Lao bàng quang – nhà nước và phân tích nước tiểu

Trong lao phản ứng axit nước tiểu, nhiều mây, thường có màu nâu hoặc màu đỏ từ các tạp chất trong máu. Trên Soi kính hiển vi, nó có thể được xác định trong một số tế bào máu trắng, hồng cầu chưa sửa đổi và tế bào biểu mô của bàng quang. Đôi khi nước tiểu, đặc biệt là trong những mảnh nhỏ của các trầm tích mô, tế bào khổng lồ có thể được phát hiện u hạt lao với sự tan rã caseous.

Туберкулез мочевого пузыря - клетки в моче

Sự vắng mặt của các vi sinh vật bacterioscopic nghiên cứu mủ trầm tích nước tiểu có tính axit gây nghi ngờ quá trình lao. Cần nhuộm Ziehl-Nelsenu.

Nút quay lại đầu trang