nỗi buồn trị - đau thần kinh tọa. Các triệu chứng của bệnh và ngăn ngừa đau thần kinh tọa (đau dây thần kinh sedalishtnogo thần kinh, đau thần kinh tọa))

Đau thần kinh tọa - là đau thần kinh tọa. Đau thần kinh tọa ảnh hưởng đến rễ tủy sống thắt lưng cùng. Седалищный нерв берет начало от нервных корешков поясничного отдела спинного мозга и опускает ветки по