ЦИПРОБАЙ

วัสดุที่ใช้งาน: ciprofloxacin
เมื่อ ATH: J01MA02
CCF: ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย fluoroquinolone
เมื่อน้ำไขสันหลัง: 06.17.02.01
ผู้ผลิต: ไบเออร์เฮลเอจี (ประเทศเยอรมัน)

ปริมาณรูปแบบ, โครงสร้าง และบรรจุภัณฑ์

โซลูชั่นสำหรับการแช่1 มล.1 ชั้น.
ciprofloxacin (в форме лактата)2 มก.200 มก.

100 มล. – ขวด (1) – แพ็คกระดาษแข็ง.

ยา, ฟิล์มเคลือบ1 แถบ.
ciprofloxacin (ในรูปแบบของ monohydrate ไฮโดรคลอไร)250 มก.

10 พีซี. – แผล (1) – แพ็คกระดาษแข็ง.

ยา, ฟิล์มเคลือบ1 แถบ.
ciprofloxacin (ในรูปแบบของ monohydrate ไฮโดรคลอไร)500 มก.

10 พีซี. – แผล (1) – แพ็คกระดาษแข็ง.

 

การดำเนินการทางเภสัชวิทยา

Ципробай (ciprofloxacin) представляет собой синтетический антибактериальный препарат широкого спектра действия для перорального и парентерального введения. Ципрофлоксацин относится к группе хинолонов, известных также как ингибиторы гиразы. Микробиология Ципрофлоксацин обладает чрезвычайно высокой активностью против широкого спектра бактерий. Ципрофлоксацин нарушает транскрипцию хромосом бактерий, необходимую для их нормального метаболизма, результатом чего является быстрое снижение способности бактерий к делению. Характерной особенностью ципрофлоксацина является тот факт, что в ходе его применения не вырабатывается параллельная резистентность возбудителей к антибиотикам, не относящимся к группе ингибиторов гиразы. Ципрофлоксацин высоко эффективен против бактерий, резистентных, เช่น, การ aminoglikozidam, Penicillin, cephalosporins, เตตราไซคลีนและยาปฏิชีวนะอื่น ๆ.

 

เภสัช

Абсолютная биодоступность ципрофлоксацина составляет 70-80 %. Максимальная концентрация в крови достигается через 60-90 минут после орального приёма. Период полувыведения ципрофлоксацина колеблется от 3 ไปยัง 5 ชั่วโมง. Наибольших концентраций ципрофлоксацин достигает в местах локализации инфекции, например в жидких средах и тканях.

 

พยานหลักฐาน

Неосложненные и осложненные инфекции, вызванные чувствительными к ципрофлоксацину возбудителями.

การติดเชื้อ

 • ระบบทางเดินหายใจ. При амбулаторном лечении пациентов, страдающих пневмонией, вызванной бактериями рода Pneumococcus, ципрофлоксацин не следует использовать, как препарат первого выбора. Ципрофлоксацин рекомендуется применять при пневмониях, вызванных Klebsiella, Enterobacter, Proteus, เป็น. coli, ซูโดโมแนส, Haemophilias, Branhamella, Legionella и Staphylococcus.
 • หูชั้นกลาง (หูชั้นกลางอักเสบ), รูจมูก paranasal (โรคไซนัสอักเสบ), особенно если эти инфекции вызваны грам-отрицательными микроорганизмами, включая Pseudomonas и Staphylococcus.
 • ตา
 • почек и/или мочевыводящих путей – เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์, включая аднексит, гонорею и простатит
 • ท้อง (เช่น, бактериальные инфекции желудочно-кишечного тракта, ทางเดินน้ำดี, peritonitis)
 • ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน – กระดูกและข้อต่อ

แบคทีเรีย

 • Инфекции или профилактика инфекций у пациентов со сниженным иммунитетом (เช่น, ผู้ป่วย, принимающих иммуносупрессоры или страдающих нейтропенией).
 • Избирательная кишечная деконтаминация у пациентов со сниженным иммунитетом.

В соответствии с результатами исследований in-vitro, к ципрофлоксацину чувствительны следующие патогенные микроорганизмы: เป็น. coli, ชิเกลล่า, เชื้อซัลโมเนลลา, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, เซอร์ราเทีย, Hafnia, Edwardsiella, Proteus (индол-положительные и индол-отрицательные), ความรอบคอบ, Morga-nella, Yersinia; Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas, Pasteurella, Haemo-philus, แคมพิโลแบคเตอร์, ซูโดโมแนส, Legionella, Neisseria, Mor-axella, อะซิเนโทแบคเตอร์, Brucella; Staphylococcus, Listeria, Corynebacterium, หนองในเทียม.

Следующие микроорганизмы обладают варьирующей чувствительностью к ципрофлоксацину: Gardnerella, Flavobacterium, Alcaligenes, สเตรปโตคอคคัส อะกาแลคเทีย, เอนเทอโรคอคคัส ฟีคาลิส, สเตรปโตค็อกคัส ไพโอจีเนส, Streptococcus pneu-moniae, группа Viridans стрептококков, immunofluorescence, Myco-bacterium tuberculosis и Mycobacterium fortuitum.

Перечисленные ниже микроорганизмы считаются резистентными к ципрофлоксацину: เอนเทอโรคอคคัส ฟีเซียม, ยูเรียพลาสมา ยูเรียลิทัม, ดาวเคราะห์น้อย Nocardia. За некоторыми исключениями, анаэробные микроорганизмы умеренно чувствительны (เช่น, Peptocccus, Peptostreptococ-cus) или резистентны к ципрофлоксацину (เช่น, Bacteroides). Ципрофлоксацин не эффективен против Treponema pallidum

 

ระบบการปกครองยา

При отсутствии других назначений рекомендуется соблюдать следующий режим дозирования:

พยานหลักฐาน / Однократная/суточная дозы для взрослых (ciprofloxacin, มก.) Пероральный прием

 • Инфекции дыхательных путей* в зависимости от тяжести инфекции и состояния пациента / 2 x 250 – 500
 • Инфекции мочевыводящих путей -острые, неосложненные -цистит у женщин (ก่อนวัยหมดประจำเดือน) -осложненные / จาก 2 x 125 ไปยัง 1-2 x 250 ครั้งเดียว 250 2 x 250 – 500
 • โรคหนองใน – экстрагенитальная – รุนแรง, неосложненная / 2 x 125 ครั้งเดียว 250
 • Диарея 1-2×500
 • Другие инфекции* (ซม.. раздел Показания*) / 2×500
 • * Особо тяжелые, представляющие угрозу жизни инфекции, รวม. – โรคปอดบวมเชื้อ – Возвратные инфекции при кистозном фиброзеИнфекции костей и суставов – ภาวะโลหิตเป็นพิษ – โรคเยื่อกระเพาะอักเสบ 2 x 750

в особенности при наличии Pseudomonas, Staphylococcus или Streptococcus

При инфекциях мочевых путей, вызванных хламидиями, суточную дозу ципрофлоксацина в случае необходимости можно увеличивать до 2 x 750 มก..

При лечении пациентов пожилого возраста следует применять как можно более низкие дозы ципрофлоксацина, исходя из тяжести заболевания и клиренса креатинина.

Таблетки Ципробай принимают независимо от приёма пищи целиком, การดื่มในปริมาณที่น้อยของของเหลว. При приеме натощак ципрофлоксацин всасывается быстрее.

Продолжительность применения

Продолжительность терапии зависит от тяжести заболевания и его клинического и бактериологического течения. Весьма важно продолжать лечение систематически по меньшей мере 3 дня после исчезновения лихорадки или других клинических симптомов. ระยะเวลาเฉลี่ยของการรักษา: 1 день при острой неосложнённой гонорее и цистите, ไปยัง 7 дней при инфекциях почек, мочевыводящих путей и брюшной полости, весь период нейтропении у пациентов с ослабленным иммунитетом, สูงสุด 2 месяца при остеомиелите, 7 – 14 дней при других инфекциях.

เมื่อติดเชื้อ, вызванных стрептококками, из-за риска поздних осложнений лечение должно продолжаться не менее 10 วัน.

เมื่อติดเชื้อ, вызванных хламидиями, терапию также следует проводить как минимум в течение 10 วัน.

 

ผลข้างเคียง

Наряду с желаемым, основным действием, лекарственные препараты могут оказывать и нежелательное, так называемое побочное действие.

Ниже описаны побочные явления, наблюдавшиеся у некоторых пациентов на фоне применения ципрофлоксацина.

จากระบบทางเดินอาหาร:

ความเกลียดชัง, โรคท้องร่วง, อาเจียน, อาการอาหารไม่ย่อย, อาการปวดท้อง, ความมีลม, ความอยากอาหารลดลง. При появлении тяжелой длительной диареи во время лечения или после него необходимо проконсультироваться с врачом, так как за этим симптомом может скрываться серьёзное кишечное заболевание (psevdomembranoznыyลำไส้ใหญ่), ซึ่งจะต้องมีการรักษาทันที. В таких случаях прием ципрофлоксацина нужно прекратить и начать соответствующее лечение (เช่น, Vancomycin ปาก, 250 มก. x 4 วันละครั้ง). При этом противопоказано назначение препаратов, подавляющих перистальтику. –

จากระบบประสาท:

เวียนหัว, อาการปวดหัว, ความเมื่อยล้า, ความกังวล, การสั่นสะเทือน; ไม่ค่อยมี: โรคนอนไม่หลับ, อุปกรณ์ต่อพ่วง paralgeziâ, การขับเหงื่อ, шаткая походка, ชัก, ความดันโลหิตสูงในสมอง, тревожные состояния, ฝันร้าย, ความสับสน, ที่ลุ่ม, ภาพหลอน, в отдельных случаях психотические реакции (บางครั้งก้าวหน้าสู่อเมริกา, ซึ่งผู้ป่วยอาจทำให้เกิดอันตราย).

Иногда эти реакции появляются уже после первого приема ципрофлоксацина. В таких случаях следует прекратить прием препарата и немедленно обратиться к врачу.

จากความรู้สึก:

ไม่ค่อยมี: ละเมิดของรสชาติและกลิ่น, รบกวนการมองเห็น (เช่น, ซ้อน, การเปลี่ยน tsvetovospriatia), เสียงในหู, временные нарушения слуха.

ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน:

Иногда перечисленные ниже реакции возникают уже после первого приёма ципрофлоксацина. В таких случаях следует прекратить прием препарата и немедленно обратиться к врачу.

ปฏิกิริยาทางผิวหนัง, เช่น: ผื่น, คัน, ไข้ยาเสพติด.

ไม่ค่อยมี: Точечные кожные кровоизлияния (petechiae), แผล, พร้อมกับมีเลือดออก (геморрагические буллы), папулы с образованием корок, vasculitis. Узелковая эритема, экссудативная полиморфная эритема (малые формы).

Синдром Стивенса-Джонсона (มะเร็งเกิดผื่นแดง exudative), ดาวน์ซินโดรไลล์.

โรคไตอักเสบ interstitial, โรคตับอักเสบ, некроз тканей печени, в редчайших случаях прогрессирующий до угрожающей жизни печёночной недостаточности.

Анафилактические/анафилактоидные реакции (เช่น, отёк лица или гортани; ความไม่หายใจ, прогрессирующая до угрожающего жизни шока), иногда появляющиеся уже после первого приёма препарата. В таких случаях приём Ципрофлоксацина следует прекратить и прибегнуть к соответствующему лечению (เช่น, к терапии анафилактического шока).

