Χημική χολή έρευνα

Για να αξιολογηθεί η λειτουργία συγκέντρωση της χοληδόχου κύστης και της χολής κολλοειδή συμπεριφορά σταθερότητα βιοχημική έρευνα.

Το πιο σημαντικό στη διαγνωστική αξία των συστατικών της χολής είναι желчные кислоты, χοληστερίνη, χολερυθρίνη, φωσφολιπίδια, πρωτεΐνες, λιπαρών οξέων, мукоидные вещества и гексозамины.

Желчные кислоты

Желчные кислоты специфичны для желчи. Они образуются в печени и являются продуктом обмена холестерина. Холевая и хенодезоксихолевая желчные кислоты называются первичными, или свободными. Они соединяются в желчи с аминокислотами — гликоколом и таурином, образуя гликохолевую, таурохолевую, гликохенодезоксихолевую и таурохенодезоксихолевую кислоты.

В норме в желчи содержимого двенадцатиперстной кишки свободные желчные кислоты не обнаруживаются. Να 90 % желчных кислот всасывается вместе с питательными веществами (липидами, жирорастворимыми веществами, солями кальция, φωσφόρου, κλπ.) в дистальном отделе тонкой кишки. Оставшиеся желчные кислоты под влиянием микрофлоры кишок превращаются во вторичные желчные кислоты (дезоксихолевую и литохолевую), которые частично поступают в воротную вену, а частично выделяются с калом. Всосавшиеся в кишках первичные и вторичные желчные кислоты по воротной вене поступают в печень и вновь секретируются в желчь. В крови содержание желчных кислот незначительное. Определение содержания в желчи желчных кислот позволяет оценить функциональное состояние печени, της χοληδόχου κύστης και των χοληφόρων οδών.

Επειδή, что желчь, полученная при дуоденальном зондировании, может быть в различной степени разведена дуоденальным, панкреатическим и желудочным соком, рекомендуется определение часового дебита желчных кислот, t. Αυτό είναι. количества желчных кислот, поступивших в кишки в единицу времени. Это дает представление о секреторной функции печени, выделительной функции желчного пузыря и желчных протоков, а также о степени обеспечения желчью процесса пищеварения. Секреция желчных кислот прямо пропорциональна количеству выделяемой желчи и ее компонентов, поэтому по дебит-часу желчных кислот можно судить о количестве выделяемой желчи.

Для определения дебит-часа желчных кислот при дуоденальном зондировании в течение 10 мин собирают желчь порции A, затем вводят желчегонное средство, после чего собирают желчь порции B до прекращения выделения (σχετικά με 30 m); в оставшееся время (20 m) собирают желчь порции C. Έτσι, время сбора всех порций желчи составляет 60 m. Далее измеряют объем полученных порций дуоденального содержимого и определяют в каждой из них количество желчных кислот.

При определении содержания желчных кислот в 1 мл смешанных порций (смеси одинаковых частей каждого объема) для получения дебит-часа желчных кислот количество их в миллиграммах умножают на величину общего объема желчи, vыdelivsheysya για 1 όχι. В случае определения количества желчных кислот раздельно в каждой порции расчет производят следующим образом. Показатель количества желчных кислот в миллиграммах в данной пробе умножают на объем соответствующей порции в миллилитрах — получают количество желчных кислот в порции в миллиграммах. Далее количество желчных кислот (в миллиграммах) во всех порциях суммируют и получают дебит-час желчных кислот в объеме желчи, выделенной за 1 ч зондирования.

Συχνά содержание желчных кислот определяют методом Рейнхольда—Вильсона. Более точным и совершенным является метод хроматографии желчных кислот, но из-за трудоемкости внедрение его в клиническую практику затруднено. Определять желчные кислоты можно также с помощью других методик. Έτσι, определение желчных кислот методами Ганиткевича и Поповой—Виппати основано на их спектральной характеристике, однако эти методы не позволяют выявить виды желчных кислот.

Холестерин в желчи

Уровень холестерина в желчи определяется для оценки ее коллоидальной стабильности (по холатохолестериновому коэффициенту) и состояния холестеринового обмена (этот показатель дополняет данные об уровне холестерина в крови). В желчи находится свободный холестерин, который в физиологических условиях входит в состав липидного комплекса.

В основе определения уровня холестерина в желчи лежит реакция Либермана—Бурхардта, при которой раствор холестерина в хлороформе в присутствии уксусного ангидрида приобретает красный цвет, а затем сине-зеленый.

В норме содержание холестерина (mmol / l) в желчи следующее:

 • в порции A —0,39—0,53;
 • в порции B —1,18—1,54;
 • в порции C — 0,52—0,68.

Концентрация холестерина в порциях желчи B и C при хроническом бескаменном холецистите, и особенно при желчнокаменной болезни, чаще всего повышена.

Важным показателем является holatoholesterinovy ​​παράγοντας (отношение концентрации желчных кислот к концентрации холестерина в порции B), в норме он колеблется от 16 να 28. Уменьшение его указывает на нарушение коллоидальной стабильности желчи. Ο δείκτης λιγότερο 11 свидетельствует о приобретении желчью литогенных (камнеобразующих) свойств.

Билирубин в желчи

Содержание общего билирубина определяют в свежей желчи методами Ван-ден-Берга, Нендрашека, Клеггорна и Грофа.

В норме содержание билирубина (mmol / l) в желчи составляет:

 • в порции A — 227;
 • в порции B — 657;
 • в порции C — 339.

Повышенная концентрация билирубина в порциях A и B указывает на застой и сгущение желчи, а пониженная свидетельствует о нарушении концентрационной функции желчного пузыря. Изменение содержания билирубина в порции C указывает на нарушение билирубинвыделительной функции печени. Сопоставление данных уровня билирубина в порции С и сыворотке крови является вспомогательным способом дифференциации различных видов желтухи.

Липидный комплекс в желчи

По уровню липидного комплекса можно судить о коллоидальной устойчивости желчи и внешнесекреторной функции печени.

В липидный комплекс входят: χοληστερίνη, жирные и желчные кислоты, χολερυθρίνη, фосфолипиды и небольшое количество белков желчи.

С помощью липидного комплекса с желчью выводятся в кишки нерастворимые в воде вещества. Липидный комплекс прочно удерживает нерастворимые компоненты, предотвращая выпадение их в осадок, t. Αυτό είναι. он обеспечивает коллоидальную устойчивость желчи. Определяют липидный комплекс методом электрофореза на бумаге.

В норме содержание липидного комплекса в желчи (g / l):

 • в порции A —2,19;
 • в порции B —7,69;
 • в порции C —4,69.

Концентрация липидного комплекса часто снижается у больных бескаменным (в порциях B и C) и калькулезным хроническим холециститом, και σε άτομα, страдающих нарушениями функции желчного пузыря и постхолецистэктомическим синдромом. Снижение содержания в желчи липидного комплекса способствует выпадению в осадок нерастворимых веществ.

Пониженная концентрация липидного комплекса в порциях B и C указывает на нарушение его секреции и коллоидальной устойчивости желчи.

В случае разрушения липидного комплекса в желчном пузыре при воспалительном процессе его уровень снижается только в порции B.

Повышенная концентрация липидного комплекса при бескаменном холецистите и желчнокаменной болезни наблюдается редко, обычно она сопровождается гипотонией желчного пузыря.

Белки и псевдомуцин в желчи

Белки и псевдомуцин (мукоидные вещества) играют важную роль в сохранении коллоидальной устойчивости желчи. Определение уровня белков желчи имеет большое значение для диагностики холецистита.

Определять количество белков желчи желательно методом Лоури, который характеризуется высокой чувствительностью.

В норме концентрация белков (g / l) είναι:

 • в порции B — 3,6—4,6;
 • в порции C — 3,4—4,0.

Более показательным является общее содержание белков в желчи (mg):

 • в порции B —136,
 • в порции C —63.

При активном воспалительном процессе содержание белков в желчи повышается, а при атрофии слизистой оболочки желчного пузыря снижается в порции B. При хроническом холецистите уровень белков в желчи может быть различным.

Псевдомуцин выделяется главным образом эпителиоцитами и железами слизистой оболочки желчного пузыря и желчных путей. Определение уровня псевдомуцина имеет важное диагностическое значение при остром холецистите.

Содержание мукопротеидов (мукоидов), осаждаемых фосфорно-вольфрамовой кислотой, t. Αυτό είναι. гистомукоида, определяют по методу Веймера—Мошина.

В норме содержание гистомукоида (g / l) είναι:

 • в порции B —0,04—0,07:
 • в порции C — 0,03— 0,06.

При остром холецистите количество гистомукоида увеличивается (κατά μέσο όρο 12 ώρα), при хроническом — изменяется по-разному.

Гексозамины в желчи

Содержание гексозаминов исследуют с целью диагностики застойных явлений и воспалительных процессов в желчных протоках.

Определяют гексозамины по методу Элсона—Моргана в модификации Римингтона. При этом субстрат гидролизуется кислотой, гексозамины ацетилируются ацетилацетоном, обрабатываются щелочью для получения циклического оксазола или пиррола, который связывается с β-диметиламинобензальдегидом, в результате чего получают окрашенный субстрат, интенсивность окраски которого измеряют колориметрически.

В норме концентрация в желчи гексозаминов (g / l) είναι:

 • в порции B —0,22—0,27;
 • в порции C —0,14-0,19.

При застойных явлениях и воспалительном процессе в желчных протоках уровень гексозаминов в желчи повышается. Повышение содержания гексозаминов в желчи порции C может наблюдаться у больных с постхолецистэктомическим синдромом в 75 % περιπτώσεις. Изменение уровня гексозаминов носит различный характер при хроническом поражении желчного пузыря.

Лизоцим в желчи

Лизоцим — важный гуморальный фактор иммунологической реактивности организма, который содержится во многих жидкостях и тканях организма, в том числе в желчи.

Определение ферментативной активности лизоцима основано на его способности растворять клетки бактерий. Оценивается по изменению степени пропускания света взвесью под влиянием желчи.

У больных холецистоангиохолангитом концентрация лизоцима снижается во всех трех порциях желчи (ΈΝΑ, Β, Γ), но наиболее значительное снижение наблюдается в порции B, t. Αυτό είναι. в пузырной желчи.

Снижение уровня лизоцима в желчи порции C свидетельствует о вовлечении в воспалительный процесс желчных ходов.

Снижение уровня лизоцима в желчи, как и в других жидкостях, свидетельствует об угнетении неспецифического иммунитета и местной защитной функции. После курса лечения достоверно сниженный уровень лизоцима у большинства больных сохраняется.

Определение содержания лизоцима в желчи может служить объективным показателем вовлеченности в патологический процесс желчных путей.

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή