TOPSAVER

Aktivt material: Topiramat
När ATH: N03AX11
CCF: Antiepileptika
ICD-10 koder (vittnesmål): G40
När CSF: 02.05.11
Tillverkare: PLIVA HRVATSKA d.o.o. (Kroatien)

Beredningsform, SAMMANSÄTTNING OCH FÖRPACKNING

Piller, Film-belagda vit, runda, linsformig, märkt “ATT” på ena sidan och “25” – annan.

1 flik.
topiramat25 mg

Hjälpämnen: laktosmonohydrat, förgelatiniserad stärkelse, partiellt förgelatinerad stärkelse, mikrokristallin cellulosa, Natriumkarboximetylstärkelse, magnesiumstearat.

Sammansättningen av skalet: gipromelloza, polysorbat 80, talk, Titandioxid (E171).

14 PC. – blåsor (2) – förpackningar kartong.

Piller, Film-belagda ljusgul, runda, linsformig, märkt “ATT” på ena sidan och “50” – annan.

1 flik.
topiramat50 mg

Hjälpämnen: laktosmonohydrat, förgelatiniserad stärkelse, partiellt förgelatinerad stärkelse, mikrokristallin cellulosa, Natriumkarboximetylstärkelse, magnesiumstearat.

Sammansättningen av skalet: gipromelloza, polysorbat 80, talk, Titandioxid (E171), gul järnoxid (E172).

14 PC. – blåsor (2) – förpackningar kartong.

Piller, Film-belagda gul färg, bikonvexa runda, märkt “ATT” på ena sidan och “100” – annan.

1 flik.
topiramat100 mg

Hjälpämnen: laktosmonohydrat, förgelatiniserad stärkelse, partiellt förgelatinerad stärkelse, mikrokristallin cellulosa, Natriumkarboximetylstärkelse, magnesiumstearat.

Sammansättningen av skalet: gipromelloza, polysorbat 80, talk, Titandioxid (E171), gul järnoxid (E172).

14 PC. – blåsor (2) – förpackningar kartong.

Piller, Film-belagda gråaktiga-rosa, runda, linsformig, märkt “ATT” på ena sidan och “200” – annan.

1 flik.
topiramat200 mg

Hjälpämnen: laktosmonohydrat, förgelatiniserad stärkelse, partiellt förgelatinerad stärkelse, mikrokristallin cellulosa, Natriumkarboximetylstärkelse, magnesiumstearat.

Sammansättningen av skalet: gipromelloza, polysorbat 80, talk, Titandioxid (E171), järnoxidrött (E172).

7 PC. – blåsor (4) – förpackningar kartong.

 

Farmakologisk verkan

Den antiepileptiska läkemedel. Topiramat tillhör sulfat-substituerade monosackarider. Utgör natriumkanaler och undertrycker förekomsten av repetitiva aktionspotentialer med förlängd depolarisation av membranet av neuron. Den ökar aktiviteten hos GABA när det gäller vissa subtyper av GABA-receptorer. Det förhindrar aktivering känslighet kainat subtyp kainat / AMPA (alfa-amino-3-hydroxi-5-metylisoxazol-4-propionsyra) receptorer för glutamat, utan att påverka aktiviteten av N-metyl-D-aspartata (NMDA) mot NMDA-receptorn. Dessa effekter är dosberoende. Förutom, topiramat hämmar vissa karbanhydras-isoenzymer. Denna effekt är mycket svagare, än av acetazolamid, är en karbanhydrashämmare och inte en viktig del av topiramat antiepileptiska aktivitet.

 

Farmakokinetik

Absorption

Topiramat absorberas snabbt och väl. Födointag har ingen kliniskt signifikant effekt på biotillgängligheten, vilket är ca 80%. Det genomsnittliga värdet av Cmax efter upprepade orala doser 100 mg 2 gånger / dag av 6.76 ig / ml.

