ÈRBITUKS®

Actief materiaal: Cetuximab
Wanneer ATH: L01XC06
CCF: Anti-drug. Monoclonal antilichamen
ICD-10 codes (getuigenis): C18, C19, C20, C49.0
Wanneer CSF: 22.05
Fabrikant: MERCK KGaA (Duitsland)

Farmaceutische VORM, SAMENSTELLING EN PACKAGING

Oplossing voor infusie прозрачный или слегка опалесцирующий от бесцветного до желтоватого цвета.

1 ml
цетуксимаб5 mg

Hulpstoffen: glycine, polysorbaat 80, sodium chloride, citroenzuurmonohydraat, натрия гидроксид 1M, water d / en.

10 ml – kleurloze glazen flesjes (1) – packs karton.
20 ml – kleurloze glazen flesjes (1) – packs karton.
50 ml – kleurloze glazen flesjes (1) – packs karton.
100 ml – kleurloze glazen flesjes (1) – packs karton.

 

Farmacologische werking

Anti-drug. Представляет собой химерное моноклональное антитело IgG1, tegen de epidermale groeifactor receptor (EGFR).

Сигнальные пути РЭФР вовлечены в контроль выживания клетки, bij de ontwikkeling van de celcyclus, angiogenese, celmigratie en celinvasie/metastaseproces.

Эрбитукс® связывается с РЭФР с аффинностью, waar gaat het over 5-10 keer hoger dan, kenmerk van endogene liganden. Эрбитукс® блокирует связывание эндогенных лигандов РЭФР, wat leidt tot remming van receptorfuncties. Verder induceert het REGF-internalisatie, wat kan leiden tot downregulatie van de receptor. Эрбитукс® также сенсибилизирует цитотоксические иммунные эффекторные клетки в отношении экспрессирующих РЭФР опухолевых клеток. В исследованиях in vitro и in vivo Эрбитукс® ингибирует пролиферацию и индуцирует апоптоз опухолевых клеток человека, EGFR . uitdrukken. In vitro Эрбитукс® ингибирует продукцию ангиогенных факторов в опухолевых клетках и блокирует миграцию эндотелиальных клеток. In vivo Эрбитукс® ингибирует продукцию ангиогенных факторов в опухолевых клетках и снижает активность ангиогенеза и метастазирования опухолей.

Эрбитукс® не связывается с другими рецепторами, принадлежащими с семейству HER.

Протоонкоген KRAS (гомолог вирусного онкогена саркомы крыс 2 Кирстен) является нисходящим центральным преобразователем сигнала для РЭФР. В опухолях активация KRAS РЭФР приводит к усилению пролиферации, продукции про-ангиогенных факторов. KRAS один из наиболее часто встречающихся активированных онкогенов при раке. Мутации KRAS гена происходят в активном участке (кодоне 12 en 13) в результате активации KRAS протеина независимо от РЭФР сигнала.

При метастатическом колоректальном раке KRAS мутация встречается в 30-50% gevallen. De opkomst van antichimere antilichamen bij mensen (АХАЧ) is het resultaat van blootstelling aan een klasse van chimere antilichamen. Современные данные по выработке АХАЧ ограничены. Algemeen, измеряемые титры АХАЧ выявляются у 3.4% onderzochte patiënten met frequenties van 0% naar 9.6 % in onderzoeken met vergelijkbare indicaties. Появление АХАЧ не коррелированно с развитием реакций гиперчувствительности или любыми другими нежелательными эффектами Эрбитукса®.

 

Farmacokinetiek

В/в инфузии Эрбитукса® продемонстрировали дозозависимую фармакокинетику при еженедельном введении препарата в дозах от 5 naar 500 mg / m2 площади поверхности тела.

Absorptie en distributie

При назначении Эрбитукса® в исходной дозе 400 mg / m2 площади поверхности тела среднее значение Cmax составляло 185±55 мкг/мл. Gemiddeld VD был примерно эквивалентным сосудистой области, кровоснабжающей пораженный участок (2.9 л/м2 in het bereik van 1.5 naar 6.2 л/м2). De gemiddelde klaring kwam overeen 0.022 л/ч/м2 площади поверхности тела.

Serumconcentraties bereikten stabiele waarden na 3 weken cetuximab monotherapie. De gemiddelde waarde van Cmax was 155.8 ug / mL in 3 week en 151.6 ug / mL in 8 weken, tegelijkertijd, de overeenkomstige gemiddelde waarde van verlaagde concentraties was 41.3 en 55.4 ug / ml, respectievelijk. В исследовании по комбинированному назначению Эрбитукса® с иринотеканом среднее значение снижения концентраций соответствовало 50.0 ug / mL in 12 weken en 49.4 ug / mL in 36 weken.

Metabolisme en uitscheiding

Er zijn verschillende paden beschreven., die kunnen bijdragen aan het metabolisme van antilichamen. Al deze routes omvatten de biologische afbraak van antilichamen tot kleinere moleculen., d.w.z. kleine peptiden of aminozuren.

Цетуксимаб имеет продолжительный T1/2 с варьированием значений в диапазоне от 70 naar 100 h in de aangegeven dosis.

Farmacokinetiek in bijzondere klinische situaties

Farmacokinetische kenmerken van cetuximab zijn niet afhankelijk van ras, geslacht, leeftijd, nier- en leverfunctie.

 

Getuigenis

- uitgezaaide darmkanker in combinatie met standaard chemotherapie;

- monotherapie van gemetastaseerde colorectale kanker in geval van ineffectiviteit van eerdere chemotherapie met opname van irinotecan of oxaliplatine, evenals met intolerantie voor irinotecan;

- lokaal gevorderd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied in combinatie met radiotherapie;

- recidiverend of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied in geval van ineffectiviteit van eerdere chemotherapie op basis van platinamedicijnen;

— монотерапия рецидивирующего или метастатического плоскоклеточного рака головы и шеи при неэффективности предшествующей химиотерапии.

 

Doseringsschema

Эрбитукс® вводят в виде в/в инфузии со скоростью не более 10 mg / min. Voorafgaand aan de infusie is premedicatie met antihistaminica noodzakelijk..

Voor alle indicaties wordt het medicijn toegediend 1 eenmaal per week bij de aanvangsdosis 400 mg / m2 lichaamsoppervlak (eerste infusie) als een 120 minuten durende infusie en daarna in een dosis 250 mg / m2 поверхности тела в виде 60-минутной инфузии.

Gecombineerde therapie колоректального рака следует придерживаться рекомендаций по модификации доз химиотерапевтического препарата, uiteengezet in de informatie over dit medicijn. Химиотерапевтический препарат вводят не ранее чем через 1 ч после окончания инфузии Эрбитукса®. Терапию Эрбитуксом® рекомендуется продолжать до появления признаков прогрессирования заболевания.

При применении Эрбитукса® behandeling плоскоклеточного рака головы и шеи в сочетании с лучевой терапией, лечение Эрбитуксом® рекомендуется начинать за 7 dagen vóór het begin van de bestralingsbehandeling en ga door met wekelijkse injecties van het medicijn tot het einde van de bestralingstherapie.

Patiënten met рецидивирующим или метастатическим плоскоклеточным раком головы и шеи in combinatie met op platina gebaseerde chemotherapie (naar 6 cycli) Эрбитукс® используется как поддерживающая терапия до появления признаков прогрессирования заболевания. Химиотерапия назначается не ранее чем через 1 ч после окончания инфузии Эрбитукса®.

Aanbevelingen voor het aanpassen van het doseringsschema

Met de ontwikkeling van huidreacties 3 степени токсичности согласно классификации National Cancer Institute применение Эрбитукса® moet onderbroken worden. Hervatting van de therapie is alleen toegestaan ​​als de mate van toxiciteit van de reactie daalt tot 2 graden.

Als er voor de eerste keer ernstige huidreacties optreden, de behandeling kan worden hervat zonder de dosis te wijzigen.

При вторичном и третичном развитии тяжелых кожных реакций применение Эрбитукса® снова необходимо прервать. De therapie kan worden hervat met het gebruik van het medicijn in lagere doses. (200 mg / m2 поверхности тела после второго возникновения реакции и 150 mg / m2 – после третьего), als de mate van toxiciteit van de reactie is afgenomen tot 2 graden.

Als zich voor de vierde keer ernstige huidreacties voordoen of niet eerder zijn verholpen 2 ernst tijdens het stoppen van het medicijn, терапию Эрбитуксом® staken.

Gebruiksvoorwaarden van de drug

Эрбитукс® вводят в/в с использованием инфузионного насоса, zwaartekracht druppelsysteem of spuitpomp.

Voor infusie moet een aparte infusieset worden gebruikt. Aan het einde van de infusie moet het systeem worden gespoeld met steriele 0.9% natriumchlorideoplossing.

Эрбитукс® совместим с полиэтиленовыми, ethylvinylacetaat of PVC-zakken voor infusieoplossingen, met polyethyleen, ethylvinylacetaat, PVC, полибутадиеновыми или полиуретановыми инфузионными системами и с полипропиленовыми шприцами для шприцевого насоса.

Эрбитукс® нельзя смешивать с другими лекарственными средствами.

Filtratie in een systeem met een infuuspomp of zwaartekrachtdruppel

Vóór de introductie van de vereiste hoeveelheid van het medicijn met behulp van een steriele spuit (minimaal volume 50 ml) overgebracht van de injectieflacons naar een steriele container of zak voor infusieoplossingen. Gebruik een druppelaar of infusiepomp om de infusiesnelheid in te stellen zoals aanbevolen..

Filtratie in een spuitpompsysteem

Перед введением необходимое количество препарата из флакона набирается в стерильный шприц. Een spuit met een oplossing van het medicijn is in een spuitpomp geïnstalleerd, dan wordt de infusieset op de spuit aangesloten. Следует установить скорость введения в соответствии с указаниями и начать инфузию. Herhaal de procedure tot de volledige infusie van het berekende volume van het medicijn.

Раствор Эрбитукса® не содержит антибактериальных консервантов или бактериостатических компонентов, в связи с чем при обращении с ним следует строго соблюдать правила асептики. Het wordt aanbevolen om het medicijn zo snel mogelijk na opening van de injectieflacon te gebruiken..

Als het medicijn niet onmiddellijk werd gebruikt, de tijd en de voorwaarden van opslag van het medicijn klaar voor gebruik vóór gebruik niet mogen overschrijden 24 h bij een temperatuur van 2° tot 8° c.

Bij gebruik behoudt het medicijn zijn chemische en biochemische eigenschappen voor: 48 uur bij 25°C.

 

Bijwerking

Основные побочные действия Эрбитукса® – huidreacties (80%), gipomagniemiya (10%), инфузионные реакции с умеренной выраженностью симптомов (>10%), инфузионные реакции с выраженными симптомами (1%).

Bijwerkingen hieronder vermeld, отмеченные при применении Эрбитукса®, verdeeld naar frequentie van voorkomen in overeenstemming met de volgende gradatie:: Vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100 naar <1/10), zeldzaam (≥ 1/1000 naar <1/100), zelden (≥ 1/10 000 naar <1/1000), zelden (<1/10 000).

Uit het zenuwstelsel: vaak – hoofdpijn.

Op het gedeelte van het orgaan gezichtsveld: vaak - conjunctivitis; zeldzaam – .Aloe, keratit.

Het ademhalingssysteem: нечасто – легочная эмболия.

Uit het spijsverteringsstelsel: vaak – diarree, misselijkheid, braken; очень часто – повышение активности печеночных ферментов (IS, GOLD, Alkalische fosfatase).

Dermatologische reacties: zeer vaak - acne-achtige uitslag en/of pruritus, xerosis, peeling, hypertryhoz, nagelveranderingen (bv, paronixija). IN 15% dermatologische reacties zijn uitgesproken, in geïsoleerde gevallen ontwikkelt zich huidnecrose. De meeste huidreacties ontwikkelen zich in de eerste 3 weken behandeling en gaan meestal zonder gevolgen voorbij na stopzetting van het geneesmiddel (onderworpen aan de aanbevelingen voor het corrigeren van het doseringsregime). Schending van de integriteit van de huid kan in sommige gevallen leiden tot de ontwikkeling van superinfecties., die een ontsteking van het onderhuidse vet kunnen veroorzaken, erysipelas en zelfs stafylokokken epidermale necrolyse (Syndroom van Lyell) of sepsis.

Metabolisme: Vaak – gipomagniemiya; Vaak – hypocalcemia, анорексия со снижением веса.

Uit het bloedstollingssysteem: zeldzaam – diepe veneuze trombose.

Infusie reacties: очень часто – слабо или умеренно выраженные инфузионные реакции (koorts, rillingen, misselijkheid, braken, hoofdpijn, duizeligheid, kortademigheid); vaak – uitgesproken infusiereacties (обычно развиваются в течение первого часа первой инфузии или через несколько часов после первой или последующих инфузий), inclusief luchtwegobstructie (bronchospasme), bloeddrukdaling, потерю сознания или шок. В редких случаях отмечается стенокардия, инфаркт миокарда или остановка сердца. Het onderliggende mechanisme voor de ontwikkeling van deze reacties is niet vastgesteld.. Misschien zijn sommigen van hen anafylactoïde / anafylactisch van aard.

Ander: mucositis, которые могут привести к носовому кровотечению.

 

Contra

- Zwangerschap;

- Borstvoeding (borstvoeding);

- Kinderen leeftijd (werkzaamheid en veiligheid zijn niet vastgesteld);

- uitgesproken (3 of 4 graden) overgevoeligheid voor cetuximab.

VAN voorzichtigheid следует применять препарат при нарушениях функций печени и/или почек (данных по применению Эрбитукс®а при показателях билирубина более чем в 1.5 tijden, transaminasen meer dan 5 keer en serumcreatinine meer dan 1.5 er zijn momenteel niet hoger dan VGN), onderdrukking van het beenmerg hematopoiëse, сердечно-легочных заболеваниях в анамнезе, en oudere patiënten.

 

Zwangerschap en borstvoeding

Het gebruik van het medicijn is gecontra-indiceerd tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Во время лечения Эрбитуксом®, evenals voor tenminste 3 maanden na voltooiing van de behandeling, Moet u betrouwbare methoden van anticonceptie.

 

Waarschuwingen

Терапию Эрбитуксом® следует проводить под наблюдением врача, ervaring met het gebruik van geneesmiddelen tegen kanker.

Рекомендован контроль и электролитов сыворотки крови и коррекция электролитных нарушений до начала терапии Эрбитуксом® и периодически в процессе лечения из-за возможного развития обратимой гипокальциемии (вследствие диарреи), gipomagniemii, hypokaliëmie.

При введении Эрбитукса® инфузионные реакции обычно развиваются на фоне первой инфузии или в течение 1 h na het einde van de toediening van het geneesmiddel, ze kunnen echter na een paar uur optreden., evenals herhaalde injecties. De patiënt moet worden gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke vertraagde reacties en moet worden geïnstrueerd om medische hulp in te roepen zodra ze optreden..

Als de patiënt een reactie heeft, geassocieerd met milde of matige infusie, infusiesnelheid moet worden verlaagd. Bij volgende infusies moet het medicijn ook met een lagere snelheid worden toegediend..

Развитие выраженных симптомов инфузионной реакции требует немедленного и окончательного прекращения лечения Эрбитуксом® и может повлечь за собой необходимость оказания неотложной медицинской помощи.

Особое внимание следует уделять ослабленным пациентам с заболеваниями сердца и легких в анамнезе.

Er zijn geïsoleerde gevallen van interstitiële longaandoeningen beschreven., для которых не было выявлено причинной взаимосвязи с применением Эрбитукса®. В случае развития интерстициальных нарушений легких на фоне терапии Эрбитуксом®, behandeling met het geneesmiddel moet worden gestaakt en een passende therapie moet worden ingesteld.

Wanneer huidreacties optreden 3-4 степени доза и режим введения Эрбитукса® должны быть скорректированы в соответствии с приведенными выше рекомендациями.

При использовании Эрбитукса® в комбинации с химиотерапией следует внимательно ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению химиотерапевтического препарата.

Tot op heden is ervaring opgedaan met het gebruik van het geneesmiddel alleen bij patiënten met een normale nier- en leverfunctie. (serumcreatinine- en bilirubinespiegels waren niet langer dan 1.5 tijden, en het niveau van transaminasen is meer dan 5 tijd).

Применение цетуксимаба не было изучено также у больных с угнетением костномозгового кроветворения, dwz. met hemoglobinegehalte < 9 g / dl, het gehalte aan leukocyten < 3000/l, absoluut aantal neutrofielen <1500/µl en aantal bloedplaatjes < 100 000/l.

Gebruik in Pediatrics

Безопасность и эффективность применения Эрбитукса® bij kinderen is niet onderzocht.

Effecten op het vermogen om voertuigen en mechanismen voor het beheer rijden

Er zijn geen onderzoeken uitgevoerd naar het effect van het geneesmiddel op de rijvaardigheid en het bedienen van apparatuur.. Als de patiënt behandelingsgerelateerde symptomen opmerkt, invloed op zijn concentratievermogen en de reactiesnelheid, het wordt aanbevolen om niet te autorijden en mogelijk gevaarlijke activiteiten uit te voeren, vereisen een hoge concentratie en snelheid van de psychomotorische reacties.

 

Overdose

Gevallen van overdosering zijn niet beschreven. Er is momenteel geen ervaring met enkelvoudige doses., die zou overschrijden 400 mg / m2 площади поверхности тела.

 

Geneesmiddelinteracties

Применение Эрбитукса® в комбинации с инфузией фторурацила по сравнению с применением только фторурацила может вызвать повышение частоты возникновения коронарной ишемии и тромбоза (вплоть до инфаркта миокарда), а также ладонно-подошвенного синдрома.

Informatie over het, что иринотекан оказывает влияние на профиль безопасности Эрбитукса® и наоборот отсутствуют. При совместном назначении Эрбитукса® и иринотекана изменений фармакокинетических параметров обоих препаратов не наблюдалось.

Других исследований по взаимодействию Эрбитукса® у человека не проводилось.

Из-за отсутствия данных исследований по совместимости смешивать Эрбитукс® с другими лекарственными препаратами запрещается.

 

Voorwaarden voor de levering van apotheken

Het voorschrijven van geneesmiddelen.

 

Voorwaarden en bepalingen

Het geneesmiddel moet buiten het bereik van kinderen worden bewaard bij een temperatuur van 2 tot 8 ° C, Niet in de vriezer. Houdbaarheid – 3 jaar.

Terug naar boven knop