FOZIKARD

Material actiu: Fosinopril
Quan ATH: C09AA09
CCF: Inhibidor de l'ECA
ICD-10 codis (testimoni): I10, I50.0
Quan CSF: 01.04.01.03
Fabricant: Actavis hf. (Islàndia)

Forma de dosificació, composició i embalatge

Píndoles rodó, Valium, blanc o gairebé blanc, с обозначением на одной стороне буквFLи цифры “5”.

1 llengüeta.
фозиноприл натрия5 mg

Excipients: lactosa monohidrat, Croscarmelosa de sodi, midó de blat de moro pregelatinitzat (midó 1500), cel·lulosa microcristal·lina, глицерола дибехенат.

14 Ordinador personal. – ampolles (2) – paquets de cartró.

Píndoles rodó, Valium, blanc o gairebé blanc, с обозначением на одной стороне буквFLи цифры “10”.

1 llengüeta.
фозиноприл натрия10 mg

Excipients: lactosa monohidrat, Croscarmelosa de sodi, midó de blat de moro pregelatinitzat (midó 1500), cel·lulosa microcristal·lina, глицерола дибегенат.

14 Ordinador personal. – ampolles (2) – paquets de cartró.

Píndoles rodó, Valium, blanc o gairebé blanc, с обозначением на одной стороне буквFLи цифры “20”.

1 llengüeta.
фозиноприл натрия20 mg

Excipients: lactosa monohidrat, Croscarmelosa de sodi, midó de blat de moro pregelatinitzat (midó 1500), cel·lulosa microcristal·lina, глицерола дибегенат.

14 Ordinador personal. – ampolles (2) – paquets de cartró.

 

Accions farmacològiques

Inhibidor de l'ECA. Fosinopril – сложный эфир, из которого в организме образуется активный метаболитфозиноприлат.

Фозиноприлат препятствует превращению ангиотензина I в сосудосуживающее вещество ангиотензин II, что приводит к вазодилатации.

Препарат оказывает антигипертензивное, vazodilatirtee, диуретическое и калийсберегающее действие.

Антигипертензивный эффект обусловлен также подавлением метаболизма брадикинина, который обладает выраженным сосудорасширяющим эффектом.

Снижение АД не сопровождается изменением ОЦК, мозгового и почечного кровотока, кровоснабжения внутренних органов, скелетных мышц, pell, рефлекторной активности миокарда.

Антигипертензивный эффект препарата сохраняется при длительном лечении, толерантность к препарату не развивается. После приема внутрь антигипертензивное действие развивается в течение 1 no, arriba a través 2-6 ч и сохраняется 24 no.

 

Farmacocinètica

Absorció

После приема внутрь абсорбция из ЖКТ составляет около 30-40%. Степень абсорбции не зависит от приема пищи, но скорость всасывания может быть замедленной. Cmàx фозиноприлата в плазме достигается через 3 no.

Distribució

Unió a proteïnes plasmàtiques – 95%. Фозиноприл имеет относительно малый Vd. No encreuament l'acreditació.

Metabolisme

В слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта и, parcialment, в печени фозиноприл гидролизуется до фозиноприлата.

Deducció

Фозиноприлат выводится из организма с желчью и с мочой. T1/2 фозиноприлата составляет около 11.5 no.

 

Testimoni

- Hipertensió arterial;

- Insuficiència cardíaca congestiva (en una teràpia de combinació).

 

Règim de dosificació

Abans del tractament hipertensió, possiblement, следует прекратить применявшееся ранее антигипертензивное лечение за несколько дней до начала приема Фозикарда®.

La dosi inicial és 10 mg 1 temps / dia. В дальнейшем дозу необходимо подбирать в зависимости от динамики снижения АД. Средняя поддерживающая доза составляет 10-40 mg 1 temps / dia. При отсутствии положительного эффекта от монотерапии Фозикардом® возможно дополнительное назначение диуретиков.

Если лечение Фозикардом® начинают на фоне проводимой терапии диуретиком, то его начальная доза должна составлять не более 10 мг при тщательном врачебном контроле.

Quan el tractament insuficiència cardíaca crònica начальная доза Фозикарда® és 10 mg 1 temps / dia. Далее дозу препарата подбирают в соответствии с динамикой терапевтической эффективности, повышая на 10 мг с недельным интервалом. La dosi màxima és 40 mg / dia. Возможно дополнительное назначение диуретиков.

 

Efecte col·lateral

Sistema cardiovascular: disminució de la pressió arterial, hipotensió ortostàtica, taquicàrdia, batec del cor, Arítmia, angina, infart de miocardi, mal de pit.

Des del sistema digestiu: nàusea, vòmits, restrenyiment, ili, estomatitis, glositis, явления диспепсии, dolor abdominal, anorèxia, icterícia colestàsica, pancreatitis, hepatitis.

El sistema respiratori: tos seca, dispnea, faringitis, laringit, sinusitis, infiltrats pulmonars, broncoespasme, disfonija.

Des del sistema urinari: развитие или усугубление симптомов хронической почечной недостаточности, proteïnúria, oligurija.

Des del sistema nerviós central i perifèric: carrera, La isquèmia cerebral, mareig, mal de cap, debilitat, audició i visió, soroll a les orelles, нарушения со стороны вестибулярного аппарата; quan s'usa en dosis altes – insomni, ansietat, depressió, confusió, parestèsia.

Reaccions al·lèrgiques: erupció cutània, picor, angioedema.

A partir dels paràmetres de laboratori: giperkreatininemiя, concentracions creixents d'urea, augment de les transaminases hepàtiques, giperʙiliruʙinemija, hiperpotassèmia, giponatriemiya, reduir la concentració d'hemoglobina i l'hematòcrit, neutropènia, leucopènia, eozinofilija, augment de la taxa de sedimentació globular.

 

Contraindicacions

-angioedema hereditari o idiopàtica (inclòs. història) после приема других ингибиторов АПФ;

- Embaràs;

- Lactància (alletament);

- Infància i adolescència fins 18 anys;

— повышенная чувствительность к фозиноприлу и другим компонентам препарата.

D' precaució следует применять препарат при почечной недостаточности, giponatriemii (риск дегидратации, hipotensió, falla renal crònica), двухстороннем стенозе почечных артерий или стенозе артерии единственной почки, estenosi aòrtica, состоянии после трансплантации почки, при десенсибилизации, системных заболеваниях соединительной ткани, inclòs. SLO, Esclerodèrmia (повышен риск развития нейтропении или агранулоцитоза), hemodiàlisi, malalties cerebrovasculars (inclòs. insuficiència cerebrovascular), en malalties coronàries, хронической сердечной недостаточности III и IV функционального класса по классификации NYHA, diabetis, supressió de l'hematopoesi de la medul·la òssia, hiperpotassèmia, en pacients d'edat avançada, при соблюдении диеты с ограничением соли, sota condicions, acompanyat de la disminució de c/o (inclòs. diarrea, rvote).

 

Embaràs i lactància

Применение Фозикарда® contraindicat durant l'embaràs i la lactància.

 

Precaucions

Пациенты с тяжелым течением артериальной гипертензии или с сопутствующей декомпенсированной хронической сердечной недостаточностью должны начинать лечение Фозикардом® a l'hospital.

До и во время лечения препаратом необходим контроль АД, la funció renal, la concentració de potassi, содержания гемоглобина, creatinina, urea, концентрации электролитов и активности печеночных ферментов в крови.

На фоне приема Фозикарда® следует периодически контролировать количество лейкоцитов в периферической крови, особенно у пациентов с повышенным риском нейтропении (при нарушении функции почек и системных заболеваниях соединительной ткани). Из-за повышенного риска развития артериальной гипотензии необходимо соблюдать осторожность при назначении препарата пациентам, находящимся на малосолевой или бессолевой диете.

Utilització a Pediatria

Безопасность и эффективность применения препарата Фозикард® у детей не установлены.

Efectes sobre la capacitat per conduir vehicles i mecanismes de gestió

Необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или выполнении любой другой работы, que requereix més atenció, из-за возможного появления головокружения, особенно после приема начальной дозы Фозикарда® pacients, одновременно принимающих диуретики.

 

Sobredosi

Els símptomes: marcada reducció en la pressió arterial, bradicàrdia, xoc, нарушение водно-электролитного равновесия, fallada renal aguda, estupor.

Tractament: прием препарата прекратить, пациента поместить в положение лежа с приподнятыми ногами. В легких случаях передозировки – rentat gàstric, введение сорбентов и натрия сульфата в течение 30 minuts després de l'administració. Mitjançant la reducció de la pressió arterial – в/в введение катехоламинов, ангиотензина II; при брадикардииприменение пейсмекера. Nyeeffyektivyen Hemodiàlisi.

 

Interaccions Amb La Drogues

Agents antihipertensius, Diürètic, analgèsics opioides, средства для общей анестезии при одновременном применении с Фозикардом® усиливают его гипотензивное действие.

НПВС и эстрогенные препараты при одновременном применении снижают выраженность антигипертензивного эффекта Фозикарда®.

При одновременном применении Фозикарда® с препаратами калия, калийсберегающими диуретиками повышается риск развития гиперкалиемии.

Фозикард® realça l'efecte hipoglucèmic dels derivats de sulfonilurea, insulina.

При одновременном применении Фозикарда® с аллопуринолом, цитостатическими лекарственными средствами, immunosupressors, прокаинамидом усиливается риск развития лейкопении.

При одновременном приеме Фозикарда® с солями лития возможно повышение концентрации лития в крови.

 

Condicions de subministrament de les farmàcies

El fàrmac es distribueix sota la prescripció.

 

Condicions i termes

El medicament s'ha de mantenir fora de l'abast dels nens igual o superior a 25 ° C. Durada – 2 any.

Botó Tornar a dalt