Fördelning

Plasmaproteinbindningen – 13-17%. Genomsnittlig Vd – 0.55-0.8 l / kg för en engångsdos till 1.2 g. Vd Det beror på kön: hos kvinnor, dessa värden 50% storhet, observerats hos män, som är associerad med en högre halt av fettvävnad hos kvinnor. Efter en enda dos, Den farmakokinetik är linjär, plasmaclearance är konstant, AUC i ett dosområde från 100 mg 400 mg ökar proportionellt med dosen. Vid normal njurfunktion, patienter kan kräva 4-8 dagar för att nå Css.

Topiramat passerar över i bröstmjölk.

Metabolism

Metaboliseras om 20% topiramat. Till 50% topiramat metaboliseras hos patienter, samtidigt tar andra antiepileptiska läkemedel (PEP), inducerar enzymer. Plasma, Urin och avföring isolerade humana 6 praktiskt taget inaktiva metaboliter topiramat.

Avdrag

Neizmenennыy topiramat och ego metabolitы, primärt, utsöndras genom njurarna. Den plasmaclearance är ungefär 20-30 ml / min.

T1/2 efter upprepad dosering 50 mg 100 mg 2 gånger / dag av 21 Nej. Effektivt härrör från plasma genom hemodialys.

Farmakokinetik i speciella patientgrupper

Vd Det beror på kön: hos kvinnor, dessa värden 50% storhet, observerats hos män, som är associerad med en högre halt av fettvävnad hos kvinnor.

Hos patienter med nedsatt njurfunktion (CC < 60 ml / min) minskad plasma och njurclearance av topiramat; hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion minskade plasmaclearance av topiramat.

Plasmaclearance av topiramat är oförändrad hos äldre patienter utan nedsatt njurfunktion.

Plasmaclearance av topiramat minskar hos patienter med måttlig till svårt nedsatt leverfunktion.

Farmakokinetik topiramat hos barn, liksom hos vuxna är linjär. Utförsäljning av läkemedlet är oberoende av dos, jämviktsplasmakoncentrationen ökar proportionellt med dosen. Men, Barn har högre värden clearance och en kortare halveringstid. Därför, koncentration av topiramat i plasma när du tar emot identiska doser per kg kroppsvikt kan vara lägre för barn jämfört med vuxna.

 

Vittnesbörd

- Monoterapi hos barn med epilepsi 7 år och vuxna (inkl. hos patienter med nyinstallerade epilepsi);

- Adjuvant behandling hos barn 3 år och vuxna med bristande effektivitet AEDs förstahandsval för partiella eller generaliserade tonisk-kloniska anfall, samt passar på en bakgrund av Lennox-Gastaut-syndrom.

 

Dosregim

Läkemedlet förskrivs inne. Svälj hela tabletter, utan att tugga, tas med eller utan mat. För optimal kontroll av kramper, rekommenderas att börja behandlingen med låga doser med en efterföljande ökning av effektiv dos.

I den kombinerade terapin

Till Vuxen den minsta effektiva dosen är 200 mg/dag. En typisk daglig dos – 200-400 mg (i 2 inträde). Den maximala dagliga dosen – 1.6 g. Behandlingen börjar med 25-50 mg dagligen vid sänggåendet för 1 Veckans. Därefter ökas doseringen genom 25-50 mg / dag för 1-2 veckor, med den mångfald av mottagande 2 gånger / dag. Vid intolerans mot en sådan dosering, dosen ökas med en mindre mängd eller med längre intervall. Дозу и кратность приема подбирают в зависимости от клинического эффекта.

Детям старше 3-х лет Den rekommenderade dagliga dosen är 5-9 mg / kg kroppsvikt, razdelennaya av 2 inträde. Behandlingen inleds med en dos av 25 mg på natten för 1 Veckans. Därefter ökas doseringen genom 1 -3 mg / kg / dag under 1-2 veckor, med den mångfald av mottagande 2 gånger / dag, до достижения оптимального клинического эффекта.

Monoterapi

Vuxna behandlingen börjar med 25 mg på natten för 1 Veckans. Därefter ökas doseringen genom 25-50 mg / dag för 1-2 veckor, med den mångfald av mottagande 2 gånger / dag. Vid intolerans mot en sådan dosering, дозу повышают на меньшую величину или принимают через большие интервалы. Дозу и кратность приема подбирают в зависимости от клинического эффекта. Рекомендуемая начальная доза топирамата для монотерапии у взрослых с впервые установленной эпилепсией är 100 mg/dag, максимальная рекомендуемая доза – 500 mg/dag. Эти дозы рекомендованы для всех взрослых, Inklusive пожилых с нормальной функцией почек.

I barn 7 och äldre behandlingen inleds med doser 0.5-1 мг/кг массы тела на ночь на протяжении 1 Veckans. Därefter ökas doseringen genom 0.5-1 мг/кг/сут на протяжении 1-2 veckor, mångfalden av mottagningen – 2 gånger / dag. Vid intolerans mot en sådan dosering, dosen ökas med en mindre mängd eller med längre intervall. Дозу и кратность приема подбирают в зависимости от клинического эффекта. Рекомендуемый диапазон доз 3-6 mg / kg kroppsvikt. Spädbarn med nyligen установленными парциальными припадками можно назначать до 500 mg/dag.

 

Sidoeffekt

CNS: hypererethism, yrsel, huvudvärk, tal och vision, психомоторная заторможенность, ataxi, uttröttbarhet, затруднения концентрации внимания, förvirring, parestesi, dåsighet, tankestörningar, dubbelseende, anorexi, nystagmus, depression, perversion av smakupplevelser, excitering, kognitiv abnormitet, emotionell labilitet, apati, psykotiska symtom, våldsamt beteende, суицидальные идеи или попытки; дополнительно у детейрасстройства личности, ökad salivutsöndring, giperkineziya, hallucinationer.

Från matsmältningssystemet: dyspepsi, illamående, buksmärtor, diarré, xerochilia, ökning av levertransaminaser, hepatit, leversvikt.

På den del av organet sikt: возможно возникновение синдрома миопии на фоне повышения внутриглазного давления с острым снижением остроты зрения и болью в области глаза. Närsynthet, уменьшение глубины передней камеры глаза, гиперемия слизистой оболочки глаза и повышение внутриглазного давления, midriaz. Возможным механизмом данных нарушений является увеличение супрацилиарного выпота, что приводит к смещению вперед хрусталика и радужной оболочки и как следствиюразвитию вторичной закрытоугольной глаукомы.

Dermatologiska reaktioner: erythema multiforme, pemfigus, Stevens - Johnsons syndrom och toxisk Epidermal nekrolys.

Annat: viktminskning, leukopeni, nefrolitiasis, олигогидроз (в основном у детей), metabolisk acidos.

 

Kontra

- Barn under 3 år;

- Graviditet;

- Amning (amning);

- Överkänslighet mot någon komponent av läkemedlet.

FRÅN FÖRSIKTIGHET следует назначать препарат при почечной или печеночной недостаточности, nefrourolitiaze (inkl. historia), hyperkalciuri.

 

Graviditet och amning

Läkemedlet är kontraindicerat under graviditet och amning (amning).

 

Försiktighetsåtgärder

При приеме препарата женщинам рекомендуется использовать адекватную контрацепцию.

Topiramat, как и другие ПЭП, рекомендуется отменять, gradvis minska dosen, для уменьшения потенциального риска увеличения частоты припадков.

Пациентам с почечной недостаточностью средней или тяжелой степени может потребоваться 10-15 дней для достижения равновесной концентрации в плазме в отличие от 4-8 дней для пациентов с нормальной функцией почек. Как и у всех пациентов, постепенное увеличение дозы должно осуществляться в соответствии с клиническими результатами (такими как контроль припадков, частота побочных эффектов), väger, что пациентам с почечной недостаточностью средней или тяжелой степени может потребоваться больше времени для достижения стабильного состояния после каждой дозы.

Vissa patienter, особенно предрасположенных к нефролитиазу, может возрастать риск формирования почечных камней, сопровождающийся такими симптомами как почечная колика, боль в боку и в области почки. Рекомендуется проводить адекватную гидратацию для снижения риска образования почечных камней.

У пациентов с нарушениями функции печени клиренс топирамата снижается.

При развитии миопии, рекомендуется отменить топирамат так быстро, как клинически возможно и принять меры, направленные на снижение внутриглазного давления.

При применении топирамата может возникнуть гиперхлоремический, не связанный с дефицитом анионов, metabolisk acidos (t.ex, снижение концентрации гидрокарбонатов в плазме ниже нормального уровня при отсутствии респираторного алкалоза). Данное снижение концентрации гидрокарбонатов сыворотки крови является следствием ингибирующего эффекта топирамата на почечную карбоангидразу. Beträffande, при лечении топираматом рекомендуется периодически определять концентрацию гидрокарбонатов в сыворотке крови.

При снижении массы тела во время терапии топираматом целесообразно рассмотреть возможность назначения дополнительного питания.

Effekter på förmågan att framföra fordon och förvaltningsmekanismer

Во время лечения рекомендуется воздерживаться от управления автомобилем и работ требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

 

Överdosering

Symptom: konvulsioner, nedskrivning av medvetande upp till koma, sänka blodtryck, allvarlig metabolisk acidos, ökad svårighetsgrad av biverkningar.

Behandling: magpumpning, administrering av aktivt kol, symtomatisk terapi, hemodialys.

 

Läkemedelsinteraktioner

Влияние топирамата на другие ПЭП

Не влияет на концентрации карбамазепина, valproinsyra, fenoʙarʙitala, prymydona. I vissa fall,, при применении с фенитоином, возможно повышение концентрации фенитоина в плазме.

Влияние других ПЭП на топирамат

При совместном применении топирамата с фенитоином и карбамазепином возможно уменьшение концентрации топирамата в плазме. При добавлении или отмене фенитоина или карбамазепина рекомендуется коррекция дозы топирамата.

При приеме других ПЭП, индуцирующих ферменты печени, снижается Cmax топирамата в плазме крови.

Взаимодействие с другими препаратами

При совместном применении с топираматом AUC дигоксина уменьшается на 12%.

Топирамат в дозе 50-800 мг/сут не оказывал существенного влияния на эффективность норэтиндрона и в дозе 50-200 mg/dag – на эффективность этинилэстрадиола. Существенное дозозависимое снижение эффективности этинилэстрадиола наблюдалось при приеме топирамата в дозе 200-800 mg/dag. Patienter, принимающие пероральные контрацептивы, должны сообщать врачу о любых изменениях характера кровотечения.

При одновременном применении с топираматом средние значения Cmax и AUC метформина повышаются на 18% och 25% respektive, тогда как среднее значение общего клиренса уменьшается на 20%. Топирамат не оказывал воздействия на ТCmakh metformin. Плазменный клиренс топирамата под воздействием метформина уменьшается. Клиническое значение воздействия метформина на фармакокинетику топирамата не ясно. При назначении или отмене топирамата на фоне терапии метформином необходимо контролировать состояние углеводного обмена.

При одновременном приеме с гидрохлоротиазидом происходит увеличение Cmax på 27% и AUC топирамата 29%.

Не рекомендуется одновременный прием с топираматом этанола и других средств, CNS-dämpande.

Выявлено уменьшение AUC пиоглитазона на 15%, utan att ändra Cmax topiramat. Для активного гидроксиметаболита пиоглитазона выявлено снижение Cmax и AUC на 13% och på den 16% respektive, och aktiv ketometabolita visade en minskning och Cmax, и AUC на 60%. Den kliniska betydelsen av dessa uppgifter är okänd.

Topiramat, när den används tillsammans med andra droger, predisponerar för njursten, särskilt med hämmare av kolsyreanhydras (aцetazolamid) kan öka risken för njursten. När du använder topiramat patienter bör undvika att ta dessa läkemedel, eftersom de kan skapa fysiologiska betingelser, öka risken för bildning av njursten.

 

Villkor för tillhandahållande av apotek

Läkemedlet är släppt under receptet.

 

Villkor

Förteckning B. Läkemedlet ska förvaras utom räckhåll för barn vid eller över 25 ° C. Hållbarhetstid – 3 år.

Tillbaka till toppen-knappen