Användarvillkor för webbplatsen

VILLKOR

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1. Detta användaravtal (nedan - Avtal) hänvisar till sajten ommedicine.info, finns på https://omedicine.info

1.2. Webbplatsen ommedicine.info (vidare - Webbplats) är webbplatsägarnas egendom.

1.3. Detta avtal reglerar förhållandet mellan webbplatsadministrationen https://omedicine.info (nedan - Webbplatsadministration) och användaren av denna webbplats.

1.4. Webbplatsadministrationen förbehåller sig rätten att ändra när som helst, lägga till eller ta bort klausuler i detta avtal utan att meddela användaren.

1.5. Användarens användning av webbplatsen innebär godkännande av avtalet och ändringar, till detta avtal.

1.6. Användaren är personligen ansvarig för att kontrollera detta avtal för
förändringar i den.

2. DEFINITIONER AV VILLKOR

2.1. Följande termer har följande betydelser för syftet med detta avtal:

2.1.1 ommedicine.info - Internetresurs, finns på ett domännamn https://omedicine.info, utföra sina aktiviteter via Internetresursen och relaterade tjänster (ytterligare – Webbplats).

2.1.2. ommedicine.info - webbplats, innehållande information om varorna och/eller tjänsterna och/eller andra värden för användaren, Säljare och/eller tjänsteleverantörer, tillåter ett val, beställa och (eller) köp av varorna, och/eller ta emot en tjänst.

2.1.3. Webbplatsadministration - behöriga anställda att hantera webbplatsen, agerar på uppdrag av webbplatsägarna.

2.1.4. Webbplatsanvändare (ytterligare – Användare) - ansikte, ha tillgång till webbplatsen, via Internet och använda webbplatsen.

2.1.5. Webbplatsens innehåll (vidare - Innehåll) – skyddade resultat av intellektuell verksamhet, inklusive texter av litterära verk, deras namn, förord, anteckningar, artiklar, illustrationer, täcker, musikaliska verk med eller utan text, grafisk, text, fotografisk, derivat, sammansatta och andra verk, användargränssnitt, visuella gränssnitt, varumärkesnamn, logotyper, datorprogram, Databas, såväl som design, strukturera, val, samordning, utseende, generell stil och arrangemang av detta innehåll, ingår på webbplatsen och andra immateriella objekt tillsammans och/eller separat, som finns på webbplatsen https://omedicine.info.

3. AVTALETS ÄMNE

3.1. Ämnet för detta avtal är att ge användaren tillgång till de varor och/eller tjänster som tillhandahålls på webbplatsen.

3.1.1. Webbplatsen tillhandahåller användaren följande typer av tjänster (tjänster):

  • ge användaren möjlighet att skicka meddelanden, kommentarer, Användarrecensioner, betyg på webbplatsens innehåll;
  • bekantskap med varor/tjänster, publiceras på webbplatsen;
  • val och beställning av varor/tjänster för efterföljande köp eller registrering på denna webbplats.

3.1.2. Alla befintliga (verkligen
fungerar) för närvarande tjänster (Tjänster) Webbplats, såväl som eventuella efterföljande
ändringar och ytterligare tjänster som dyker upp i framtiden (Tjänster).

3.2. Tillgång till webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt.

3.3. Detta avtal är ett offentligt erbjudande. Genom att gå in på webbplatsen kan användaren
anses ha anslutit sig till detta avtal.

3.4. Användningen av material och tjänster på webbplatsen styrs av gällande regler
lagstiftning.

4. PARTERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

4.1. Webbplatsadministrationen har rätt:

4.1.1. Ändra reglerna för användning av webbplatsen, och ändra innehållet på denna webbplats. Ändringarna träder i kraft från det ögonblick den nya versionen av avtalet publiceras på webbplatsen.

4.2. Användaren har rätt:

4.2.1. Använd alla tjänster som finns på webbplatsen, och köpa eventuella varor och/eller tjänster, erbjuds på webbplatsen.

4.2.2. Ställ eventuella frågor, relaterade till webbplatstjänster:

  • via e-post:
  • via feedbackformuläret, finns på:

4.2.3. Använd webbplatsen enbart för ändamålen och på sättet, föreskrivs i avtalet och inte är förbjudet enligt lag.

4.2.5. Kräv att administrationen döljer all information om användaren.

4.2.6. Använd webbplatsinformationen för kommersiella ändamål utan särskilt tillstånd.

4.3. Användaren av webbplatsen åtar sig:

4.3.1. Ge ytterligare information på begäran av webbplatsadministrationen, som är direkt relaterad till tjänsterna som tillhandahålls av denna webbplats.

4.3.2. Respektera upphovsmäns och andra upphovsrättsinnehavares egendom och icke-äganderätt när du använder webbplatsen.

4.3.3. Gör inga åtgärder, som kan anses bryta mot den normala driften av webbplatsen.

4.3.4. Sprid inte med hjälp av webbplatsen någon konfidentiell och juridiskt skyddad information om individer eller juridiska personer.

4.3.5. Undvik alla åtgärder, som ett resultat av vilket sekretessen för information som skyddas av lag kan kränkas.

4.3.6. Använd inte webbplatsen för att distribuera reklaminformation, annat än med samtycke från webbplatsadministrationen.

4.3.7. Använd inte tjänster för ändamålet:

4.3.7.1. kränkningar av minderårigas rättigheter och (eller) skada dem på något sätt.

4.3.7.2. kränkning av minoriteters rättigheter.

4.3.7.3. utger sig för att vara en annan person eller representant för en organisation och (eller) samhällen utan tillräckliga rättigheter, inklusive för de anställda på denna webbplats.

4.3.7.4. felaktig framställning av egenskaperna och egenskaperna hos några varor och/eller tjänster, publiceras på webbplatsen.

4.3.7.5. felaktig jämförelse av varorna och/eller tjänsterna, samt bildandet av negativa attityder till personer, (inte) använda vissa varor och/eller tjänster, eller fördömande av sådana personer.

4.3.7.6. innehållsnedladdningar, vilket är olagligt, kränker tredje parts rättigheter; främjar våld, grymhet, hat och (eller) ras diskriminering, nationell, sexuell, religiös, sociala tecken; innehåller falsk information och (eller) förolämpningar mot specifika personer, organisationer, myndigheterna.

4.3.7.7. uppmuntran att begå olagliga handlingar, samt hjälp till enskilda, vars agerande syftar till att bryta mot restriktioner och förbud.

4.3.8. Se till att informationen är korrekt

4.3.9. Säkerställa säkerheten för personuppgifter från åtkomst av tredje part.

4.4. Användaren är förbjuden:

4.4.1. Använd vilken enhet som helst, program, förfaranden, algoritmer och metoder, automatiska enheter eller motsvarande manuella processer för åtkomst, förvärv, kopiera eller spåra innehållet på webbplatsen.

4.4.2. Störa sajtens korrekta funktion.

4.4.3. Förbigå webbplatsens navigeringsstruktur på något sätt för att få eller försöka få information, dokument eller material på något sätt, som inte representeras specifikt av tjänsterna på denna webbplats.

4.4.4. Obehörig åtkomst till funktionerna på webbplatsen, andra system eller nätverk, relaterade till denna webbplats, såväl som någon tjänst, erbjuds på webbplatsen.

4.4.4. Brott mot säkerhets- eller autentiseringssystemet på webbplatsen eller på något nätverk, relaterade till webbplatsen.

4.4.5. Gör en omvänd sökning, spåra eller försöka spåra information om någon annan användare av webbplatsen.

4.4.6. Använd webbplatsen och dess innehåll för alla ändamål, förbjudet enligt lag, samt uppmuntra till olaglig aktivitet eller annan aktivitet, kränker webbplatsens eller andra personers rättigheter.

5. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

5.1. Webbplats och innehåll, ingår på webbplatsen, ägs och drivs av webbplatsadministrationen.

5.2. Innehållet på webbplatsen är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, samt andra rättigheter, relaterade till immateriella rättigheter, och illojal konkurrenslagstiftning.

5.3. Detta avtal gäller alla ytterligare villkor för köp av varorna och/eller tillhandahållande av tjänster, tillhandahålls på webbplatsen.

5.4. Information, som publicerats på webbplatsen ska inte tolkas som en ändring av detta avtal.

5.5. Webbplatsadministrationen har rätt att göra ändringar i listan över varor och tjänster när som helst utan att meddela Användaren, erbjuds på webbplatsen, och (eller) deras priser.

5.6. Den handling som avses i mom 5.7. i detta avtal styr i den relevanta delen och gäller för användarens användning av webbplatsen.

5.7. Integritetspolicy: https://omedicine.info/policy

5.8. Något av dokumenten, anges i paragraf 5.7 i detta avtal kan uppdateras. Ändringar träder i kraft från det ögonblick de publiceras på webbplatsen..

6. ETT ANSVAR

6.1. Någon förlust, som användaren kan ådra sig i händelse av ett avsiktligt eller hänsynslöst brott mot någon bestämmelse i detta avtal, samt på grund av obehörig åtkomst till kommunikation från en annan användare, Webbplatsadministrationen ersätts inte.

6.2. Webbplatsadministrationen ansvarar inte för:

6.2.1. Förseningar eller misslyckanden i transaktionsprocessen, orsakas av force majeure, samt eventuella fall av funktionsstörningar inom telekommunikation, dator, elektriska och andra relaterade system.

6.2.2. Åtgärder för överföringssystem, banker, betalningssystem och för förseningar i samband med deras arbete.

6.2.3. Sajtens korrekta funktion, när, om Användaren inte har det nödvändiga
tekniska medel för dess användning, Det är inte heller skyldigt att förse användare med sådana verktyg.

7. BROTT MOT VILLKOR I ANVÄNDARAVTALET

7.1. Webbplatsadministrationen har rätt att lämna ut information om Användaren, om tillämplig lag kräver eller tillåter sådant avslöjande.

7.2. Webbplatsadministrationen har rätt att utan föregående meddelande till Användaren säga upp och (eller) blockera åtkomst till webbplatsen, om användaren har brutit mot detta avtal eller användarvillkoren för webbplatsen som finns i andra dokument, samt i händelse av uppsägning av webbplatsen eller på grund av ett tekniskt fel eller problem.

7.3. Webbplatsadministrationen är inte ansvarig gentemot användaren eller tredje part för uppsägning av åtkomst till webbplatsen i händelse av att användaren bryter mot någon bestämmelse i detta avtal eller annat dokument, som innehåller användarvillkoren för webbplatsen.

8. TVISTLÖSNING

8.1. I händelse av oenighet eller tvister mellan parterna i detta avtal är en förutsättning innan man går till domstol att lämna in ett krav (skriftligt förslag till frivillig lösning av tvisten).

8.2. Anspråk mottagare inom 30 kalenderdagar från mottagandet, meddelar den klagande skriftligen resultatet av behandlingen av klagomålet.

8.3. Om det är omöjligt att lösa tvisten på frivillig basis, har endera av parterna rätt att vända sig till domstolen för att skydda sina rättigheter, som tillerkänns dem enligt gällande lagstiftning.

8.4. Alla anspråk angående villkoren för användning av webbplatsen måste väckas inom 5 dagar efter det att talan uppkom, med undantag för upphovsrättsligt skydd för materialet på webbplatsen skyddat i enlighet med lagen. I händelse av brott mot villkoren i denna paragraf lämnas varje anspråk av domstolen utan hänsyn..

9. YTTERLIGARE VILLKOR

9.1. Webbplatsadministrationen accepterar inte moterbjudanden från Användaren angående ändringar i detta Användaravtal.

9.2. Användarrecensioner, publiceras på webbplatsen, är inte konfidentiell information och kan användas av webbplatsens administration utan begränsningar.

Tillbaka till toppen-knappen