4.3.7.4. trình bày sai các thuộc tính và đặc điểm của bất kỳ Hàng hóa và / hoặc dịch vụ nào, được đăng trên trang web.

4.3.7.5. so sánh không chính xác giữa Hàng hóa và / hoặc Dịch vụ, cũng như hình thành thái độ tiêu cực đối với người, (không) sử dụng Hàng hóa và / hoặc dịch vụ nhất định, hoặc lên án những người như vậy.

4.3.7.6. tải xuống nội dung, điều đó là bất hợp pháp, vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba; cổ vũ bạo lực, sự độc ác, hận thù và (hoặc) phân biệt chủng tộc, Quốc gia, tình dục, Tôn giáo, dấu hiệu xã hội; chứa thông tin sai lệch và (hoặc) lăng mạ những người cụ thể, tổ chức, chính quyền.

4.3.7.7. xúi giục thực hiện các hành vi bất hợp pháp, cũng như hỗ trợ cho các cá nhân, những người có hành động nhằm vi phạm các hạn chế và điều cấm.

4.3.8. Đảm bảo tính chính xác của thông tin được cung cấp

4.3.9. Đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân khỏi sự truy cập của các bên thứ ba.

4.4. Người dùng bị cấm:

4.4.1. Sử dụng bất kỳ thiết bị nào, chương trình, thủ tục, thuật toán và phương pháp, thiết bị tự động hoặc các quy trình thủ công tương đương để truy cập, mua lại, sao chép hoặc theo dõi nội dung của Trang web.

4.4.2. Làm gián đoạn hoạt động bình thường của Trang web.

4.4.3. Bỏ qua cấu trúc điều hướng của Trang bằng bất kỳ cách nào để lấy hoặc cố lấy bất kỳ thông tin nào, tài liệu hoặc vật liệu bằng bất kỳ phương tiện nào, không được trình bày cụ thể bởi các dịch vụ của Trang web này.

4.4.4. Truy cập trái phép vào các chức năng của Trang web, bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào khác, liên quan đến trang web này, cũng như bất kỳ dịch vụ nào, được cung cấp trên trang web.

4.4.4. Vi phạm hệ thống bảo mật hoặc xác thực trên Trang web hoặc trên bất kỳ mạng nào, liên quan đến trang web.

4.4.5. Thực hiện tra cứu ngược, theo dõi hoặc cố gắng theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ Người dùng nào khác của Trang web.

4.4.6. Sử dụng Trang web và Nội dung của Trang web cho bất kỳ mục đích nào, bị luật cấm, cũng như xúi giục bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc hoạt động nào khác, vi phạm các quyền của Trang web hoặc những người khác.

5. SỬ DỤNG TRANG WEB

5.1. Trang web và Nội dung, bao gồm trong trang web, thuộc sở hữu và điều hành bởi Ban quản trị trang web.

5.2. Nội dung của Trang được bảo vệ bởi bản quyền, luật nhãn hiệu, cũng như các quyền khác, liên quan đến sở hữu trí tuệ, và luật cạnh tranh không lành mạnh.

5.3. Thỏa thuận này áp dụng cho tất cả các điều khoản và điều kiện bổ sung để mua Hàng hóa và / hoặc cung cấp dịch vụ, được cung cấp trên trang web.

5.4. Thông tin, được đăng trên Trang web không được hiểu là sự thay đổi đối với Thỏa thuận này.

5.5. Ban quản trị trang có quyền thay đổi danh mục Hàng hóa và dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho Người sử dụng, được cung cấp trên trang web, và (hoặc) Giá của họ.

5.6. Tài liệu được đề cập trong đoạn văn 5.7. của Thỏa thuận này điều chỉnh trong phần có liên quan và áp dụng cho việc sử dụng của Người dùng của Trang web.

5.7. Chính sách bảo mật: https://omedicine.info/policy

5.8. Bất kỳ tài liệu nào, liệt kê trong đoạn văn 5.7 của Thỏa thuận này có thể được cập nhật. Các thay đổi có hiệu lực kể từ thời điểm chúng được xuất bản trên Trang web..

6. TRÁCH NHIỆM

6.1. Mọi mất mát, mà Người dùng có thể phải chịu trong trường hợp cố ý hoặc vi phạm liều lĩnh bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, cũng như do truy cập trái phép vào thông tin liên lạc của Người dùng khác, Ban quản trị trang web không được hoàn trả.

6.2. Ban quản trị trang web không chịu trách nhiệm về:

6.2.1. Sự chậm trễ hoặc thất bại trong quá trình giao dịch, gây ra bởi sự bất khả kháng, cũng như bất kỳ trường hợp trục trặc nào trong viễn thông, máy tính, hệ thống điện và các hệ thống liên quan khác.

6.2.2. Hoạt động của hệ thống chuyển giao, ngân hàng, hệ thống thanh toán và sự chậm trễ liên quan đến công việc của họ.

6.2.3. Hoạt động bình thường của Trang web, Khi nào, nếu Người dùng không có
phương tiện kỹ thuật để sử dụng nó, cũng không có nghĩa vụ cung cấp cho người dùng những công cụ đó.

7. VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG

7.1. Ban quản trị trang có quyền tiết lộ thông tin về Người dùng, nếu luật hiện hành yêu cầu hoặc cho phép tiết lộ như vậy.

7.2. Ban quản trị trang web có quyền, mà không cần thông báo trước cho Người dùng, chấm dứt và (hoặc) chặn quyền truy cập vào Trang web, nếu Người dùng đã vi phạm Thỏa thuận này hoặc các điều khoản sử dụng của Trang web có trong các tài liệu khác, cũng như trong trường hợp chấm dứt Trang web hoặc do trục trặc kỹ thuật hoặc sự cố.

7.3. Ban quản trị Trang web không chịu trách nhiệm trước Người dùng hoặc các bên thứ ba về việc chấm dứt quyền truy cập vào Trang web trong trường hợp Người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc tài liệu khác, chứa các điều khoản sử dụng của Trang web.

8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

8.1. Trong trường hợp xảy ra bất đồng hoặc tranh chấp giữa các Bên trong Thỏa thuận này, điều kiện tiên quyết trước khi ra tòa là nộp đơn kiện (văn bản đề nghị tự nguyện giải quyết tranh chấp).

8.2. Yêu cầu người nhận trong 30 lịch ngày kể từ ngày nhận, thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về kết quả xem xét đơn khiếu nại..

8.3. Nếu không thể giải quyết tranh chấp trên cơ sở tự nguyện, một trong các Bên có quyền nộp đơn yêu cầu tòa án bảo vệ quyền lợi của mình., được cấp cho họ bởi pháp luật hiện hành.

8.4. Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các điều khoản sử dụng Trang web phải được đưa vào bên trong 5 ngày sau khi nguyên nhân của hành động phát sinh, ngoại trừ bảo vệ bản quyền cho các tài liệu của Trang web được bảo vệ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp vi phạm các điều kiện của khoản này, bất kỳ khiếu nại nào sẽ bị tòa án bỏ qua mà không xem xét..

9. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

9.1. Ban quản trị trang web không chấp nhận các đề nghị phản đối từ Người dùng liên quan đến các thay đổi đối với Thỏa thuận người dùng này.

9.2. Người dùng đánh giá, được đăng trên trang web, không phải là thông tin bí mật và có thể được sử dụng bởi Ban quản trị trang web mà không có hạn chế.

Nút quay lại đầu trang