Syarat Penggunaan Laman Web

SYARAT PENGGUNAAN

1. PERUNTUKAN AM

1.1. Perjanjian Pengguna ini (selepas ini - Perjanjian) merujuk kepada laman web omedicine.info, bertempat di https://omedicine.info

1.2. Laman web omedicine.info (selanjutnya - Laman web) adalah hak milik Pemilik Tapak.

1.3. Perjanjian ini mengawal hubungan antara Pentadbiran Tapak https://omedicine.info (selepas ini - Pentadbiran Tapak) dan Pengguna Tapak ini.

1.4. Pentadbiran tapak berhak untuk menukar pada bila-bila masa, menambah atau mengalih keluar klausa Perjanjian ini tanpa memberitahu Pengguna.

1.5. Penggunaan Tapak oleh Pengguna bermakna penerimaan Perjanjian dan perubahan, dibuat kepada Perjanjian ini.

1.6. Pengguna bertanggungjawab secara peribadi untuk menyemak Perjanjian ini untuk
perubahan di dalamnya.

2. DEFINISI ISTILAH

2.1. Istilah berikut mempunyai maksud berikut untuk tujuan Perjanjian ini:

2.1.1 omedicine.info - sumber Internet, terletak pada nama domain https://omedicine.info, menjalankan aktivitinya melalui sumber Internet dan perkhidmatan berkaitan (lanjut – Laman web).

2.1.2. omedicine.info - tapak, mengandungi maklumat tentang Barangan dan/atau Perkhidmatan dan/atau nilai Lain untuk pengguna, Penjual dan / atau Pembekal Perkhidmatan, membenarkan pilihan, pesanan dan (atau) pembelian Barang, dan/atau menerima perkhidmatan.

2.1.3. Pentadbiran Tapak - pekerja yang diberi kuasa untuk menguruskan Tapak, bertindak bagi pihak Pemilik Tapak.

2.1.4. Pengguna tapak (lanjut – pengguna) - muka, mempunyai akses kepada Tapak, melalui Internet dan menggunakan Laman.

2.1.5. Kandungan tapak (selanjutnya - Kandungan) – hasil dilindungi aktiviti intelektual, termasuk teks karya sastera, nama mereka, mukadimah, anotasi, artikel, ilustrasi, meliputi, karya muzik dengan atau tanpa lirik, grafik, teks, fotografi, derivatif, karya komposit dan lain-lain, antara muka pengguna, antara muka visual, nama tanda dagangan, logo, program komputer, Pangkalan data, serta reka bentuk, struktur, pilihan, penyelarasan, penampilan, gaya umum dan susunan Kandungan ini, termasuk dalam Tapak dan objek lain harta intelek semuanya bersama-sama dan / atau secara berasingan, terkandung di laman web tersebut https://omedicine.info.

3. PERKARA PERJANJIAN

3.1. Subjek Perjanjian ini adalah untuk memberikan Pengguna akses kepada Barangan dan/atau perkhidmatan yang disediakan di Laman.

3.1.1. Tapak ini menyediakan Pengguna dengan jenis perkhidmatan berikut (perkhidmatan):

  • memberikan Pengguna peluang untuk menghantar mesej, komen, ulasan pengguna, penilaian kandungan tapak;
  • membiasakan diri dengan barangan/perkhidmatan, disiarkan di Laman;
  • pemilihan dan pesanan barangan / perkhidmatan untuk pembelian atau pendaftaran seterusnya di Laman ini.

3.1.2. Semua yang ada (sungguh
berfungsi) perkhidmatan pada masa ini (Perkhidmatan) Tapak, serta mana-mana yang seterusnya
pengubahsuaian dan perkhidmatan tambahan akan muncul pada masa hadapan (Perkhidmatan).

3.2. Akses ke laman web ini disediakan secara percuma.

3.3. Perjanjian ini adalah tawaran awam. Dengan mengakses Laman, Pengguna
dianggap telah bersetuju dengan Perjanjian ini.

3.4. Penggunaan bahan dan perkhidmatan Laman ini dikawal oleh peraturan semasa
perundangan.

4. HAK DAN KEWAJIPAN PIHAK

4.1. Pentadbiran tapak mempunyai hak:

4.1.1. Tukar peraturan untuk menggunakan Tapak, dan mengubah suai kandungan Laman ini. Perubahan berkuat kuasa dari saat versi baharu Perjanjian diterbitkan di Laman.

4.2. Pengguna mempunyai hak:

4.2.1. Gunakan semua perkhidmatan yang tersedia di Tapak, dan membeli sebarang Barangan dan/atau Perkhidmatan, ditawarkan di Tapak.

4.2.2. Tanya sebarang soalan, berkaitan perkhidmatan tapak:

  • melalui emel:
  • melalui Borang Maklum Balas, bertempat di:

4.2.3. Gunakan Tapak ini semata-mata untuk tujuan dan caranya, ditetapkan oleh Perjanjian dan tidak dilarang oleh undang-undang.

4.2.5. Memerlukan pentadbiran untuk menyembunyikan sebarang maklumat tentang pengguna.

4.2.6. Gunakan maklumat tapak untuk tujuan komersial tanpa kebenaran khas.

4.3. Pengguna Tapak mengaku janji:

4.3.1. Menyediakan maklumat tambahan atas permintaan Pentadbiran Tapak, yang berkaitan secara langsung dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Tapak ini.

4.3.2. Hormati hak milik dan bukan hak milik pengarang dan pemegang hak cipta lain apabila menggunakan Laman ini.

4.3.3. Jangan ambil tindakan, yang boleh dianggap sebagai melanggar operasi biasa Tapak.

4.3.4. Jangan edarkan menggunakan Laman web ini sebarang maklumat sulit dan dilindungi undang-undang tentang individu atau entiti undang-undang.

4.3.5. Elakkan sebarang tindakan, akibatnya kerahsiaan maklumat yang dilindungi oleh undang-undang mungkin dilanggar.

4.3.6. Jangan gunakan Tapak untuk mengedarkan maklumat promosi, selain daripada dengan persetujuan Pentadbiran Tapak.

4.3.7. Jangan gunakan perkhidmatan untuk tujuan tersebut:

4.3.7.1. pencabulan hak kanak-kanak bawah umur dan (atau) membahayakan mereka dalam apa cara sekalipun.

4.3.7.2. pelanggaran hak minoriti.

4.3.7.3. menyamar sebagai orang lain atau wakil organisasi dan (atau) masyarakat tanpa hak yang mencukupi, termasuk untuk pekerja laman web ini.

4.3.7.4. salah nyata sifat dan ciri mana-mana Barang dan/atau perkhidmatan, disiarkan di Laman.

4.3.7.5. perbandingan Barang dan/atau Perkhidmatan yang salah, serta pembentukan sikap negatif terhadap individu, (tidak) menggunakan Barangan dan/atau perkhidmatan tertentu, atau kutukan terhadap orang tersebut.

4.3.7.6. muat turun kandungan, yang haram, melanggar mana-mana hak pihak ketiga; menggalakkan keganasan, kekejaman, kebencian dan (atau) diskriminasi kaum, Nasional, seksual, keagamaan, tanda sosial; mengandungi maklumat palsu dan (atau) penghinaan kepada orang tertentu, organisasi, pihak berkuasa.

4.3.7.7. dorongan untuk melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang, serta bantuan kepada individu, yang tindakannya bertujuan untuk melanggar sekatan dan larangan.

4.3.8. Memastikan ketepatan maklumat yang diberikan

4.3.9. Pastikan keselamatan data peribadi daripada capaian oleh pihak ketiga.

4.4. Pengguna dilarang:

4.4.1. Gunakan sebarang peranti, program, prosedur, algoritma dan kaedah, peranti automatik atau proses manual yang setara untuk akses, pemerolehan, menyalin atau menjejaki kandungan Tapak.

4.4.2. Mengganggu fungsi Tapak dengan betul.

4.4.3. Pintas struktur navigasi Tapak dalam apa jua cara untuk mendapatkan atau cuba mendapatkan sebarang maklumat, dokumen atau bahan dengan apa cara sekalipun, yang tidak diwakili secara khusus oleh perkhidmatan Tapak ini.

4.4.4. Akses tanpa kebenaran kepada fungsi Tapak, mana-mana sistem atau rangkaian lain, berkaitan dengan Laman ini, serta sebarang perkhidmatan, ditawarkan di Tapak.

4.4.4. Melanggar keselamatan atau sistem pengesahan di Laman atau pada mana-mana rangkaian, berkaitan dengan Laman.

4.4.5. Lakukan carian terbalik, menjejaki atau cuba menjejaki sebarang maklumat tentang mana-mana Pengguna Tapak yang lain.

4.4.6. Gunakan Tapak dan Kandungannya untuk sebarang tujuan, dilarang oleh undang-undang, serta menghasut sebarang aktiviti haram atau aktiviti lain, melanggar hak Tapak atau orang lain.

5. PENGGUNAAN LAMAN INI

5.1. Tapak dan Kandungan, disertakan dalam Laman ini, dimiliki dan dikendalikan oleh Pentadbiran Tapak.

5.2. Kandungan Laman ini dilindungi oleh hak cipta, undang-undang tanda dagangan, serta hak-hak lain, berkaitan harta intelek, dan undang-undang persaingan tidak adil.

5.3. Perjanjian ini terpakai kepada semua terma dan syarat tambahan untuk pembelian Barang dan/atau penyediaan perkhidmatan, disediakan di Laman.

5.4. Maklumat, yang disiarkan di Laman ini tidak boleh ditafsirkan sebagai perubahan kepada Perjanjian ini.

5.5. Pentadbiran tapak mempunyai hak untuk membuat perubahan pada senarai Barangan dan perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa memberitahu Pengguna, ditawarkan di Tapak, dan (atau) harga mereka.

5.6. Dokumen yang dirujuk dalam perenggan 5.7. Perjanjian ini mentadbir bahagian yang berkaitan dan terpakai kepada penggunaan oleh Pengguna Tapak.

5.7. Dasar Privasi: https://omedicine.info/policy

5.8. Mana-mana dokumen, disenaraikan dalam perenggan 5.7 Perjanjian ini boleh dikemas kini. Perubahan berkuat kuasa dari saat ia diterbitkan di Laman..

6. SATU TANGGUNGJAWAB

6.1. Sebarang kerugian, yang mungkin ditanggung oleh Pengguna sekiranya berlaku pelanggaran yang disengajakan atau melulu terhadap mana-mana peruntukan Perjanjian ini, serta disebabkan akses tanpa kebenaran kepada komunikasi Pengguna lain, Pentadbiran tapak tidak dibayar balik.

6.2. Pentadbiran tapak tidak bertanggungjawab untuk:

6.2.1. Kelewatan atau kegagalan dalam proses transaksi, disebabkan oleh force majeure, serta sebarang kes kerosakan dalam telekomunikasi, komputer, elektrik dan sistem lain yang berkaitan.

6.2.2. Tindakan sistem pemindahan, bank, sistem pembayaran dan untuk kelewatan yang berkaitan dengan kerja mereka.

6.2.3. Fungsi Tapak dengan betul, jika, jika Pengguna tidak mempunyai keperluan
cara teknikal untuk kegunaannya, dan juga tidak bertanggungjawab untuk menyediakan alat sedemikian kepada pengguna.

7. PELANGGARAN TERMA PERJANJIAN PENGGUNA

7.1. Pentadbiran tapak mempunyai hak untuk mendedahkan maklumat tentang Pengguna, jika undang-undang yang berkenaan memerlukan atau membenarkan pendedahan tersebut.

7.2. Pentadbiran tapak mempunyai hak, tanpa notis terlebih dahulu kepada Pengguna, untuk menamatkan dan (atau) menyekat akses ke Tapak, jika Pengguna telah melanggar Perjanjian ini atau terma penggunaan Tapak yang terkandung dalam dokumen lain, serta sekiranya Tapak ditamatkan atau disebabkan oleh kerosakan teknikal atau masalah.

7.3. Pentadbiran Tapak tidak bertanggungjawab kepada Pengguna atau pihak ketiga untuk penamatan akses kepada Tapak sekiranya berlaku pelanggaran oleh Pengguna terhadap mana-mana peruntukan Perjanjian ini atau dokumen lain, mengandungi terma penggunaan Tapak.

8. PENYELESAIAN PERTIKAIAN

8.1. Sekiranya berlaku sebarang perselisihan atau pertikaian antara Pihak-Pihak Perjanjian ini, prasyarat sebelum pergi ke mahkamah ialah memfailkan tuntutan (cadangan bertulis untuk penyelesaian secara sukarela pertikaian itu).

8.2. Penerima tuntutan dalam 30 hari kalendar dari tarikh penerimaan, memberitahu pengadu secara bertulis tentang keputusan pertimbangan aduan.

8.3. Sekiranya mustahil untuk menyelesaikan pertikaian secara sukarela, salah satu Pihak mempunyai hak untuk memohon kepada mahkamah untuk perlindungan hak mereka, yang diberikan kepada mereka oleh undang-undang semasa.

8.4. Sebarang tuntutan mengenai terma penggunaan Tapak mesti dibawa masuk 5 hari selepas punca tindakan timbul, dengan pengecualian perlindungan hak cipta untuk bahan Tapak yang dilindungi mengikut undang-undang. Sekiranya berlaku pelanggaran syarat perenggan ini, sebarang tuntutan ditinggalkan oleh mahkamah tanpa pertimbangan..

9. SYARAT TAMBAHAN

9.1. Pentadbiran tapak tidak menerima tawaran balas daripada Pengguna mengenai perubahan pada Perjanjian Pengguna ini.

9.2. Ulasan Pengguna, disiarkan di Laman, bukan maklumat sulit dan boleh digunakan oleh Pentadbiran Tapak tanpa sekatan.

Butang kembali ke atas