Abakavir + Zidovudin + Lamivudin: ilacı kullanma talimatları, yapı, Kontrendikasyonlar

Kayıt sertifikası sahibi: ATOL, LTD (Rusya)

Yapılmış: OZON, LTD (Rusya)

ATX kodu: J05AR04 (Zidovüdin, lamivudin ve abacavir)

Aktif maddeler Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

  • zidovudin (zidovudin)DSÖ kayıtlı
  • Abacavir (abakavir) DSÖ kayıtlı
  • lamivudin (lamivudin) DSÖ kayıtlı

Dozaj formu Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

[İlaç reçete altında yayınlandı] Abakavir + Zidovudin + Lamivudin

Sekme., örtmek. Film kapak, 300 mg + 150 mg + 300 mg: 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60 veya 100 PC.

kayıt. №: LP-005757 itibaren 28.08.19 – Akım

Ürün formu, Abacavir + Zidovudin + Lamivudin ilacının ambalajı ve bileşimi

Pills, film kaplı beyaz veya hemen hemen beyaz, Oval, mercek biçiminde, Valium ile; tabletlerin enine kesitinde görülebilir 2 katman: çekirdek sarımsı veya kahverengimsi bir renk tonu ile beyaz veya beyazdır ve kabuk.

1 çıkıntı.
abakavir sülfat351.3 mg,
abakavir içeriğine karşılık gelen300 mg
zidovudin300 mg
lamivudin150 mg

Yardımcı maddeler: mikrokristal selüloz (MKC-101) – 303.4 mg, krospovydon – 48.8 mg, povidon K-25 – 36 mg, magnezyum stearat – 24.4 mg, kolloidal silikon dioksit, – 6.1 mg.

kabuğun terkip: Opadry II 85F48105 beyaz – 30 mg, KDV. polivinil alkol – 14.07 mg, Macrogol – 7.08 mg, talk – 5.22 mg, Titanyum dioksit – 3.63 mg.

3 PC. – ambalajları Valium planimetrik (PVC/alüminyum folyo) (1) – karton paketleri.
3 PC. – ambalajları Valium planimetrik (PVC/alüminyum folyo) (2) – karton paketleri.
3 PC. – ambalajları Valium planimetrik (PVC/alüminyum folyo) (3) – karton paketleri.
3 PC. – ambalajları Valium planimetrik (PVC/alüminyum folyo) (4) – karton paketleri.
3 PC. – ambalajları Valium planimetrik (PVC/alüminyum folyo) (5) – karton paketleri.
3 PC. – ambalajları Valium planimetrik (PVC/alüminyum folyo) (6) – karton paketleri.
3 PC. – ambalajları Valium planimetrik (PVC/alüminyum folyo) (10) – karton paketleri.
6 PC. – ambalajları Valium planimetrik (PVC/alüminyum folyo) (1) – karton paketleri.
6 PC. – ambalajları Valium planimetrik (PVC/alüminyum folyo) (2) – karton paketleri.
6 PC. – ambalajları Valium planimetrik (PVC/alüminyum folyo) (3) – karton paketleri.
6 PC. – ambalajları Valium planimetrik (PVC/alüminyum folyo) (4) – karton paketleri.
6 PC. – ambalajları Valium planimetrik (PVC/alüminyum folyo) (5) – karton paketleri.
6 PC. – ambalajları Valium planimetrik (PVC/alüminyum folyo) (6) – karton paketleri.
6 PC. – ambalajları Valium planimetrik (PVC/alüminyum folyo) (10) – karton paketleri.
10 PC. – ambalajları Valium planimetrik (PVC/alüminyum folyo) (1) – karton paketleri.
10 PC. – ambalajları Valium planimetrik (PVC/alüminyum folyo) (2) – karton paketleri.
10 PC. – ambalajları Valium planimetrik (PVC/alüminyum folyo) (3) – karton paketleri.
10 PC. – ambalajları Valium planimetrik (PVC/alüminyum folyo) (4) – karton paketleri.
10 PC. – ambalajları Valium planimetrik (PVC/alüminyum folyo) (5) – karton paketleri.
10 PC. – ambalajları Valium planimetrik (PVC/alüminyum folyo) (6) – karton paketleri.
10 PC. – ambalajları Valium planimetrik (PVC/alüminyum folyo) (10) – karton paketleri.
10 PC. – Bankalar (1) – karton paketleri.
20 PC. – Bankalar (1) – karton paketleri.
30 PC. – Bankalar (1) – karton paketleri.
40 PC. – Bankalar (1) – karton paketleri.
50 PC. – Bankalar (1) – karton paketleri.
60 PC. – Bankalar (1) – karton paketleri.
100 PC. – Bankalar (1) – karton paketleri.

Klinik ve farmakolojik grup: Viricide, HIV'e karşı aktif
Farmakoterapötik grup: Antiviral [HIV] araç

Farmakolojik etki Abakavir + Zidovudin + Lamivudin

Kombine antiviral ajanlar. Abakavir, lamivudin ve zidovudin – HIV nükleosit ters transkriptaz inhibitörleri, HIV-1 ve HIV-2 replikasyonunu seçici olarak inhibe eder. Abakavir, lamivudin ve zidovudin, hücre içi kinazları içeren ardışık metabolizma aşamalarından geçer ve karşılık gelen 5'-trifosfatlara dönüştürülür. (TF). Abacavir-TF, lamivudin-TF ve zidovudin-TF, HIV revers transkriptazın substratları ve rekabetçi inhibitörleridir.

Aktif maddelerin ana antiviral etkisi, sentezlenen HIV DNA'sına bir monofosfat olarak dahil edilme yeteneklerinde yatmaktadır., replikasyonda bir kesintiye yol açar. Lamivudin akrabalığı, abakavir ve zidovudin'den DNA'ya- konak hücre polimerazları çok daha düşüktür.

In vitro elde edilen HIV suşları, abakavire dirençli, ters transkriptaz geninin birkaç kodonunda mutasyonlar bulunmuştur. (İTİBAREN) – M184V, K65R, L74V ve Y115F. Abacavire HIV direnci in vitro ve in vivo olarak yavaş gelişir. ile ilgili olarak inhibitör konsantrasyonda klinik olarak anlamlı bir artış için 50% IC50 suşları (içinde 8 virüs ile ilgili zamanlar “vahşi” tip) viral genomun çoklu mutasyonları gereklidir. izolatlar, abakavire dirençli, lamivudin etkisine daha az duyarlı olabilir, zalsitabin ve / veya didanosin, ancak zidovudin ve stavudine duyarlılığı tamamen korur. Abacavir kombinasyonunun başarısızlığı, Tedavinin başlangıcındaki lamivudin ve zidovudin, genellikle sadece bir mutasyona bağlıdır. – M184V, bu nedenle, bu kombinasyonun kullanımı, çok çeşitli ikinci basamak tedavi rejimleri olasılığını korur..

Farmakokinetik Özellikler Abakavir + Zidovudin + Lamivudin

ağızdan lamivudin, abakavir ve zidovudin, gastrointestinal sistemden hızla ve iyi emilir.. Lamivudinin mutlak biyoyararlanımı, yetişkinlerde oral uygulamadan sonra abakavir ve zidovudin sırasıyla 80-85%, 83% ve 60-70%.

Vd lamivudin, abakavir ve zidovudin intravenöz uygulama ile ortalama 1.3, 0.8 ve 1.6 sırasıyla l/kg. Lamivudinin ana plazma proteinine bağlanması, albümin, önemsiz olarak (in vitro daha az 36% serum albümini), lamivudinin farmakokinetiği doğrusaldır. Zidovudin, plazma proteinlerine şu anda bağlanır: 34-38%. In vitro çalışmalara göre, Terapötik dozlarda abakavir, yaklaşık olarak serum proteinlerine bağlanır. 49%.

Lamivudin, abakavir ve zidovudin KBB'yi geçer ve beyin omurilik sıvısında bulunur (BOS). Lamivudin ve zidovudin serum konsantrasyonlarının BOS'ta karşılık gelen ilaç konsantrasyonlarına oranı 2-4 h oral uygulamadan sonra ortalamalar yaklaşık 0.12 lamivudin için ve 0.5 zidovudin için. HIV ile enfekte hastalarda yapılan çalışmalara göre, abakavir BOS'a iyi nüfuz eder, BOS'ta abakavirin AUC'si ise 30-44% abakavirin plazmadaki AUC'sinden. Bir klinik çalışmada 1 abakavirin farmakokinetiğini inceleme aşaması gösterilmiştir, boyunca bu 1.5 abakavir dozunun uygulanmasından saatler sonra 300 g 2 kez/gün CSF'deki konsantrasyonu 0.14 ug / ml. Bir dozda abakavir kullanırken 600 mg 2 kez/gün, BOS'taki konsantrasyonu ile artar 0.13 içinde ug / ml 0.5-1 enjeksiyondan sonra h, için 0.74 içinde ug / ml 3-4 hayır. Böylece, yoluyla BOS'taki abakavir konsantrasyonu 4 bir dozda uygulanmasından sonra h 600 mg 2 kez/gün ve maksimuma ulaşmıyor, IC50'yi aşıyor (0.8 ug / ml ya da 0.6 mmol / L) yaklaşık 9 zaman.

Abakavir ağırlıklı olarak karaciğerde metabolize edilir., sadece 2 % kabul edilen dozdan böbrekler tarafından değişmeden atılır. İnsanlarda abakavir metabolize olur., öncelikle, 5 oluşumu ile alkol dehidrojenazın etkisi altında′- karboksilik asit ve 5' oluşturmak için glukuronik asit ile konjugasyon yoluyla- glukuronid, Bu konuda oluşturuyor 66% toplam, böbrekler yoluyla atılan ilaç.

Lamivudin, renal atılımla değişmeden elimine edilir..

Zidovüdin, öncelikle, karaciğerde metabolize. Zidovudinin plazma ve idrardaki ana metaboliti zidovudin 5'-glukuroniddir., böbrekler tarafından atılır ve yaklaşık 50-80% dozun. Parenteral olarak uygulandığında zidovudinin diğer metabolitleri 3′-amino-3′-deoksigimidin (AMT).

T1 / 2 lamivudin 5-7 hayır. Lamivudinin ortalama sistemik klirensi yaklaşık 0.32 l / saat kg, çoğu böbrek klerensidir (daha fazla 70%), organik katyon taşıma sistemi ile. Böbrek yetmezliği olan hastalarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki, bozulmuş böbrek fonksiyonu lamivudin atılımını etkiler.

Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda zidovudin plazma seviyeleri artar.

Abacavir'in ortalama T1 / 2'si yaklaşık 1.5 hayır. Bir dozda birden fazla abakavir dozundan sonra 300 mg oral 2 kez/gün önemli bir birikim gözlenmedi. Abakavirin eliminasyonu hepatik metabolizma yoluyla olur, ardından metabolitlerin ağırlıklı olarak böbrekler yoluyla atılımı gerçekleşir.. Yaklaşık 83% Uygulanan abakavir dozu böbrekler tarafından metabolitler şeklinde atılır ve değişmez, kalan miktar bağırsaklardan atılır.

Böbrek yetmezliği olan hastaları içeren çalışmalarda,, Bozulmuş böbrek fonksiyonu, böbrek klirensindeki azalmaya bağlı olarak lamivudin atılımını etkiler.. Ayrıca gösterildi, Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda zidovudin plazma konsantrasyonlarının arttığını. Abakavir esas olarak karaciğerde metabolize edilir., daha az 2% değişmeden böbrekler tarafından atılır. Son dönem böbrek hastalığı olan hastalarda abakavirin farmakokinetiği, böbrek fonksiyonu normal olan hastalardakine benzerdir..

Abacavir metabolize olur, başlıca, karaciğer. Abakavirin farmakokinetiği, hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda incelenmiştir. (5-6 Child-Pugh üzerinde işaret). Çalışmanın sonuçları, ortalama olarak abakavirin AUC'sinde bir artışa işaret etmektedir. 1.89 kez ve abakavir T1 / 2'de bir artış 1.58 kere. Bozulmuş karaciğer fonksiyonu, abakavir metabolitlerinin EAA'sını etkilemez., ancak oluşum ve atılım hızı azalır.

Abacavir + Zidovudin + Lamivudin ilacının aktif maddelerinin endikasyonları

Yetişkinlerde ve daha büyük çocuklarda HIV enfeksiyonunun tedavisi 12 antiretroviral tedavide yıllar.

Doz rejimi Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Belirli bir ilacın uygulama yöntemi ve doz rejimi, salınma şekline ve diğer faktörlere bağlıdır.. Optimal doz rejimi doktor tarafından belirlenir. Belirli bir ilacın dozaj formunun kullanım endikasyonları ve doz rejimi ile uyumuna kesinlikle uyulmalıdır..

Sözlü olarak. Kombinasyon ilacının tek bir dozu alınır 2 kez / gün.

Bir gencin veya yetişkinin vücut ağırlığı aşağıdaysa 40 kg bu kombinasyon uygulanamaz, Her etkin maddenin dozu sabit olduğundan ve her etkin madde için ayrı ayrı doz azaltılması mümkün olmadığı için.

Karaciğer ve/veya böbrek fonksiyonlarında bozulma olması durumunda doz rejiminin düzeltilmesi gerekir..

Yan etkiler Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Aşırı duyarlılık reaksiyonunun belirtileri (ГЧ)

Hematopoetik sistemde itibaren: lenfopeni.

Sinir sisteminden: baş ağrısı, parestezi.

solunum sistemi: nefes darlığı, öksürük, boğaz ağrısı, solunum zorluğu sendromu, solunum yetmezliği.

Sindirim sisteminden: mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı, ağızda ülserasyon, karaciğer fonksiyon testlerinde artış, karaciğer yetmezliği.

Üriner sistemin itibaren: serum kreatinin artış, böbrek yetmezliği.

Deri ve deri altı yağ: isilik (makülopapüler veya ürtiker).

Kas-iskelet sistemi kısmında: kas ağrısı, nadiren – miyoliz, arthralgia, CPK etkinliği artırmak.

Diğer: ateş, yorgun hissediyorum, keyifsizlik, ödem, lenfadenopati, düşük kan basıncı, konjonktivit, anafilaksi.

Bu semptomlardan herhangi biri ortaya çıkarsa, aşırı duyarlılık reaksiyonunu dışlamak için hastanın kapsamlı bir muayenesi gerekir.. Aşırı duyarlılık reaksiyonu göz ardı edilemezse, abakavir + lamivudin + zidovudin veya diğer ilaçların kombinasyonunun yeniden reçetelenmesi, abakavir içeren, kesinlikle kontrendike.

Yan etkilerin sıklığı belirlenmesi: Sık sık (≥1 / 10); sık sık (≥1 / 100, <1/10); seyrek olarak (≥1 / 1000, <1/100); nadiren (≥1 / 10 000, <1/1000); nadiren (<1/10 000).

Abakavir – yan etkiler

Bağışıklık sisteminin bir parçası olarak: sık sık – hipersensitivite reaksiyonları.

Sinir sisteminden: sık sık – baş ağrısı.

Sindirim sisteminden: sık sık – anoreksi, mide bulantısı, kusma, ishal; nadiren – pankreatit.

Metabolizma: sık sık – hiperlaktatemi; nadiren – Laktik asidoz.

Deri ve deri altı yağ: sık sık – isilik (sistemik semptom yok); nadiren – eksüdatif eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, Toksik epidermal nekroliz.

Diğer: sık sık – ateş, ilgisizlik, yorgun hissediyorum.

Lamivudin – yan etkiler

Hematopoetik sistemde itibaren: seyrek olarak – nötropeni, anemi, trombositopeni; nadiren – istinnaya эritrotsitarnaya aplazisi.