ระบบหัวใจและหลอดเลือด:

หัวใจเต้นเร็ว; ไม่ค่อยมี: приступообразное ощущение жара, อาการไมเกรน, หน้ามืดตามัว.

Другие побочные действия: ปวดในข้อต่อ, อาการบวมของข้อต่อ; ไม่ค่อยมี: ความอ่อนแอทั่วไป, อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, tendinitis, ความไวแสงเพิ่มขึ้น, транзиторные нарушения функций почек, รวมทั้งความล้มเหลวของไต.

В единичных случаях на фоне применения ципрофлоксацина наблюдался ахиллотендинит. При этом отдельные случаи частичного или полного разрыва ахиллова сухожилия отмечались, ส่วนใหญ่, ในผู้ป่วยสูงอายุ, ранее получавших системное лечение глюкокортикоидами. เกี่ยวกับ, при появлении каких-либо симптомов ахиллотендинита (เช่น, болезненный отек), следует прекратить прием ципрофлоксацина и обратиться к врачу.

Длительное или повторное применение ципрофлоксацина может привести к развитию суперинфекции, вызванной резистентыми микроорганизмами или дрожжеподобными грибками.

จากระบบเม็ดเลือด:

Eozinofilija, เม็ดเลือดขาว, granulocytopenia, โรคโลหิตจาง, thrombocytopenia; ไม่ค่อยมี: leukocytosis, thrombocytosis, gemoliticheskaya โรคโลหิตจาง, การเปลี่ยนแปลงในระดับของ prothrombin.

โดยพารามิเตอร์ห้องปฏิบัติการ:

Может наблюдаться временное повышение уровня транс-аминаз и щелочной фосфатазы или холестатическая желтуха, в особенности у пациентов с заболеваниями печени в анамнезе; возможно временное повышение уровня мочевины, креатинина или билирубина в сыворотке крови; ในบางกรณี: giperglikemiâ, кристаллурия или гематурия.

ตอบสนองต่อแสง

Ципрофлоксацин обладает потенциальной фототоксичностью. ผู้ป่วย, принимающие ципрофлоксацин должны избегать прямых солнечных лучей и интенсивного ультрафиолетового излучения. В случае возникновения фоточувствительности (появления ожегоподобных кожных реакций), ยาเสพติดควรจะยกเลิก.

Примечание для водителей:

Даже при применении в соответствии с предписаниями, данный препарат может в такой степени снизить скорость реакции, что это негативно скажется на способности к вождению автомобиля или управлению автоматизированными системами. Это негативное влияние усугубляется при одновременном с терапией употреблении алкоголя.

 

ห้าม

Противопоказаниями являются заболевания или состояния, при которых прием определённых лекарственных препаратов противопоказан вообще или возможен лишь после тщательного врачебного обследования, так как в таких случаях возможный отрицательный эффект в целом доминирует над прогнозируемым положительным воздействием. สำหรับ, чтобы врач смог выявить наличие возможных противопоказаний, он должен быть проинформирован обо всех ранее перенесённых пациентом основных и сопутствующих заболеваниях, о любой проводимой одновременно терапии, а также о специфике образа жизни и привычках пациента. Наличие противопоказаний иногда выявляется уже после начала терапии; в таком случае об этом также необходимо проинформировать лечащего врача.

Ципробай нельзя применять при наличии гиперчувствительности к ципрофлоксацину или другим хинолонам.

Ципрофлоксацин противопоказан детям, подросткам и женщинам в период беременности и лактации, так как пока отсутствуют данные о безопасности применения препарата у этих групп пациентов. นอกเหนือจาก, эксперименты на животных не позволили полностью исключить возможность повреждающего воздействия ципрофлоксацина на хрящевые ткани плода или растущего организма, хотя тератогенный эффект (จนผิดรูป) не был выявлен.

