Thymodepressin

Δραστικό υλικό: γ-D-глутамил-D-триптофана динатрия
Όταν ATH: L04AA
CCF: Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
ICD-10 κωδικοί (μαρτυρία): C84, D59.1, D69.3, D70, L10, L20.8, L28.0, L40, (L) 94.0, Μ05, Z29.8, Ζ94
Στο ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΣ KFU: 14.02
Κατασκευαστής: ЦЕНТР ПЕПТОС ЗАО (Ρωσία)

Φαρμακοτεχνική μορφή, Η μορφή

Η λύση για την / m άχρωμος, σαφής; допускается наличие характерного запаха.

1 ml
γ-D-глутамил-D-триптофана динатрия1 mg

Έκδοχα: χλωριούχο νάτριο, Υδροξείδιο του νατρίου 1 Μ (σε ρΗ 6.0-8.5), νερό δ / και.

1 ml – αμπούλα (5) – συσκευασίες Valium εμβαδογράμματος (1) – συσκευασίες από χαρτόνι.

Ρινικές σταγόνες 0.1% Άχρωμος, σαφής; допускается наличие характерного запаха.

1 ml
γ-D-глутамил-D-триптофана динатрия1 mg

Έκδοχα: χλωριούχο νάτριο, Υδροξείδιο του νατρίου 1 Μ (σε ρΗ 6.0-8.5), νερό δ / και.

5 ml – μπουκάλια (1) в комплекте с пробкой-пипеткой – συσκευασίες από χαρτόνι.
5 ml – μπουκάλια (1) Ολοκληρώστε με ένα κάλυμμα-σταγονόμετρο – συσκευασίες από χαρτόνι.

Ψεκάστε nazalynыy dozirovannыy 0.25 мг/1 доза με τη μορφή της ένα άχρωμο, прозрачной жидкости; допускается наличие характерного запаха.

1 δόση
γ-D-глутамил-D-триптофана динатрия250 ζ

Έκδοχα: χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο βενζαλκόνιο, διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 1 Μ (σε ρΗ 6.0-8.5), νερό δ / και.

3 ml – φιάλες με μία συσκευή δοσομέτρησης (1) – συσκευασίες από χαρτόνι.
5 ml – φιάλες με μία συσκευή δοσομέτρησης (1) – συσκευασίες από χαρτόνι.
10 ml – φιάλες με μία συσκευή δοσομέτρησης (1) – συσκευασίες από χαρτόνι.

Ψεκάστε nazalynыy dozirovannыy 0.5 мг/1 доза με τη μορφή της ένα άχρωμο, прозрачной жидкости; допускается наличие характерного запаха.

1 δόση
γ-D-глутамил-D-триптофана динатрия500 ζ

Έκδοχα: χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο βενζαλκόνιο, Υδροξείδιο του νατρίου 1 Μ (σε ρΗ 6.0-8.5), νερό δ / και.

3 ml – φιάλες με μία συσκευή δοσομέτρησης (1) – συσκευασίες από χαρτόνι.
5 ml – φιάλες με μία συσκευή δοσομέτρησης (1) – συσκευασίες από χαρτόνι.
10 ml – φιάλες με μία συσκευή δοσομέτρησης (1) – συσκευασίες από χαρτόνι.

 

Φαρμακολογική δράση

Ανοσοκατασταλτικά. Συνθετικό πεπτίδιο, состоящий из D-аминокислот (глутаминовой кислоты и триптофана), соединенных γ-пептидной связью. Ингибирует реакции гуморального и клеточного иммунитета. Обратимо снижает общее количество лимфоцитов в периферической крови, вызывает пропорциональное снижение, как хелперов, так и супрессоров. Подавляет колониеобразование и вступление стволовых клеток – предшественников кроветворения в S-фазу.

Уменьшает количество маркеров активации на лимфоцитах, подавляет пролиферацию Т-клеток.

Тимодепрессин® угнетает спонтанную выработку фактора некроза опухолей α (FNOα), усиливает выработку интерлейкина 7, не влияет на выработку интерлейкина 1.

Тимодепрессин® снижает острую реакцию “μοσχεύματος έναντι ξενιστή” (РТПХ), και 90% снижает хроническую РТПХ при введении Тимодепрессина® донору и реципиенту, способствует более быстрому и кооперативному выходу здоровых клеток-предшественников в пролиферативную фазу и восстановлению лейкопоэза.

Тимодепрессин® μη-τοξικά, эффективен в низких дозах и характеризуется широким терапевтическим диапазоном доз.

 

Φαρμακοκινητική

Απορρόφηση

При интраназальном применении всасывание происходит со слизистых оболочек носа. При парентеральном применении всасывание препарата происходит из места инъекции. При парентеральном введении в системный кровоток попадает около 90% προϊόν. При интраназальном введении Тимодепрессина® биодоступность также составляет не менее 90%. ΑΠΟΜέγιστη в системном кровотоке достигается через 5 мин после его парентерального введения.

Διανομή

ΑΠΟΜέγιστη в органах и тканях достигается через 15 λεπτά μετά τη χορήγηση. В костном мозге и печени СΜέγιστη превышает таковую в крови в 9.5 και 3.45 φορές αντίστοιχα. В плазме концентрация Тимодепрессина® выше в 1.5 φορές, то есть препарат преимущественно накапливается в плазме, а не в форменных элементах крови. Μέσα 24 ч после введения препарата концентрация Тимодепрессина® в костном мозге и селезенке составили 16% от соответствующей величины СΜέγιστη в головном мозге – 41.6%, что свидетельствует о более медленном выведении препарата из этих органов.

Μεταβολισμός και απέκκριση

Препарат метаболизируется на 70% συκώτι. Экскреция Тимодепрессина® происходит с мочой (55- 59%), а так же с калом (13 - 19%). Τ1/2 είναι περίπου 14 όχι. Препарат полностью выводится в течении 24 ч и не накапливается в организме.

 

Μαρτυρία

Лечение и профилактика рецидивов различных аутоиммунных заболеваний как в виде монотерапии, так и в составе комплексной терапии у взрослых и детей в возрасте 2 και άνω:

— хронические рецидивирующие дерматозы: ψωρίαση, πέμφιγα, ατοπική δερματίτιδα, έκζεμα, симптоматическое лечение Т-клеточных лимфом кожи, ограниченная склеродермия;

— аутоиммунные заболевания соединительной ткани: συμπ. ρευματοειδής αρθρίτιδα; вторичный ревматоидный синдром на фоне лимфатических и других опухолей;

-Αιματολογικές ασθένειες: autoimmunnaya gemoliticheskaya αναιμία, idiopaticheskaya trombotsitopenicheskaya πορφύρα, δυο- и трехростковые цитопении, συμπ. вторичные на фоне лимфоцитарных лимфом и хронического лимфолейкоза.

Другие показания:

— при цитостатической химио- и лучевой терапии для защиты и сохранения стволовых клеток и ускорения выхода из гранулоцитопении;

— для профилактики отторжения трансплантата при пересадке органов и тканей;

— для профилактики отторжения трансплантата при пересадке костного мозга.

 

Δοσολογικό σχήμα

Раствор для в/м введения и капли назальные

Ψωρίαση

Тимодепрессин® вводят в/м по 1-2 мл раствора ежедневно в течение 7-10 ημέρα, затем следует 2-дневный перерыв, далее вновь проводят 7-10-дневный цикл введения. В зависимости от клинической ситуации можно проводить от 3 να 5 κύκλων. Повторные циклы можно проводить до 5 ώρα.

Интраназально Тимодепрессин® διορίζονται ενήλικας κυρίως в качестве поддерживающей терапии и для профилактики рецидивов, και παιδιά θεραπεία. Προετοιμασία в форме капель назальных вводят по 1-2 мл в каждую ноздрю в течение 10-14 ημέρα.

Στο генерализованной псориатической эритродермии Тимодепрессин® διορίστε i / m σύμφωνα με 2 мл раствора ежедневно в течение 14 ημέρα, τότε 14 дней интраназально с одновременным добавлением ГКС в средних дозах (40-60 mg πρεδνιζόνης).

Η ατοπική δερματίτιδα

Тимодепрессин® вводят в/м по 1-2 мл раствора ежедневно в течение 7-14 ημέρα, курс лечения может быть продлен после 2-дневного перерыва. Длительность курсов и их количество определяется клинико-морфологическими особенностями заболевания.

Интраназально препарат назначают ενήλικας κυρίως в качестве поддерживающей терапии и для профилактики рецидивов ή παιδιά θεραπεία. Τα μωρά διορίζει 1-2 мл капель назальных в каждую ноздрю в течение 7 дней с последующим 2-дневным перерывом и повторным 7-дневным курсом

Έκζεμα

Тимодепрессин® вводят в/м по 1-2 мл раствора ежедневно в течение 10 дней с последующим перерывом в течение 2-5 ημέρα, далее вновь проводят 10-дневный курс.

Интраназально препарат назначают ενήλικας κυρίως в качестве поддерживающей терапии и для профилактики рецидивов ή παιδιά να θεραπεία. Τα μωρά διορίζει 1-2 мл капель назальных в каждую ноздрю в течение 10 дней с последующим 2-5 дневным перерывом и повторным 10-дневным курсом.

Т-клеточные лимфомы кожи

Το φάρμακο εισάγεται μέσα σε / m 2 ml διαλύματος κάθε τρεις 7-ημέρες πιάτων με διάλειμμα 5 ημέρες σχετικά με το ιστορικό των κορτικοστεροειδών σε υψηλές δόσεις (30-40 mg πρεδνιζόνης).

Πέμφιγα

Το φάρμακο χρησιμοποιείται για τις διάφορες ποικιλίες πέμφυγγος σε θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Тимодепрессин® διορίστε i / m σύμφωνα με 1 мл раствора ежедневно в течение 2 εβδομάδα σε συνδυασμό με πρεδνιζολόνη (60-80 mg / ημέρα). Μέσα 7-10 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας η ημερήσια δόση της πρεδνιζολόνης μειώνεται κατά 1/3 που ακολουθείται από βαθμιαία μείωση της δόσης της πρεδνιζολόνης (επί 5 mg κάθε 4-5 ημέρα). Εάν είναι απαραίτητο, να κρατήσει μια δόση συντήρησης της πρεδνιζολόνης (5 mg / ημέρα).

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Тимодепрессин® вводят в/м по 1-3 мл раствора ежедневно в течение 7-14 ημέρα, τότε 2 φορές την εβδομάδα. Διάρκεια της θεραπείας 16 εβδομάδα.

Интраназально Тимодепрессин® χορηγούνται ως επί το πλείστον в качестве поддерживающей терапии и для профилактики рецидивовμε 1-2 мл капель назальных в каждую ноздрю в течение 5-10 ημέρα, τότε 2 φορές την εβδομάδα.

Αιματολογικές διαταραχές

Η θεραπευτική αγωγή που επιλέγεται ξεχωριστά.

Применение после цитостатической терапии

Для уменьшения миелотоксического действия цитостатической терапии Тимодепрессин® вводят в/м по 1-2 мл раствора ежедневно в течение 5-7 ημέρα. Введение препарата начинают за 24-48 ч до первого курса цитостатической химиотерапии – 1-е и 2-е введение; 3-е введение производят за 12 ч до начала полихимиотерапии. Περαιτέρω, в зависимости от длительности курса химиотерапии, препарат продолжают вводить ежедневно в/м по 1-2 ml 1 ώρα / ημέρα. Основной показатель эффективностиколичество лейкоцитов и гранулоцитов за 3 дня до начала очередного курса цитостатической терапии. Препарат можно вводить интраназально по 1-2 мл капель назальных в каждую ноздрю, или дробно – με 0.5 мл в каждую ноздрю 2-3 φορές / ημέρα, ξεκινώντας πάνω 24-48 ч до первого курса химиотерапии.

Тимодепрессин® показан для применения перед курсами полихимиотерапии, имеющих длительность не более 2 недель и перерывы не менее 2 εβδομάδα. При длительных непрерывных схемах введения цитостатиков его применение нецелесообразно.

При рецидивирующем течении первичных и вторичных аутоиммунных цитопений Тимодепрессин® рекомендуется применять в виде инъекций первые 2 συναλλαγματική ισοτιμία, затем при положительном эффекте возможен переход на курсовое применение препарата интраназально в течение нескольких месяцев для стабилизации процесса.

При недостаточном эффекте от первых курсов применения препарата рекомендуется увеличить суточную дозу в 2-3 раза и сократить перерыв между курсами до 7 ημέρα. После достижения эффекта необходимо проводить поддерживающее курсовое лечение, в течение которого дозу препарата можно уменьшить, а перерыв между курсами увеличить.

При тяжелом рецидивирующем течении Тимодепрессин® назначают в сочетании с цитостатическими иммунодепрессантами, доза которых уменьшается в 2 φορές, а при достижении эффекта цитостатические иммунодепрессанты отменяются.

Режим дозирования в педиатрической практике. Παιδιά ηλικίας 2 να 12 χρόνια Тимодепрессин® διορίστε i / m σύμφωνα με 0.5-1 мл раствора для в/м введения или интраназально по 0.5-1 мл капель назальных в каждую ноздрю 1 φορές / ημέρα για 7-10 ημέρα, затем делают перерыв 2 ημέρα και, αν είναι απαραίτητο, повторяют курс. Возможно проведение от 1 να 5 τιμές.

Παιδιά άνω 12 χρόνια Тимодепрессин® διορίστε i / m σύμφωνα με 1-2 мл раствора для в/м введения или интраназально по 1-2 мл капель назальных в каждую ноздрю1 раз/сут в течение 7-10 ημέρα, затем делают перерыв 2 дня и далее проводят еще 1-2 курса по 7-10 ημέρα.

Ψεκάστε nazalynыy dozirovannыy

Ψωρίαση

Интраназально Тимодепрессин® διορίζονται ενήλικας κυρίως в качестве поддерживающей терапии и для профилактики рецидивов, και παιδιά θεραπεία. Препарат вводят по 1-2 δόση (0.25 мг/доза или 0.5 mg / δόση) спрея назального в каждую ноздрю ежедневно в течение 7-10 ημέρα, курс лечения может быть продлен после 2- дневного перерыва.

Στο генерализованной псориатической эритродермии Тимодепрессин® διορίστε i / m σύμφωνα με 2 мл раствора ежедневно в течение 14 ημέρα, τότε για 14 дней интраназально с одновременным добавлением ГКС в средних дозах.

Η ατοπική δερματίτιδα

Тимодепрессин® вводят интраназально по 1-2 δόση (0.25 мг/доза или 0.5 mg / δόση) спрея назального в каждую ноздрю ежедневно в течение 7-14 ημέρα, курс лечения может быть продлен после 2-дневного перерыва. Длительность курсов и их количество определяется клинико-морфологическими особенностями заболевания.

Έκζεμα

Το φάρμακο έχει συνταγογραφηθεί 1-2 δόση (0.25 мг/доза или 0.5 mg / δόση) спрея назального в каждую ноздрю ежедневно в течение 10 дней с последующим перерывом в течение 2-5 ημέρα, затем повторно проводят 10-дневный курс.

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Препарат применяют интраназально преимущественно в качестве поддерживающей терапии и для профилактики рецидивовμε 1-2 δόση (0.25 мг/доза или 0.5 mg / δόση) спрея назального в каждую ноздрю ежедневно в течение 7-14 ημέρα, τότε 2 раза в неделю по 1-2 δόση, курс лечения составляет 16 εβδομάδα.

Αιματολογικές διαταραχές

Η θεραπευτική αγωγή που επιλέγεται ξεχωριστά.

Применение после цитостатической терапии

Для уменьшения миелотоксического действия цитостатической терапии Тимодепрессин® назначают интраназально ежедневно в течение 5-7 ημέρα 1-2 δόση (0.25 мг/доза или 0.5 mg / δόση) спрея назального в каждую ноздрю или дробно по 1 δόση (0.25 мг/доза или 0.5 mg / δόση) спрея назального в один носовой ход 2-3 φορές / ημέρα.

Введение препарата начинают за 24-48 ч до первого курса цитостатической химиотерапии – 1-е и 2-е введение; 3-е введение производят за 12 ч до начала полихимиотерапии. Περαιτέρω, в зависимости от длительности курса химиотерапии, препарат применяют 1 φορές / ημέρα για 2-5 ημέρα. Основной показатель эффективностиколичество лейкоцитов и гранулоцитов за 3 дня до начала очередного курса цитостатической терапии.

Тимодепрессин® показан для применения перед курсами полихимиотерапии, имеющих длительность не более 2 недель и перерывы не менее 2 εβδομάδα. При длительных непрерывных схемах введения цитостатиков его применение нецелесообразно.

При рецидивирующем течении первичных и вторичных аутоиммунных цитопений Тимодепрессин® рекомендуется применять в виде инъекций первые 2 συναλλαγματική ισοτιμία, затем при положительном эффекте возможен переход на курсовое применение препарата интраназально в течение нескольких месяцев для стабилизации процесса.

При недостаточном эффекте от первых курсов применения препарата рекомендуется увеличить суточную дозу в 2-3 раза и сократить перерыв между курсами до 7 ημέρα. После достижения эффекта необходимо проводить поддерживающее курсовое лечение, в течение которого дозу препарата можно уменьшить, а перерыв между курсами увеличить.

При тяжелом рецидивирующем течении Тимодепрессин® назначают в сочетании с цитостатическими иммунодепрессантами, доза которых уменьшается в 2 φορές, а при достижении эффекта цитостатические иммунодепрессанты отменяются.

Режим дозирования в педиатрической практике. Παιδιά ηλικίας 2 να 12 χρόνια Тимодепрессин® назначают интраназально по 1-2 δόση (0.25 мг/доза или 0.5 mg / δόση) спрея назального в каждую ноздрю 1 φορές / ημέρα για 7-10 ημέρα, затем делают перерыв 2 ημέρα και, αν είναι απαραίτητο, повторяют курс. Возможно проведение от 1 να 5 τιμές.

Παιδιά άνω 12 χρόνια Тимодепрессин® назначают интраназально по 1-2 δόση (0.25 мг/доза или 0.5 mg / δόση) спрея назального в каждую ноздрю 1 φορές / ημέρα για 7-10 ημέρα, затем делают перерыв 2 дня и далее проводят еще 1-2 курса по 7-10 ημέρα.

 

Παρενέργεια

Από το αιμοποιητικό σύστημα: после второго курса лечения Тимодепрессином® возможно транзиторное снижение количества лейкоцитов с сохранением лейкоцитарной формулы периферической крови.

Άλλα: αλλεργικές αντιδράσεις.

 

Αντενδείξεις

- Μη ελεγχόμενη υπέρταση;

— инфекционные заболевания в остром периоде;

- Εγκυμοσύνη;

- Γαλουχία (θηλασμός);

- Υπερευαισθησία στο φάρμακο.

 

Κύηση και γαλουχία

Тимодепрессин® αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας (θηλασμός).

 

Προσοχή

Препарат Тимодепрессин®, по результатам клинических исследований, может быть рекомендован к применению в комплексной терапии аутоиммунного тиреоидита – 3 цикла введения по 1 мл в/м ежедневно в течение 5 ημέρα; циклы повторяются после двухнедельного перерыва.

Применение Тимодепрессина®, όπως άλλα ανοσοκατασταλτικά, предрасполагает к обострению латентных бактериальных, μυκητιασική, παρασιτικές και ιογενείς λοιμώξεις. При первых клинических проявлениях инфекционного процесса необходимо назначить соответствующую патогенетическую терапию.

Не рекомендуется назначать Тимодепрессин® одновременно с препаратами, оказывающими иммуностимулирующее действие.

При проявлении непредвиденного действия препарата пациент должен обратиться к врачу.

 

Υπερβολική δόση

Данные о передозировке препарата отсутствуют.

 

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

При совместном применении Тимодепрессин® не уменьшает противоопухолевое действие цитостатиков.

 

Προϋποθέσεις της προσφοράς των φαρμακείων

Το φάρμακο διατίθεται βάσει της συνταγής.

 

Όροι και προϋποθέσεις

Κατάλογος Β. Το φάρμακο πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, προστατεύεται από το φως, при температуре от 2° до 15°С. Срок годности спрея назального – 2 έτος; раствора для в/м введения и капель назальных – 3 έτος.

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή