ЭНКОРАТ

Material actiu: Àcid valproic
Quan ATH: N03AG01
CCF: Els anticonvulsius
Quan CSF: 02.05.05
Fabricant: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Índia)

FORMA DE DOSIFICACIÓ, COMPOSICIÓ I EMBALATGE

Píndoles, recobriment entèric Color rosa, rodó, lenticular.

1 llengüeta.
valproat de sodi200 mg

Excipients: diòxid de silici col·loïdal, cel·lulosa microcristal·lina, midó de blat de moro, поливинилпирролидон K30, кальция силикат, estearat de magnesi, Talc va aclarir, glicolat sòdic de midó (Escriu Un), gipromelloza 2910, diʙutilftalat, àcid metacrílic (tipus amb), Diòxid de titani, краситель пунцовый 4R лаковый, краситель желтый “Posta del sol” (Sunset Yellow) FCF лаковый.

10 Ordinador personal. – tires de paper d'alumini (10) – paquets de cartró.

Píndoles, recobriment entèric Color rosa, rodó, lenticular.

1 llengüeta.
valproat de sodi300 mg

Excipients: diòxid de silici col·loïdal, cel·lulosa microcristal·lina, midó de blat de moro, поливинилпирролидон K30, кальция силикат, estearat de magnesi, Talc va aclarir, glicolat sòdic de midó (Escriu Un), gipromelloza 2910, diʙutilftalat, àcid metacrílic (tipus amb), Diòxid de titani, краситель пунцовый 4R лаковый, краситель желтый “Posta del sol” (Sunset Yellow) FCF лаковый.

10 Ordinador personal. – tires de paper d'alumini (10) – paquets de cartró.

 

Accions farmacològiques

Protevoepilepticescoe eina, оказывает центральное миорелаксирующее и седативное действие. Механизм действия связан с повышением содержания ГАМК в ЦНС (за счет ингибирования ГАМК-трансферазы, а также с уменьшением обратного захвата ГАМК в головном мозге), в результате чего снижается возбудимость и судорожная готовность моторных зон головного мозга. По др. гипотезе, действует на участки постсинаптических рецепторов, имитируя или усиливая тормозящий эффект ГАМК. Возможное прямое влияние на активность мембран связано с изменениями проводимости для K+. Millora l'estat d'ànim i l'estat mental dels pacients, Té activitat antiarítmica.

 

Testimoni

Gènesi de l'epilèpsia diferent. Эпилептические припадки (inclòs. convulsions generalitzades i parcials, i en el fons de malaltia cerebral orgànica). Изменения характера и поведения (a causa de l'epilèpsia). Les convulsions febrils (nens), детский тик. Маниакально-депрессивный психоз с биполярным течением, не поддающийся лечению препаратами Li+ или др. Primer ministre. Специфические синдромы (Vesta, La síndrome de Lennox-Gastaut).

Contraindicacions

Hipersensibilitat, insuficiència hepàtica, острый и хронический гепатит, нарушения функции поджелудочной железы, porfíria, diatyez gyemorragichyeskii, выраженная тромбоцитопения, embaràs (I Trimestre), lactància, infància (a 3 anys, кроме сиропа).C cures. Inhibició de l'hematopoesi de la medul·la òssia (leucopènia, trombocitopènia, anèmia), органические заболевания головного мозга, заболевания печени и поджелудочной железы в анамнезе; hipoproteinemia, retard mental en els nens, врожденные ферментопатии, fallada renal, embaràs.

Efectes secundaris

SNC: tremolor; rarament – canvis de comportament, estat d'ànim o estat mental (depressió, sensació de cansament, al·lucinacions, agressivitat, Estat hiperactiu, psicosi, excitació inusual, inquietud o irritabilitat), atàxia, mareig, somnolència, mal de cap, encefalopatia, disàrtria, enuresi, estupor, alteració de la consciència, coma. A partir dels sentits: diplopia, nistagme, centelleig “muşek” davant els seus ulls. Des del sistema digestiu: nàusea, vòmits, gastràlgia, pèrdua de gana o augment de la gana, diarrea, hepatitis; rarament – restrenyiment, pancreatitis, fins derrotes fatals (primer 6 mesos de tractament, sovint en 2-12 Sol). Со стороны органов кроветворения и системы гемостаза: supressió de l'hematopoesi de la medul·la òssia (anèmia, leucopènia); trombocitopènia, снижение содержания фибриногена и агрегации тромбоцитов, приводящие к развитию гипокоагуляции (сопровождается удлинением времени кровотечения, petèquies, blaus, gematomami, кровоточивостью и др.). Metabolisme: disminuir o augmentar en l'índex de massa corporal. Reaccions al·lèrgiques: erupció cutània, urticària, angioedema, fotosensibilitat, eritema exudativo maligna (Síndrome de Stevens-Johnson). Les troballes de laboratori: giperkreatininemiя, ammoniemia, giperglicinemiя, giperʙiliruʙinemija, незначительное повышение активности “Hepàtic” transaminases, LDH (dependent de la dosi). Per part del sistema endocrí: dismenorrea, amenorrea secundària, augment de pits, galactorrea. Un altre: edema perifèric, алопеция.Передозировка. Els símptomes: nàusea, vòmits, mareig, diarrea, disfunció respiratòria, hypomyotonia, giporefleksiя, mioz, coma. Tractament: rentat gàstric (no mes tard que 10-12 no), administració de carbó activat, diurez, manteniment de les funcions vitals, hemodiàlisi.

Dosificació i Administració

Dins, во время еды или сразу после еды, sense mastegar, amb una mica d'aigua, 2-3 un cop al dia. Сироп можно смешивать с любой жидкостью или добавлять к небольшому количеству пищи. Начальная доза при монотерапии для взрослых и детей с массой тела более 25 kg – 5-15 mg / kg / dia, затем эту дозу постепенно повышают на 5-10 мг/кг/нед. La dosi màxima – 30 mg / kg / dia (может быть увеличена при возможности организации контроля за концентрацией в плазме до 60 mg / kg / dia). При комбинированной терапии у взрослых – 10-30 мг/кг/сут с последующим повышением дозы на 5-10 мг/кг/нед. Детям при массе тела менее 25 кг средняя суточная доза при монотерапии – 15-45 mg / kg, màxim – 50 mg / kg. Segons l'edat: nadó – 30 mg / kg, de 3 a 10 anys – 30-40 mg / kg / dia, a 1 any – en 2 admissió, у более старших – en 3 admissió. La teràpia combinada – 30-100 mg / kg / dia. Детям при массе тела менее 20 kg no s'ha d'aplicar en comprimits d'alliberament controlat. En / jet, per 400-800 o mg / degoteig, calculat 25 mg / kg per 24, 36, 48 no. Quan es decideix a anar sobre / en la introducció de la primera després de l'administració oral es porta a terme a una dosi de 0.5-1 mg / kg / hr a través de 4-6 hores després de l'última via oral.

Precaucions

Durant el tractament oportú control de l'activitat “Hepàtic” transaminases, bilirubina, Sang perifèrica, Les plaquetes de sang, estat de coagulació, amilasa (tots 3 Mesos, especialment en combinació amb una altra. fàrmacs antiepilèptics). Pacients, rebre el. fàrmacs antiepilèptics, перевод на прием вальпроевой кислотой следует проводить постепенно, la consecució d'una dosi clínicament efectiva a través 2 Sol, после чго возможна постепенная отмена др. противоэпилептических ЛС. Pacients, не получавших лечения др. fàrmacs antiepilèptics, clínicament dosi efectiva s'ha d'aconseguir a través de 1 Sol. Риск развития побочных эффектов со стороны печени повышен при проведении комбинированной противосудорожной терапии, а также у детей. Не допускается прием напитков, que conté l'etanol. Перед хирургическим вмешательством необходим общий анализ крови (inclòs. recompte de plaquetes), determinació del temps de sagnat, els paràmetres de coagulació. При возникновении на фоне лечения симптоматики “Agut” живота до начала оперативного вмешательства рекомендуется определить уровень амилазы в крови для исключения острого панкреатита. Во время лечения следует учитывать возможное искажение результатов анализов мочи при сахарном диабете (causa d'un major contingut de ketoproduktov), indicadors de la funció tiroïdal. При развитии любых острых серьезных побочных эффектов необходимо немедленно обсудить с врачом целесообразность продолжения или прекращения лечения. Для снижения риска развития диспепсических расстройств возможен прием спазмолитиков и обволакивающих ЛС. Резкое прекращение приема вальпроевой кислоты может привести к учащению эпилептических припадков. Durant el període de tractament cal anar amb compte en conduir i una altra lliçó. activitats potencialment perilloses, requereixen alta concentració i la velocitat de les reaccions psicomotores.

Cooperació

Вальпроевая кислота усиливает эффекты, inclòs. costat, altres. противоэпилептических ЛС (fenitoïna, lamotrigina), Els antidepressius, антипсихотических ЛС (neurolèptics), ansiolítics, ʙarʙituratov, Inhibidors de la MAO, timolépticos, etanol. Добавление вальпроата к клоназепаму в единичных случаях может приводить к усилению выраженности абсансного статуса. При одновременном применении вальпроевой кислоты с барбитуратами или примидоном отмечается повышение их концентрации в плазме. Увеличивает T1/2 ламотриджина (подавляет ферменты печени, вызывает замедление метаболизма ламотриджина, вследствие чего T1/2 его удлиняется до 70 hores en adults i fins 45-55 no – nens). Снижает клиренс зидовудина на 38%, при этом его T1/2 не изменяется. Els antidepressius tricíclics, Inhibidors de la MAO, антипсихотические ЛС (neurolèptics) i etc. Primer ministre, снижающие порог судорожной активности, reduir l'efectivitat de l'àcid valproic. При сочетании с салицилатами наблюдается усиление эффектов вальпроевой кислоты (вытеснение из связи с белками плазмы), усиливает эффект антиагрегантов (DEMANAR) i anticoagulants. En combinació amb pentobarbital, fenitoïna, karʙamazepinom, mefloquina redueix el contingut d'àcid valproic en sèrum (accelerar el metabolisme). El felbamat augmenta la concentració d'àcid valproic en el plasma 35-50% (requerir un ajust de dosi). При одновременном применении вальпроевой кислоты с этанолом и др. Primer ministre, Depressors del SNC (antidepressius tricíclics, ингибиторы МАО и антипсихотические ЛС), pot augmentar la depressió del SNC. Etanol i altres. гепатотоксические ЛС увеличивают вероятность развития поражений печени. Вальпроевая кислота не вызывает индукции “Hepàtic” ферментов и не снижает эффективности пероральных контрацептивов. Миелотоксические ЛСповышение риска угнетения костномозгового кроветворения.

Botó Tornar a dalt