ข้อควรระวัง

เมื่อการรักษาผู้ป่วย, страдающих эпилепсией и перенесших заболевания ЦНС (เช่น, снижение порога судорожной готовности, судорожные припадки в анамнезе, อุบัติเหตุหลอดเลือดสมอง, органические поражения головного мозга или инсульт), ципрофлоксацин следует применять только в тех случаях, когда ожидаемый клинический эффект превосходит возможный риск побочного действия препарата на центральную нервную систему.

 

การตั้งครรภ์และให้นมบุตร

เหล่านี้จะไม่ได้เป็นตัวแทน.

 

ข้อควรระวัง

ไม่มีการระบุไว้.

 

ยาเกินขนาด

В случае сильной передозировки при пероральном приеме в нескольких случаях было отмечено обратимое токсическое воздействие на паренхиму почек. Поэтому в случае передозировки, кроме проведения стандартных анализов, рекомендуется также следить за функцией почек. Абсорбцию ципрофлоксацина уменьшают антациды, содержащие магний и кальций.

С помощью гемодиализа или перитонеального диализа выводится только небольшое количество ципрофлоксацина (<10%).

 

ติดต่อยา

На действии одних лекарственных препаратов в большинстве случаев в той или иной степени сказывается одновременное применение других. ดังนั้น, если пациент постоянно принимает, принимал до недавнего времени или собирается принимать одновременно с ципрофлоксацином какие-либо препараты, ему необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Врач должен определить, следует ли в данном случае опасаться лекарственной несовместимости или прибегать к особым мерам, เช่น, к изменению дозировки.

Одновременный прием таблетированных форм ципрофлоксацина и железосодержащих препаратов, сукралфата или антацидов, а также препаратов с большой буферной ёмкостью (เช่น, антиретровирусных препаратов), содержащих магний, алюминий или кальций, снижает всасывание ципрофлоксацина. В таких случаях Ципробай следует принимать либо за 1-2 часа до, หรือผ่านทาง 4 часа после приёма этих препаратов. Это ограничение не относится к антацидам, принадлежащим к классу блокаторов Н2 рецепторов.

Одновременное применение ципрофлоксацина и теофиллина может вызвать нежелательное повышение концентрации теофиллина в плазме крови, что может привести к усугублению его побочного действия. Если одновременное применение этих двух препаратов неизбежно, необходим постоянный контроль концентрации теофиллина в плазме крови вплоть до соответственного снижения его дозировки. การศึกษาสัตว์ได้แสดงให้เห็น, что сочетание очень высоких доз хинолонов (ингибиторов гиразы) и некоторых нестероидных противовоспалительных препаратов (ยกเว้นกรด) может вызвать судороги. При одновременной терапии ципрофлоксацином и циклоспорином наблюдалось кратковременное повышение концентрации креатинина в плазме крови. В связи с этим в таких случаях необходимо два раза в неделю определять уровень содержания креатинина в крови.

Одновременное применение ципрофлоксацина и варфарина может усилить действие последнего.

В отдельных случаях одновременное применение ципрофлоксацина и глибенкламида может усилить действие глибенкламида (gipoglikemiâ).

Пробенецид замедляет скорость выведения ципрофлоксацина почками. Одновременное применение пробенецида и ципрофлоксацина повышает концентрацию ципрофлоксацина в плазме крови.

Metoclopramide เร่งการดูดซึมของ ciprofloxacin, сокращая период времени, необходимый для достижения его максимальной концентрации в плазме крови. При этом биодоступность ципрофлоксацина не изменяется.

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เก็บในที่แห้ง, ที่มืดที่อุณหภูมิไม่สูงกว่า 25 องศาเซลเซียส.

Хранить в месте, การเข้าถึงของเด็ก.

Срок годности 5лет.

อย่าใช้หลังจากวันหมดอายุ, กับแพคเกจ.

กลับไปด้านบนปุ่ม