Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu omedicine.info

Niniejszy dokument „Polityka prywatności” (zwana dalej „Polityką”) reprezentuje warunki użytkowania przez Właścicieli Witryny (zwaną dalej „my” i/lub „Administracją”) Dane użytkowników internetu (dalej „Ty” i/lub „Użytkownik”), zbierane za pomocą serwisu https://omedicine.info (zwana dalej „Serwisem”).

1. Przetwarzane dane

1.1. Nie gromadzimy Twoich danych osobowych za pomocą Witryny.

1.2. Wszystkie dane, zebrane na Stronie, przekazane i zaakceptowane w formie anonimowej (dalej - „Dane anonimowe”).

1.3. Zanonimizowane dane obejmują następujące informacje, które nie pozwalają na identyfikację:

1.3.1. Informacja, które sam podajesz o sobie za pomocą formularzy online i modułów programowych Witryny, w tym imię i nazwisko lub numer telefonu i/lub adres e-mail.

1.3.2. Dane, które są przesyłane w formie bezosobowej w trybie automatycznym, w zależności od ustawień oprogramowania, z którego korzystasz.

1.4. Administracja ma prawo ustalić wymagania dotyczące składu Bezosobowych Danych Użytkownika, które są gromadzone za pomocą Witryny.

1.5. Jeśli pewne informacje nie są oznaczone jako wymagane, jej udostępnienie lub ujawnienie dokonuje Użytkownik według własnego uznania i z własnej inicjatywy.

1.6. Administracja nie weryfikuje poprawności podanych danych oraz czy Użytkownik posiada niezbędną zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z niniejszą Polityką, zarozumiały, że Użytkownik działa w dobrej wierze, roztropnie i dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby takie informacje były aktualne i uzyskały wszelkie niezbędne zgody na ich wykorzystanie;.

1.7. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz możliwość korzystania z oprogramowania stron trzecich w Witrynie, w wyniku czego takie osoby mogą otrzymywać i przekazywać dane określone w pkt 1.3 w formie zanonimizowanej.

Przykład! Określone oprogramowanie podmiotów trzecich obejmuje systemy do zbierania statystyk odwiedzin Google Analytics i Yandex.Metrika.

1.8. Skład i warunki gromadzenia zanonimizowanych danych przy użyciu oprogramowania stron trzecich są określane bezpośrednio przez ich właścicieli praw autorskich i mogą obejmować::

  • dane przeglądarki (typ, Wersja, ciastko);
  • dane i lokalizacja urządzenia;
  • dane systemu operacyjnego (typ, Wersja, rozdzielczość ekranu);
  • żądać danych (czas, źródło przejścia, adres IP).

1.9. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za procedurę wykorzystywania Anonimizowanych Danych Użytkownika przez osoby trzecie.

2. Cele przetwarzania danych

2.1. Administracja wykorzystuje dane w następujących celach::

2.1.1. Przetwarzanie przychodzących żądań i komunikacja z Użytkownikiem;

2.1.2. Serwis informacyjny, w tym dystrybucja materiałów reklamowych i informacyjnych,;

2.1.3. Prowadzenie marketingu, badania statystyczne i inne;

2.1.4. Kierowanie materiałów reklamowych w Witrynie.

3. Wymogi dotyczące ochrony danych

3.1. Administracja przechowuje dane i zapewnia ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem i rozpowszechnianiem zgodnie z wewnętrznymi regulaminami.

3.2. Otrzymane dane są traktowane jako poufne, z wyjątkiem, gdy zostaną upublicznione przez Użytkownika, a także gdy technologie i oprogramowanie osób trzecich używane w Serwisie lub ustawienia oprogramowania używanego przez Użytkownika zapewniają otwartą wymianę z tymi osobami i/lub innymi uczestnikami i użytkownikami Internetu.

3.3. W celu poprawy jakości pracy Administracja ma prawo do przechowywania plików dziennika dotyczących działań, popełnione przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu w okresie 1 (Jeden) rok.

4. Transfer danych

4.1. Administracja ma prawo przekazać dane podmiotom trzecim w następujących przypadkach::

  • Użytkownik wyraził zgodę na takie działania, w tym przypadków, w których Użytkownik korzysta z ustawień używanego oprogramowania;, nieograniczanie dostarczania niektórych informacji;
  • Przeniesienie jest konieczne w ramach korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Serwisu;
  • Przekazanie jest wymagane zgodnie z celami przetwarzania danych;
  • W związku z przeniesieniem Witryny, użytkowanie lub własność takiej strony trzeciej;
  • Na wniosek sądu lub innego uprawnionego organu państwowego w ramach procedury ustanowionej przez prawo;
  • W celu ochrony praw i uzasadnionych interesów Administracji w związku z naruszeniami popełnionymi przez Użytkownika.

5. Zmiana Polityki Prywatności

5.1. Niniejsza Polityka może zostać zmieniona lub rozwiązana przez Administrację jednostronnie bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.. Nowa wersja Polityki wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania w Serwisie, chyba że nowa wersja Polityki stanowi inaczej.

5.2. Aktualna wersja Polityki znajduje się w Serwisie w Internecie pod adresem: https://omedicine.info/policy

Aktualna wersja Polityki z dnia 10 Lipiec 2022 rok.

Przycisk Powrót do góry