Warunki korzystania ze strony internetowej

WARUNKI KORZYSTANIA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza Umowa użytkownika (dalej - Umowa) odnosi się do strony omedicine.info, zlokalizowany w https://omedicine.info

1.2. Strona omedicine.info (dalej - Strona internetowa) jest własnością Właścicieli Witryny.

1.3. Niniejsza Umowa reguluje relacje między administracją witryny https://omedicine.info (dalej - Administracja Witryny) i Użytkownik tej Witryny.

1.4. Administracja strony zastrzega sobie prawo do zmian w dowolnym momencie, dodawać lub usuwać klauzule niniejszej Umowy bez powiadamiania Użytkownika;.

1.5. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację Umowy i zmian, do niniejszej Umowy.

1.6. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za sprawdzenie niniejszej Umowy pod kątem
zmiany w tym.

2. DEFINICJE POJĘĆ

2.1. Następujące terminy mają następujące znaczenie dla celów niniejszej Umowy:

2.1.1 omedicine.info - zasób internetowy, znajduje się na nazwie domeny https://omedicine.info, prowadzenie swojej działalności za pośrednictwem zasobu internetowego i powiązanych usług (dalej – Witryna internetowa).

2.1.2. omedicine.info - strona, zawierające informacje o Towarach i/lub Usługach i/lub Innych wartościach dla użytkownika;, Sprzedawcy i/lub usługodawcy, pozwalając na wybór, zamówić i (lub) zakup Towaru, i/lub otrzymanie usługi.

2.1.3. Administracja Witryną - upoważnieni pracownicy do zarządzania Witryną, działając w imieniu Właścicieli Witryny.

2.1.4. Użytkownik witryny (dalej – Użytkownik) - Twarz, posiadanie dostępu do Witryny, za pośrednictwem Internetu i korzystania z Serwisu.

2.1.5. Zawartość witryny (dalej - Treść) – chronione wyniki działalności intelektualnej, w tym teksty utworów literackich, ich imiona, przedmowa, adnotacje, artykuły, ilustracje, okładki, utwory muzyczne z tekstem lub bez, graficzny, tekst, fotograficzny, pochodne, prace kompozytowe i inne, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, nazwy znaków towarowych, logo, programy komputerowe, Baza danych, jak również projekt, Struktura, wybór, koordynacja, wygląd, ogólny styl i układ tej Treści, zawarte w Witrynie i innych obiektach własności intelektualnej łącznie i / lub osobno, zawarte na stronie https://omedicine.info.

3. PRZEDMIOT UMOWY

3.1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do Towarów i/lub usług świadczonych w Serwisie.

3.1.1. Serwis zapewnia Użytkownikowi następujące rodzaje usług: (usługi):

  • zapewnienie Użytkownikowi możliwości zamieszczania wiadomości, uwagi, opinie użytkowników, ocena treści witryny;
  • zapoznanie się z towarami/usługami, opublikowane na Stronie;
  • wybór i zamawianie towarów / usług w celu późniejszego zakupu lub rejestracji w tej Witrynie.

3.1.2. Wszystkie istniejące (naprawdę
funkcjonowanie) w tej chwili usługi (Usługi) Strona, jak również wszelkie późniejsze
modyfikacje i dodatkowe usługi pojawiające się w przyszłości (Usługi).

3.2. Dostęp do serwisu jest bezpłatny.

3.3. Niniejsza Umowa jest ofertą publiczną. Wchodząc na Stronę, Użytkownik
uważa się, że przystąpił do niniejszej Umowy.

3.4. Korzystanie z materiałów i usług Serwisu podlega zasadom aktualnego
ustawodawstwo.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

4.1. Administracja strony ma prawo:

4.1.1. Zmień zasady korzystania z Witryny, i modyfikować zawartość tej Witryny. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania nowej wersji Umowy w Serwisie.

