Gebruiksvoorwaarden van de website

GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Deze gebruikersovereenkomst (hierna - Overeenkomst) verwijst naar de site omedicine.info, gevestigd in https://omedicine.info

1.2. Site ommedicine.info (verder - Website) is eigendom van de site-eigenaren.

1.3. Deze overeenkomst regelt de relatie tussen de sitebeheerder https://omedicine.info (hierna - Sitebeheer) en de gebruiker van deze site.

1.4. Het sitebeheer behoudt zich het recht voor om op elk moment te wijzigen, clausules van deze overeenkomst toevoegen of verwijderen zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen.

1.5. Gebruik van de Site door de Gebruiker betekent acceptatie van de Overeenkomst en wijzigingen, gemaakt aan deze overeenkomst.

1.6. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het controleren van deze Overeenkomst op:
veranderingen erin.

2. DEFINITIES VAN TERMEN

2.1. De volgende termen hebben de volgende betekenis voor de doeleinden van deze Overeenkomst::

2.1.1 ommedicine.info - Internetbron, gevestigd op een domeinnaam https://omedicine.info, het uitvoeren van zijn activiteiten via de internetbron en gerelateerde diensten (verder – Website).

2.1.2. ommedicine.info - site, met informatie over de Goederen en/of Diensten en/of Andere waarden voor de gebruiker, Verkopers en/of dienstverleners, een keuze toestaan, bestellen en (of) aankoop van de Goederen, en/of het ontvangen van een dienst.

2.1.3. Sitebeheer - geautoriseerde medewerkers om de site te beheren, handelend namens de site-eigenaren.

2.1.4. Sitegebruiker (verder – Gebruiker) - gezicht, toegang hebben tot de site, via internet en het gebruik van de site.

2.1.5. Site-inhoud (verder - Inhoud) – beschermde resultaten van intellectuele activiteit, inclusief teksten van literaire werken, hun namen, voorwoord, annotaties, Lidwoord, illustraties, covers, muziekwerken met of zonder teksten, grafisch, tekst, fotografisch, afgeleiden, composiet en andere werken, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, handelsmerknamen, logo's, computerprogramma's, Database, evenals ontwerp, structuur, keuze, coördinatie, verschijning, algemene stijl en indeling van deze inhoud, opgenomen in de Site en andere objecten van intellectueel eigendom allemaal samen en/of afzonderlijk, op de site https://omedicine.info.

3. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Het onderwerp van deze overeenkomst is om de gebruiker toegang te geven tot de goederen en/of diensten die op de site worden aangeboden.

3.1.1. De site biedt de gebruiker de volgende soorten diensten: (Diensten):

  • de Gebruiker de mogelijkheid bieden om berichten te plaatsen, opmerkingen, gebruiker reviews, beoordeling van site-inhoud;
  • kennismaken met goederen/diensten, gepost op de site;
  • selectie en bestelling van goederen / diensten voor latere aankoop of registratie op deze site.

3.1.2. Alle bestaande (Echt
functioneren) op dit moment diensten (Diensten) site, evenals eventuele volgende
wijzigingen en aanvullende services die in de toekomst verschijnen (Diensten).

3.2. Toegang tot de site is gratis.

3.3. Deze Overeenkomst is een openbaar aanbod. Door toegang te krijgen tot de Site, kan de Gebruiker
geacht te zijn toegetreden tot deze Overeenkomst.

3.4. Het gebruik van materialen en diensten van de Site is onderworpen aan de regels van de huidige
wetgeving.

4. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

4.1. Het sitebeheer heeft het recht:

4.1.1. De regels voor het gebruik van de site wijzigen, en wijzig de inhoud van deze site. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat de nieuwe versie van de Overeenkomst op de Site is gepubliceerd.

4.2. De gebruiker heeft het recht:

4.2.1. Gebruik alle diensten die beschikbaar zijn op de site, en koop alle goederen en/of diensten, aangeboden op de site.

4.2.2. Stel al je vragen, gerelateerd aan siteservices:

  • per email:
  • via het Feedbackformulier, gevestigd in:

4.2.3. Gebruik de site uitsluitend voor de doeleinden en op de manier:, bepaald door de Overeenkomst en niet verboden door de wet.

4.2.5. Vereisen dat de administratie alle informatie over de gebruiker verbergt.

4.2.6. Gebruik de site-informatie voor commerciële doeleinden zonder speciale toestemming.

4.3. De gebruiker van de Site verbindt zich ertoe::

4.3.1. Op verzoek van de sitebeheerder aanvullende informatie verstrekken, die rechtstreeks verband houdt met de diensten die door deze site worden geleverd.

4.3.2. Respecteer de eigendoms- en niet-eigendomsrechten van auteurs en andere houders van auteursrechten bij het gebruik van de Site.

4.3.3. Geen actie ondernemen, die kan worden beschouwd als een schending van de normale werking van de site.

4.3.4. Verspreid via de Site geen vertrouwelijke en wettelijk beschermde informatie over personen of rechtspersonen.

4.3.5. Vermijd elke actie!, waardoor de vertrouwelijkheid van door de wet beschermde informatie kan worden geschonden.

4.3.6. Gebruik de site niet om promotionele informatie te verspreiden, anders dan met toestemming van de sitebeheerder.

4.3.7. Gebruik services niet voor het doel:

4.3.7.1. schendingen van de rechten van minderjarigen en (of) hen op enigerlei wijze schaden.

4.3.7.2. schending van de rechten van minderheden.

4.3.7.3. zich voordoen als een andere persoon of vertegenwoordiger van een organisatie en (of) gemeenschappen zonder voldoende rechten, ook voor de medewerkers van deze site.

4.3.7.4. een verkeerde voorstelling van de eigenschappen en kenmerken van Goederen en/of diensten, gepost op de site.

4.3.7.5. onjuiste vergelijking van de Goederen en/of Diensten, evenals de vorming van een negatieve houding ten opzichte van personen, (niet) het gebruik van bepaalde Goederen en/of diensten, of veroordeling van zulke personen.

4.3.7.6. inhoud downloads, wat illegaal is, inbreuk maakt op rechten van derden; bevordert geweld, wreedheid, haat en haat (of) rassen discriminatie, nationaal, seksueel, religieus, sociale tekens; bevat valse informatie en (of) beledigingen aan specifieke mensen, organisaties, autoriteiten.

4.3.7.7. aansporing tot het plegen van illegale handelingen, evenals hulp aan particulieren, wiens acties gericht zijn op het overtreden van beperkingen en verboden.

4.3.8. Zorgen voor de juistheid van de verstrekte informatie

4.3.9. De veiligheid van persoonlijke gegevens waarborgen tegen toegang door derden.

4.4. De gebruiker is verboden:

4.4.1. Gebruik elk apparaat, programma's, procedures, algoritmen en methoden, automatische apparaten of gelijkwaardige handmatige processen voor toegang, aanwinsten, het kopiëren of volgen van de inhoud van de site.

4.4.2. De goede werking van de site verstoren.

4.4.3. Omzeil de navigatiestructuur van de Site op welke manier dan ook om informatie te verkrijgen of te proberen te verkrijgen, documenten of materialen op welke manier dan ook, die niet specifiek worden vertegenwoordigd door de diensten van deze site.

4.4.4. Ongeautoriseerde toegang tot de functies van de Site, andere systemen of netwerken, gerelateerd aan deze site, evenals om het even welke dienst, aangeboden op de site.

4.4.4. Het beveiligings- of authenticatiesysteem op de site of op een netwerk schenden, met betrekking tot de site.

4.4.5. Een omgekeerde zoekopdracht uitvoeren, informatie over een andere gebruiker van de site volgen of proberen te volgen.

4.4.6. Gebruik de site en de inhoud voor elk doel, bij wet verboden, evenals aanzetten tot illegale activiteiten of andere activiteiten, het schenden van de rechten van de site of andere personen.

5. GEBRUIK VAN DE SITE

5.1. Site en inhoud, opgenomen in de site, eigendom van en beheerd door de sitebeheerder.

5.2. De inhoud van de site is auteursrechtelijk beschermd, merkenrecht, evenals andere rechten, gerelateerd aan intellectueel eigendom, en oneerlijke concurrentiewetgeving.

5.3. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle aanvullende voorwaarden voor de aankoop van de Goederen en/of het verlenen van diensten, verstrekt op de site.

5.4. Informatie, gepost op de Site mag niet worden opgevat als een wijziging van deze Overeenkomst.

5.5. Het sitebeheer heeft het recht om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de lijst met goederen en diensten zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te stellen, aangeboden op de site, en (of) hun prijzen.

5.6. Het document bedoeld in paragraaf 5.7. van deze Overeenkomst is van toepassing op het relevante deel en is van toepassing op het gebruik door de Gebruiker van de Site.

5.7. Privacybeleid: https://omedicine.info/policy

5.8. Elk van de documenten, vermeld in paragraaf 5.7 van deze Overeenkomst kan worden bijgewerkt. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de Site worden gepubliceerd..

6. EEN VERANTWOORDELIJKHEID

6.1. elk verlies, die de Gebruiker kan oplopen in het geval van een opzettelijke of roekeloze schending van een bepaling van deze Overeenkomst, evenals als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot communicatie van een andere gebruiker, Het sitebeheer wordt niet vergoed.

6.2. Het sitebeheer is niet verantwoordelijk voor::

6.2.1. Vertragingen of storingen in het transactieproces, veroorzaakt door overmacht, evenals elk geval van storingen in de telecommunicatie, computer, elektrische en andere gerelateerde systemen.

6.2.2. Acties van transfersystemen, banken, betalingssystemen en voor vertragingen in verband met hun werk.

6.2.3. Correcte werking van de Site, wanneer, indien de Gebruiker niet over de nodige
technische middelen voor het gebruik ervan, het is ook niet verplicht om gebruikers van dergelijke tools te voorzien.

7. SCHENDING VAN DE VOORWAARDEN VAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST

7.1. Het sitebeheer heeft het recht om informatie over de gebruiker vrij te geven, indien de toepasselijke wetgeving een dergelijke openbaarmaking vereist of toestaat.

7.2. Het sitebeheer heeft het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker, te beëindigen en (of) toegang tot de site blokkeren, als de gebruiker deze overeenkomst of de gebruiksvoorwaarden van de site in andere documenten heeft geschonden, evenals in geval van beëindiging van de Site of als gevolg van een technische storing of probleem.

7.3. De sitebeheerder is niet aansprakelijk jegens de gebruiker of derden voor beëindiging van de toegang tot de site in geval van schending door de gebruiker van een bepaling van deze overeenkomst of een ander document, met daarin de gebruiksvoorwaarden van de site.

8. GESCHILLEN OPLOSSING

8.1. In het geval van meningsverschillen of geschillen tussen de partijen bij deze overeenkomst, is het een vereiste om een ​​claim in te dienen voordat u naar de rechtbank gaat (schriftelijk voorstel tot vrijwillige regeling van het geschil).

8.2. Ontvanger claim binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst, stelt de klager schriftelijk op de hoogte van de resultaten van de behandeling van de klacht.

8.3. Als het onmogelijk is om het geschil op vrijwillige basis op te lossen, heeft elk van de partijen het recht om de rechtbank te wenden voor de bescherming van hun rechten, die hun worden toegekend door de huidige wetgeving.

8.4. Elke claim met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden van de site moet worden ingediend bij: 5 dagen nadat de oorzaak van de actie zich voordeed, met uitzondering van auteursrechtelijke bescherming voor de materialen van de site die worden beschermd in overeenstemming met de wet. In geval van schending van de voorwaarden van dit lid, wordt elke vordering door de rechtbank zonder overweging gelaten..

9. AANVULLENDE VOORWAARDEN

9.1. Het sitebeheer accepteert geen tegenaanbiedingen van de gebruiker met betrekking tot wijzigingen in deze gebruikersovereenkomst.

9.2. gebruiker reviews, gepost op de site, zijn geen vertrouwelijke informatie en kunnen zonder beperkingen door de sitebeheerder worden gebruikt.

Terug naar boven knop