ΣΤΌΛΟΥ PHOSPHO-ΣΌΔΑ

Δραστικό υλικό: όξινο φωσφορικό νάτριο δωδεκαϋδρικό, δισόξινο φωσφορικό νάτριο
Όταν ATH: A06AD10
CCF: Τα καθαρτικά οσμωτική ιδιότητες
ICD-10 κωδικοί (μαρτυρία): Z51.4
Όταν ΚΠΣ: 11.08.03
Κατασκευαστής: E C De Witt & Συνεργασία. Ε.Π.Ε. (Μεγάλη Βρετανία)

Φαρμακοτεχνική μορφή, Η μορφή

Πόσιμο διάλυμα σαφής, άχρωμος, с имбирно-лимонным запахом.

1 ml1 fl.
όξινο φωσφορικό νάτριο δωδεκαϋδρικό240 mg10.8 ζ
δισόξινο φωσφορικό νάτριο542 mg24.4 ζ

Έκδοχα: γλυκερόλη 99%, σακχαρίνη νατρίου, Βενζοϊκό νάτριο (E211), ароматизатор имбиря и лимона (масло имбиря, αλκοόλ, масло лимона, частично стабилизированное масло лимона, λεμόνι οξύ, νερό), Καθαρισμένο νερό.

45 ml – πλαστικά μπουκάλια (2) – συσκευασίες από χαρτόνι.

 

Φαρμακολογική δράση

Τα καθαρτικά οσμωτική ιδιότητες.

Механизм действия препарата основан на увеличении с помощью осмотических процессов задержки воды в просвете тонкого кишечника. Накопление жидкости в подвздошной кишке приводит к усилению перистальтики и последующему очищению кишечника.

 

Φαρμακοκινητική

Препарат обладает только местным действием, поэтому фармакокинетические исследования не считаются необходимыми. Фосфат натрия плохо всасывается из ЖКТ, однако небольшая абсорбция ионов натрия и фосфатов имеет место и является дозозависимой.

 

Μαρτυρία

— подготовка к эндоскопическому или рентгенологическому исследованию толстой кишки;

— подготовка к оперативному вмешательству на толстой кишке.

 

Δοσολογικό σχήμα

Препарат применяют у взрослых и подростков в возрасте старше 15 χρόνια. Коррекции дозы для пациентов пожилого возраста не требуется.

Начинать прием Флит Фосфо-соды следует в день, предшествующий назначенной эндоскопической или рентгенологической процедуре. Если процедура назначена на время до полудня, рекомендуется следовать инструкции для утреннего назначения. Если процедура назначена на время после полудня, рекомендуется следовать инструкции для дневного назначения.

Утреннее назначение

День перед процедурой

ΣΕ 7 ч утра вместо завтрака впить не менее 1 φλιτζάνι “легкой жидкости” (συμπ. освобожденные от твердых частиц супы, фруктовые соки без мякоти, чай и кофе, прозрачные газированные и негазированные безалкогольные напитки) или воды.

Первую дозу препарата следует принять непосредственно после завтрака. В половине стакана (120 ml) холодной воды следует растворить содержимое 1 μπουκάλι (45 ml). Готовый раствор выпить и запить одним (ή περισσότερο) ποτήρι (240 ml) холодной воды.

ΣΕ 13 ч вместо обеда следует выпить не менее 3 стаканов (720 ml) “легкой жидкостиили воды.

ΣΕ 19 ч вместо ужина выпить не менее 1 φλιτζάνι “легкой жидкостиили воды.

Вторую дозу препарата следует принять непосредственно после ужина. В половине стакана (120 ml) холодной воды следует растворить содержимое второго флакона (45 ml). Готовый раствор выпить и запить одним (ή περισσότερο) ποτήρι (240 ml) холодной воды.

При желании можно выпивать больший объем жидкости. “Легкие жидкостии воду можно пить вплоть до полуночи.

Дневное назначение

День перед процедурой

ΣΕ 13 ч во время обеда можно легко перекусить. После обеда нельзя употреблять никакой твердой пищи.

ΣΕ 19 ч вместо ужина следует выпить 1 ποτήρι “легкой жидкостиили воды. При желании можно выпить больший объем жидкости.

Первую дозу препарата следует принять непосредственно после ужина. В половине стакана (120 ml) холодной воды следует растворить содержимое второго флакона (45 ml). Готовый раствор выпить и запить одним (ή περισσότερο) ποτήρι (240 ml) холодной воды. При желании можно выпить больший объем жидкости.

В течение вечера необходимо выпить не менее 3 стакановлегкой жидкостиили воды.

День процедуры

ΣΕ 7 ч утра вместо завтрака следует выпить 1 ποτήρι “легкой жидкостиили воды. При желании можно выпить больший объем жидкости.

Вторую дозу препарата следует принять непосредственно после завтрака. В половине стакана (120 ml) холодной воды следует растворить содержимое второго флакона (45 ml). Готовый раствор выпить и запить одним (ή περισσότερο) ποτήρι (240 ml) холодной воды.

Воду илегкие жидкостиможно употреблять до 8ч.

Обычно данный препарат вызывает стул в течение от получаса до 6 όχι.

 

Παρενέργεια

Από το πεπτικό σύστημα: ναυτία, έμετος, στομαχόπονος, κοιλιακή διάταση, διάρροια; σπανίως – при эндоскопии на слизистой сигмовидной и прямой кишки могут наблюдаться единичные или множественные афтоподобные образования (клинически незначимы, спонтанно исчезают без лечения).

CNS: εξασθένιση, αδυναμία, πονοκέφαλος, ζάλη.

Μεταβολισμός: у отдельных пациентов из групп рискаобезвоживание организма и/или дисбаланс электролитов (συμπ. giperfosfatemiя, υπασβεστιαιμία, καλιοπενία, gipernatriemiya, Οξέωση).

Άλλα: αλλεργικές αντιδράσεις.

 

Αντενδείξεις

Не следует применять препарат у пациентов со следующими заболеваниями, состояниями или подозрениями на них:

— частичная или полная непроходимость кишечника;

— нарушение целостности кишечника;

- Μεγάκολο (врожденный или приобретенный);

— острые воспалительные заболевания кишечника;

- Καρδιακή ανεπάρκεια;

- ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ;

— наличие тошноты, έμετος, болей в брюшной полости;

- Παιδικής και εφηβικής ηλικίας μέχρι 15 χρόνια;

- Υπερευαισθησία στο φάρμακο.

 

Κύηση και γαλουχία

Не следует применять Флит Фосфо-соду при беременности, поскольку недостаточно надежных сведений о способности препарата токсически влиять на плод и/или вызывать неправильное его формирование.

Поскольку натрия фосфат выделяется с грудным молоком, следует отказаться от грудного вскармливания сразу же после приема первой дозы препарата и в течение последующих 24 ч после приема последней дозы.

 

Προσοχή

Препарат не следует применять в качестве средства для лечения запоров.

С осторожностью следует использовать препарат у пациентов пожилого возраста, ослабленных, со сниженной функцией почек, заболеваниями сердца, колостомой, находящимся на диете с низким содержанием соли, поскольку есть вероятность развития гиперфосфатемии, υπασβεστιαιμία, υποκαλιαιμία, обезвоживания на фоне гипернатриемии, οξέωση.

Следует предупредить пациента о возможном частом жидком стуле.

Очень редко при эндоскопии на слизистой сигмовидной и прямой кишки наблюдались единичные или множественные афтоподобные изменения: лимфоидные фолликулы, дискретные образования воспалительного характера, либо изменения, вызванные проведенной подготовкой. Эти аномалии не являются клинически значимыми и спонтанно исчезают без лечения.

Редко может наблюдаться удлинение интервала QT на ЭКГ как результат электролитного дисбаланса по типу гипокальциемии или гипокалиемии.

Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης οχημάτων και των μηχανισμών διαχείρισης

Το φάρμακο δεν επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης οχημάτων και των μηχανισμών διαχείρισης.

 

Υπερβολική δόση

Описаны случаи летального исхода вследствие гиперфосфатемии с сопутствующей гипокальциемией, гипернатриемией и ацидозом, после применения препарата в высоких дозах у детей и пациентов с запорами.

В то же время имеются случаи полного восстановления после случайной передозировки препарата у детей или пациентов с запорами (один из них получил 6-кратную дозу средства).

 

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

Следует с осторожностью применять препарат у пациентов, принимающих блокаторы кальциевх каналов, Διουρητικός, средства на основе лития и другие лекарства, способные влиять на уровень электролитов, поскольку существует вероятность развития гиперфосфатемии, υπασβεστιαιμία, υποκαλιαιμία, обезвоживания на фоне гипернатриемии, οξέωση.

В период приема препарата Флит Фосфо-сода возможна задержка или прекращение всасывания лекарств в ЖКТ. Действие регулярно принимаемых препаратов (συμπ. αντιβιοτικά, από του στόματος αντισυλληπτικά, противоэпилептических и гипогликемических средств) может быть снижено или вообще отсутствовать.

 

Προϋποθέσεις της προσφοράς των φαρμακείων

Το φάρμακο έχει επιλυθεί με την εφαρμογή ως αντιπρόσωπος διακοπές Valium.

 

Όροι και προϋποθέσεις

Το φάρμακο πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά στο ή πάνω από 25 ° C. Διάρκεια ζωής – 3 έτος.

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή