ЛИСТРИЛ ПЛЮС

Material actiu: Gidroxlorotiazid, Lisinopril
Quan ATH: C09BA03
CCF: Els fàrmacs antihipertensius
ICD-10 codis (testimoni): I10
Quan CSF: 01.09.16.03
Fabricant: TORRENT PHARMACEUTICALS Ltd. (Índia)

FARMACÈUTICA FORMULARI, COMPOSICIÓ I ENVASAT

Píndoles blanc o gairebé blanc, rodó, lenticular, с выдавленной формой сердца на одной стороне и разделительной линией – un altre.

1 llengüeta.
Lisinopril5 mg
gidroxlorotiazid12.5 mg

Excipients: manitol, midó pre-gelatinitzat, hidrogen fosfat de sodi, estearat de magnesi, talc, midó (sec).

10 Ordinador personal. – tires (3) – paquets de cartró.
10 Ordinador personal. – tires (10) – paquets de cartró.

 

Accions farmacològiques

Combinat de fàrmacs antihipertensius. Обладает антигипертензивным и диуретическим действием.

Lisinopril – Inhibidor de l'ECA, уменьшает образование ангиотензина II из ангиотензина I.

Снижение содержание ангиотензина II ведет к прямому уменьшению выделения альдостерона. Уменьшает деградацию брадикинина и увеличивает синтез простагландина. Redueix PR, D', precàrrega, давление легочных капиллярах, вызывает увеличение минутного объема крови и повышение толерантности к нагрузкам у пациентов с сердечной недостаточностью. Eixampla les artèries en un major grau, que les venes.

Alguns efectes s'expliquen per la influència sobre el sistema renina-angiotensina teixit. L'ús prolongat redueix la hipertròfia miocàrdica i parets arterials resistiva tipus. Es millora el flux de sang al miocardi isquèmic. Ингибиторы АПФ удлиняют продолжительность жизни у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, замедляют прогрессирование дисфункции левого желудочка у пациентов, перенесших инфаркт миокарда без клинических проявлений сердечной недостаточности.

Начало действия через 1 no, максимальный эффект определяется через 6-7 no, durada – 24 no. A l'efecte de la hipertensió observada en els primers dies després de l'inici del tractament, funcionament estable es desenvolupa a través 1-2 del mes.

Gidroxlorotiazid – tiazidnyj diürètic, действие которого связано с нарушением реабсорбции ионов натрия, хлора, Potassi, магния и воды в дистальном отделе нефрона. Задерживает выведение ионов кальция, Àcid úric. Обладает антигипертензивными свойствами: гипотензивное действие развивается за счет расширения артериол. Практически не оказывает влияние на нормальное АД. Диуретический эффект наступает через 1-2 no, arriba a través 4 ч и продолжается в течение 6-12 no. Антигипертензивное действие наступает через 3-4 dia, но для достижения оптимального терапевтического эффекта может потребоваться 3-4 de la setmana.

Лизиноприл и гидрохлоротиазид при одновременном применении оказывают аддитивный антигипертензивный эффект.

 

Farmacocinètica

Lisinopril

Absorció, distribució, metabolisme

После приема внутрь лизиноприл медленно всасывается из ЖКТ. Абсорбция в среднем составляет 30%. Lisinopril – первично активный ингибитор АПФ, не метаболизируется в печени. Cmàx en el plasma sanguini és aproximadament 7 no. Связывание с белками плазмы незначительное – 5%.

Deducció

Выводится в неизмененном виде с мочой. У пациентов с нормальной функцией почек T1/2 és 12 no. Лизиноприл выводится из организма при гемодиализе.

Gidroxlorotiazid

Absorció

Un cop dins 60-80% гидрохлоротиазида быстро всасывается из ЖКТ.

Deducció

Sobre 95% гидрохлоротиазида выводится в неизмененном виде почти полностью почками. T1/2 és 5.6-14.8 no. Незначительное количество препарата выводится с желчью.

Гидрохлоротиазид проникает через плацентарный барьер, excretada en la llet materna.

 

Testimoni

- Hipertensió arterial (pacients, que Mostra la teràpia de combinació).

 

Règim de dosificació

El medicament es pren per via oral 1 temps / dia.

En hipertensió доза препарата устанавливается индивидуально. La dosi recomanada és de 1-2 llengüeta. 1 temps / dia.

En fallada renal (CC 30-80 ml / min) препарат можно применять только после титрования дозы каждого из компонентов препарата отдельно. Рекомендованная начальная доза лизиноприла при неосложненной почечной недостаточности és 5-10 mg.

En предшествующей терапии диуретиками после приема начальной дозы препарата может возникать симптоматическая артериальная гипотензия. Такие случаи встречаются чаще у пациентов с потерей жидкости и электролитов вследствие предшествовавшего лечения диуретиками. Поэтому следует прекратить прием диуретиков за 2-3 дня до начала лечения Листрилом® Més.

 

Efecte col·lateral

У большинства пациентов побочные явления были легкими и преходящими. Самыми частыми являлись: mareig, mal de cap.

Efectes secundaris, встречавшиеся реже:

Sistema cardiovascular: marcada reducció en la pressió arterial, mal de pit; rarament – hipotensió ortostàtica, taquicàrdia, bradicàrdia, l'aparició dels símptomes d'insuficiència cardíaca congestiva, violació d'AV-conducció, infart de miocardi.

Des del sistema digestiu: nàusea, vòmits, mal de panxa, boca seca, diarrea, dispèpsia, anorèxia, canvi en el gust, pancreatitis, hepatitis (гепатоцеллюлярный и холестатический), icterícia.

Des del sistema nerviós central i perifèric: labilitat emocional, problemes de concentració, parestèsia, fatiga, somnolència, sacsejades de les extremitats i els llavis; rarament – La síndrome asténico, confusió.

El sistema respiratori: dispnea, broncoespasme, apnea.

Des del sistema urinari: urèmia, олигурия/анурия, deteriorament de la funció renal, fallada renal aguda.

Des del sistema hematopoètic: leucopènia, trombocitopènia, neutropènia, agranulocitosi, anèmia (снижение содержания гемоглобина, gematokrita, eritropenia).

Reaccions al·lèrgiques: urticària, fotosensibilitat, edema angioneuròtic de la cara, extremitats, llavis, idioma, epiglotis i / o laringe, erupcions a la pell, picor, febre, vasculitis, положительные результаты на антинуклеарные антитела, augment de la taxa de sedimentació globular, eozinofilija.

Les troballes de laboratori: гиперкалиемия и/или гипокалиемия, giponatriemiya, gipomagniemiya, chloropenia, hiperuricèmia, giperglikemiâ, повышение уровня мочевины и креатинина; rarament – augment de les transaminases hepàtiques, giperʙiliruʙinemija, hipercolesterolèmia, hipertrigliceridèmia, reduïda tolerància a la glucosa.

Un altre: tos seca, artràlgia, artritis, miàlgia, la gota d'empitjorament, potència reduïda, Transpiració, alopècia, нарушение развития почек плода.

 

Contraindicacions

- Anurija;

- Insuficiència renal greu (CC<30 ml / min);

- Angioedema (inclòs. в анамнезе от применения ингибиторов АПФ);

— гемодиализ с использованием высокопроточных мембран;

- Hipercalcèmia;

— гипонатриемия;

- Porfíria;

— прекома;

— печеночная кома;

- Diabetis (greu);

- Embaràs;

- Lactància (alletament);

- Infància i adolescència fins 18 no (eficàcia i seguretat no s'han establert);

- Hipersensibilitat a la droga;

- Hipersensibilitat a altres inhibidors de l'ECA;

— повышенная чувствительность к производным сульфаниламидов.

D' precaució следует применять препарат при двустороннем стенозе почечных артерий, аортальном стенозе/гипертрофической кардиомиопатии, стенозе артерии единственной почки с прогрессирующей азотемией, condició després de trasplantament de ronyó, fallada renal (CC>30 ml / min), hiperaldosteronisme primari, hipotensió, hipoplàsia de la medul·la òssia, giponatriemii (повышенном риске развития артериальной гипотензии у пациентов, està en una dieta sense sal o malosolevoy), estats, acompanyat de la disminució de c/o (inclòs. diarrea, vòmits), заболеваниях соединительной ткани (inclòs. SLO, esclerodèrmia), diabetis, podagre, hiperuricèmia, hiperpotassèmia, CHD, цереброваскулярной недостаточности, тяжелой хронической сердечной недостаточности, insuficiència hepàtica, en pacients d'edat avançada.

 

Embaràs i lactància

No utilitzeu aquest medicament durant l'embaràs i la lactància.

 

Precaucions

Симптоматическая гипотензия

Чаще всего выраженное снижение АД возникает при уменьшении ОЦК, вызванного терапией диуретиками, уменьшением количества соли в пище, диализом, диареей или рвотой.

У пациентов с хронической сердечной недостаточностью с/без почечной недостаточности возможно развитие симптоматической артериальной гипотензии. Чаще она выявляется у пациентов с тяжелыми формами сердечной недостаточности вследствие применения больших доз диуретиков, hiponatrèmia o insuficiència renal. У таких пациентов лечение следует начинать под строгим контролем врача.

Подобных правил надо придерживаться и при назначении препарата пациентам с ИБС, insuficiència cerebrovascular, en què la forta caiguda de la pressió arterial pot causar un atac cardíac o un vessament cerebral.

Транзиторная артериальная гипотензивная реакция не является противопоказанием для приема следующей дозы препарата.

Insuficiència renal

У пациентов с хронической почечной недостаточностью выраженное снижение АД после начала лечения ингибиторами АПФ может привести к дальнейшему ухудшению почечной функции.

У пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки, Inhibidor de l'ECA, отмечалось повышение мочевины и креатинина в сыворотке крови, generalment reversibles en suspendre el tractament. Чаще встречалось у пациентов с почечной недостаточностью.

Повышенная чувствительность/Ангионевротический отек

Ангионевротический отек может возникнуть в любой период лечения. В таком случае лечение лизиноприлом следует немедленно прекратить и за пациентом установить наблюдение до полной регрессии симптомов. En casos, когда отек возник только на лице и llavis, состояние чаще всего проходит без лечения, однако возможно назначение антигистаминных препаратов.

Tos

При применении ингибиторов АПФ возможно появление сухого, длительного кашля, который исчезает после прекращения лечения. En el diagnòstic diferencial de la tos i la tos s'ha de considerar, resultant de la utilització d'un inhibidor de ACE.

Хирургия/Общая анестезия

При применении средств, baixar la pressió arterial, у пациентов при обширном хирургическом вмешательстве или во время общей анестезии, Lisinopril, блокируя образование ангиотензина II, может приводить к выраженному снижению АД, которое можно устранить увеличением ОЦК.

Abans de la cirurgia (включая стоматологию) следует предупредить хирурга/анестезиолога о применении ингибиторов АПФ.

Калий в сыворотке крови

Возможно развитие гиперкалиемии. Факторы риска для развития гиперкалиемии: fallada renal, diabetis, применение препаратов калия или препаратов, вызывающих увеличение концентрации калия в крови (в т.ч гепарин), особенно у пациентов с нарушением функции ronyó.

У пациентов с риском симптоматической артериальной гипотензии (està en una dieta sense sal o malosolevoy) amb / sense hiponatrèmia, i en pacients, получавших высокие дозы диуретиков, потерю жидкости и солей перед началом лечения необходимо скомпенсировать.

Метаболические и эндокринные эффекты

Тиазидные диуретики могут влиять на толерантность к глюкозе, поэтому следует корректировать дозы противодиабетических лекарственных средств. Тиазидные диуретики могут снижать выделения кальция с мочой и вызывать гиперкальциемию. Выраженная гиперкальциемия может быть симптомом скрытого гиперпаратиреоза, рекомендуется прекратить лечение тиазидными диуретиками до проведения теста по оценке функции паращитовидных желез.

В период лечения Листрилом® Плюс необходим регулярный контроль в плазме крови калия, Glucosa, urea, greixos i creatinina; не рекомендуется употреблять алкогольные напитки, поскольку алкоголь усиливает гипотензивное действие препарата.

Следует соблюдать осторожность при выполнении физических упражнений, жаркой погоде (риск развития дегидратации и чрезмерного снижения АД из-за снижения ОЦК).

Efectes sobre la capacitat per conduir vehicles i mecanismes de gestió

В период лечения следует воздержаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, requereixen alta concentració i la velocitat de les reaccions psicomotores, поскольку возможно головокружение, especialment a l'inici del tractament.

 

Sobredosi

Els símptomes: marcada reducció en la pressió arterial.

Tractament: следует вызвать рвоту и/или промыть желудок, teràpia simptomàtica, направленную на коррекцию дегидратации и нарушений водно-солевого баланса. При артериальной гипотензии рекомендуется вводить изотонический раствор. Контролируют концентрации мочевины, креатинина и электролитов в сыворотке крови, показатели диуреза.

 

Interaccions Amb La Drogues

При одновременном применении препарата Листрил® Més:

amb diürètics estalviadors de potassi (inclòs. espironolactona, triamtereno, amilorid), suplements de potassi, substituts de la sal, que conté potassi, augment del risc d'hiperpotassèmia, особенно у пациентов с нарушением функции почек;

с вазодилататорами, ʙarʙituratami, fenotiazinami, antidepressius tricíclics, этанолом усиливается гипотензивное действие;

– AINE (inclòs. La indometacina), эстрогенами снижается антигипертензивное действие лизиноприла;

с препаратами лития замедляется выведения лития из организма, вследствие чего усиливается кардиотоксическое и нейротоксическое действие лития;

с антацидами и колестирамином снижается всасывание лизиноприла в ЖКТ.

Листрил® Плюс усиливает нейротоксичность салицилатов, ослабляет действие пероральных гипогликемических средств, norepinefrina, fons d'epinefrina i protivopodagricakih, augmenta els efectes de (incloent costat) glucòsids cardíacs, efectes dels relaxants musculars perifèrics, redueix l'excreció de quinidina.

Листрил® Плюс уменьшает эффект пероральных контрацептивов.

 

Condicions de subministrament de les farmàcies

El fàrmac es distribueix sota la prescripció.

 

Condicions i termes

El medicament s'ha de mantenir fora de l'abast dels nens, lloc sec a una temperatura no superior a 30 °C. Durada – 3 any.

Botó Tornar a dalt