Metabolizma: sık sık – hiperlaktatemi; nadiren – Laktik asidoz.

Sinir sisteminden: sık sık – baş ağrısı; nadiren – parestezi, perifericheskaya nöropati.

Sindirim sisteminden: sık sık – mide bulantısı, kusma, üst karında ağrı, ishal; seyrek olarak – AST'de geçici artış, ALTIN; nadiren – serum amilaz aktivitesinde artış, pankreatit.

Deri ve deri altı yağ: sık sık – isilik, kellik.

Kas-iskelet sistemi kısmında: sık sık – arthralgia, kas hasarı; nadiren – raʙdomioliz.

Diğer: sık sık – yorgun hissediyorum, keyifsizlik, sıcaklık artışı.

Bazı hastalar, kim kombinasyon antiretroviral tedavi aldı, vücutta yağ dokusunun yeniden dağılımı/birikimi vardı. Bu fenomenin sıklığı birçok faktöre bağlıdır., KDV. antiretroviral ilaçların bir kombinasyonundan.

Zidovüdin – yan etkiler

Hematopoetik sistemde itibaren: sık sık- anemi (kan nakli gerekebilir), nötropeni ve lökopeni. Bu yan etkilerin yüksek dozlarda zidovudin ile ortaya çıkması daha olasıdır. (1200–1500 mg / gün), ilerlemiş HIV enfeksiyonu olan hastalarda (özellikle tedaviden önce azalmış kemik iliği rezervi ile) ve, özellikle, CD4+ hücre sayısı 100/mcL'den az olan hastalarda. Bazı hastalarda, zidovudin dozunun kesilmesine kadar azaltılması gerekir.. Nötropeni bu hastalarda daha sık görülür., nötrofil sayısı olanlar, zidovudin tedavisinin başlangıcında serum hemoglobin ve vitamin B12 seviyeleri azalır. Seyrek olarak – trombositopeni ve pansitopeni (kemik iliği hipoplazisi olan); nadiren – istinnaya эritrotsitarnaya aplazisi; nadiren – aplasticheskaya anemi.

Metabolizma: sık sık – hiperlaktatemi; nadiren- Laktik asidoz, anoreksi; yağ dokusunun yeniden dağılımı/birikimi (Bu yan etkinin sıklığı birçok faktöre bağlıdır., KDV. antiretroviral ilaçların belirli bir kombinasyonundan).

Ruhunun kısmında: nadiren – Kaygı ve depresyon.

Sinir sisteminden: Sık sık – baş ağrısı; sık sık – baş dönmesi; nadiren – uykusuzluk, parestezi, uyuşukluk, azalmış zihinsel aktivite, kasılmalar.

Görme organı kısmında: Bilinmeyen Frekans – maküler ödem, ambliyopi, fotofobi.

Duruşma organ kısmında: baş dönmesi, işitme kaybı.

Kardiyovasküler sistem: nadiren – kardiyomiyopati.

solunum sistemi: seyrek olarak – nefes darlığı; nadiren – öksürük.

Sindirim sisteminden: Sık sık – mide bulantısı; sık sık – kusma, karın ağrısı ve ishal, karaciğer enzimlerinin artan aktivitesi ve bilirubin konsantrasyonu; seyrek olarak – tantana; nadiren – oral mukozanın pigmentasyonu, disgevziya, hazımsızlık, pankreatit, karaciğer hastalığı, Steatozlu şiddetli hepatomegali gibi.

Deri ve deri altı yağ: seyrek olarak – döküntü ve kaşıntı; nadiren – tırnak ve cilt pigmentasyonu, Terleme.

Kas-iskelet sistemi kısmında: sık sık – kas ağrısı; seyrek olarak – miyopati.

Üriner sistemin itibaren: nadiren – sık idrara çıkma.

Üreme sistemi ve meme bezinden: nadiren – jinekomasti.

Alerjik reaksiyonlar: nadiren – kurdeşen.

Diğer: sık sık – genel kırıklık; seyrek olarak – ateş, genelleştirilmiş ağrı sendromu ve asteni; nadiren – titreme, göğüs ağrısı, grip benzeri semptomlar.

Abacavir + Zidovudin + Lamivudin kullanımına kontrendikasyonlar

Orta ila şiddetli karaciğer yetmezliği (Çocuk ölçeğinde B ve C sınıfı- İçki); hafif karaciğer yetmezliği (Child-Pugh Sınıf A); böbrek fonksiyon bozukluğu (CC <50 ml / dakika); nötrofil içeriğinde belirgin azalma (0,75×109l'den az) veya hemoglobin konsantrasyonu (daha az 7.5 g / dl, veya 4.65 mmol / L) zidovudin içeriği nedeniyle; Yaş 12 yıl (dozu ayarlayamama nedeniyle); Ağırlık az 40 kg.

Dikkatlice

Kemik iliği hematopoezinin inhibisyonu (daha düşük bir hemoglobin konsantrasyonunda 9 g / l (5.59 mmol / L) veya kandaki nötrofil içeriği 1.0 × 109 / l'den az) zidovudin doz ayarlaması gerekebilir (Bu advers reaksiyonların gelişmesiyle birlikte abakavir, zidovudin ve lamivudin ayrı preparatlar olarak kullanılır); pankreatit (KDV. tarih); gepatomegaliya, hepatit, karaciğer hastalığı için herhangi bir risk faktörü; koroner arter hastalığının gelişimi için risk faktörlerinin varlığı; yaşlı hastalarda.

Abakavir + Zidovudin + Lamivudin – hamilelik ve emzirme döneminde kullanın

Bu kombinasyonun hamilelik sırasında kadınlarda güvenliği henüz araştırılmamıştır.. Abakavirin etkilerine ilişkin çalışmalardan elde edilen kanıtlar vardır., hayvanlarda fetal gelişim üzerine lamivudin ve zidovudin. Bu nedenle hamilelik sırasında ilaçlar, bu kombinasyonu içeren yalnızca, eğer fetusa riskinden fazla anneye beklenen yarar.

abakavirin etkisi, kadınlarda doğurganlık üzerine lamivudin ve zidovudin henüz çalışılmamıştır. zidovudin için,, erkeklerde kullanımının sayıyı etkilemediğini, spermatozoanın morfolojisi ve motilitesi.

Uzmanlar HIV bulaşmış hastalara emzirmeyi önermez, bir çocuğa HIV bulaştırmamak için. çünkü abakavir, metabolitleri ve HIV anne sütüne geçer, emzirme kontrendikedir.

Karaciğer fonksiyon ihlalleri için başvuru – Abakavir + Zidovudin + Lamivudin

İlacın kullanımı, orta ve şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu vakalarında kontrendikedir..

Abakavir + Zidovudin + Lamivudin – Böbrek fonksiyon ihlalleri için başvuru

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, lamivudin dozu CC'deki azalmayla orantılı olarak azaltılmalıdır.. Bu bağlamda, ilacın CC için daha az kullanılması tavsiye edilmez. 50 ml / dakika.

Çocuklarda kullanım Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

yaşından küçük çocuklarda kontrendikedir. 12 dozu ayarlayamama nedeniyle yıllar.

Dikkat – Abakavir + Zidovudin + Lamivudin

İlaçların Kullanımı, Bu kombinasyonu içeren bir aşırı duyarlılık reaksiyonu geliştirme riski ile ilişkilidir. (ГЧ), ateş ve/veya döküntü ve diğer semptomlarla karakterize, çoklu organ hasarının göstergesi. HSR hayatı tehdit edici olabilir ve tedavi edilmediği takdirde nadir durumlarda ölümcül olabilir.. HLA-B * 5701 alelinin varlığı için pozitif test sonucu olan hastalarda bu kombinasyonla HSR geliştirme riski önemli ölçüde artar.. Bununla birlikte, abakavir için HSR hastalarda daha düşük bir sıklıkta gözlenmiştir., bu aleli taşımayan.

HLA-B*5701 alelinin varlığı için test, kombinasyonla tedaviye başlamadan önce ve ayrıca HLA-B*5701 aleli için durumu bilinmeyen hastalarda bu kombinasyonla tedaviye devam etmeden önce yapılmalıdır., Daha önce abakavir tedavisini iyi tolere etmiş olanlar.

HLA-B * 5701 aleli olan hastalarda kullanılması önerilmez, eğer hastalar, Başka herhangi bir ilacın kullanımı sırasında HSR'den şüphelenilenler, abakavir içeren, HLA-B*5701 aleline göre durumdan bağımsız olarak.

Tüm hastalar, Bu kombinasyonla tedavi edilen, Şüpheli HSR'nin klinik teşhisi, klinik karar vermenin temeli olarak kalmalıdır..

HSR'den şüpheleniliyorsa, HLA-B*5701 aleli yokluğunda bile bu kombinasyonla tedavi derhal durdurulmalıdır.. HSR'nin başlangıcından sonra bu kombinasyonla tedavinin durdurulmasındaki gecikme, yaşamı tehdit eden bir duruma yol açabilir..

Uyuşturucu kullanımına yeniden başlama, abakavir HSR şüphesinden sonra abakavir içeren, birkaç saat içinde semptomların hızla geri dönmesine neden olabilir, yaşamı tehdit eden hipotansiyon ve ölümü içerebilir.

Herhangi bir ilaçla tedaviyi bıraktıktan sonra abakavir tedavisine devam etmeyi düşünürken, herhangi bir nedenle abakavir içeriyorsa, NHA-B * 5701 alelinin hasta tarafından taşınmasına bakılmaksızın tedaviyi bırakma nedeni belirlenmelidir.. MIRV ekarte edilemezse, ilaçlar yeniden başlatılamaz, Bu kombinasyonu içeren, diğer ilaçlar gibi, abakavir içeren.

MIRV hariç tutulursa, Bu kombinasyonla tedaviye devam etmek mümkündür. Nadir durumlarda, hastalarda, nedenlerle durdurulan abakavir, HSR semptomları dışında, abakavir ile tedavinin yeniden başlamasından sonraki birkaç saat içinde yaşamı tehdit eden reaksiyonların geliştiğini de kaydetti.. Bu kombinasyon veya diğer ilaçlarla tedaviye yeniden başlamak, abakavir içeren, sadece tıbbi bakıma hızlı erişim varsa yapılmalıdır.

Steatozlu laktik asidoz ve şiddetli hepatomegali gelişimine ilişkin raporlar vardır., KDV. ölümcül, ayrı ilaçlar şeklinde nükleozid analogları ile antiretroviral tedavi nedeniyle, abakavir dahil. lamivudin ve zidovudin, veya bunların kombinasyonları. Benzer fenomenler esas olarak kadınlarda kaydedildi..

Bu kombinasyonu kullanırken dikkatli olunmalıdır., özellikle hepatomegali hastalarında, hepatit veya karaciğer hasarı ve hepatik steatoz için diğer risk faktörleri (bazı uyuşturucular ve alkol dahil). Hepatit C virüsü ile ko-enfekte hastalar ve hastalar, alfa interferon ile tedavi edilen ve Ribavirin, belirli bir risk grubu oluşturabilir. Hepatitli veya hepatitsiz laktik asidozun klinik veya laboratuvar bulguları varsa bu kombinasyon kesilmelidir. (hepatomegali ve steatoz içeren, aminotransferaz aktivitelerinde önemli bir artış olmasa bile), semptomatik hiperlaktami ve metabolik asidoz/laktik asidoz, ilerleyici hepatomegali veya aminotransferaz aktivitesinde hızlı bir artış ile.

In vitro ve in vivo çalışmalar göstermiştir ki, nükleosid ve nükleotid analoglarının değişen derecelerde mitokondriyal hasara neden olabildiklerini. HIV negatif çocuklarda mitokondriyal disfonksiyon vakaları olmuştur., nükleozid analogları ile intrauterin ve/veya postnatal olarak tedavi edilen. Ana advers reaksiyonlar hematolojik bozukluklardı (anemi, nötropeni), metabolik bozukluklar (hiperlaktatemi, hiperlipazemi). Bu advers reaksiyonlar genellikle geçicidir.. Geç başlangıçlı bazı nörolojik bozukluklar bildirilmiştir. (kas tonusunda artış, kasılmalar, davranış bozuklukları). Bu nörolojik bozukluklar geçici mi yoksa kalıcı mı?, şu anda bilinmiyor. herhangi bir çocuk, HIV negatif bile, utero nükleosit ve nükleotit analoglarına maruz kalan, İlgili belirti veya semptomlar tanımlanırsa mitokondriyal disfonksiyonu ekarte etmek için klinik ve laboratuvar muayenesinden geçmelidir.. Bu veriler, HIV enfeksiyonunun dikey geçişini önlemek için hamile kadınlarda APT kullanımına ilişkin mevcut ulusal önerileri etkilemez..

Zidovudin tedavisine deri altı yağ kaybı eşlik etti.. Lipoatrofinin insidansı ve şiddeti kümülatif maruziyetle ilişkilidir.. Bu yağ kaybı, Yüzünde en belirgin olan, uzuvlar ve kalçalar, sadece kısmen tersine çevrilebilir, ve bir tedavi rejimine geçtikten birkaç ay sonrasına kadar iyileşme gerçekleşmeyebilir., zidovudin içermeyen. Zidovudin ve diğer ilaçlarla tedavi sırasında, zidovudin içeren, hastalar lipoatrofi belirtileri açısından düzenli olarak izlenmelidir., ve lipoatrofiden şüpheleniliyorsa, mümkünse alternatif bir tedavi rejimine geçin.

Antiretroviral tedavi sırasında serum lipid ve kan glukoz konsantrasyonları artabilir.. Hastalık kontrolü ve yaşam tarzı değişiklikleri de bu sürece katkıda bulunabilir.. Serum lipidleri ve kan şekeri konsantrasyonunu belirleme ihtiyacı göz önünde bulundurulmalıdır.. Lipid bozuklukları tedavi edilmelidir, klinik belirtilerine göre.

Tedavi sırasında hematolojik parametreleri dikkatlice izlemek gerekir..

Pankreatit semptomları veya laboratuvar bulguları ortaya çıkarsa, tedavi derhal kesilmelidir..

Daha önceden karaciğer yetmezliği olan hastalarda, aktif kronik hepatit dahil, kombine APT ile karaciğer fonksiyon bozukluğu sıklığında bir artış var. Bu hastalar standart klinik uygulamaya göre izlenmelidir.. Bu tür hastalarda karaciğer fonksiyonu kötüleşirse, bu kombinasyonun askıya alınması veya kesilmesi düşünülmelidir..

Kronik hepatit B veya C hastalarında, birleşik APT alma, ciddi ve ölümcül karaciğer yan etkileri riskinde artış. Hepatit B veya C için antiviral tedavinin eşzamanlı kullanımı durumunda, bu tıbbi ürünlerin kullanım talimatlarına bakın. Eşzamanlı viral hepatit B olan hastalarda tedavi kesildiğinde, karaciğer fonksiyon testleri izlenmeli ve viral yük düzenli olarak ölçülmelidir., tk. Lamivudin tedavisinin kesilmesinden sonra hepatitin olası nüksü, dekompanse karaciğer hastalığı olan hastalarda daha şiddetli olabilir.

Klinik çalışmaların sonuçları ve kayıt sonrası veriler şunu göstermektedir:, Kronik hepatit B'li bazı hastalarda, lamivudin kesildiğinde, hepatit nüksünün klinik ve laboratuvar bulguları ortaya çıkabilir., dekompanse karaciğer hastalığı olan hastalarda daha ciddi sonuçları olabilir. Eşzamanlı viral hepatit B olan hastalarda bu kombinasyon kesilirse, karaciğer fonksiyonunun ve hepatit B virüs replikasyonunun belirteçlerinin periyodik olarak izlenmesine dikkat edilmelidir..

HIV tedavi rejiminin bir parçası olarak zidovudin kullanırken, alırken anemi alevlenmesi vakaları olmuştur. ribavirin, Bu fenomenin kesin mekanizması bilinmemektedir.. Bu bağlamda, zidovudinin ribavirin ile aynı anda kullanılması önerilmez.. Zidovudin, bir kombinasyon antiretroviral tedavi rejimine zaten dahil edilmişse, değiştirmeyi düşünmeli. Bu, özellikle zidovudine bağlı anemi öyküsü olan hastalar için önemlidir..

Şiddetli immün yetmezliği olan HIV ile enfekte hastalarda asemptomatik fırsatçı enfeksiyonlar veya bunların antiretroviral tedavinin başlangıcında kalıntı etkileri varsa, uygulanması inflamatuar süreci aktive edebilir ve fırsatçı enfeksiyon semptomlarında artışa veya diğer ciddi sonuçlara yol açabilir.. Bu reaksiyonlar genellikle antiretroviral tedaviye başladıktan sonraki ilk haftalar veya aylar içinde ortaya çıkar..

Otoimmün hastalıklar (Grace hastalığı gibi, polimiyozit ve Guillain sendromu- bar) bağışıklığın restorasyonunun arka planına karşı gözlendi, ancak başlama zamanı değişti, ve hastalık tedavinin başlamasından aylar sonra ortaya çıkabilir ve atipik bir seyir gösterebilir..

Bu kombinasyonun veya diğer antiretroviral ilaçların kullanımı, fırsatçı enfeksiyonların veya HIV enfeksiyonunun diğer komplikasyonlarının gelişme olasılığını dışlamaz., bu nedenle hastalar tıbbi gözetim altında kalmalıdır., Bu hastalıkların tedavisinde deneyimli.

Rağmen, osteonekroz etiyolojisinin multifaktöriyel olduğu (kortikosteroid almak dahil, alkol tüketimi, şiddetli immünosupresyon, Yüksek BKİ), Osteonekroz vakaları en yaygın olarak ilerlemiş HIV enfeksiyonu olan ve/veya uzun süreli kombine APT kullanan hastalarda görülmüştür.. Hastalar bir doktora görünmeli, eklemlerde ağrı ve sertlik veya hareket etmede zorluk yaşıyorlarsa.

Hastalar hakkında uyarılmalıdır, antiretroviral ilaçlarla tedavinin cinsel temas ve kan bulaşması yoluyla başkalarına HIV bulaşma riskini önlemediğini. Bu nedenle hastalar uygun önlemleri almalıdır..

Antiretroviral tedavi dikkatli kullanılmalıdır., abakavir dahil, Koroner arter hastalığı riski taşıyan hastalar. Değiştirilebilir risk faktörlerini en aza indirmek için tüm önlemler alınmalıdır. (hipertansiyon gibi, hiperlipidemi, diyabet ve sigara).

Hastalar herhangi bir ilaçla kendi kendine ilaç almamaları konusunda uyarılmalıdır..

Bu kombinasyon ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır., lamivudin veya emtrisitabin içeren.

Stavudin ve zidovudin'in birlikte kullanımından kaçınılmalıdır..

Lamivudin'in kladribin ile birlikte kullanılması önerilmez..

İlaç etkileşimleri Abakavir + Zidovudin + Lamivudin

İlaç Etkileşimleri, abakavir varlığı nedeniyle

Etanol ile birlikte alındığında abakavirin metabolizması bozulur., abakavirin EAA'sında yaklaşık olarak bir artışa neden olur. 41%. Abacavir'in güvenlik profili göz önüne alındığında, bu veriler klinik olarak anlamlı olarak kabul edilmez. Abacavir'in etanol metabolizması üzerinde etkisi yoktur..

Abakavir alırken kullanılan ilaçların farmakokinetiğine ilişkin bir çalışmada (doz 600 mg 2 kez / gün) ve metadon, abakavirin Cmax'ında şu şekilde bir azalma oldu: 35% ve Cmax'a ulaşma süresini azaltarak 1 hayır, ancak, AUC değişmeden kaldı. Abakavirin farmakokinetiğindeki değişiklikler klinik olarak anlamlı kabul edilmemiştir.. Bu çalışmada abakavir, metadonun ortalama toplam klerensini şu şekilde artırdı: 22%. Bu değişiklik çoğu hastada klinik olarak anlamlı kabul edilmedi., ancak bazen metadon dozunun ayarlanması gerekebilir..

İlaç Etkileşimleri, lamivudin varlığı nedeniyle

Trimetoprim/sülfametoksazol alınması 160 mg / 800 mg (kotrimoksazol) lamivudine maruziyetinde artışa neden olur. 40%, trimetoprim varlığı nedeniyle. Ancak, böbrek yetmezliği olan hastalar hariç, lamivudin doz ayarlaması gerekli değildir.

Lamivudin, bu ilaçları alırken zalsitabinin hücre içi fosforilasyonunu inhibe edebilir.. Bu bakımdan zalsitabin ile birlikte kullanılması önerilmez..

Işbirliği, zidovudin varlığı nedeniyle

Zidovudin, atovakuon farmakokinetiğini etkilemez.. Bununla birlikte, farmakokinetik veriler şunu göstermektedir:, atovakuon, zidovudinin glukuronidine metabolizma hızını azaltır (kararlı durumda, zidovudinin AUC'si şu şekilde artar: 33%, Plazma glukuroniddeki Cmax azalır 19%). 500-600 mg / gün dozlarında zidovudin reçete edildiğinde ve eş zamanlı 3 haftalık akut pneumocystis pnömonisinin atovakuon ile tedavisi sırasında, advers reaksiyonların sıklığında bir artış, yüksek plazma zidovudin konsantrasyonları ile ilişkili, olası olmayan. Bu ilaçların daha uzun süreli kombine kullanımı gerekliyse, hastanın klinik durumunun dikkatle izlenmesi önerilir..

Klaritromisin tabletleri birlikte alındığında zidovudin emilimi azalır.. En azından klaritromisin ve zidovudin almak arasındaki süreyi gözlemlemek gerekir. 2 hayır.

Bazı hastalar, zidovudin artı fenitoin ile tedavi edilen, kandaki fenitoin konsantrasyonunda bir azalma tespit edildi, ve bir durumda fenitoin konsantrasyonunda bir artış oldu. Bu gözlemler, hastalarda fenitoinin kan konsantrasyonlarının kontrol edilmesi gerektiğini göstermektedir., Zidovudin + lamivudin ve fenitoin kombinasyonunu aynı anda kullananlar.

Bazı raporlara göre, probenesid, glukuronid oluşumunun inhibisyonunun bir sonucu olarak zidovudin ve AUC'nin ortalama T1 / 2'sini arttırır. Probenesid varlığında, glukuronidin renal atılımı azalır ve, belki, zidovudin kendisi.

Sınırlı veri gösterisi, zidovudin ve rifampisinin birlikte kullanımının zidovudinin EAA'sını H±34 oranında azalttığını. Bununla birlikte, bu gözlemin klinik önemi bilinmemektedir..

Zidovudin, eşzamanlı kullanımları ile stavudinin hücre içi fosforilasyon sürecini inhibe edebilir.. Böylece, stavudin ve zidovudin + lamivudin kombinasyonunun eşzamanlı kullanımı önerilmez..

nükleozid analogları, DNA replikasyonunu bozmak, gibi Ribavirin, zidovudinin in vitro antiviral aktivitesini azaltabilir. Bu tıbbi ürünlerin zidovudin ile birlikte kullanımı önerilmemektedir.. Anemi artışı var, HIV enfeksiyonunun karmaşık tedavisine zidovudin dahil edildiğinde ribavirinin neden olduğu. Artan anemi riskinden dolayı zidovudinin ribavirin ile kombinasyon halinde kullanılması önerilmez..

Zidovudin ve doksorubisinin eşzamanlı kullanımı, ilaçların her birinin in vitro aktivitesinin karşılıklı olarak zayıflaması nedeniyle önerilmez..

Flukonazol ile eşzamanlı kullanımda, zidovudinin AUC'sinde bir artış 74% UDP-glukuronosiltransferazın inhibisyonu ile. Sınırlı veriler göz önüne alındığında, klinik önemi bilinmemektedir.. Zidovudinin toksik etkilerini kontrol etmek gereklidir..

Valproik asit ile eşzamanlı kullanımda, zidovudinin AUC'sinde bir artış 80% UDP-glukuronosiltransferazın inhibisyonu ile. Sınırlı veriler göz önüne alındığında, klinik önemi bilinmemektedir.. Zidovudinin toksik etkilerini kontrol etmek gereklidir..

Asetilsalisilik asit, kodein, morfin, Indometazin, Ketoprofen, naproksen, oksazepam, Lorazepam, simetidin, klofibrat, dapson, inozin pranobeks (ilaç Groprinosin) glukuronidasyon sürecinin rekabetçi inhibisyonu veya zidovudin metabolizmasının mikrozomal karaciğer enzimleri tarafından doğrudan baskılanması sonucunda zidovudin metabolizmasını değiştirebilir. Bu ilaçları zidovudin + lamivudin kombinasyonu ile birlikte reçete etmeden önce, özellikle uzun süreli tedavi için, potansiyel ilaç etkileşimlerinin değerlendirilmesi gerekir.

birlikte kullanımı, özellikle akut durumların tedavisi için, zidovudin ve potansiyel olarak nefrotoksik veya miyelosupresif ilaçlar (örneğin, pentamidinin sistemik uygulaması, dapson, pirimetamin, kotrimoksazol, Amfoterisin B, flucitozina, ganciclovir, İnterferon, vinkristin, vinblastin ve doksorubisin) zidovudinin yan etki riskini de artırabilir.. Zidovudin+lamivudin bu ajanlardan herhangi biri ile birlikte uygulanıyorsa, böbrek fonksiyonu ve hematolojik parametreler yakından izlenmeli ve gerekirse bir veya daha fazla ajanın dozu azaltılmalıdır..

Gereksiz yere. Bazı hastalar, kombinasyona rağmen, fırsatçı enfeksiyonlar gelişebilir, enfeksiyonları önlemek için ek tedavi gerekebilir. Bu tür profilaksi için ko-trimoksazol kullanılır., pentamidin aerosol, pirimetamin ve asiklovir. Klinik çalışmalardan elde edilen sınırlı veriler, bu ilaçlarla birlikte kullanıldığında zidovudinin yan etkilerinin insidansında önemli bir artış olmadığını göstermektedir..

Başa dön tuşu