Abacavir + Zidovudin + Lamivudin: instruktioner för användning av läkemedlet, struktur, Kontra

Registreringsbevisinnehavare: ATOLL, LTD (Ryssland)

Gjord: OZON, LTD (Ryssland)

ATX-kod: J05AR04 (Zidovudin, lamivudin och abakavir)

Aktiva substanser Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

  • zidovudin (zidovudin)WHO registrerade
  • abakavir (abakavir) WHO registrerade
  • lamivudin (lamivudin) WHO registrerade

Doseringsformen Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

[Läkemedlet är släppt under receptet] Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Flik., omslag. filmdragerade, 300 mg + 150 mg + 300 mg: 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60 eller 100 PC.

reg. : LP-005757 från 28.08.19 – Nuvarande

Produktform, förpackning och sammansättning av läkemedlet Abacavir + Zidovudine + Lamivudine

Piller, filmbelagd vit eller nästan vit, Oval, linsformig, med mark; på tabletternas tvärsnitt är synliga 2 skikt: kärnan är vit eller vit med en gulaktig eller brunaktig nyans och skalet.

1 flik.
abakavirsulfat351.3 mg,
vilket motsvarar innehållet av abakavir300 mg
zidovudin300 mg
lamivudin150 mg

Hjälpämnen: mikrokristallin cellulosa (MKC-101) – 303.4 mg, krospovydon – 48.8 mg, povidon K-25 – 36 mg, magnesiumstearat – 24.4 mg, kolloidal kiseldioxid – 6.1 mg.

Sammansättningen av skalet: Opadry II 85F48105 vit – 30 mg, inkl. polyvinylalkohol – 14.07 mg, makrogol – 7.08 mg, talk – 5.22 mg, Titandioxid – 3.63 mg.

3 PC. – förpackningar Valium planimetrisk (PVC/aluminiumfolie) (1) – förpackningar kartong.
3 PC. – förpackningar Valium planimetrisk (PVC/aluminiumfolie) (2) – förpackningar kartong.
3 PC. – förpackningar Valium planimetrisk (PVC/aluminiumfolie) (3) – förpackningar kartong.
3 PC. – förpackningar Valium planimetrisk (PVC/aluminiumfolie) (4) – förpackningar kartong.
3 PC. – förpackningar Valium planimetrisk (PVC/aluminiumfolie) (5) – förpackningar kartong.
3 PC. – förpackningar Valium planimetrisk (PVC/aluminiumfolie) (6) – förpackningar kartong.
3 PC. – förpackningar Valium planimetrisk (PVC/aluminiumfolie) (10) – förpackningar kartong.
6 PC. – förpackningar Valium planimetrisk (PVC/aluminiumfolie) (1) – förpackningar kartong.
6 PC. – förpackningar Valium planimetrisk (PVC/aluminiumfolie) (2) – förpackningar kartong.
6 PC. – förpackningar Valium planimetrisk (PVC/aluminiumfolie) (3) – förpackningar kartong.
6 PC. – förpackningar Valium planimetrisk (PVC/aluminiumfolie) (4) – förpackningar kartong.
6 PC. – förpackningar Valium planimetrisk (PVC/aluminiumfolie) (5) – förpackningar kartong.
6 PC. – förpackningar Valium planimetrisk (PVC/aluminiumfolie) (6) – förpackningar kartong.
6 PC. – förpackningar Valium planimetrisk (PVC/aluminiumfolie) (10) – förpackningar kartong.
10 PC. – förpackningar Valium planimetrisk (PVC/aluminiumfolie) (1) – förpackningar kartong.
10 PC. – förpackningar Valium planimetrisk (PVC/aluminiumfolie) (2) – förpackningar kartong.
10 PC. – förpackningar Valium planimetrisk (PVC/aluminiumfolie) (3) – förpackningar kartong.
10 PC. – förpackningar Valium planimetrisk (PVC/aluminiumfolie) (4) – förpackningar kartong.
10 PC. – förpackningar Valium planimetrisk (PVC/aluminiumfolie) (5) – förpackningar kartong.
10 PC. – förpackningar Valium planimetrisk (PVC/aluminiumfolie) (6) – förpackningar kartong.
10 PC. – förpackningar Valium planimetrisk (PVC/aluminiumfolie) (10) – förpackningar kartong.
10 PC. – banker (1) – förpackningar kartong.
20 PC. – banker (1) – förpackningar kartong.
30 PC. – banker (1) – förpackningar kartong.
40 PC. – banker (1) – förpackningar kartong.
50 PC. – banker (1) – förpackningar kartong.
60 PC. – banker (1) – förpackningar kartong.
100 PC. – banker (1) – förpackningar kartong.

