GLUTOKSIM

Δραστικό υλικό: глутамил-цистеинил-глицин динатрия
Όταν ATH: L03AX
CCF: Γ σύστημα Immunomodulator citoprotektornym εφέ – тиопоэтин
ICD-10 κωδικοί (μαρτυρία): Α15, Α18, Β18.1, Β18.2, J44, L40, T79.3, Z29.8, Z51.8
Όταν ΚΠΣ: 14.01.06
Κατασκευαστής: ФАРМА ВАМ ЗАО (Ρωσία)

Φαρμακοτεχνική μορφή, Η μορφή

Ενέσιμο διάλυμα άχρωμο ή ελαφρά χρωματισμένο, σαφής, без запаха или со слабым запахом уксусной кислоты.

1 amp.
глутамил-цистеинил-глицин динатрия10 mg

Έκδοχα: οξικό νάτριο, οξικό οξύ (разведенная до pH 6.0), νερό δ / και.

1 ml – γυάλινη αμπούλα (5) – συσκευασίες Valium εμβαδογράμματος (1) – συσκευασίες από χαρτόνι.

Ενέσιμο διάλυμα άχρωμο ή ελαφρά χρωματισμένο, σαφής, без запаха или со слабым запахом уксусной кислоты.

1 ml1 amp.
глутамил-цистеинил-глицин динатрия10 mg20 mg

Έκδοχα: οξικό νάτριο, οξικό οξύ (разведенная до pH 6.0), νερό δ / και.

2 ml – γυάλινη αμπούλα (5) – συσκευασίες Valium εμβαδογράμματος (1) – συσκευασίες από χαρτόνι.

Ενέσιμο διάλυμα άχρωμο ή ελαφρά χρωματισμένο, σαφής, без запаха или со слабым запахом уксусной кислоты.

1 amp.
глутамил-цистеинил-глицин динатрия30 mg

Έκδοχα: οξικό νάτριο, οξικό οξύ (разведенная до pH 6.0), νερό δ / και.

1 ml – γυάλινη αμπούλα (5) – συσκευασίες Valium εμβαδογράμματος (1) – συσκευασίες από χαρτόνι.

Ενέσιμο διάλυμα άχρωμο ή ελαφρά χρωματισμένο, σαφής, без запаха или со слабым запахом уксусной кислоты.

1 ml1 amp.
глутамил-цистеинил-глицин динатрия30 mg60 mg

Έκδοχα: οξικό νάτριο, οξικό οξύ (разведенная до pH 6.0), νερό δ / και.

2 ml – γυάλινη αμπούλα (5) – συσκευασίες Valium εμβαδογράμματος (1) – συσκευασίες από χαρτόνι.

 

Φαρμακολογική δράση

Глутоксим® играет важную роль в регуляции метаболических процессов в клетках и тканях. Оказывает селективное воздействие на сульфгидрильные группы поверхностно-клеточных рецепторов, что приводит к восстановлению их чувствительности к регуляторным транспортным молекулам пептидной природы, определяет иммуномодулирующий, гемостимулирующий, токсикомодифицирующий и другие цитотропные эффекты препарата.

Глутоксим® способствует реализации действия регуляторных молекул пептидной природы на нормальные и трансформированные клетки. К основным иммунофизиологическим свойствам препарата относятся: высокая тропность препарата к клеткам центральных органов иммунитета и системы лимфоидной ткани; усиление костномозгового кроветворения: процессов эритропоэза, лимфопоэза и гранулоцито-моноцитопоэза; активация системы фагоцитоза (συμπ. в условиях иммунодефицитных состояний), восстановление в периферической крови уровня нейтрофилов, monotsitov, лимфоцитов и функциональной дееспособности тканевых макрофагов.

Среди иммунобиохимических эффектов препарата следует выделить: стимулирующее действие препарата на каскадные механизмы фосфатной модификации ключевых белков сигналпередающих систем; инициацию действия системы цитокинов, συμπ. интерлейкина 1, интерлейкина 6, фактора некроза опухоли, интерферонов, эритропоэтина, интерлейкина 2.

При применении в онкологии Глутоксим® содействует эффективному восстановлению функций костномозгового кроветворения при проведении противоопухолевой терапии. Глутоксим® устраняет или сглаживает проявления неспецифического синдрома болезни (αναιμία, κούραση, μειωμένη όρεξη, повышенная болевая чувствительность).

 

Φαρμακοκινητική

Απορρόφηση

После в/м, в/в или п/к введения биодоступность превышает 90%. Отмечается линейная зависимость между дозой и концентрацией препарата в плазме крови. ΓΜέγιστη после в/в введения достигается в течение 2-5 m, Μετά το / m – κατά την διάρκεια 7-10 m.

Μεταβολισμός και απέκκριση

Метаболизируется в органах и тканях организма. Αποβάλλεται με τα ούρα.

 

Μαρτυρία

— профилактика и лечение вторичных иммунодефицитных состояний, связанных с радиационными, химическими и инфекционными факторами;

— восстановление подавленных иммунных реакций и угнетенного состояния костномозгового кроветворения;

— повышение устойчивости организма к различным воздействиям (μόλυνση, μέθη, радиация);

— в качестве гепатопротекторного средства при хронических вирусных гепатитах В и С;

— потенцирование лечебных эффектов антибактериальной терапии хронических обструктивных заболеваний легких;

— профилактика послеоперационных гнойных осложнений;

- Βαριά, распространенные формы туберкулеза различной локализации (στο συγκρότημα θεραπεία);

- Φυματίωση, резистентный к лекарственной терапии;

— профилактика обострений хронического гепатита у больных туберкулезом на фоне противотуберкулезной терапии;

— лечение токсических осложнений противотуберкулезной терапии;

— в составе комплексной терапии псориаза, συμπ. среднетяжелых и тяжелых форм с наличием эритродермии, αρθροπάθεια;

— в составе комплексной терапии злокачественных новообразованийдля профилактики и лечения токсических проявлений химио- και ακτινοθεραπεία (способствует снижению гемо- и гепатотоксического действия).

Глутоксим® способствует эффективному восстановлению функций костномозгового кроветворения при проведении противоопухолевой терапии. Глутоксим® устраняет или сглаживает проявления неспецифического синдрома болезни (αναιμία, κούραση, μειωμένη όρεξη, повышенная болевая чувствительность).

 

Δοσολογικό σχήμα

Ενήλικες препарат вводят в/в, в/м и п/к в дозе 5-40 мг ежедневно в зависимости от тяжести заболевания. Kursovaya δόση – 50-300 mg.

ΑΠΟ προφυλακτικώς препарат применяют в/м в дозе 5-10 mg ημερησίως για 2 εβδομάδα.

Στο φυματίωση (στο συγκρότημα θεραπεία) το φάρμακο συνταγογραφείται σε / m 60 mg 1 раз/сут ежедневно в первые 10 ημέρα, μετέπειτα 20 дней Глутоксим® вводят в/м в дозе 60 mg την ημέρα. При необходимости проводят повторный курс лечения через 1-6 Μήνες.

Στο psoriaze (στο συγκρότημα θεραπεία) препарат назначают в/м ежедневно в суточной дозе 10 mg για 15 ημέρα, затем еще в течение 5 εβδομάδα 2 раза в неделю в суточной дозе 10 mg. Η διάρκεια της θεραπείας - 25 έγχυση.

Ως средства сопровождения химиотерапии в онкологии Глутоксим® вводят п/к в дозе 60 mg για 1.5-2 ч до применения противоопухолевых средств. Далее между курсами химиотерапии препарат вводят п/к в дозе 60 mg την ημέρα. При следующем курсе химиотерапии схема применения препарата повторяется.

Ως средства сопровождения лучевой терапии Глутоксим® вводится п/к в дозе 60 mg μετά 0.5-1 ч после очередного сеанса облучения через день на протяжении всего курса лучевой терапии.