4.2. Użytkownik ma prawo:

4.2.1. Korzystaj ze wszystkich usług dostępnych na Stronie, i zakup dowolnych Towarów i/lub Usług, oferowane na Stronie.

4.2.2. Zadaj jakiekolwiek pytania, związane z usługami witryny:

  • e-mailem:
  • za pośrednictwem Formularza Informacji Zwrotnej, zlokalizowany w:

4.2.3. Korzystaj z Witryny wyłącznie w celach i w sposób, określone w Umowie i nie zakazane przez prawo.

4.2.5. Wymagaj od administracji ukrycia wszelkich informacji o użytkowniku.

4.2.6. Wykorzystywać informacje o witrynie w celach komercyjnych bez specjalnego zezwolenia.

4.3. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się::

4.3.1. Podaj dodatkowe informacje na żądanie Administracji Witryny, która jest bezpośrednio związana z usługami świadczonymi przez tę Witrynę.

4.3.2. Szanuj prawa własności i prawa niemajątkowe autorów i innych posiadaczy praw autorskich podczas korzystania z Witryny.

4.3.3. Nic nie rób, co może zostać uznane za naruszające normalne działanie Witryny.

4.3.4. Nie rozpowszechniaj za pomocą Witryny żadnych poufnych i prawnie chronionych informacji dotyczących osób fizycznych lub prawnych.

4.3.5. Unikaj wszelkich działań, w wyniku czego może zostać naruszona poufność informacji chronionych prawem.

4.3.6. Nie używaj Witryny do rozpowszechniania informacji promocyjnych, inaczej niż za zgodą Administracji Witryny.

4.3.7. Nie korzystaj z usług w tym celu:

4.3.7.1. naruszenia praw nieletnich i (lub) krzywdzić ich w jakikolwiek sposób.

4.3.7.2. naruszenie praw mniejszości.

4.3.7.3. podszywanie się pod inną osobę lub przedstawiciela organizacji oraz (lub) społeczności bez wystarczających praw, w tym dla pracowników tej strony.

4.3.7.4. wprowadzające w błąd właściwości i cechy jakichkolwiek Towarów i/lub usług, opublikowane na Stronie.

4.3.7.5. nieprawidłowe porównanie Towarów i/lub Usług, a także kształtowanie się negatywnych postaw wobec osób, (nie) korzystanie z niektórych Towarów i/lub usług, lub potępienie takich osób.

4.3.7.6. pobieranie treści, co jest nielegalne, narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich; promuje przemoc, okrucieństwo, nienawiść i (lub) dyskryminacja rasowa, krajowy, seksualny, religijny, znaki społeczne; zawiera fałszywe informacje i (lub) zniewagi wobec konkretnych osób, organizacje, władze.

4.3.7.7. nakłanianie do popełnienia nielegalnych czynów, a także pomoc dla osób fizycznych, których działania mają na celu łamanie ograniczeń i zakazów.

4.3.8. Zapewnij dokładność dostarczonych informacji

4.3.9. Zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych przed dostępem osób trzecich.

4.4. Użytkownik jest zabroniony:

4.4.1. Użyj dowolnego urządzenia, programy, procedury, algorytmy i metody, automatyczne urządzenia lub równoważne ręczne procesy dostępu, przejęcia, kopiowanie lub śledzenie zawartości Witryny.

4.4.2. Zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Witryny.

4.4.3. W jakikolwiek sposób omijać strukturę nawigacji Witryny w celu uzyskania lub podjęcia próby uzyskania jakichkolwiek informacji;, dokumenty lub materiały w jakikolwiek sposób, które nie są konkretnie reprezentowane przez usługi tej Witryny.

4.4.4. Nieautoryzowany dostęp do funkcji Witryny, wszelkie inne systemy lub sieci, związane z tą Witryną, jak również wszelkie usługi, oferowane na Stronie.

4.4.4. Naruszyć system bezpieczeństwa lub uwierzytelniania w Witrynie lub w dowolnej sieci, odnoszące się do Witryny.

4.4.5. Wykonaj wyszukiwanie wsteczne, śledzić lub próbować śledzić jakiekolwiek informacje o jakimkolwiek innym Użytkowniku Witryny;.

4.4.6. Korzystaj z Witryny i jej Treści w dowolnym celu, zabronione przez prawo, jak również nakłaniać do jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub innej działalności, naruszające prawa Serwisu lub innych osób.

5. KORZYSTANIE Z WITRYNY

5.1. Witryna i zawartość, zawarte w Witrynie, własnością i jest zarządzana przez Administrację Witryny.

5.2. Zawartość Serwisu jest chroniona prawem autorskim, prawo znaków towarowych, jak również inne prawa, związane z własnością intelektualną, i nieuczciwej konkurencji.

5.3. Niniejsza Umowa dotyczy wszystkich dodatkowych warunków zakupu Towarów i/lub świadczenia usług, udostępnione na Stronie.

5.4. Informacji, opublikowane w Witrynie nie powinny być interpretowane jako zmiana niniejszej Umowy.

5.5. Administracja serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w wykazie Towarów i usług w dowolnym momencie bez powiadamiania Użytkownika, oferowane na Stronie, i (lub) ich ceny.

5.6. Dokument, o którym mowa w ust 5.7. niniejszej Umowy reguluje w odpowiedniej części i ma zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z Witryny.

5.7. Polityka prywatności: https://omedicine.info/policy

5.8. Dowolny z dokumentów, wymienione w akapicie 5.7 niniejszej Umowy może być aktualizowana. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie..

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Wszelkie straty, które Użytkownik może ponieść w przypadku umyślnego lub lekkomyślnego naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, a także z powodu nieuprawnionego dostępu do komunikacji innego Użytkownika, Administracja strony nie jest refundowana.

6.2. Administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za:

6.2.1. Opóźnienia lub awarie w procesie transakcyjnym, spowodowane siłą wyższą, jak również w przypadku awarii w telekomunikacji, komputer, instalacje elektryczne i inne powiązane,.

6.2.2. Działania systemów transferowych, banki, systemy płatności oraz za opóźnienia związane z ich pracą.

6.2.3. Prawidłowe funkcjonowanie Witryny, kiedy, jeśli Użytkownik nie posiada niezbędnych
środki techniczne do jego wykorzystania, ani nie ma obowiązku udostępniania użytkownikom takich narzędzi.

7. NARUSZENIE WARUNKÓW UMOWY UŻYTKOWNIKA

7.1. Administracja serwisu ma prawo ujawnić informacje o Użytkowniku, jeśli obowiązujące prawo wymaga lub zezwala na takie ujawnienie.

7.2. Administracja strony ma prawo, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, wypowiedzieć i (lub) zablokować dostęp do Witryny, jeśli Użytkownik naruszył niniejszą Umowę lub warunki korzystania z Witryny zawarte w innych dokumentach, a także w przypadku zamknięcia Witryny lub z powodu awarii technicznej lub problemu;.

7.3. Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za zakończenie dostępu do Witryny w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub innego dokumentu, zawierające warunki korzystania z Witryny.

8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

8.1. W przypadku jakichkolwiek nieporozumień lub sporów pomiędzy Stronami niniejszej Umowy, warunkiem wstępnym przed skierowaniem sprawy do sądu jest wniesienie pozwu (pisemna propozycja dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).

8.2. Odbiorca roszczenia w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania, pisemnie powiadamia składającego reklamację o wynikach rozpatrzenia reklamacji.

8.3. W przypadku braku możliwości dobrowolnego rozwiązania sporu, każda ze Stron ma prawo wystąpić do sądu o ochronę swoich praw, które są im przyznawane na mocy obowiązujących przepisów.

8.4. Wszelkie roszczenia dotyczące warunków korzystania z Witryny należy zgłaszać w terminie 5 dni po powstaniu przyczyny działania, z wyłączeniem ochrony prawnoautorskiej materiałów Serwisu chronionych zgodnie z prawem. W przypadku naruszenia warunków niniejszego paragrafu wszelkie roszczenia sąd pozostawia bez rozpoznania..

9. DODATKOWE WARUNKI

9.1. Administracja strony nie akceptuje kontrpropozycji od Użytkownika dotyczących zmian w niniejszej Umowie z Użytkownikiem.

9.2. Recenzje użytkowników, opublikowane na Stronie, nie są informacjami poufnymi i mogą być wykorzystywane przez Administrację Witryny bez ograniczeń.

Przycisk Powrót do góry