Klinisk och farmakologisk grupp: Viricide, aktiv mot HIV
Farmakoterapeutisk grupp: Antiviral [HIV] medel

Farmakologisk verkan Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Kombinerade antivirala medel. Abacavir, lamivudin och zidovudin – HIV-nukleosid omvänt transkriptashämmare, selektivt hämmar HIV-1 och HIV-2 replikation. Abacavir, lamivudin och zidovudin genomgår successiva stadier av metabolism som involverar intracellulära kinaser och omvandlas till motsvarande 5'-trifosfater (TF). Abacavir-TF, lamivudin-TF och zidovudin-TF är substrat och kompetitiva hämmare av HIV omvänt transkriptas.

Den huvudsakliga antivirala effekten av de aktiva substanserna ligger i deras förmåga att inkorporeras som ett monofosfat i det syntetiserade HIV-DNA., leder till ett avbrott i replikeringen. Släktskap med lamivudin, abacavir och zidovudin till DNA- värdcellspolymeraser är mycket lägre.

Erhållna HIV-stammar in vitro, resistent mot abacavir, mutationer har hittats i flera kodoner av genen för omvänt transkriptas (FRÅN) – М184V, K65R, L74Vи Y115F. HIV-resistens mot abakavir utvecklas långsamt in vitro och in vivo. För en kliniskt signifikant ökning av hämmande koncentration i förhållande till 50% stammar IC50 (i 8 tider angående viruset “vild” Typ) flera mutationer av det virala genomet krävs. Isolerar, resistent mot abacavir, kan vara mindre känsliga för effekten av lamivudin, zalcitabin och/eller didanosin, men helt behåller känsligheten för zidovudin och stavudin. Misslyckad kombination av abakavir, lamivudin och zidovudin redan i början av behandlingen beror vanligtvis på endast en mutation – М184V, Därför bevarar användningen av denna kombination möjligheten till ett brett urval av andra linjens behandlingsregimer..

Farmakokinetik Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Oralt lamivudin, abakavir och zidovudin absorberas snabbt och väl från mag-tarmkanalen. Absolut biotillgänglighet av lamivudin, abakavir och zidovudin efter oral administrering till vuxna är respektive 80-85%, 83% och 60-70%.

Vd lamivudin, abakavir och zidovudin med intravenös administrering är ett genomsnitt 1.3, 0.8 och 1.6 l/kg respektive. Bindning av lamivudin till det huvudsakliga plasmaproteinet, albumin, obetydligt (in vitro mindre 36% serumalbumin), lamivudins farmakokinetik är linjär. Zidovudin binder till plasmaproteiner vid 34-38%. Enligt in vitro-studier, Abacavir binder i terapeutiska doser till serumproteiner i ungefär 49%.

Lamivudin, abacavir och zidovudin passerar BBB och finns i likvor (QMS). Förhållandet mellan serumkoncentrationer av lamivudin och zidovudin och motsvarande läkemedelskoncentrationer i CSF genom 2-4 h efter oral administrering i genomsnitt ca 0.12 för lamivudin och 0.5 för zidovudin. Enligt studier på HIV-smittade patienter, abacavir penetrerar väl in i CSF, medan AUC för abacavir i CSF är 30-44% från AUC för abacavir i plasma. I en klinisk studie 1 fas för att studera farmakokinetiken för abakavir visas, att genom 1.5 timmar efter administrering av abakavir i en dos 300 g 2 gånger/dag är dess koncentration i CSF 0.14 ig / ml. När du använder abakavir i en dos 600 mg 2 gånger/dag ökar dess koncentration i CSF med 0.13 mikrogram/ml vid 0.5-1 h efter injektionen, till 0.74 mikrogram/ml vid 3-4 Nej. Sålunda, även om koncentrationen av abakavir i CSF genom 4 h efter administrering i en dos 600 mg 2 gånger/dag och når inte ett maximum, den överstiger IC50 (0.8 μg/ml eller 0.6 mmol / l) om 9 tid.

Abacavir metaboliseras huvudsakligen i levern, bara 2 % från den accepterade dosen utsöndras oförändrat via njurarna. Hos människor metaboliseras abakavir, primärt, under inverkan av alkoholdehydrogenas med bildning av 5′- karboxylsyra och genom konjugering med glukuronsyra för att bilda 5'- glukuronid, som handlar om 66% av totalt, läkemedel som utsöndras genom njurarna.

Lamivudin elimineras oförändrat genom renal utsöndring..

Zidovudin, primärt, metaboliseras i levern. Den huvudsakliga metaboliten av zidovudin i plasma och urin är zidovudin 5'-glukuronid., som utsöndras av njurarna och är ungefär 50-80% av dosen. Andra metaboliter av zidovudin när de administreras parenteralt är 3′-amino-3′-deoxygimidin (AMT).

T1/2 lamivudin är 5-7 Nej. Det genomsnittliga systemiska clearance av lamivudin är ca 0.32 l/h kg, det mesta är renal clearance (mer 70%), via det organiska katjontransportsystemet. Studier på patienter med njurinsufficiens har visat, att nedsatt njurfunktion påverkar utsöndringen av lamivudin.

Plasmanivåerna av zidovudin ökar hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

Den genomsnittliga T1/2 för abacavir är ca 1.5 Nej. Efter flera doser av abakavir i en dos 300 mg oralt 2 signifikant kumulation gånger/dag observeras inte. Eliminering av abakavir sker via levermetabolism, följt av utsöndring av metaboliter, huvudsakligen via njurarna.. Om 83% den administrerade dosen av abakavir utsöndras via njurarna i form av metaboliter och oförändrad, den återstående mängden utsöndras genom tarmarna.

I studier som involverade patienter med njurinsufficiens,, att nedsatt njurfunktion påverkar utsöndringen av lamivudin på grund av en minskning av njurclearance. Det visades också, att patienter med gravt nedsatt njurfunktion har ökade plasmakoncentrationer av zidovudin. Abacavir metaboliseras huvudsakligen i levern., mindre 2% det utsöndras oförändrat via njurarna. Farmakokinetiken för abakavir hos patienter med njursjukdom i slutstadiet liknar den hos patienter med normal njurfunktion..

Abacavir metaboliseras, huvudsakligen, i levern. Farmakokinetiken för abakavir har studerats hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion. (5-6 Parlamentet på Child-Pugh). Resultaten av studien indikerar en ökning av AUC för abakavir i genomsnitt 1.89 gånger och en ökning av T1/2 av abacavir i 1.58 gånger. Nedsatt leverfunktion påverkar inte AUC för abakavirmetaboliter, men hastigheten för deras bildning och utsöndring minskar.

Indikationer på de aktiva substanserna i läkemedlet Abacavir + Zidovudine + Lamivudine

Behandling av HIV-infektion hos vuxna och äldre barn 12 år i antiretroviral terapi.

Doseringsregim Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Metoden för applicering och doseringsregimen för ett visst läkemedel beror på dess form av frisättning och andra faktorer.. Den optimala doseringsregimen bestäms av läkaren. Överensstämmelse med doseringsformen för ett visst läkemedel med indikationer för användning och doseringsregim bör strikt observeras..

Oralt. En engångsdos av kombinationsläkemedlet tas 2 gånger / dag.

Om kroppsvikten för en tonåring eller vuxen är lägre 40 kg denna kombination är inte tillämplig, eftersom dosen av varje aktiv substans är fast och det inte är möjligt att minska dosen för varje aktiv substans separat.

Vid nedsatt lever- och/eller njurfunktion krävs korrigering av doseringsregimen..

Biverkningar Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Symtom på en överkänslighetsreaktion (РГЧ)

Från det hematopoietiska systemet: lymfopeni.

Från nervsystemet: huvudvärk, parestesi.

Den andningsorganen: andfåddhet, hosta, öm hals, andnödssyndrom, andningsinsufficiens.

Från matsmältningssystemet: illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, sårbildning i munnen, ökning av leverfunktionstester, leversvikt.

Från urinvägarna: öka koncentrationen av kreatinin, njursvikt.

Hud och subkutan vävnad: hudutslag (makulopapulär eller urtikariell).

På den del av rörelseapparaten: myalgi, sällan – myolys, artralgi, Öka CPK-aktivitet.

Annat: feber, känner mig trött, sjukdomskänsla, ödem, lymfadenopati, lågt blodtryck, konjunktivit, anafylaxi.

Om något av dessa symtom uppträder är en grundlig undersökning av patienten nödvändig för att utesluta en överkänslighetsreaktion.. Om en överkänslighetsreaktion inte kan uteslutas, återförskrivning av kombinationen av abakavir + lamivudin + zidovudin eller andra läkemedel, som innehåller abakavir, strikt kontraindicerat.

Fastställande av frekvensen av biverkningar: Ofta (≥1 / 10); ofta (≥1 / 100, <1/10); sällan (≥1 / 1000, <1/100); sällan (≥1 / 10 000, <1/1000); sällan (<1/10 000).

Abacavir – bieffekter

På den del av immunsystemet: ofta – överkänslighetsreaktioner.

Från nervsystemet: ofta – huvudvärk.

Från matsmältningssystemet: ofta – anorexi, illamående, kräkningar, diarré; sällan – pankreatit.

Metabolism: ofta – hyperlaktatemi; sällan – Laktacidos.

Hud och subkutan vävnad: ofta – hudutslag (inga systemiska symtom); sällan – mnogoformnaya erytem ekssoudatus, Stevens-Johnson syndrom, toxisk epidermal nekrolys.

Annat: ofta – feber, apati, känner mig trött.

Lamivudin – bieffekter

Från det hematopoietiska systemet: sällan – neutropeni, anemi, trombocytopeni; sällan – ren erytrocytaplasi.

Metabolism: ofta – hyperlaktatemi; sällan – Laktacidos.

Från nervsystemet: ofta – huvudvärk; sällan – parestesi, perifericheskaya neuropati.

Från matsmältningssystemet: ofta – illamående, kräkningar, smärta i övre delen av buken, diarré; sällan – tillfällig ökning av AST, ALT; sällan – ökning av serumamylasaktivitet, pankreatit.

Hud och subkutan vävnad: ofta – hudutslag, alopeci.

På den del av rörelseapparaten: ofta – artralgi, muskelskada; sällan – raʙdomioliz.

Annat: ofta – känner mig trött, sjukdomskänsla, temperaturhöjningen.

Vissa patienter, som fick antiretroviral kombinationsbehandling, det skedde en omfördelning/ansamling av fettvävnad i kroppen. Frekvensen av detta fenomen beror på många faktorer., inkl. från en kombination av antiretrovirala läkemedel.

Zidovudin – bieffekter

Från det hematopoietiska systemet: ofta- anemi (blodtransfusion kan behövas), neutropeni och leukopeni. Dessa biverkningar är mer benägna att uppstå med höga doser zidovudin. (1200–1500 mg/dag), hos patienter med avancerad HIV-infektion (speciellt med minskad benmärgsreserv före behandling) och, särskilt, hos patienter med CD4+ cellantal mindre än 100/mcL. Hos vissa patienter är det nödvändigt att minska dosen av zidovudin fram till utsättande. Neutropeni förekommer oftare hos dessa patienter, som har ett antal neutrofiler, serumhemoglobin- och vitamin B12-nivåerna minskar när behandlingen med zidovudin påbörjas. Sällan – trombocytopeni och pancytopeni (med benmärgshypoplasi); sällan – ren erytrocytaplasi; sällan – aplasticheskaya anemi.

Metabolism: ofta – hyperlaktatemi; sällan- Laktacidos, anorexi; omfördelning/ackumulering av fettvävnad (Frekvensen av denna biverkning beror på många faktorer., inkl. från en specifik kombination av antiretrovirala läkemedel).

Av psyket: sällan – ångest och depression.

Från nervsystemet: Ofta – huvudvärk; ofta – yrsel; sällan – sömnlöshet, parestesi, dåsighet, minskad mental aktivitet, konvulsioner.

På den del av organet sikt: okänd frekvens – makulaödem, amblyopi, fotofobia.

På den del av hörselorganet: svindel, hörselnedsättning.

Kardiovaskulära systemet: sällan – kardiomyopati.

Den andningsorganen: sällan – andfåddhet; sällan – hosta.

Från matsmältningssystemet: Ofta – illamående; ofta – kräkningar, buksmärtor och diarré, ökad aktivitet av leverenzymer och bilirubinkoncentration; sällan – flatulens; sällan – pigmentering av munslemhinnan, disgevziya, dyspepsi, pankreatit, leversjukdom, såsom svår hepatomegali med steatos.

Hud och subkutan vävnad: sällan – hudutslag och klåda; sällan – pigmentering av naglar och hud, Svettningar.

På den del av rörelseapparaten: ofta – myalgi; sällan – myopati.

Från urinvägarna: sällan – täta urinträngningar.

Från reproduktionssystemet och bröstkörteln: sällan – gynekomasti.

Allergiska reaktioner: sällan – nässelfeber.

Annat: ofta – allmän sjukdomskänsla; sällan – feber, generaliserat smärtsyndrom och asteni; sällan – frossa, bröstsmärta, influensaliknande symtom.

Kontraindikationer för användning av Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Måttlig till svår leversvikt (klass B och C på barnskalan- Dryck); mild leversvikt (Klass A på Child-Pugh); nedsatt njurfunktion (CC <50 ml / min); uttalad minskning av innehållet av neutrofiler (mindre än 0,75×109l) eller hemoglobinkoncentration (mindre 7.5 g / dl, eller 4.65 mmol / l) på grund av innehållet av zidovudin; Ålder till 12 år (på grund av oförmågan att justera dosen); vikt mindre 40 kg.

Försiktigt

Hämning av benmärgshematopoiesis (vid en hemoglobinkoncentration lägre än 9 g / I (5.59 mmol / l) eller innehållet av neutrofiler i blodet är mindre än 1,0 × 109 / l) dosjustering av zidovudin kan behövas (med utvecklingen av dessa biverkningar, abakavir, zidovudin och lamivudin används som separata preparat); pankreatit (inkl. historia); gepatomegaliya, hepatit, eventuella riskfaktorer för leversjukdom; förekomsten av riskfaktorer för utveckling av kranskärlssjukdom; Äldre patienter.

Abacavir + Zidovudin + Lamivudin – användning under graviditet och amning

Säkerheten för denna kombination hos kvinnor under graviditet har ännu inte studerats.. Det finns bevis från studier om effekterna av abakavir, lamivudin och zidovudin om fosterutveckling hos djur. Därför, under graviditeten, droger, som innehåller denna kombination används endast om, om den förväntade nyttan för modern överväger risken för fostret.

Inverkan av abacavir, lamivudin och zidovudin på fertilitet hos kvinnor har ännu inte studerats. För zidovudin,, att dess användning hos män inte påverkar antalet, morfologi och motilitet hos spermier.

Experter rekommenderar inte amning till HIV-infekterade patienter, för att undvika att överföra HIV till ett barn. Eftersom abacavir, dess metaboliter och HIV går över i bröstmjölk, amning är kontraindicerat.

Ansökan om kränkningar av leverfunktion – Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Användningen av läkemedlet är kontraindicerat i fall av måttlig och svår leverdysfunktion..

Abacavir + Zidovudin + Lamivudin – Ansökan om kränkningar av njurfunktionen

Hos patienter med nedsatt njurfunktion bör dosen av lamivudin minskas i proportion till minskningen av CC.. I detta avseende rekommenderas det inte att använda läkemedlet för CC mindre 50 ml / min.

Användning till barn Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Kontraindicerat för barn under åldern 12 år på grund av oförmågan att justera dosen.

Försiktighetsåtgärder – Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Användning av droger, att innehålla denna kombination är förenat med en risk att utveckla en överkänslighetsreaktion (РГЧ), kännetecknas av feber och/eller hudutslag och andra symtom, tyder på skador på flera organ. HSR kan vara livshotande och kan i sällsynta fall vara dödlig om den inte behandlas. Risken att utveckla HSR med denna kombination är signifikant ökad hos patienter med ett positivt testresultat för närvaron av HLA-B * 5701-allelen.. HSR för abakavir observerades dock i lägre frekvens hos patienter, bär inte denna allel.

Testning av förekomsten av HLA-B*5701-allelen bör utföras innan behandling med kombinationen påbörjas, och även innan behandlingen med denna kombination återupptas hos patienter med okänd status för HLA-B*5701-allelen., som tidigare har tolererat abakavirbehandling väl.

Rekommenderas inte för användning till patienter med HLA-B * 5701-allelen, om patienter, hos vilka HSR misstänktes under användning av något annat läkemedel, som innehåller abakavir, oavsett status med avseende på HLA-B*5701-allelen.

Alla patienter, behandlas med denna kombination, den kliniska diagnosen av misstänkt HSR bör förbli grunden för kliniskt beslutsfattande.

Om HSR misstänks ska behandlingen med denna kombination avbrytas omedelbart även i frånvaro av HLA-B*5701-allelen.. Försening av att avbryta behandlingen med denna kombination efter uppkomsten av HSR kan leda till en livshotande situation..

Återuppta användningen av droger, innehållande abakavir efter misstänkt abakavir HSR, kan leda till att symtomen återkommer snabbt inom några timmar, som kan inkludera livshotande hypotoni och död.

När man överväger att återuppta behandlingen med abakavir efter avslutad behandling med något läkemedel, som innehåller abakavir av någon anledning, bör orsaken till att behandlingen avbryts fastställas, oavsett om patienten bär på NHA-B * 5701-allelen. Om MIRV inte kan uteslutas, droger kan inte startas om, som innehåller denna kombination, såväl som andra droger, som innehåller abakavir.

Om MIRV exkluderas, det är möjligt att återuppta behandlingen med denna kombination. I sällsynta fall hos patienter, avslutade behandlingen med abacavir av skäl, annat än symtomen på HSR, noterade också utvecklingen av livshotande reaktioner inom några timmar efter återupptagandet av behandlingen med abacavir. Omstart av behandlingen med denna kombination eller andra läkemedel, som innehåller abakavir, bör endast utföras om det finns snabb tillgång till sjukvård.

Det finns rapporter om utveckling av laktacidos och svår hepatomegali med steatos., inkl. dödlig, på grund av antiretroviral terapi med nukleosidanaloger i form av separata läkemedel, inklusive abakavir. lamivudin och zidovudin, eller deras kombinationer. Liknande fenomen noterades främst hos kvinnor..

Försiktighet bör iakttas när du använder denna kombination, speciellt hos patienter med hepatomegali, hepatit eller andra riskfaktorer för leverskada och leversteatos (inklusive vissa droger och alkohol). Patienter som samtidigt är infekterade med hepatit C-virus och patienter, som behandlas med alfa-interferon och ribavirin, kan utgöra en särskild riskgrupp. Denna kombination ska avbrytas om det finns kliniska eller laboratoriemässiga tecken på laktacidos med eller utan hepatit. (som inkluderar hepatomegali och steatos, även i frånvaro av en signifikant ökning av aminotransferasaktiviteter), symtomatisk hyperlakgatemi och metabol acidos/laktacidos, progressiv hepatomegali eller med en snabb ökning av aminotransferasaktivitet.

In vitro och in vivo studier har visat, att nukleosid- och nukleotidanaloger kan orsaka olika grader av mitokondriell skada. Det har förekommit fall av mitokondriell dysfunktion hos HIV-negativa barn, behandlas intrauterint och/eller postnatalt med nukleosidanaloger. De huvudsakliga biverkningarna var hematologiska störningar (anemi, neutropeni), metaboliska sjukdomar (hyperlaktatemi, hyperlipasemi). Dessa biverkningar är ofta övergående. Vissa neurologiska störningar med sent debut har rapporterats (ökad muskeltonus, konvulsioner, beteendestörningar). Är dessa neurologiska störningar övergående eller permanenta?, för närvarande okänd. Vilket barn som helst, även HIV-negativa, exponeras in utero för nukleosid- och nukleotidanaloger, bör genomgå klinisk undersökning och laboratorieundersökning för att utesluta mitokondriell dysfunktion om relevanta tecken eller symtom identifieras. Dessa data påverkar inte aktuella nationella rekommendationer för användning av APT hos gravida kvinnor för att förhindra vertikal överföring av HIV-infektion..

Behandling med zidovudin åtföljdes av förlust av subkutant fett. Incidensen och svårighetsgraden av lipoatrofi är relaterade till kumulativ exponering. Denna fettförlust, som är mest uttalad i ansiktet, lemmar och skinkor, kan endast vara delvis reversibel, och förbättring kanske inte inträffar förrän några månader efter byte till en behandlingsregim, som inte innehåller zidovudin. Under behandling med zidovudin och andra läkemedel, som innehåller zidovudin, Patienter bör övervakas regelbundet för tecken på lipoatrofi, och om lipoatrofi misstänks, om möjligt, byt till en alternativ behandlingsregim.

Serumlipid- och blodglukoskoncentrationer kan öka under antiretroviral behandling.. Sjukdomskontroll och livsstilsförändringar kan också bidra till denna process.. Behovet av att bestämma koncentrationen av serumlipider och blodsocker bör övervägas.. Lipidrubbningar behöver behandlas, enligt deras kliniska manifestationer.

Under behandlingen är det nödvändigt att noggrant övervaka hematologiska parametrar..

Om symtom eller laboratoriebevis på pankreatit uppstår ska behandlingen avbrytas omedelbart..

Hos patienter med redan existerande nedsatt leverfunktion, inklusive aktiv kronisk hepatit, det finns en ökning av frekvensen av leverdysfunktion med kombinerad APT. Dessa patienter bör övervakas i enlighet med standard klinisk praxis.. Om leverfunktionen försämras hos sådana patienter, bör man överväga att avbryta eller avbryta denna kombination..

Hos patienter med kronisk hepatit B eller C, får kombinerad APT, ökad risk för allvarliga och dödliga leverbiverkningar. Vid samtidig användning av antiviral behandling för hepatit B eller C, se bruksanvisningen för dessa läkemedel. När behandlingen avbryts hos patienter med samtidig viral hepatit B, bör leverfunktionstester övervakas och virusmängden bör mätas regelbundet., tk. eventuellt återfall av hepatit efter utsättning av lamivudin, som kan vara allvarligare hos patienter med dekompenserad leversjukdom.

Resultaten av kliniska studier och data efter registrering tyder på det, att hos vissa patienter med kronisk hepatit B, när behandlingen med lamivudin sätts ut, kan kliniska och laboratoriemässiga tecken på återfall av hepatit förekomma, vilket kan få allvarligare konsekvenser hos patienter med dekompenserad leversjukdom. Om denna kombination avbryts hos patienter med samtidig viral hepatit B, bör periodisk övervakning av leverfunktionen och markörer för hepatit B-virusreplikation övervägas..

När du använder zidovudin som en del av en HIV-behandlingsregim har det förekommit fall av förvärring av anemi när du tar ribavirin, den exakta mekanismen för detta fenomen är fortfarande okänd.. I detta avseende rekommenderas inte samtidig användning av zidovudin och ribavirin.. Om zidovudin redan ingår i en antiretroviral kombinationsbehandling, bör överväga att byta ut den. Detta är särskilt viktigt för patienter med anamnes på zidovudin-inducerad anemi..

Om HIV-infekterade patienter med allvarlig immunbrist har asymtomatiska opportunistiska infektioner eller deras kvarvarande effekter vid tidpunkten för initiering av antiretroviral behandling, kan administreringen av den aktivera den inflammatoriska processen och leda till en ökning av symtomen på opportunistiska infektioner eller andra allvarliga konsekvenser. Dessa reaktioner inträffar vanligtvis inom de första veckorna eller månaderna efter att antiretroviral behandling påbörjats..

Autoimmuna sjukdomar (som Graces sjukdom, polymyosit och Guillains syndrom- Barre) observerades mot bakgrund av återställande av immunitet, dock varierade tiden till debut, och sjukdomen kan uppstå många månader efter behandlingens början och ha ett atypiskt förlopp.

Användningen av denna kombination eller andra antiretrovirala läkemedel utesluter inte möjligheten att utveckla opportunistiska infektioner eller andra komplikationer av HIV-infektion., därför bör patienter förbli under medicinsk övervakning, erfarenhet av behandling av dessa sjukdomar.

Trots, att etiologin för osteonekros är multifaktoriell (inklusive att ta kortikosteroider, alkoholkonsumtion, allvarlig immunsuppression, högt BMI), fall av osteonekros var vanligast hos patienter med avancerad HIV-infektion och/eller långvarig användning av kombinerad APT. Patienter bör se en läkare, om de upplever smärta och stelhet i lederna eller svårt att röra sig.

Patienter bör varnas, att behandling med antiretrovirala läkemedel inte förhindrar risken för överföring av hiv till andra genom sexuell kontakt och blodsmitta. Därför bör patienter vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

Antiretroviral behandling bör användas med försiktighet, inklusive abakavir, patienter med risk för kranskärlssjukdom. Alla åtgärder måste vidtas för att minimera modifierbara riskfaktorer (såsom högt blodtryck, hyperlipidemi, diabetes och rökning).

Patienter bör varnas för självmedicinering med några droger..

Denna kombination ska inte användas med droger, som innehåller lamivudin eller emtricitabin.

Samtidig användning av stavudin och zidovudin bör undvikas..

Användning av lamivudin med kladribin rekommenderas inte..

Läkemedelsinteraktioner Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Läkemedelsinteraktioner, på grund av förekomsten av abakavir

Metabolismen av abakavir försämras när det tas med etanol, vilket resulterar i en ökning av AUC för abacavir med ungefär 41%. Med tanke på säkerhetsprofilen för abacavir, dessa data anses inte vara kliniskt signifikanta. Abacavir har ingen effekt på etanolmetabolismen.

I en studie av läkemedels farmakokinetik när du tar abakavir (dos 600 mg 2 gånger / dag) och metadon, var det en minskning av Cmax för abakavir med 35% och minska tiden för att nå Cmax med 1 Nej, dock förblev AUC oförändrad. Förändringar i farmakokinetiken för abakavir ansågs inte vara kliniskt signifikanta.. I denna studie ökade abakavir det genomsnittliga totala clearance av metadon med 22%. Denna förändring ansågs inte vara kliniskt signifikant hos de flesta patienter., ibland kan det dock vara nödvändigt att justera dosen av metadon.

Läkemedelsinteraktioner, på grund av närvaron av lamivudin

Tar trimetoprim/sulfametoxazol 160 mg/800 mg (trimsulfa) orsakar en ökning av lamivudin exponering för 40%, på grund av närvaron av trimetoprim. Men, förutom hos patienter med njurinsufficiens, dosjustering av lamivudin krävs inte.

Lamivudin kan hämma intracellulär fosforylering av zalcitabin medan du tar dessa läkemedel. I detta avseende rekommenderas inte användning i kombination med zalcitabin..

Samverkan, på grund av närvaron av zidovudin

Zidovudin påverkar inte farmakokinetiken för atovakvon. Farmakokinetiska data tyder dock på det, att atovakvon minskar metabolismen av zidovudin till dess glukuronid (vid steady state ökar AUC för zidovudin med 33%, Cmax i plasmaglukuronid minskas med 19%). När du förskriver zidovudin i doser på 500-600 mg / dag och en samtidig 3-veckors behandlingskur av akut pneumocystis pneumoni med atovakvon, en ökning av frekvensen av biverkningar, associerat med förhöjda plasmakoncentrationer av zidovudin, osannolikt. Om mer långvarig kombinerad användning av dessa läkemedel är nödvändig, rekommenderas noggrann övervakning av patientens kliniska tillstånd..

Absorptionen av zidovudin minskar när klaritromycintabletter tas samtidigt.. Det är nödvändigt att observera intervallet mellan att ta klaritromycin och zidovudin i minst 2 Nej.

Vissa patienter, behandlas med zidovudin plus fenytoin, en minskning av koncentrationen av fenytoin i blodet upptäcktes, och i ett fall var det en ökning av koncentrationen av fenytoin. Dessa observationer indikerar behovet av att kontrollera blodkoncentrationerna av fenytoin hos patienter, som tar kombinationen zidovudin + lamivudin och fenytoin samtidigt.

Enligt vissa rapporter, probenecid ökar medel-T1/2 för zidovudin och AUC som ett resultat av hämning av bildningen av glukuronid. I närvaro av probenecid reduceras den renala utsöndringen av glukuronid och, kanske, själva zidovudinen.

Begränsad data visar, att den kombinerade användningen av zidovudin och rifampicin minskar AUC för zidovudin med 48±34 %. Den kliniska betydelsen av denna observation är dock okänd..

Zidovudin kan hämma processen för intracellulär fosforylering av stavudin vid samtidig användning.. Sålunda, samtidig användning av stavudin och kombinationen av zidovudin + lamivudin rekommenderas inte.

Nukleosidanaloger, stör DNA-replikationen, som Ribavirin, kan minska den antivirala aktiviteten av zidovudin in vitro. Samtidig användning av dessa läkemedel och zidovudin rekommenderas inte.. Det fanns en ökning av anemi, orsakas av ribavirin när zidovudin ingår i den komplexa behandlingen av HIV-infektion. Användning av zidovudin i kombination med ribavirin rekommenderas inte på grund av en ökad risk för anemi..

Samtidig användning av zidovudin och doxorubicin rekommenderas inte på grund av den ömsesidiga försvagningen av aktiviteten för vart och ett av läkemedlen in vitro.

Vid samtidig användning med flukonazol, en ökning av AUC för zidovudin med 74% genom hämning av UDP-glukuronosyltransferas. Med tanke på de begränsade uppgifterna är den kliniska betydelsen okänd. Det är nödvändigt att kontrollera de toxiska effekterna av zidovudin.

Vid samtidig användning med valproinsyra, en ökning av AUC för zidovudin med 80% genom hämning av UDP-glukuronosyltransferas. Med tanke på de begränsade uppgifterna är den kliniska betydelsen okänd. Det är nödvändigt att kontrollera de toxiska effekterna av zidovudin.

Acetylsalicylsyra, kodein, morfin, Indometacin, Ketoprofen, naproxen, oxazepam, Lorazepam, cimetidin, klofibrat, dapson, inosin pranobex (läkemedel Groprinosin) kan förändra metabolismen av zidovudin som ett resultat av kompetitiv hämning av glukuronideringsprocessen eller direkt undertryckande av metabolismen av zidovudin av mikrosomala leverenzymer. Innan du förskriver dessa läkemedel i kombination med kombinationen zidovudin + lamivudin, speciellt för långtidsbehandling, potentiella läkemedelsinteraktioner måste utvärderas.

Samtidig användning, speciellt för behandling av akuta tillstånd, zidovudin och potentiellt nefrotoxiska eller myelosuppressiva läkemedel (t.ex, systemisk administrering av pentamidin, dapson, pyrimetamin, co-trimoxazol, Amfotericin B, flucitozina, ganciklovir, interferon, vinkristin, vinblastin och doxorubicin) kan också öka risken för biverkningar av zidovudin. Om zidovudin+lamivudin administreras samtidigt med något av dessa medel, bör njurfunktionen och hematologiska parametrar övervakas noggrant och dosen av ett eller flera medel reduceras vid behov..

Onödigt. vissa patienter, trots kombinationen, opportunistiska infektioner kan utvecklas, ytterligare behandling kan behövas för att förhindra infektioner. För sådan profylax används co-trimoxazol., pentamidinaerosol, pyrimetamin och acyklovir. Begränsade data från kliniska studier tyder på att det inte finns någon signifikant ökning av förekomsten av biverkningar av zidovudin när det används samtidigt med dessa läkemedel..

Tillbaka till toppen-knappen