Глутоксим® можно вводить в одном шприце с водорастворимыми лекарственными средствами.

 

Παρενέργεια

Ίσως: σε ορισμένες περιπτώσεις – πυρετός (37.1-37.5° C), болезненность в месте введения препарата (для уменьшения болезненности возможно введение препарата одновременно с 1-2 ml 0.5% раствора прокаина /новокаина/).

 

Αντενδείξεις

- Εγκυμοσύνη;

- Γαλουχία (θηλασμός);

- Υπερευαισθησία στο φάρμακο.

 

Κύηση και γαλουχία

Клинические исследования применения препарата Глутоксим® Κύηση και γαλουχία (θηλασμός) δεν πραγματοποιείται.

 

Προσοχή

В клинических исследованиях продемонстрировано увеличение частоты положительных ответов на радикальный курс лучевой терапии местно-распространенного рака шейки матки. Частота достижения полной ремиссии составила 77% (в контрольной группе – 38%). Отмечено более быстрое восстановление показателей периферической крови и улучшение общего состояния пациенток на фоне лучевой терапии.

Использование препарата Глутоксим® в комплексной терапии немелкоклеточного рака легкого позволило провести химиотерапию в полном объеме, снизить потребность в колониестимулирующих факторах, эритропоэтинах, переливаниях крови и ее компонентов.

Согласно результатам клинических исследований, при назначении препарата Глутоксим® у пациентов с псориазом наблюдался более быстрый и полный регресс высыпаний (διήθηση, ξεφλούδισμα, οίηση), уменьшался зуд, улучшалось качество жизни. При артропатической форме уменьшалась интенсивность артралгий и сократились сроки пребывания пациентов в стационаре. При сопутствующем псориазу поражении печени Глутоксим® продемонстрировал гепатопротекторный эффект. Более быстрый регресс симптомов псориаза показан также у детей, получавших Глутоксим® στο συγκρότημα θεραπεία.

Продемонстрировано достоверное увеличение сроков ремиссии псориаза: μέσω 6 мес после лечения обострение возникло у 19% ασθενείς (в контрольной группе – у 29%), μέσω 12 мес – у 34% (в контрольной группе – у 46%).

При туберкулезе показано сокращение сроков бактериовыделения, уменьшение частоты и тяжести токсических реакций при сочетанном применении противотуберкулезных препаратов (повышения АЛТ, IS, χολερυθρίνη), снижение частоты развития токсического гепатита. Применение препарата Глутоксим® предотвращает развитие диспептических явлений, вызываемых использованием рифампицина и изониазида в высоких дозах (тяжести/болей в правом подреберье, ναυτία, снижения аппетита). Отмечена нормализация менструального цикла и повышение потенции, снижение которой обусловлено нежелательными явлениями химиотерапии.

Глутоксим® позволяет в сжатые сроки подготовить пациентов к оперативному лечению и снизить частоту специфических послеоперационных осложнений у больных лекарственно-резистентным фиброзно-кавернозным туберкулезом легких.

В составе комплексной терапии инфекций, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα, Глутоксим®, способствуя экзоцитозу внутриклеточно расположенных паразитов, повышает эффективность применения антибактериальных препаратов. При лечении хронических рецидивирующих ИППП показано увеличение сроков ремиссии заболевания и отсутствия рецидивов у значительного числа больных.

 

Υπερβολική δόση

В настоящее время о случаях передозировки препарата Глутоксим® δεν αναφέρονται.

 

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

Не установлено клинически значимого взаимодействия препарата Глутоксим® με άλλα φάρμακα.

 

Προϋποθέσεις της προσφοράς των φαρμακείων

Το φάρμακο διατίθεται βάσει της συνταγής.

 

Όροι και προϋποθέσεις

Το φάρμακο θα πρέπει να αποθηκεύονται στο σκοτάδι, απρόσιτες για τα παιδιά σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 25 ° C. Διάρκεια ζωής – 3 έτος. Не использовать по истечению срока годности, σχετικά με τη δέσμη.

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή